เกี่ยวกับจำนวนบัญชีสูงสุดที่บัญชีดูแลจัดการจะลิงก์ด้วยได้

บัญชีดูแลจัดการแต่ละบัญชีมีจำนวนบัญชีสูงสุด นั่นคือจำนวนบัญชีสูงสุดที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการซึ่งบัญชีดูแลจัดการจะลิงก์ด้วยได้ในช่วงเวลาหนึ่ง บทความนี้จะแสดงวิธีกำหนดจำนวนบัญชีสูงสุดของบัญชีดูแลจัดการ

วิธีการทำงาน

บัญชีดูแลจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะมีระดับการใช้จ่ายเท่าใดก็ลิงก์กับบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการได้สูงสุด 85,000 บัญชี ซึ่งรวมบัญชีที่ใช้งานอยู่และบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานหรือยกเลิกแล้วด้วย นอกจากนี้ บัญชีดูแลจัดการส่วนใหญ่จะจำกัดจำนวนบัญชีที่ลิงก์ โดยแยกการจำกัดจำนวนของบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการและใช้งานอยู่ออกมาต่างหาก ซึ่งจะพิจารณาจากระดับการใช้จ่ายตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

เราจะตรวจสอบยอดเงินที่บัญชีลูกค้าทั้งหมดใช้รวมกันแต่ละเดือนในช่วง 12 เดือนล่าสุดเป็นประจำ จากนั้นจะนำยอดใช้จ่ายรวมสูงสุดจาก 12 เดือนนั้นมาใช้กำหนดจำนวนสูงสุดของบัญชีที่ใช้งานอยู่ที่บัญชีดูแลจัดการจะลิงก์ได้ บัญชีดูแลจัดการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดมากกว่า $500,000 ต่อเดือนจะไม่แยกการจำกัดจำนวนบัญชีที่เชื่อมโยงและใช้งานอยู่ออกมาต่างหาก แต่ยังคงมีจำนวนบัญชีสูงสุดเป็น 85,000 บัญชี (รวมบัญชีที่ไม่ใช้งาน) อยู่เช่นเดิม ดูรายละเอียดในตาราง ดังนี้

ค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมสูงสุดจากช่วง 12 เดือนล่าสุด จำนวนบัญชีสูงสุด (บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการและใช้งานอยู่) จำนวนบัญชีสูงสุด (บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการทั้งหมด)
ไม่ถึง $10,000 50 85,000
$10,000 แต่ไม่ถึง $500,000 2,500 85,000
มากกว่า $500,000 ไม่มี 85,000

เราจะทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าจะนำผลรวมของค่าใช้จ่ายล่าสุดจากบัญชีมาพิจารณาด้วย

ข้อควรจำ

  • บัญชีดูแลจัดการระดับบนสุด (บัญชีดูแลจัดการที่ไม่มีบัญชีดูแลจัดการระดับสูงกว่าตัวเองอีก) เป็นบัญชีประเภทเดียวที่มีจำนวนบัญชีสูงสุดนี้ ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีบัญชีดูแลจัดการย่อย และบัญชีดูแลจัดการระดับบนสุดมีบัญชีถึงจำนวนสูงสุดที่ลิงก์ด้วยได้แล้ว คุณจะเพิ่มบัญชีอีกไม่ได้จนกว่าบัญชีดูแลจัดการระดับบนสุดดังกล่าวจะยกเลิกบัญชีหรือยกเลิกการลิงก์บัญชี 
  • หากบัญชีดูแลจัดการระดับบนสุดมีบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการและใช้งานอยู่ถึงจำนวนสูงสุดแล้ว บัญชีดูแลจัดการระดับบนสุดจะต้องยกเลิกบัญชีหรือยกเลิกการลิงก์บัญชีจนกว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนบัญชีสูงสุด หากบัญชีดูแลจัดการระดับบนสุดมีบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีดูแลจัดการทั้งหมดถึงจำนวนสูงสุดแล้ว จะมีวิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวคือการยกเลิกการลิงก์บัญชีที่ไม่จำเป็นต้องลิงก์อีกต่อไป
  • บัญชีที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดที่ลิงก์กับบัญชีระดับบนสุดโดยตรง รวมทั้งที่ลิงก์กับบัญชีระดับบนสุดโดยอ้อมผ่านทางบัญชีดูแลจัดการย่อย จะนับรวมในจำนวนบัญชีสูงสุดที่ลิงก์ได้ บัญชีที่ยกเลิกและบัญชีดูแลจัดการย่อยซึ่งลิงก์กับบัญชีระดับบนสุดจะไม่นับรวมในจำนวนบัญชีสูงสุด
  • โปรดทราบว่าในกรณีที่จำนวนบัญชีสูงสุดลดลง แต่จำนวนบัญชีที่คุณลิงก์ด้วยในปัจจุบันเกินขีดจำกัดใหม่ดังกล่าว คุณจะยังลิงก์กับบัญชีที่เกินมาเหล่านั้นได้ต่อไป แต่จะลิงก์หรือสร้างบัญชีใหม่ไม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการลิงก์หรือยกเลิกบัญชีให้เหลือต่ำกว่าขีดจำกัดใหม่

ตัวอย่าง

สมมติว่าต้นเดือนพฤษภาคม คุณมีผลรวมค่าใช้จ่ายรายเดือนสูงสุดจาก 12 เดือนล่าสุดอยู่ที่ $9,000 แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ค่าใช้จ่ายรวมของบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น $10,500

หมายความว่าครั้งต่อไปที่มีการตรวจสอบผลรวมค่าใช้จ่ายรายเดือนของบัญชี เราจะพิจารณาค่าใช้จ่ายล่าสุดจากเดือนพฤษภาคมด้วย และจำนวนบัญชีสูงสุดที่คุณลิงก์ได้ก็จะเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 2,500 รายการ

เราจะใช้สูตรการคำนวณนี้ในกรณีต่างๆ เช่น

  • แม้ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนลดลงเหลือต่ำกว่า $10,000 ในสัปดาห์ต่อๆ ไป แต่จำนวนบัญชีสูงสุดที่บัญชีดูแลจัดการจะลิงก์ด้วยได้จะไม่ลดลงเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงจากเดือนพฤษภาคมจะยังคงได้รับการพิจารณาในระบบไปอีก 12 เดือน
  • หากค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมของบัญชีสูงถึง $10,000 เป็นอย่างน้อยก่อนที่จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง จำนวนบัญชีสูงสุดก็จะยังคงเป็น 2,500 รายการไปอีก 12 เดือนนับจากนั้น
  • แต่หากผ่านไป 12 เดือนแล้ว ค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมของบัญชีไม่เคยถึงหรือเกิน $10,000 เลย จำนวนบัญชีสูงสุดที่บัญชีดูแลจัดการจะลิงก์ด้วยได้จะลดลงเหลือ 50 รายการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากได้เพิ่มบัญชีในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าจนเกินจำนวนสูงสุดแล้ว ระบบจะอนุญาตให้เก็บบัญชีเหล่านั้นไว้ได้ เพียงแต่คุณจะลิงก์หรือสร้างบัญชีใหม่ไม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการลิงก์หรือยกเลิกบัญชีให้เหลือน้อยกว่าจำนวนบัญชีสูงสุด 

จำนวนบัญชีสูงสุดที่บัญชีดูแลจัดการใหม่จะลิงก์ด้วยได้

หากเพิ่งเริ่มใช้บัญชีดูแลจัดการ และยังมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 12 เดือน ระบบจะคำนวณจำนวนบัญชีสูงสุดจากข้อมูลค่าใช้จ่ายปัจจุบันของบัญชี แต่หากยังไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ระบบจะกำหนดจำนวนบัญชีที่ลิงก์ด้วยได้เป็น 50 รายการโดยอัตโนมัติ 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว