Om högsta kontoantal för förvaltarkonton

Varje förvaltarkonto har ett högsta kontoantal, det vill säga det högsta antal underordnade konton som kan länkas till ditt förvaltarkonto vid varje givet tillfälle. I denna artikel beskriver vi hur det högsta kontoantalet fastställs för ditt förvaltarkonto.

Så fungerar det

Alla förvaltarkonton, oberoende av utgiftsnivå, kan länkas till högst 85 000 underordnade konton. Detta inbegriper både aktiva och inaktiva/avslutade konton. Utöver detta har de flesta förvaltarkonton en separat gräns för hur många aktiva underordnade konton de kan vara länkade till. Det sistnämnda avgörs av utgiftsnivån, så som beskrivs nedan.

Det sker en regelbunden granskning av hur mycket dina kundkonton tillsammans har spenderat varje månad under de senaste tolv månaderna. De högsta totala utgifterna under dessa tolv månader avgör det högsta antalet aktiva konton som förvaltarkontot kan vara länkat till. Förvaltarkonton med en högsta månadsutgift över 500 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta) har ingen separat gräns för antal aktiva länkade konton, men det högsta kontoantalet på 85 000 konton (inklusive inaktiva konton) gäller fortfarande. Se tabellen för mer information:

Högsta gemensamma utgiftsbelopp för en månad, från de senaste tolv månaderna Högsta kontoantal (aktiva underordnade konton) Högsta kontoantal (alla underordnade konton)
Mindre än 10 000 USD 50 85 000
10 000 USD till mindre än 500 000 USD 2 500 85 000
Mer än 500 000 USD Inte tillämpligt 85 000

Granskningarna sker regelbundet för att säkerställa att de senaste totala utgifterna för dina konton tas med i beräkningen.

Kom ihåg:

  • Endast förvaltarkonton på den högsta nivån (förvaltarkonton som inte har någon direkt ansvarig över sig) har denna högsta kontogräns. Det innebär att om du är underansvarig och den ansvariga på toppnivån har nått sin maxgräns kan du inte lägga till fler konton förrän den ansvariga på högsta nivån avslutar eller tar bort länken till konton. 
  • Om den ansvariga på högsta nivån har nått det högsta tillåtna antalet aktiva underordnade konton måste han eller hon avsluta eller ta bort länken till så många konton att gränsen inte längre överskrids. Om den ansvariga på högsta nivån har nått det högsta tillåtna antalet underordnade konton är den enda lösningen att ta bort länken till konton som inte längre behöver vara länkade.
  • Alla aktiva konton som är direkt länkade till den ansvariga på högsta nivån, liksom de konton som är indirekt länkade via underordnade förvaltarkonton, räknas in i det högsta kontoantalet. Avslutade konton och länkade, underordnade förvaltarkonton räknas däremot inte in.
  • Tänk på att om ditt högsta kontoantal skulle minska men det befintliga antalet konton överskrider den nya kontogränsen, kan du ändå behålla dessa konton. Du kan bara inte länka eller skapa nya konton förrän du har tagit bort länken till eller avslutat tillräckligt många konton för att hamna under kontogränsen.

Exempel

Anta att dina högsta månadsutgifter från de senaste tolv månaderna var 9 000 USD enligt en granskning i början av maj. Under maj månad ökade de totala utgifterna för kontona till 10 500 USD.

Nästa gång dina totala månadsutgifter för kontona granskas tas de senaste utgifterna från maj med i beräkningen. Det högsta tillåtna kontoantalet höjs därför från 50 till 2 500.

Du kan även förvänta dig följande:

  • Även om dina månadsutgifter hamnar under 10 000 USD under de kommande veckorna sänks inte det högsta kontoantalet för ditt förvaltarkonto under åtminstone de närmaste tolv månaderna, eftersom den höga utgiften från maj fortsätter tas med i beräkningen under de närmaste tolv månaderna.
  • Om de totala månadsutgifterna för dina konton uppgår till minst 10 000 USD innan ditt konto granskas igen förblir det högsta kontoantalet oförändrat i ytterligare tolv månader räknat från det tillfället.
  • Om de totala månadsutgifterna för dina konton aldrig uppgår till eller överstiger 10 000 USD efter tolv månader sänks det högsta kontoantalet för ditt förvaltarkonto åter till 50. Om du däremot lade till konton under de senaste tolv månaderna så att du överskrider det högsta kontoantalet får du behålla dessa konton. Du kan däremot inte länka eller skapa nya konton om du inte först tar bort länkar eller avslutar tillräckligt många konton så att du åter hamnar under maxgränsen. 

Kontogränser för nya förvaltarkonton

Om du nyligen har börjat använda ditt förvaltarkonto och inte har tolv månaders utgifter ännu används befintlig kostnadsdata för kontot för att beräkna högsta kontoantal. Om du inte har haft några utgifter alls sätts det högsta kontoantalet automatiskt till 50. 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt