Om högsta kontoantal för förvaltarkonton

Varje förvaltarkonto har ett högsta kontoantal, det vill säga det högsta antal underordnade konton som kan länkas till ditt förvaltarkonto vid varje givet tillfälle. I den här artikeln beskriver vi hur det högsta kontoantalet för ditt förvaltarkonto fastställs.

Så fungerar det

Alla förvaltarkonton, oberoende av utgiftsnivå, kan länkas till maximalt 85 000 underordnade konton. Detta omfattar både aktiva och inaktiva/avslutade konton. Utöver detta har de flesta förvaltarkonton en separat gräns för hur många aktiva underordnade konton de kan vara länkade till. Det sistnämnda avgörs av utgiftsnivån, så som beskrivs nedan.

Vi genomför regelbundna granskningar av de totala månadsutgifterna för alla dina hanterade konton tillsammans från de senaste tolv månaderna. De högsta totala utgifterna under dessa tolv månader avgör det högsta antalet aktiva konton som förvaltarkontot kan vara kopplat till. Förvaltarkonton med en högsta månadsutgift över 500 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta) har ingen separat gräns för antal aktiva länkade konton, men det högsta kontoantalet på 85 000 konton (inklusive inaktiva konton) gäller fortfarande. Se tabellen för mer information:

Högsta gemensamma utgiftsbelopp för en månad, från de senaste tolv månaderna Högsta kontoantal (aktiva underordnade konton) Högsta kontoantal (alla underordnade konton)
Mindre än 100 000 kronor 50 85 000
100 000 kronor till mindre än 500 000 kronor 2 500 85 000
Mer än 5 000 000 kronor Inte tillämpligt 85 000

Granskningarna sker regelbundet för att säkerställa att de senaste totala utgifterna för dina konton tas med i beräkningen.

Kom ihåg:

  • Endast förvaltarkonton på den högsta nivån (förvaltarkonton som inte har någon direkt ansvarig över sig) har denna högsta kontogräns. Det innebär också att om du är underansvarig och den ansvariga på toppnivån har nått sin maxgräns så kan du inte lägga till fler konton förrän den överst ansvariga avslutar eller tar bort länken till konton. 
  • Om den ansvariga på högsta nivån har nått det högsta tillåtna antalet aktiva underordnade konton måste den ansvariga på högsta nivån avsluta eller ta bort länken till så många konton att gränsen inte längre överskrids. Om den ansvariga på högsta nivån har nått det högsta tillåtna antalet underordnade konton är den enda lösningen att ta bort länken till konton som inte längre behöver vara länkade.
  • Alla aktiva konton som är direkt länkade till den överst ansvariga, liksom de konton som är indirekt länkade via underordnade förvaltarkonton räknas in i det högsta kontoantalet. Avslutade konton och länkade, underordnade förvaltarkonton räknas däremot inte in
  • Observera att om ditt högsta kontoantal skulle minska, men det antal konton du för närvarande har överskrider den nya kontogränsen, kan du ändå behålla dessa konton. Du kan bara inte länka eller skapa nya konton förrän du har tagit bort länkar till eller avslutat tillräckligt många konton för att hamna under kontogränsen.

Exempel

Anta att dina högsta månadsutgifter från de senaste tolv månaderna var 90 000 kronor enligt en granskning i början av maj. Men under maj månad ökade de totala utgifterna för kontona till 105 000 kronor.

Nästa gång dina totala månadsutgifter för kontona granskas tas de senaste utgifterna från maj med i beräkningen. Det högsta tillåtna kontoantalet höjs därför från 50 till 2 500.

Du kan också förvänta dig följande:

  • Även om dina månadsutgifter hamnar under 100 000 kronor under de kommande veckorna minskar inte maxkontogränsen för ditt förvaltarkonto under åtminstone de närmaste tolv månaderna, eftersom den höga utgiften från maj fortsätter att tas med i beräkningen under de närmaste tolv månaderna.
  • Om de totala månadsutgifterna för dina konton uppgår till minst 100 000 kronor innan ditt konto granskas igen förblir maxkontogränsen oförändrad i ytterligare tolv månader räknat från det tillfället.
  • Om de totala månadsutgifterna för dina konton aldrig uppgår till eller överstiger 100 000 kronor efter tolv månader sänks maxkontogränsen för ditt förvaltarkonto åter till 50. Om du däremot lade till konton under de senaste tolv månaderna så att du överskrider maxkontogränsen får du behålla dessa konton. Du kan dock inte länka eller skapa nya konton om du inte först tar bort länkar eller avslutar tillräckligt många konton så att du åter hamnar under maxgränsen. 

Kontogränser för nya förvaltarkonton

Om du nyligen har börjat använda ditt förvaltarkonto och inte har tolv månaders utgifter ännu används den kostnadsdata som för närvarande finns för kontot för att avgöra det högsta kontoantalet. Om du inte har haft några utgifter alls sätts det högsta kontoantalet automatiskt till 50. 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt