Overdelivery credit

Isang credit na inilalapat sa iyong account kung lumabis ang pagpapakita namin ng iyong ad na nagresulta sa paglampas mo sa iyong buwanang limitasyon sa pagsingil. Hindi ka sinisingil ng Google para sa mga pag-click na ito at puwede itong awtomatikong magbigay ng credit sa iyong invoice.

Paano ito gumagana:

  • Overdelivery ang tawag kapag ipinakita ng Google Ads ang iyong ad ng higit sa karaniwang pinapahintulutan ng badyet mo. At puwedeng makatulong itong makabawi para sa mga araw kung saan hindi gaanong lumabas ang iyong ad.
  • Kapag nangyari ang overdelivery, ang iyong kabuuang pang-araw-araw na gastusin ay maaaring hanggang 2 beses ng average na pang-araw-araw na badyet mo. Pero sa isang buong buwanang sinasakupang panahon ng pagsingil, hindi ka kailanman masisingil ng higit sa iyong buwanang limitasyon sa pagsingil -- ang average na bilang ng mga araw sa isang buwan (30.4) na na-multiply sa average na pang-araw-araw na badyet mo.
  • Kung madalas na ino-overdeliver ng Google ang iyong mga ad, at nakakaipon ka ng mas maraming gastos sa isang buwanang sinasakupang panahon ng pagsingil kaysa sa pinapahintulutan ng badyet mo, awtomatikong maglalapat ng overdelivery credit sa iyong account.

Higit pa tungkol sa overdelivery
Higit pa tungkol sa mga buwanang limitasyon sa pagsingil
Higit pa tungkol sa pamamahala ng iyong badyet

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu