Всички реализации: Определение

Изчисление на всички реализации, които Google Ads стимулира за бизнеса Ви.

  • „Всички реализации“ съдържа данните в графата „Реализации“, както и действията, водещи до реализация, които сте избрали да не включвате в тази графа. Тази стойност включва и реализации от кръстосване на устройства, посещения на магазина, определени телефонни обаждания и др.
  • След като настроите проследяване на реализациите, ще виждате графата „Всички реализации“ в отчетите си.
  • Сравнявайте „Всички реализации“ с обичайната си графа „Реализации“, за да виждате пълния брой на реализациите, дължащи се на рекламите Ви, включително от кръстосване на устройства и тези, които сте избрали да не включвате в „Реализации“. Така можете да разберете по-добре как потребителите взаимодействат с бизнеса Ви, което Ви помага по-точно да изчислявате ефективността на рекламирането си. 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню