Всички реализации: Определение

Изчисление на всички реализации, които Google Ads стимулира за бизнеса Ви.

  • „Всички реализации“ съдържа данните в графата „Реализации“, както и действията, водещи до реализация, които сте избрали да не включвате в тази графа. Тази стойност включва и реализации от кръстосване на устройства, посещения на магазина, определени телефонни обаждания и др.
  • След като настроите проследяване на реализациите, ще виждате графата „Всички реализации“ в отчетите си.
  • Сравнявайте „Всички реализации“ с обичайната си графа „Реализации“, за да виждате пълния брой на реализациите, дължащи се на рекламите Ви, включително от кръстосване на устройства и тези, които сте избрали да не включвате в „Реализации“. Така можете да разберете по-добре как потребителите взаимодействат с бизнеса Ви, което Ви помага по-точно да изчислявате ефективността на рекламирането си. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню