Tolka data från konverteringsspårningen

Om du har ställt in konverteringsspårning kan du lägga till praktiska rapportkolumner så att du kan se hur dina annonser leder till värdefulla kundåtgärder.

Här förklarar vi vad mätvärdena betyder och hur du lägger till dem i dina rapporter.

Kolumnen Konverteringar och relaterade kolumner

I kolumnen Konverteringar kan du se hur många konverteringar du har fått för alla dina konverteringsåtgärder. Konverteringar mäts med konverteringsspårning och kan omfatta modellerade konverteringar i fall där det inte är möjligt att observera alla konverteringar som ägt rum. Använd kolumnen om du till exempel vill se hur ofta dina annonser leder till att kunder gör sådant som du har identifierat som värdefullt för din verksamhet.

Du kan anpassa hur datan i kolumnen Konverteringar spåras:

 • Inställningen Visa i Konverteringar: Avmarkera den här inställningen om du spårar en konverteringsåtgärd men inte vill visa dess data i kolumnen. För de flesta konverteringsåtgärder är det standard att ta med den här datan, så normalt inkluderas alla dina konverteringsåtgärder i kolumnen Konverteringar om du inte har avmarkerat inställningen. Läs mer om Visa i Konverteringar
 • Inställningen Attributionsmodell: För konverteringsåtgärder på webbplatser och i Google Analytics kan du välja hur stor del av konverteringsvärdet ett klick från en kund ska få. Läs mer om attributionsmodeller
 • Inställningen Konverteringsräkning: Du kan välja att räkna varje enskild konvertering eller en enda konvertering efter en interaktion. Läs mer om inställningar för konverteringsräkning

Tips: Kolumnen Konverteringar och budgivning

Om du optimerar dina bud för konverteringar via automatiska eller manuella budstrategier används datan i kolumnen Konverteringar i dina budstrategier.

Relaterade kolumner

Utöver huvudkolumnen Konverteringar finns det flera relaterade kolumner som utgår från konverteringsdata för att ge dig mer information:

 • Kostnad per konvertering (Kostnad/konv.) visar den genomsnittliga kostnaden för varje konvertering. Den beräknas genom att den totala kostnaden divideras med värdet i kolumnen Konverteringar. Denna beräkning gäller endast för kvalificerade interaktioner (som annonsklick eller videoannonsvisningar), så alla klick som inte kan spåras beträffande konverteringar tas bort från beräkningen.
 • Konverteringsfrekvens (Konv.frekv.) visar hur ofta, i genomsnitt, ett annonsklick eller en annonsinteraktion leder till en konvertering. Den beräknas genom att värdet i Konverteringar divideras med det totala antalet kvalificerade interaktioner (som annonsklick eller videoannonsvisningar.)
 • Totalt konverteringsvärde (Summa konv. värde) är summan av konverteringsvärdena för dina konverteringar. Du behöver ange ett värde för dina konverteringsåtgärder för att detta mätvärde ska vara användbart.
 • Konverteringsvärde per kostnad (Konv.värde/kostnad) visar en uppskattning av avkastningen på din investering. Det beräknas genom att det totala konverteringsvärdet divideras med den totala kostnaden för alla annonsinteraktioner.
 • Konverteringsvärde per klick (Konv.värde/klick) är det totala konverteringsvärdet dividerat med antalet kvalificerade klick.
 • Värde per konvertering (Värde/konv.) anger ungefär hur mycket, i genomsnitt, varje konvertering är värd. Det beräknas genom att det totala konverteringsvärdet divideras med värdet i kolumnen Konverteringar. Det här mätvärdet är användbart om alla konverteringar har olika värden.

Alla konverteringar och Konverteringar över flera enheter

Alla konverteringar (Alla konv.) visar data om alla dina konverteringsåtgärder, inklusive de åtgärder du har valt att inte ta med i kolumnen Konverteringar. Den innehåller också andra speciella konverteringskällor.

Kolumnen Alla konverteringar har samma relaterade kolumner som Konverteringar, men mätvärdena beräknas utifrån kolumnen Alla konverteringar, inte Konverteringar. Dessa kolumner innefattar följande:

 • Kostnad per alla konverteringar (Kost./alla konv.)
 • Alla konverteringsfrekvenser (Alla konv.frekvens)
 • Alla konverteringsvärden (Alla konv.värden)
 • Alla konverteringsvärden per kostnad (Alla konv.värden/kostnad)
 • Alla konverteringsvärden per klick (Alla konv.värden/klick)
 • Värde per alla konverteringar (Värde/alla konv.)

I kolumnen Konverteringar över flera enheter (Konv. över flera enheter) kan du se det totala antalet konverteringar över flera enheter för alla dina konverteringsåtgärder. Konverteringar över flera enheter börjar med ett klick på en annons från en enhet och slutar med en konvertering på en annan enhet (eller i en annan webbläsare på samma enhet). Vi vill erbjuda en mer fullständig rapport om konverteringar över flera enheter. Därför använder vi modeller som bygger på samlad och anonym data från användare som tidigare har loggat in på Googles tjänster. Dessa modeller förutser konverteringar över flera enheter som vi inte kan observera direkt. På så sätt kan vi rapportera om beteendemönster över flera enheter genom att kombinera observerade och modellerade konverteringar utan att äventyra användarens sekretess.

Decimaler i konverteringsdata

Du kanske har lagt märke till att värdena i kolumnerna Konverteringar, Alla konverteringar och Konverteringar över flera enheter har två decimaler. Det beror på att vissa attributionsmodeller tillskriver bråkdelar av värden för varje konvertering över flera klick. Bråkdelarna visas med decimaler, som 0,33 eller 0,50. Två decimaler anges i rapporterna även om du inte använder en attributionsmodell som visar bråkdelar.

Konverteringstid

De huvudsakliga konverteringskolumnerna som nämns ovan beräknas utifrån tiden för klicket, inte tiden för konverteringen. Om någon till exempel klickade på din annons förra veckan och trafiken konverterades den här veckan rapporteras både klicket och konverteringen tillbaka till förra veckan i de huvudsakliga konverteringskolumnerna. Detta gör att du exakt kan mäta saker som kostnad per konvertering eller avkastning på annonsutgift eftersom annonsutgifterna också beräknas utifrån tiden för klicket.

Du kan också rapportera om konverteringar utifrån tidpunkten för konvertering. Det här är praktiskt om du vill se aktuell konverteringsinformation och jämföra med din tredjepartsrapportering. Kolumner för konverteringstid inkluderar:

 • Konverteringar (efter konv.tid)
 • Konv.värde (efter konv.tid)
 • Värde/konv. (efter konv.tid)
 • Alla konv. (efter konv.tid)
 • Alla konv.värden (efter konv.tid)
 • Värde/alla konv. (efter konv.tid)

Obs! Data för dessa kolumner är tillgänglig från mars 2019. Konverteringar från butiksbesök och butiksförsäljning ingår inte i data för kolumnen ”efter konv.tid”.

Om visningsbaserade konverteringar

Kolumnen Visningsbaserade konverteringar visar när kunder ser din annons utan att interagera med den och sedan genomför en konvertering på din webbplats vid ett senare tillfälle. Detta skiljer sig från informationen i de andra konverteringskolumnerna, som registrerar när kunder interagerar med en annons och sedan genomför en konvertering på din webbplats.

Visningsbaserade konverteringar är ett bra sätt att spåra värdet av dina display- eller videoannonskampanjer. För displaykampanjer innebär det till exempel att de mäter konverteringar där kunder såg, men inte klickade på, en annons innan de slutförde en konvertering. Visningsbaserade konverteringar tar hänsyn till inställningarna för dina konverteringsåtgärder, till exempel hur antalet konverteringar räknas.

För annonser i Display-nätverket tillskrivs den sista synliga exponeringen värdet på den visningsbaserade konverteringen. Med Googles Active View-teknik räknas en exponering av en displayannons som synlig när minst 50 % av annonsen syns på skärmen under minst en sekund.

Visningsbaserade konverteringar utesluter automatiskt konverteringar från användare som även har interagerat med dina andra annonser. Dessa konverteringar ingår inte i kolumnen Konverteringar utan endast i kolumnerna Visningsbaserade konverteringar och Alla konverteringar.

Visningsbaserade konverteringar från webbläsare som inte tillåter cookies på flera webbplatser kan inte rapporteras.

Active View och visningsbaserade konverteringar

Gmail-annonsvisningar, som visas högst upp på flikarna Socialt och Kampanjer i ditt Gmail-konto, verifieras för närvarande inte av Active View. Ibland kan visningsbaserade konverteringar tillskrivas en Gmail-annonsvisning trots att Gmail-annonser inte verifieras som synliga.

Visningsbaserade konverteringar för videoannonser

För videokampanjer ger visningsbaserade konverteringar information om när en visning av din videoannons leder till en konvertering på din webbplats. Den sista visningen av en videoannons tillskrivs värde för den visningsbaserade konverteringen.

Tänk på att en annonsvisning inte är detsamma som att en videoannons har visats. En annonsvisning räknas när någon tittar på 30 sekunder (eller hela annonsen om den är kortare än 30 sekunder) eller klickar på någon del av annonsen. En visning som leder till en konvertering räknas i kolumnen Konverteringar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt