อัตรา Conversion: คำจำกัดความ

จำนวน Conversion เฉลี่ยต่อคลิกโฆษณา แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

  • อัตรา Conversion คำนวณโดยการหารจำนวน Conversion ด้วยจำนวนคลิกโฆษณาทั้งหมดที่สามารถติดตาม Conversion ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Conversion 50 รายการจากการคลิก 1,000 ครั้ง อัตรา Conversion จะเท่ากับ 5% เพราะ 50 ÷ 1,000 = 5%
  • หากคุณกำลังติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion มากกว่า 1 อย่าง หรือคุณเลือกที่จะนับ "ทุกๆ" Conversion อัตรา Conversion อาจเกิน 100% เพราะมีการนับ Conversion มากกว่า 1 รายการสำหรับการคลิกแต่ละครั้ง
  • ใช้เครื่องมือวัด Conversion ในบัญชีเพื่อวัดอัตรา Conversion ของคุณ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยเป็นแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการโฆษณา

เกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร