Sử dụng thông tin chi tiết về phiên đấu giá để so sánh hiệu quả hoạt động

Báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn so sánh hiệu quả hoạt động của mình với các nhà quảng cáo khác đang tham gia trong cùng phiên đấu giá mà bạn tham gia. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến việc đặt giá thầu và lập ngân sách bằng cách cho bạn biết quảng cáo nào hoạt động hiệu quả và quảng cáo nào cần cải thiện hiệu quả hoạt động. Báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá được cung cấp cho cả Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm.

Bài viết này giải thích các số liệu thống kê có trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá, cách tìm báo cáo và cách đặt bộ lọc để tìm từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch có sẵn báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá.

Lưu ý: Đối tác tìm kiếm không phân biệt “trên cùng” so với “khác” và sẽ không được bao gồm trong dữ liệu Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.

Số liệu thống kê trong Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho Chiến dịch tìm kiếm cung cấp 6 số liệu thống kê khác nhau: tỷ lệ hiển thị, tỷ lệ trùng lặp, chia sẻ nâng thứ hạng, tỷ lệ bị xếp trên, tỷ lệ hiển thị ở đầu trang và tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang. Bạn có thể tạo một báo cáo cho một hoặc nhiều từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch (miễn là từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đó đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn), đồng thời phân đoạn kết quả theo thời gian và thiết bị.

Báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho Chiến dịch mua sắm bao gồm 3 số liệu thống kê khác nhau: tỷ lệ hiển thị, tỷ lệ trùng lặp và tỷ lệ xếp hạng cao hơn. Bạn có thể tạo một báo cáo cho một hoặc nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch (miễn là nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đó đạt đến ngưỡng hoạt động tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn), đồng thời phân đoạn kết quả theo thời gian và thiết bị. Dữ liệu thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho Chiến dịch mua sắm có từ tháng 10 năm 2014 đến thời điểm hiện tại.

Các chỉ số trong thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho Chiến dịch mua sắm chỉ được lấy từ Mạng Tìm kiếm.

Nội dung mô tả về các số liệu thống kê trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ hiển thị được tính bằng cách lấy số lượt hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được. Trạng thái đủ điều kiện được xác định dựa trên tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt và Điểm chất lượng của quảng cáo hiện tại của bạn. Trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá, tỷ lệ hiển thị cũng cho bạn biết tỷ lệ hiển thị của các nhà quảng cáo khác dưới dạng tỷ lệ phiên đấu giá mà bạn cũng đủ điều kiện hiển thị.

Lưu ý về Chiến dịch mua sắm:

 • Chiến dịch mua sắm không sử dụng Điểm chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng và mức độ liên quan tổng thể của Quảng cáo mua sắm sẽ góp phần giúp quảng cáo đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ hiển thị
 • Đôi khi, tỷ lệ hiển thị ở cấp chiến dịch và cấp nhóm sản phẩm có thể chênh lệch một chút so với tỷ lệ hiển thị trong kết quả báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch nhỏ này có thể là do kết quả báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá lọc bỏ các phiên đấu giá có rất ít lượt hiển thị, trong khi số liệu cấp chiến dịch không làm như vậy (điều này nhằm giảm độ trễ của kết quả báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá).
 • Thẻ "Nhóm sản phẩm" sẽ chỉ cho thấy tỷ lệ hiển thị cần thiết để có kết quả báo cáo tỷ lệ hiển thị cho các nhóm sản phẩm, sau đó tổng hợp các lượt hiển thị ở cấp đó. Vì vậy, số liệu này có thể khác với số liệu cấp chiến dịch nếu có nhiều nhóm sản phẩm có ít lượt hiển thị.
 • Có thể bạn sẽ nhận thấy tỷ lệ hiển thị ở cấp chiến dịch gần khớp với tỷ lệ hiển thị trong kết quả báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá. Hãy sử dụng thẻ "Nhóm sản phẩm" để xem chi tiết hơn.
 • Tỷ lệ hiển thị của một đối thủ cạnh tranh trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn có thể khác với tỷ lệ hiển thị mà họ nhìn thấy trong báo cáo của riêng họ. Số lượt hiển thị đủ điều kiện của các nhà quảng cáo cạnh tranh có thể chỉ trùng lặp với một tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị đủ điều kiện của bạn. Ví dụ: mặc dù cột tỷ lệ hiển thị trong báo cáo của bạn thể hiện 100%, nhưng nhà quảng cáo cạnh tranh với bạn có thể có tỷ lệ hiển thị là 50% trong các phiên đấu giá mà họ đủ điều kiện tham gia.
 • Báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá không xuất hiện khi tỷ lệ hiển thị dưới 10%.

Tỷ lệ trùng lặp

Tỷ lệ trùng lặp là tần suất quảng cáo của một nhà quảng cáo khác đã nhận được một lượt hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng nhận được một lượt hiển thị.

Ví dụ: nếu một trong những nhà quảng cáo khác có số liệu “60%” trong cột "Tỷ lệ trùng lặp" trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn, điều này có nghĩa là cứ trong 10 lần quảng cáo của bạn đã hiển thị, thì có 6 lần quảng cáo của nhà quảng cáo đó cũng hiển thị.

Chia sẻ nâng thứ hạng

Chia sẻ nâng thứ hạng cho bạn biết tần suất quảng cáo của bạn đã có thứ hạng cao hơn trong phiên đấu giá so với quảng cáo của một nhà quảng cáo khác hoặc nếu quảng cáo của bạn đã xuất hiện trong khi quảng cáo của họ thì không.

Ví dụ: nếu một trong các nhà quảng cáo khác trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn có số liệu là "20%" trong cột "Chia sẻ nâng thứ hạng", thì tức là quảng cáo của bạn đã thắng quảng cáo của nhà quảng cáo đó. Điều này cũng có nghĩa là cứ trong 10 lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện, thì có 2 lần quảng cáo của bạn đã xuất hiện nhưng quảng cáo của nhà quảng cáo đó không xuất hiện.

Tỷ lệ bị xếp trên (chỉ dành cho Chiến dịch tìm kiếm)

Tỷ lệ bị xếp trên là tần suất quảng cáo của nhà quảng cáo khác đã xuất hiện ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi quảng cáo của cả hai xuất hiện cùng một lúc.

Ví dụ: nếu một trong số các nhà quảng cáo khác có số liệu là "5%" ở cột "Tỷ lệ bị xếp trên" trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn, điều này có nghĩa là cứ trong 100 lần đã xuất hiện cùng lúc thì có 5 lần quảng cáo của họ xuất hiện ở vị trí phía trên các quảng cáo của bạn.

Tỷ lệ hiển thị ở đầu trang (chỉ dành cho Chiến dịch tìm kiếm)

Tỷ lệ hiển thị ở đầu trang cho bạn biết tần suất quảng cáo của bạn (hoặc quảng cáo của một nhà quảng cáo khác, tùy thuộc vào hàng mà bạn đang xem) đã xuất hiện ở đầu trang, phía trên các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Ví dụ: Nếu bạn có 100 lượt hiển thị, trong đó có 20 lượt hiển thị mà quảng cáo xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, thì tỷ lệ hiển thị ở đầu trang sẽ là 20%.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang (chỉ dành cho Chiến dịch tìm kiếm)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang cho bạn biết tần suất quảng cáo của bạn (hoặc quảng cáo của một nhà quảng cáo khác, tùy thuộc vào hàng mà bạn đang xem) đã xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên trang là quảng cáo đầu tiên phía trên các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Ví dụ: nếu trong số 100 lượt hiển thị thì có 10 lượt hiển thị mà quảng cáo xuất hiện đầu tiên ở phía trên các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, thì tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang sẽ là 10%.

Tìm báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Dữ liệu thông tin chi tiết về phiên đấu giá có sẵn cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu. Đối với chiến dịch Tìm kiếm, bạn có thể tạo báo cáo cho từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch. Đối với Chiến dịch mua sắm, bạn có thể tạo báo cáo cho nhóm quảng cáo và chiến dịch.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào trình đơn trang Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Từ khóa dựa trên thông tin mà bạn muốn xem trong báo cáo.
 3. Chọn chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể bằng cách đánh dấu vào hộp bên cạnh mỗi mục.
  Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn các từ khóa trên một trang mỗi lần (trừ phi chạy báo cáo cho “Tất cả”).
 4. Nhấp vào Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
 5. Bây giờ, bạn sẽ được đưa đến báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
  Lưu ý: Chỉ những từ khóa và nhóm quảng cáo đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu mới có báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
 6. Nếu chỉ chọn Chiến dịch/nhóm quảng cáo tìm kiếm hoặc Chiến dịch/nhóm quảng cáo mua sắm, bạn sẽ thấy báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá tương ứng.
 7. Nếu chọn kết hợp Chiến dịch/nhóm quảng cáo tìm kiếm và Chiến dịch/nhóm quảng cáo mua sắm, bạn sẽ cần nhấp vào nút chọn Chiến dịch tìm kiếm hoặc Chiến dịch mua sắm.

Lọc thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn

Để tìm các từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch có sẵn báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá, bạn có thể tạo một bộ lọc. Bộ lọc thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn xem nhanh từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào của mình có sẵn báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá để xem.

 1. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc Bộ lọc phía trên bảng thống kê.
 2. Chọn một trong các bộ lọc xuất hiện để xem danh sách điều kiện để triển khai các bộ lọc mới.
 3. Nhập điều kiện rồi nhấp vào Áp dụng. Bảng này sẽ tự động cập nhật để hiển thị cho bạn các từ khóa hoặc nhóm quảng cáo có báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false