Sử dụng thông tin chi tiết về phiên đấu giá để so sánh hiệu quả hoạt động

Kể từ tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ loại bỏ chỉ số Vị trí trung bình. Tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu và ở vị trí đầu tiên cho bạn biết vị trí mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên các trang tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các chỉ số mới này để tối ưu hóa vị trí quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm.

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn so sánh hiệu quả hoạt động của mình với các nhà quảng cáo khác đang tham gia trong cùng phiên đấu giá mà bạn tham gia. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về đặt giá thầu và lập ngân sách bằng cách cho bạn biết bạn đang đạt kết quả cao ở điểm nào và cần cải thiện điểm nào để nâng cao hiệu suất hơn nữa. Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá được cung cấp cho cả chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm.

Bài viết này giải thích thống kê có trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, cách tìm báo cáo và cách đặt bộ lọc để tìm từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.

Thống kê thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho chiến dịch Tìm kiếm cung cấp 6 số liệu thống kê khác nhau: tỷ lệ hiển thị, tỷ lệ trùng lặp, tỷ lệ bị xếp trên, tỷ lệ hiển thị ở đầu trang và chia sẻ nâng thứ hạng. Bạn có thể tạo báo cáo cho một hoặc nhiều từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch (miễn là từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch này đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn) và phân đoạn kết quả theo thời gian và thiết bị.

Báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho chiến dịch Mua sắm cung cấp 3 thống kê khác nhau: tỷ lệ hiển thị, tỷ lệ trùng lặp và tỷ lệ xếp hạng cao. Bạn có thể tạo báo cáo cho một hoặc nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch (miễn là chúng đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn) và phân đoạn kết quả theo thời gian và thiết bị. Dữ liệu Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho chiến dịch Mua sắm có từ tháng 10 năm 2014 đến thời điểm hiện tại.

Các chỉ số Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho chiến dịch Mua sắm chỉ đến từ Mạng tìm kiếm.

Mô tả các số liệu thống kê trong Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ hiển thị là số lượt hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lượt hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được. Tính đủ điều kiện dựa trên tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và Điểm chất lượng của quảng cáo hiện tại của bạn. Trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, tỷ lệ hiển thị cũng cho bạn biết về tỷ lệ hiển thị của các nhà quảng cáo khác, là tỷ lệ của các phiên đấu giá mà trong đó bạn cũng đang cạnh tranh. Xin lưu ý rằng Chiến dịch mua sắm không sử dụng Điểm chất lượng. Tuy nhiên, chất lượng và mức độ liên quan tổng thể của Quảng cáo mua sắm góp phần giúp quảng cáo đáp ứng đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về cách theo dõi tỷ lệ hiển thị.

Tỷ lệ trùng lặp

Tỷ lệ trùng lặp là tần suất quảng cáo của một người tham gia khác đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng nhận được hiển thị.

Ví dụ: Nếu một trong những người tham gia khác trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn hiển thị “60%” trong cột Tỷ lệ trùng lặp, điều này nghĩa là 6 trong tổng số 10 lần quảng cáo của bạn đã hiển thị, quảng cáo của người tham gia này cũng hiển thị.

Tỷ lệ vị trí phía trên (chỉ dành cho chiến dịch Tìm kiếm)

Tỷ lệ vị trí phía trên là tần suất quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi cả hai quảng cáo của bạn được hiển thị cùng một lúc.

Ví dụ: Nếu một trong số các nhà quảng cáo khác trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn hiển thị "5%" ở cột Tỷ lệ vị trí phía trên, điều này có nghĩa là quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí trên các quảng cáo của bạn trong 5 trong số mỗi 100 lần các quảng cáo của bạn được hiển thị cùng một lúc.

Tỷ lệ hiển thị ở đầu trang (chỉ dành cho chiến dịch Tìm kiếm)

Tỷ lệ hiển thị ở đầu trang cho bạn biết tần suất quảng cáo của bạn (hoặc quảng cáo của một nhà quảng cáo khác tham gia, tùy thuộc vào dòng bạn đang xem) được hiển thị ở đầu trang, phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.
Ví dụ: nếu nhà quảng cáo có 100 lần hiển thị, trong đó có 20 lần hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền thì tỷ lệ hiển thị ở đầu trang sẽ là 20%.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang (chỉ dành cho chiến dịch Tìm kiếm)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang cho bạn biết tần suất quảng cáo của bạn (hoặc quảng cáo của một nhà quảng cáo khác tham gia, tùy thuộc vào hàng bạn đang xem) đã hiển thị ở vị trí đầu tiên trên trang là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Ví dụ: nếu trong số 100 lần hiển thị, quảng cáo có 10 lần hiển thị trong đó quảng cáo xuất hiện là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền thì tỷ lệ hiển thị ở đầu trang tuyệt đối sẽ là 10%.

Tỷ lệ xếp hạng cao

Tỷ lệ xếp hạng cao là phần trăm được xác định bằng số lần quảng cáo của bạn được xếp hạng cao hơn trong phiên đấu giá so với quảng cáo của người tham gia khác, cộng với số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trong khi quảng cáo của họ thì không, chia cho tổng số phiên đấu giá quảng cáo bạn đã tham gia.

Lưu ý

Báo cáo này cung cấp thông tin về các nhà quảng cáo khác đã tham gia cùng phiên đấu giá với bạn. Điều này không cho biết nhà quảng cáo khác có cùng cài đặt quảng cáo giống bạn. Chỉ số của các nhà quảng cáo khác được hiển thị chỉ dựa trên các trường hợp khi quảng cáo của bạn cũng đã được đánh giá đủ điều kiện để xuất hiện. Báo cáo này sẽ không hiển thị từ khóa, chất lượng, giá thầu hoặc các tùy chọn cài đặt thực tế từ chiến dịch của bạn và báo cáo đó sẽ không cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cùng một thông tin cho những người khác.

Mặc dù bạn có thể thấy thông tin này bằng cách tìm kiếm trên Google — và nhiều người đã cố gắng ước tính dữ liệu này bằng cách quét các quảng cáo xuất hiện, nhưng báo cáo này sẽ giúp cho việc truy cập và hiểu thông tin này dễ dàng hơn. Báo cáo này được cung cấp cho các nhà quảng cáo có các từ khóa, nhóm sản phẩm, nhóm quảng cáo và chiến dịch có ngưỡng hoạt động tối thiểu.

Tìm báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá


Dữ liệu thông tin chi tiết về phiên đấu giá có sẵn cho chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu. Đối với chiến dịch Tìm kiếm, bạn có thể tạo báo cáo cho từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch. Đối với chiến dịch Mua sắm, bạn có thể tạo báo cáo cho nhóm quảng cáo và chiến dịch.

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
  2. Nhấp vào menu trang Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Từ khóa dựa trên thông tin mà bạn muốn xem trong báo cáo.
  3. Chọn chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể bằng cách chọn hộp bên cạnh mỗi mục. Lưu ý: bạn chỉ có thể chọn các từ khóa trên một trang cùng một lúc (trừ khi bạn chạy báo cáo cho “Tất cả”).
  4. Nhấp vào Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
  5. Bây giờ, bạn sẽ được đưa đến báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá. Lưu ý: chỉ từ khóa và nhóm quảng cáo đáp ứng ngưỡng hoạt động tối thiểu sẽ có báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
  6. Nếu bạn chọn chỉ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo Tìm kiếm hoặc chỉ chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo Mua sắm, bạn sẽ thấy báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá tương ứng. 
  7. Nếu chọn kết hợp nhóm quảng cáo hoặc Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm, bạn sẽ cần chọn nút radio Chiến dịch tìm kiếm hoặc Chiến dịch mua sắm.

 

Lọc thông tin chi tiết về phiên đấu giá của bạn

Để tìm các từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, bạn có thể tạo bộ lọc. Bộ lọc Thông tin chi tiết về phiên đấu giá cho phép bạn xem nhanh để biết từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào của bạn có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.

  1. Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc Bộ lọc phía trên bảng thống kê.
  2. Chọn một trong các bộ lọc xuất hiện để xem danh sách điều kiện để triển khai các bộ lọc mới. 
  3. Nhập điều kiện rồi nhấp vào Áp dụng. Bảng này sẽ tự động cập nhật để hiển thị cho bạn các từ khóa hoặc nhóm quảng cáo có sẵn báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá.
Dùng thử
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố