Oprava chýbajúcich údajov a nezrovnalostí

Možno ste si už všimli, že vo vašom stiahnutom prehľade chýbajú určité detaily alebo údaje sa nezhodujú s tým, čo vidíte v službe Google Analytics alebo v prehľadoch tretej strany. Ak chcete zistiť príčinu, kliknite na odkaz v tomto článku, ktorý najlepšie vystihuje váš problém.

Chýbajúce údaje

V prehľade chýbajú celkové hodnoty

Ak v súvislosti s údajmi použijete určité segmenty a potom si stiahnete prehľad, namiesto celkových hodnôt v riadkoch súhrnu sa môže zobraziť symbol „--“. Daný údaj nie je k dispozícii, pretože celková hodnota by bola nepresná.

Napríklad typ kliknutia sa môže vzťahovať na viaceré aspekty toho istého zobrazenia (napr. zobrazenie typu click-to-call sa môže v rámci jednej reklamy zobraziť spolu so zobrazením v nadpise). Ak v súvislosti s údajmi použili segment Typ kliknutia, namiesto celkových hodnôt súhrnu sa bude v stiahnutom prehľade zobrazovať symbol „--“. Celková hodnota by v tomto prípade bola nepresná, pretože niektoré zobrazenia by sa započítali dvakrát.

V prehľade chýbajú stĺpce

Ak sa pri sťahovaní tabuľky na stránke Kampane pokúsite zahrnúť určité segmenty, môže sa stať, že niektoré stĺpce vašej tabuľky budú z prehľadu vylúčené, pretože nie všetky štatistické údaje v stĺpcoch sú dostupné pre všetky segmenty.

Povedzme napríklad, že do prehľadu kampane chcete zahrnúť segmenty sledovania konverzií. Vzhľadom na to, že k jednému kliknutiu môže byť priradených viacero konverzných akcií, v jednom prehľade nie je možné zobraziť štatistické údaje konverzií aj základné metriky výkonnosti (ako kliknutia, zobrazenia a priemerná pozícia reklamy). Pouvažujte nad tým, že namiesto metrík konvertovaných kliknutí pridáte do tabuľky stĺpce obsahujúce metriky konverzií, ako sú Konv. pomer, Celková hodnota konv. a Cena / konv. Ak máte v tabuľke stĺpce so základnými metrikami výkonnosti, do prehľadu sa nezahrnú.

V prehľade chýbajú niektoré kľúčové slová

V danom prehľade sa zobrazia iba kľúčové slová, ktoré počas obdobia prehľadu získali aspoň jedno zobrazenie. Ak napríklad prehľad obsahuje údaje za ostatných sedem dní a kľúčové slovo „kvetináč“ nezískalo za týchto sedem dní ani jedno zobrazenie, slovo „kvetináč“ sa v prehľade nezobrazí.

Ak sa určité kľúčové slovo nezobrazuje, pred stiahnutím prehľadu skúste rozšíriť rozsah dátumov.

Niektoré príliš konkrétne kľúčové slová nemusia dosiahnuť ani jedno zobrazenie. Kľúčové slová, ktoré počas 90 dní nezískajú ani jedno zobrazenie, sa napokon deaktivujú.

Nezrovnalosti v údajoch

Medzi štatistikami v účte Google Ads a štatistikami v denníkoch webového servera alebo v sledovacom softvéri tretej strany si môžete všimnúť jeden z dvoch typov nezrovnalostí:

 • K prvému typu dochádza, keď webové denníky alebo sledovací softvér tretej strany vykazujú menej kliknutí na reklamy než štatistické údaje služby Google Ads.
 • Druhý typ sa vyskytuje, ak sa v prehľadoch firiem tretej strany zabezpečujúcich kontrolu kliknutí zobrazuje viac neplatných kliknutí, ako zaznamenal tím pre kvalitu návštevnosti reklám služby Google Ads.

Ďalšie informácie

Rozdiely medzi službami Google Analytics a Google Ads

V niektorých prípadoch sa môžu údaje služby Google Ads odlišovať od importovaných údajov služby Google Analytics. Nižšie uvádzame niektoré z najčastejších príčin:

 • Google Ads sleduje kliknutia, zatiaľ čo Google Analytics návštevy. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa tieto metriky môžu líšiť:
  • Návštevník môže kliknúť na vašu reklamu viackrát. Ak jedna osoba klikne na jednu reklamu niekoľkokrát v rámci jednej relácie, služba Google Ads zaznamená viacero kliknutí, zatiaľ čo služba Analytics rozpoznáva samostatné zobrazenia stránky ako jednu návštevu.
  • Osoba môže kliknúť na reklamu, a potom sa neskôr v rámci inej relácie vrátiť priamo na stránky prostredníctvom záložky alebo uloženého odkazu. Táto situácia sa v službe Google Ads zaznamená ako jedno kliknutie, v službe Analytics sa však zaznamená ako viacero návštev.
  • Návštevník môže kliknúť na vašu reklamu, no potom zmení názor a zabráni úplnému načítaniu stránky tak, že prejde na inú stránku alebo v prehliadači klikne na tlačidlo zastavenia alebo na tlačidlo Späť. V takomto prípade služba Analytics nezaznamená návštevu, služba Google Ads to však započíta ako kliknutie.
 • Na zaistenie presnejšej fakturácie Google Ads automaticky filtruje neplatné kliknutia z vašich prehľadov. Služba Analytics však vykazuje tieto kliknutia ako návštevy vašich webových stránok, aby sa zobrazili úplné údaje o návštevnosti.
 • Pri porovnávaní rozsiahlych rozsahov dátumov sa môžu vyskytnúť obdobia, počas ktorých účty neboli prepojené.
Počet kliknutí prevyšuje počet zobrazení / CTR je vyššia ako 100 %

Hoci v skutočnosti nie je možné získať viac kliknutí ako zobrazení, niekedy sa v prehľadoch účtu môže takáto situácia vyskytnúť. Prípadne môžete zaznamenať mieru prekliknutí (CTR) vyššiu ako 100 %.

Prečo k tomu dochádza? Po prvé, prehľady, ktoré vidíte vo svojom účte, sa nezobrazujú v reálnom čase. Počet kliknutí sa aktualizuje približne každú hodinu, zatiaľ čo počet zobrazení sa aktualizuje raz za niekoľko hodín. Preto je možné, že až kým nedôjde k úplnej aktualizácii prehľadov, počet kliknutí v prehľadoch bude prevyšovať počet zobrazení. Úplná aktualizácia väčšinou prebieha na konci dňa (o 23.59 hod. v časovom pásme, ktoré ste vybrali pre svoj účet).

Ak chcete, aby boli vaše prehľady čo najpresnejšie, prehľady za určitý deň navrhujeme zobraziť až v nasledujúci deň, keď servery dokončia vykazovanie počtu kliknutí a zobrazení.

Ďalej vzhľadom na to, že prehliadače ukladajú do vyrovnávacej pamäte výsledky vyhľadávania a reklamy na stránkach s výsledkami vyhľadávania, naša technológia zaznamenáva iba jedno zobrazenie reklamy na vyhľadávanie. Vaše prehľady však vykážu viac kliknutí, ak návštevník klikne na reklamu viac ako raz v rámci relácie prehliadača uloženej vo vyrovnávacej pamäti.

Vo vašich webových denníkoch sa možno zobrazuje určitý počet viacnásobných kliknutí. Tieto kliknutia predstavujú legitímnych návštevníkov, ktorí sa k vašej reklame dostali očakávanými spôsobmi. Návštevník môže na reklamu legitímne kliknúť aj viackrát Používateľ môže napríklad pri nakupovaní porovnávať rôzne výrobky alebo sa môže vrátiť na vašu webovú lokalitu, aby tam získal ďalšie informácie. Navyše niektorí poskytovatelia internetových služieb priraďujú jednu adresu IP viacerým osobám. V tomto prípade viacnásobné kliknutia vykonané z rovnakej adresy IP neznamenajú, že niekto klikol na vašu reklamu viackrát.

Formáty údajov

Priemerné pozície zobrazené s desatinnými hodnotami (napríklad 1,5)

Pri prezeraní údajov prehľadov o výkonnosti reklám v rámci účtu (nie prostredníctvom Plánovača kľúčových slov) sa pozície reklám môžu zobrazovať s desatinnými hodnotami. Pokiaľ nezvolíte konkrétne možnosti zhody kľúčových slov, vaše zacielenia na kľúčové slová budú na základe voľnej zhody pravdepodobne vyhovovať veľkému počtu rôznych dopytov. Napríklad zacielenie na výraz názov domény bude vyhovovať dopytom názov domény registráciabezplatný názov domény, ktoré mohli byť individuálne zacielené iným inzerentom pri odlišnej cene za kliknutie (CZK). Ak je vaša maximálna CZK dostatočne vysoká, aby sa vaša reklama zobrazila na prvej pozícii v prípade dopytu bezplatný názov domény, ale až na štvrtej pozícii v prípade dopytu názov domény registrácia, vaša priemerná pozícia by mohla byť 2,4.

Jedineční používatelia, kliknutia a konverzie zobrazené ako desatinné čísla v zobrazení Dosah a frekvencia

Vzhľadom na to, že odhad frekvencie sa určuje na základe údajov vzorovej skupiny, odhad počtu jedinečných používateľov a ich následných kliknutí nie je vždy celé číslo.

Údaje ovplyvnené letným časom

Štatistiky služby Google Ads budú vždy ovplyvnené miestnym časom v časovom pásme, ktoré ste vybrali pre svoj účet.

V mnohých krajinách sa každoročne upravuje oficiálny čas, aby sa počas letných mesiacov využilo denné svetlo. Táto zmena sa nazýva letný čas. Ak sa táto úprava týka aj časového pásma, ktoré ste nastavili pre svoj účet, automaticky sa tomu prispôsobia aj plány a štatistiky vo vašom účte Google Ads. Nastavenie účtu sa prispôsobí aj pri opätovnom prechode na zimný čas na konci leta.

Ak chcete, môžete svoj účet nastaviť tak, aby po celý rok používal greenwichský čas (GMT) a neprechádzal na letný čas. Túto voľbu však musíte uskutočniť počas procesu registrácie účtu.

Ak chcete v účte používať čas GMT bez ovplyvnenia časovými pásmami, musíte ako krajinu časového pásma vybrať Veľká Británia a ako časové pásmo položku (GMT+00:00) Bez zmeny na letný čas (toto nastavenie môžete vybrať bez ohľadu na to, v ktorej krajine svoj účet skutočne prevádzkujete). Postupujte takto:

 1. Po zaregistrovaní sa do účtu dostanete e-mail s potvrdením od služby Google Ads. Kliknite na odkaz uvedený v pošte a prihláste sa do svojho účtu.
 2. Kliknite na odkaz Odoslať fakturačné údaje.
 3. V rozbaľovacej ponuke Krajina alebo územie časového pásma vyberte položku Veľká Británia. Zobrazí sa ďalšia rozbaľovacia ponuka.
 4. Z druhej rozbaľovacej ponuky vyberte (GMT+00:00) Bez zmeny na letný čas.
 5. Kliknite na tlačidlo Pokračovať, zadajte fakturačné údaje a aktivujte svoj účet.

Nezabúdajte, že možnosť (GMT+00:00) Bez zmeny na letný čas je dostupná iba vtedy, keď ako krajinu časového pásma vyberiete Veľká Británia.

Oneskorenia OSG

V prípade kampaní v OSG sa schválené reklamy začínajú zobrazovať až o dvanásť hodín. Pri vykonaní zmien týkajúcich sa OSG je dĺžka oneskorenia rôzna. Vo všeobecnosti zaberie viac času, kým sa prejavia zmeny týkajúce sa OSG, než je to v prípade kampaní vo Vyhľadávacej sieti.

Na čo treba pamätať

Údaje o výkonnosti nie sú k dispozícii okamžite a niektoré prehľady sa aktualizujú iba raz denne. Prečítajte si ďalšie informácie o určení aktuálnosti vašich údajov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?