Metriky a prehľady videoreklám

Tento článok opisuje rôzne metriky, ktoré sa používajú na analýzu výkonnosti videoreklám. Uvidíte metriky, ako sú zobrazenia, zhliadnutia, interakcie a kliknutia a tiež typ publika, ktoré oslovujete.

Kľúčové metriky výkonnosti

Ak chcete vytvoriť videoreklamu, váš videoobsah musí byť hostený na YouTube. To znamená, že zhliadnutia vašich videoreklám zvýšia počet zhliadnutí videa v službe YouTube (na stránke prezerania videa a v prehľadoch účtu Google).

Tu sú niektoré kľúčové metriky videokampaní:

 • Hlavné ukazovatele výkonnosti:
  • V stĺpci Zhliadnutia sa uvádza počet zhliadnutí vašej videoreklamy alebo interakcií s ňou. 
  • V stĺpci Miera zhliadnutia sa uvádza podiel počtu zhliadnutí alebo interakcií, ktoré získala vaša videoreklama, a počtu zobrazení reklamy (zobrazenia videí a miniatúr).
  • Priem. CZZ je priemerná suma, ktorú zaplatíte, keď si divák pozrie aspoň 30 sekúnd videa (alebo celé video, ak je kratšie ako 30 sekúnd) alebo vykoná interakciu s videom – podľa toho, čo urobí skôr. Upozorňujeme, že priemerná CZZ sa nemusí zhodovať s maximálnou CZZ. Maximálna CZZ je maximálna suma, ktorú chcete zaplatiť za zobrazenie reklamy.
  • Celková doba pozerania vyjadruje v sekundách celkový čas, ktorý ľudia strávia pozeraním vašich videoreklám.
  • Priem. celková doba pozerania / zobr. vyjadruje priemerný počet sekúnd, počas ktorých niekto pozeral vašu videoreklamu, na jedno zobrazenie reklamy.
    

   Poznámky:
    
   • Zhliadnutia a metriky odvodené zo zhliadnutí sa pre nepreskočiteľné videoreklamy nevypĺňajú.
   • V prípade reklám TrueView in-stream zobrazovaných na YouTube sa zhliadnutia platenej reklamy budú započítavať ako verejné zhliadnutia videa pri splnení niektorej z týchto podmienok: používateľ zhliadne celú reklamu s dĺžkou 11 – 30 sekúnd, používateľ zhliadne aspoň 30 sekúnd z reklamy s dĺžkou viac ako 30 sekúnd, alebo používateľ uskutoční interakciu s reklamou.
   • V prípade reklám TrueView discovery zobrazovaných na YouTube sa budú zhliadnutia platenej reklamy počítať ako verejné zhliadnutia videa, keď niekto klikne na reklamu a video sa začne prehrávať.
 • Výkonnosť podľa kliknutí:
  • V stĺpci Kliknutia sa uvádza počet kliknutí na video. Vďaka tomuto údaju získate lepšiu predstavu o tom, do akej miery je reklama atraktívna pre ľudí, ktorým sa zobrazí.
  • Miera prekliknutí (CTR) je počet kliknutí na reklamu vydelený počtom zobrazení reklamy.
 • Výkonnosť podľa interakcií:
  • V stĺpci Interakcie je uvedený počet kliknutí na interaktívne prvky, napríklad na upútavky alebo ikony na rozbalenie kariet vo videu. (Tieto kliknutia ľudí nepresmerujú na web ani na iný externý cieľ).
  • Miera zapojenia je podiel počtu interakcií s reklamou a počtu jej zobrazení.
 • Dosah a frekvencia:
  • Parameter Jedineční používatelia zobrazuje celkový počet ľudí, ktorí videli reklamu za určené časové obdobie.
  • V stĺpci Jedinečné súbory cookie je uvedený počet súborov cookie (určených na ukladanie predvolieb a iných údajov o navštívených webových stránkach) pre daný prehliadač v počítači používateľa.
  • V stĺpci Jedineční diváci (súbory cookie) je uvedený počet zhliadnutí videoreklamy, na ktoré sa vzťahuje jedinečný súbor cookie, počas daného časového obdobia.
  • Metrika Priem. frekv. zobr. / používateľ predstavuje priemerný počet zobrazení vašej reklamy jedinečnému používateľovi za určené časové obdobie.
  • V stĺpci Priem. frekv. zobr./súbor cookie sa uvádza priemerný počet zobrazení videoreklamy pripadajúci na jedinečný súbor cookie počas daného časového obdobia.
  • V stĺpci Priem. frekv. zhliad. / súbor cookie sa uvádza priemerný počet zhliadnutí videoreklamy, ktoré počas daného časového obdobia identifikuje jedinečný súbor cookie.
 • Sledovanosť videí (označuje sa aj výrazom kvartilové prehľady)
  • V stĺpci Video prehraté na 25 % sa uvádza, ako často sa video prehralo na 25 % svojej dĺžky.
  • V stĺpci Video prehraté na 50 % sa uvádza, ako často sa video prehralo až do polovice svojej dĺžky.
  • V stĺpci Video prehraté na 75 % sa uvádza, ako často sa video prehralo na 75 % svojej dĺžky.
  • V stĺpci Video prehraté na 100 % sa uvádza, ako často sa video prehralo celé.
Poznámka: Do metrík Video prehraté na sa započítavajú iba ľudia, ktorí si pozrú video až do konca. Zhliadnutie sa však započíta aj v prípade, že niekto s videom interaguje (kliknutím na zobrazenú webovú adresu, sprievodný banner alebo rozšírenia reklamy, ak sa zobrazia). Ak si niekto pozrie len 15 sekúnd 20-sekundového videa a potom klikne na zobrazenú webovú adresu s cieľom prejsť na vstupnú stránku, započíta sa to ako zhliadnutie a zvýši sa miera zhliadnutia. Keďže si však používateľ nepozrel video do konca, neboli by splnené kritériá metriky Video prehraté na 100 %. 
 • Interakcie na YouTube: Získané akcie vznikajú, keď si divák pozrie videoreklamu a následne vykoná súvisiacu akciu na YouTube. Existujú tieto druhy získaných akcií:
  • V prípade Získaných zhliadnutí sa akcia započíta, ak si divák v službe YouTube pozrie nasledujúce videá vo vašom kanáli YouTube alebo navštívi stránky prezerania videa. Pri tomto druhu získanej akcie vznikne prírastok bez ohľadu na to, či sa osoba rozhodne opätovne si pozrieť to isté video alebo iné video, ktoré je k dispozícii v rámci daného kanála.
  • Získaní odberatelia vznikajú, keď sa divák prihlási na odber kanála. Tento typ získanej akcie predstavuje jedinečnú hodnotu, pretože obsah z týchto kanálov YouTube a ich avatary možno vidieť na domovskej stránke YouTube.

V súlade s požiadavkami ochrany súkromia sa hodnoty metriky Získaní odberatelia menšie ako 100 budú zobrazovať vo forme rozsahu. Nepôjde teda o skutočnú hodnotu daného dňa. Napríklad namiesto skutočnej hodnoty 14 sa zobrazí rozsah 11 – 20. Ak budú hodnoty metriky väčšie ako 100, zobrazí sa skutočná hodnota.

 • Získané pridanie do zoznamu videí vznikne, keď divák pridá dané video do zoznamu.
 • Získané označenia páči sa mi vznikajú, keď divák k videu pridá označenie páči sa mi.
 • Získané zdieľania vznikajú, keď divák dané video zdieľa.
 • Viditeľné zobrazenie

Funkcie prehľadov

 • Vlastné tabuľky a prehľady na stiahnutie: Konkrétne údaje výkonnosti videokampaní, ktoré vás zaujímajú, nájdete prispôsobením tabuliek v účte Google Ads pomocou stĺpcov, segmentov a filtrov. Môžete napríklad zobraziť stĺpce Max. CZZ, Kliknutia alebo Získané akcie YouTube. Keď majú tabuľky požadovaný vzhľad, môžete si ich stiahnuť ako prehľady v rôznych formátoch a uložiť si ich. Zároveň môžete prehľady nastaviť tak, aby sa spúšťali v určitých intervaloch, a naplánovať, aby sa e‑mailom odoslali vám alebo iným ľuďom, ktorí majú prístup k vášmu účtu. Zistite, ako stĺpce upraviť, segmentovať alebo filtrovať.
 • Automatická tvorba prehľadov: Ak vás zaujímajú špecifické údaje o výkonnosti videokampaní, získate ich prispôsobením tabuliek so štatistickými údajmi v účte Google Ads pomocou stĺpcov, segmentov a filtrov. Keď majú tabuľky požadovaný vzhľad, môžete si ich stiahnuť ako prehľady v rôznych formátoch a uložiť si ich. Zároveň môžete prehľady nastaviť tak, aby sa spúšťali v určitých intervaloch, a naplánovať, aby sa e‑mailom odoslali vám alebo iným ľuďom, ktorí majú prístup k vášmu účtu.
 • História zmien: Na stránke História zmien sú uvedené zmeny, ktoré ste vykonali vo svojom účte. Na časovej osi sa zobrazujú všetky zmeny zaznamenané v údajoch účtu. Môžete zobraziť všetky zmeny za určité časové obdobie, filtrovať výsledky podľa typu zmeny (napríklad podľa prispôsobenia rozpočtu alebo úprav reklamnej skupiny) alebo zobraziť zmeny konkrétnej videokampane. Porovnaním zmien s údajmi o výkonnosti na časovej osi zistíte, ktoré zmeny mohli prispieť k zmenám výkonnosti.
 • Pokročilé nástroje na správu prehľadovvizuálne grafy umožňujú pozrieť si, prispôsobiť a analyzovať podrobné údaje o výkonnosti videoreklám.
 • Zacielenie: Budete môcť zistiť, akú výkonnosť dosiahlo vaše video v prípade určitých kľúčových slov, typov publika a demografických údajov. Tieto metriky sa dajú zobraziť kliknutím na stránky Kľúčové slová, Publiká alebo Demografické údaje.

Poznámka

Ak chcete vytvoriť videoreklamu, váš videoobsah musí byť hostený v službe YouTube. Znamená to, že zhliadnutia vašich videoreklám zvýšia počet zhliadnutí videa na YouTube (na stránke pozerania videa a v prehľadoch účtu YouTube).

Riešenie problémov s údajmi

Rozdiely v štatistikách zhliadnutí na YouTube a v službe Google Ads

Nemôžeme zaručiť, že počet fakturovaných zhliadnutí sa bude zhodovať s počtom zhliadnutí videa na YouTube. Pokiaľ ide o počet zhliadnutí za určité obdobie, môže to byť bežne spôsobené tým, že v službe YouTube sa na zoskupenie štatistických údajov používa tichomorský čas, zatiaľ čo v službe Google Ads sa štatistické údaje zoskupujú na základe časového pásma, ktoré určí inzerent. K nezrovnalostiam však skutočne dochádza, no snažíme sa o to, aby boli súhrnné počty približne rovnaké. Fakturovať vám môžeme príslušný počet aktívnych zhliadnutí, ale niektoré z týchto zhliadnutí sa nepovažujú za zhliadnutia videa na YouTube.

Keďže YouTube Analytics obsahuje údaje o videách pre všetky videá a Google Ads poskytuje údaje len pre časť týchto zhliadnutí (vaše platené zhliadnutia), dochádza k rozdielom v celkovom počte zhliadnutí videa.


Rozdiely v zhliadnutiach percentuálnej časti videa a kliknutiach na výzvy na akciu v štatistikách na YouTube a v službe Google Ads

V súčasnosti je údaj o zhliadnutiach percentuálnej časti videa (kvartilové údaje) v službe Google Ads dostupný len pre zhliadnutia platených reklám Google Ads. Znamená to, že v službe Google Ads nebudú tieto údaje o videu k dispozícii, ak sa k nemu používateľ dostane prostredníctvom bezplatného záznamu vo výsledkoch vyhľadávania na Googli alebo YouTube.

Príklad

Video, ktoré hostíte na YouTube, sa môže objaviť vo výsledkoch vyhľadávania Googlu alebo na YouTube. Ak diváci kliknú na toto video cez výsledky organického vyhľadávania a vykonajú s ním interakciu, nebudú vám účtované zhliadnutie videoreklamy ani interakcie diváka. Tieto interakcie nebudú zahrnuté v metrikách výkonnosti videa v službe Google Ads.

Zobrazenie výsledkov skupín videoreklám

Na stránke Reklamné skupiny si môžete pozrieť celkové výsledky skupín videoreklám za určité obdobie, pokiaľ ide o metriky ako počet zobrazení, počet kliknutí, miera aktívnych zhliadnutí (VTR), cena za zhliadnutie (CZZ) atď. Konkrétne definície jednotlivých metrík získate kliknutím na ikonu popisu (?) v hlavičke stĺpca.

 1. Na navigačnom paneli vyberte Videokampane.
 2. V ponuke stránok vyberte Reklamné skupiny.

Pripomenutie

 • Reklamná skupina obsahuje videoreklamy so spoločnými kritériami zacielenia a ponukami.
 • Reklamnú skupinu definuje konkrétny formát videoreklamy a skupina môže obsahovať iba videoreklamy daného formátu. Vo videokampaniach však môžete mať spustené viaceré reklamné skupiny, pričom niektoré z nich môžu obsahovať reklamy in-stream a niektoré zasa reklamy video discovery. Jedna reklamná skupina teda môže obsahovať výlučne reklamy in-stream alebo reklamy video discovery, ale nemôže obsahovať oba formáty reklamy.

Zobrazenie súhrnu výkonnosti videí

 1. Na navigačnom paneli vyberte Videokampane.
 2. V ponuke stránok vyberte Videá.

Sekcia Videá informuje o celkovej výkonnosti videí vo všetkých reklamách.

Zobrazenie metrík a štatistík videí

 1. Na navigačnom paneli vyberte Videokampane.
 2. V ponuke stránok vyberte Videá.
 3. V hornej časti stránky kliknite na kartu Analytika.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory