Získanie faktúry, výpisu alebo potvrdenia o platbe

 
Faktúru za Google Ads získate niekoľkými jednoduchými krokmi. Ak chcete zobraziť kroky pre svoj účet, vyberte vyššie svoju krajinu a príslušné nastavenie platby s fakturáciou.
Inzerenti v Číne a na Taiwane už nebudú dostávať dobropisy za neplatnú aktivitu, nadmerné zobrazovanie a kredity promo kódu. Namiesto toho sa budú zobrazovať na poslednej faktúre ako dobropisové položky pre vaše výdavky na reklamu. Naďalej budete dostávať faktúry od Googlu a miestne faktúry, ktoré budú obsahovať rovnakú splatnú sumu.

Uplatňuje sa miestny fakturačný limit, v rámci ktorého môžeme fakturovať iba maximálnu sumu 99 000 CNY na faktúru Fapiao. Keďže chceme zabezpečiť presnú zhodu medzi faktúrami od Googlu a miestnymi faktúrami, faktúry od Googlu na sumu vyššiu ako 99 000 CNY rozdelíme na menšie faktúry a ťarchopisy, ako je uvedené nižšie.

Výdavky na reklamu Faktúra od Googlu Miestna faktúra
101 000 CNY
 • 1. faktúra: 99 000 CNY
 • 1. ťarchopis: 2 000 CNY
 • 1. faktúra Fapiao: 99 000 CNY
 • 2. faktúra Fapiao: 2 000 CNY


 
Všimnite si nasledujúce popisy riadkových položiek pre rozdelenia na faktúrach od Googlu:

 • Dobropisová položka – čiastková suma presunutá na samostatnú faktúru z dôvodu obmedzenia kvóty Fapiao
 • Ťarchopis – čiastková suma presunutá z pôvodnej faktúry z dôvodu obmedzenia kvóty Fapiao

Výber nastavenia platieb:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)
Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete po kliknutí na odkazy uvedené nižšie.
Definície výrazov na výpise

Výpisy nie sú faktúry. Tento dokument predstavuje súhrn aktivít súvisiacich s fakturáciou za časové obdobie uvedené vyššie. Nižšie si pozrite definície niektorých bežne používaných výrazov, aby ste lepšie porozumeli výpisom z účtu Google Ads.

Výraz Definícia
Počiatočný zostatok Zostatok prenesený z predchádzajúceho mesiaca
Celková nová aktivita (vrátane DPH, ak sa uplatňuje) Nové náklady vzniknuté od posledného výpisu vrátane vymeraných daní, ak sa uplatňujú.
Vyrovnania spolu (vrátane DPH, ak sa uplatňuje) Zostatok na účte Google Ads môže byť občas potrebné vyrovnať. Najčastejšie ide o kreditné položky pre nadmerné zobrazovanie.
Prijaté platby spolu Manuálne alebo automatické platby pripísané na váš účet
Konečný zostatok

Stratégia manuálnych platieb: zostatok na účte Google Ads dostupný na výdavky

Stratégia automatických platieb: nevyrovnaný zostatok na účte Google Ads za mesiac poskytovania služby

Dane Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Sadzby daní určuje miestna správa.
Vyhľadanie a tlač aktuálnych a minulých miestnych daňových dokladov a výpisov
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
  Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo miestnym daňovým dokladom alebo výpisom, ktoré chcete zobraziť.
  • Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Uvidíte v ňom najnovšie debety, kredity a miestne daňové doklady a výpisy.
  • Ak chcete zobraziť predchádzajúcu aktivitu, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad miestne daňové doklady alebo výpisy za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 5. Kliknutím na Dokumenty zobrazíte všetky dostupné miestne daňové doklady alebo výpisy za vybraté obdobie.
 6. Kliknite na číslo dokumentu, ktorý chcete zobraziť, a potom na Stiahnuť.
  • Odkaz na miestne daňové doklady a výpisy za aktuálny mesiac sa zobrazí až po uplynutí daného mesiaca. Namiesto odkazu sa zobrazí správa Faktúra nie je pripravená.
  • Miestny daňový doklad a výpis za určitý mesiac budú k dispozícii až v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestne daňové doklady a výpisy za september budú k dispozícii do 5. októbra. Miestne daňové doklady a výpisy sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V tomto období preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia dokumentov. Medzičasom si stále môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby.
  • Faktúry sa generujú za vzniknuté náklady na kliknutia, nie za platby uskutočnené v danom mesiaci. Ak v určitom mesiaci v účte nevznikli žiadne náklady na kliknutia, faktúra sa za daný mesiac nevygeneruje alebo sa vygeneruje prázdna.

   Upozorňujeme, že ak spĺňate podmienky na získanie miestnych daňových dokladov, zvyčajne sa najskôr vygenerujú výpisy a krátko po nich sa vygeneruje miestny daňový doklad.

 7. Miestne daňové doklady a výpisy sa automaticky stiahnu do vášho počítača vo formáte PDF, takže si ich budete môcť zobraziť alebo vytlačiť.

 

Tip

Ubezpečte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované kontextové okná, čo by mohlo brániť stiahnutiu miestnych daňových dokladov a výpisov.

Zobrazenie alebo tlač potvrdenia o platbe

Ak počas mesiaca uskutočníte platbu, môžete si vytlačiť potvrdenie o jej uskutočnení. Keďže sa miestne daňové doklady alebo výpisy nebudú generovať skôr než v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. V tabuľke nastavte príslušné obdobie.
 5. Ubezpečte sa, že ste v hornej časti tabuľky vybrali Podrobné zobrazenie transakcií namiesto možnosti Súhrnné zobrazenie.
 6. Kliknite na príslušný odkaz Platba v stĺpci Popis. Otvorí sa nové okno prehliadača, prípadne karta s potvrdením o platbe určeným na tlač.
 7. Ak si chcete potvrdenie vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Ak si chcete potvrdenie stiahnuť a jeho kópiu uložiť v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.
Problémy s vyhľadaním miestnych daňových dokladov a výpisov
Ak sa vám určité miestne daňové doklady alebo výpisy nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii najneskôr 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo miestnym daňovým dokladom alebo výpisom, ktoré si chcete zobraziť.

  Upozorňujeme, že ak spĺňate podmienky na získanie miestnych daňových dokladov, zvyčajne sa najskôr vygenerujú výpisy a krátko po nich sa vygeneruje miestny daňový doklad.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám miestne daňové doklady alebo výpisy za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena miestnych daňových dokladov a výpisov

Po vystavení miestneho daňového dokladu a výpisu už v súvislosti s týmito dokumentmi nemôžeme vykonať žiadne zmeny. Platí to aj v prípade, že ste omylom zadali nesprávne fakturačné údaje. Fakturačné údaje môžete upraviť kedykoľvek, pričom zmeny sa prejavia v ďalších miestnych daňových dokladoch a výpisoch.

Nie je možné získať ani samostatný miestny daňový doklad, prípadne výpis pre jednotlivé kampane.

Chýbajúce fakturačné údaje

Ak už nemáte prístup k prehľadu fakturácií a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Súvisiace odkazy:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)

Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete na odkazoch uvedených nižšie.

Výpisy za január až apríl 2015 boli rozdelené do osobitných dokumentov pre platby a DPH. Ak kontrolujete DPH za tieto mesiace, musíte si zobraziť osobitnú faktúru s DPH.

Definície výrazov na výpise

Výpisy nie sú faktúry. Tento dokument predstavuje súhrn aktivít súvisiacich s fakturáciou za časové obdobie uvedené vyššie. Nižšie si pozrite definície niektorých bežne používaných výrazov, aby ste lepšie porozumeli výpisom z účtu Google Ads.

Výraz Definícia
Počiatočný zostatok Zostatok prenesený z predchádzajúceho mesiaca
Celková nová aktivita (vrátane DPH, ak sa uplatňuje) Nové náklady vzniknuté od posledného výpisu vrátane vymeraných daní, ak sa uplatňujú.
Vyrovnania spolu (vrátane DPH, ak sa uplatňuje) Zostatok na účte Google Ads môže byť občas potrebné vyrovnať. Najčastejšie ide o kreditné položky pre nadmerné zobrazovanie.Prečítajte si viac o rôznych typoch kreditov a vyrovnaní v účte.
Prijaté platby spolu Manuálne alebo automatické platby pripísané na váš účet
Konečný zostatok

Stratégia manuálnych platieb: zostatok na účte Google Ads dostupný na výdavky

Stratégia automatických platieb: nevyrovnaný zostatok na účte Google Ads za mesiac poskytovania služby

Dane Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Sadzby daní určuje miestna správa.
Vyhľadanie a tlač aktuálnych faktúr a faktúr za predchádzajúce obdobia
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
 5. Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšie debety, kredity a faktúry.
 6. Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 7. V tabuľke kliknite na Dokumenty vedľa mesiaca, pre ktorý chcete zobraziť faktúru.
 8. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Mesačná faktúra. Ak hľadáte faktúry za obdobie od januára do apríla 2015, budete musieť kliknúť aj na rozbaľovaciu ponuku EÚ – Faktúra s DPH, ak chcete vidieť samostatnú faktúru s DPH.
 9. Kliknite na číslo faktúry.
  • Odkaz na faktúru za aktuálny mesiac sa zobrazí až po uplynutí daného mesiaca. Namiesto odkazu sa zobrazí správa „Faktúra nie je pripravená“.
  • Faktúra za určitý mesiac bude k dispozícii až v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Faktúra za september bude napríklad k dispozícii 5. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry. Medzičasom si stále môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby.
  • Faktúry sa generujú za vzniknuté náklady na kliknutia, nie za platby uskutočnené v danom mesiaci. Ak v určitom mesiaci v účte nevznikli žiadne náklady na kliknutia, faktúra sa za daný mesiac nevygeneruje alebo sa vygeneruje prázdna.
 10. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača. Ak si chcete faktúru vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Prípadne môžete na faktúru kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na Tlačiť. Ak si chcete faktúru stiahnuť a uložiť jej kópiu v počítači, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.

Tip

Ubezpečte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované kontextové okná, čo by mohlo brániť stiahnutiu faktúry.

Zobrazenie alebo tlač potvrdenia o platbe

Ak počas mesiaca uskutočníte platbu, môžete si vytlačiť potvrdenie o jej uskutočnení. Keďže sa výpis nebude generovať skôr než v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. V tabuľke nastavte príslušné obdobie.
 5. Ubezpečte sa, že ste v hornej časti tabuľky vybrali Podrobné zobrazenie transakcií namiesto možnosti Súhrnné zobrazenie.
 6. Kliknite na príslušný odkaz Platba v stĺpci Popis. Otvorí sa nové okno prehliadača s potvrdením o platbe určeným na tlač.
 7. Ak si chcete potvrdenie vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Ak si chcete potvrdenie stiahnuť a jeho kópiu uložiť v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.
Problémy s vyhľadaním faktúry
Ak sa vám určitú faktúru nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii najneskôr 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám faktúry za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena faktúry

Ak sa vaše fakturačné údaje zmenili, na faktúre budú uvedené nasledujúce údaje:

 • Keďže faktúry za transakcie súčasného mesiaca sú zvyčajne vystavované v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, keď aktualizujete svoje fakturačné údaje v súčasnom mesiaci alebo pred 5. pracovným dňom nasledujúceho mesiaca, vaša nasledujúca faktúra by mala odrážať aktualizované fakturačné údaje. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte po 5. pracovnom dni mesiaca po tom, čo bola vaša faktúra za transakcie posledného mesiaca už vystavená, sa prejavia na faktúre za nasledujúci mesiac.
 • Povedzme napríklad, že momentálne je máj a vaše fakturačné údaje sa zmenili. Ak aktualizujete svoje fakturačné údaje v službe Google Ads do 5. pracovného dňa v júni, vaša ďalšia faktúra (vystavená v 5. pracovný deň júna) by mala uvádzať tieto aktualizované fakturačné údaje. Ak však aktualizujete svoje fakturačnú údaje povedzme v 6. pracovný deň júna, faktúra, ktorá už bola vystavená (v 5. pracovný deň júna), zostane nezmenená, no vaša ďalšia faktúra (ktorá bude vystavená 5. pracovný deň júla) bude uvádzať vaše aktualizované fakturačné údaje.
DPH sa možno nezahrnie

Európske ústredie Googlu má sídlo v Dubline (Google Ireland Ltd.). Fakturácia a poskytovanie služieb inzerentom v službe Google Ads s fakturačnou adresou v Európskej únii (EÚ) preto prebiehajú podľa spoločnosti Google Ireland Ltd. Ak je sídlo vašej firmy v EÚ, ale mimo územia Írska, do nákladov na používanie služby Google Ads sa nezahrnie DPH. DPH môžete namiesto toho odviesť samostatne podľa miestnej sadzby svojho členského štátu EÚ. Faktúra obsahuje osobitnú tabuľku príslušných nákladov pre DPH. Ak ide o faktúry za obdobie od januára do apríla 2015, okrem mesačnej faktúry za platbu bola osobitne vystavená faktúra s DPH.

Viac nájdete v našom článku o daniach.

Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k prehľadu fakturácií a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Súvisiace odkazy:

Výber nastavenia platieb:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)
Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete po kliknutí na odkazy uvedené nižšie.
Vyhľadanie a tlač aktuálnych faktúr a faktúr za predchádzajúce obdobia
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
  Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
 5. Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšie debety, kredity a faktúry.
 6. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu aktivitu, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 7. Kliknutím na Dokumenty zobrazíte všetky dostupné mesačné faktúry za vybraté obdobie.
 8. Kliknite na číslo faktúry, ktorú chcete zobraziť, a potom na Stiahnuť.
  • Odkaz na faktúru za aktuálny mesiac sa zobrazí až po uplynutí daného mesiaca. Namiesto odkazu sa zobrazí správa „Faktúra nie je pripravená“.
  • Faktúra za určitý mesiac bude k dispozícii až v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Faktúra za september bude napríklad k dispozícii 5. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry. Medzičasom si stále môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby.
  • Faktúry sa generujú za vzniknuté náklady na kliknutia, nie za platby uskutočnené v danom mesiaci. Ak v určitom mesiaci v účte nevznikli žiadne náklady na kliknutia, faktúra sa za daný mesiac nevygeneruje alebo sa vygeneruje prázdna.
 9. Faktúra sa automaticky stiahne do vášho počítača, takže si ju budete môcť pozrieť alebo vytlačiť.

 

Tip

Ubezpečte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované kontextové okná, čo by mohlo brániť sťahovaniu faktúr.

Zobrazenie alebo tlač potvrdenia o platbe

Ak počas mesiaca uskutočníte platbu, môžete si vytlačiť potvrdenie o jej uskutočnení. Keďže sa výpis nebude generovať skôr než v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. V tabuľke nastavte príslušné obdobie.
 5. Ubezpečte sa, že ste v hornej časti tabuľky vybrali Podrobné zobrazenie transakcií namiesto možnosti Súhrnné zobrazenie.
 6. Kliknite na príslušný odkaz Platba v stĺpci Popis. Otvorí sa nové okno prehliadača, prípadne karta s potvrdením o platbe určeným na tlač.
 7. Ak si chcete potvrdenie vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Ak si chcete potvrdenie stiahnuť a jeho kópiu uložiť v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.
Problémy s vyhľadaním faktúry
Ak sa vám určitú faktúru nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii najneskôr 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám faktúry za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena faktúry

Ak sa vaše fakturačné údaje zmenili, na faktúre budú uvedené nasledujúce údaje:

 • Keďže faktúry za transakcie súčasného mesiaca sú zvyčajne vystavované v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, keď aktualizujete svoje fakturačné údaje v súčasnom mesiaci alebo pred 5. pracovným dňom nasledujúceho mesiaca, vaša nasledujúca faktúra by mala odrážať aktualizované fakturačné údaje. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte po 5. pracovnom dni mesiaca po tom, čo bola vaša faktúra za transakcie posledného mesiaca už vystavená, sa prejavia na faktúre za nasledujúci mesiac.
 • Povedzme napríklad, že momentálne je máj a vaše fakturačné údaje sa zmenili. Ak aktualizujete svoje fakturačné údaje v službe Google Ads do 5. pracovného dňa v júni, vaša ďalšia faktúra (vystavená v 5. pracovný deň júna) by mala uvádzať tieto aktualizované fakturačné údaje. Ak však aktualizujete svoje fakturačnú údaje povedzme v 6. pracovný deň júna, faktúra, ktorá už bola vystavená (v 5. pracovný deň júna), zostane nezmenená, no vaša ďalšia faktúra (ktorá bude vystavená 5. pracovný deň júla) bude uvádzať vaše aktualizované fakturačné údaje.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k prehľadu fakturácií a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Súvisiace odkazy:

Zmena vo faktúrach zákazníkov v Indii, ktorí nie sú registrovaní ako platcovia dane z tovaru a služieb

V záujme zaistenia súladu so zmenami zákona v Indii o dani z tovaru a služieb vykonáme zmeny vo faktúrach našich zákazníkov v Indii, ktorí nie sú registrovaní ako platcovia dane z tovaru a služieb.

Ak máte neuhradený zostatok, od 1. júla 2021 bude na prvej strane faktúry zreteľne uvedený dynamický QR kód systému UPI. Platbu za faktúru budete môcť okrem existujúcich spôsobov platby uskutočniť aj naskenovaním tohto QR kódu pomocou ľubovoľnej platobnej aplikácie podporujúcej systém UPI.

Ak ste počas fakturačného cyklu uskutočnili iné platby, zoznam týchto platieb spolu s dátumom a časom platby, sumou, identifikátorom transakcie a spôsobom platby bude uvedený na faktúre.

Indická vláda (prostredníctvom organizácie GSTN) oznámila, že od 1. októbra 2020 všetky faktúry B2B (medzifiremné) a B2G (medzi firmami a verejným sektorom) budú musieť byť zaregistrované v reálnom čase na portáli Indian Registration Portal (Indický registračný portál). Faktúry, ktoré úspešne overil príslušný štátny orgán (zákazník v nich uviedol platné číslo GSTIN zodpovedajúce jeho fakturačnej adrese), budú obsahovať QR kód a indické registračné číslo (Indian Registration Number, IRN).

Výber nastavenia platieb:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)

Od 1. októbra 2020 sekciu Records of costs and taxes (Záznamy o nákladoch a daniach) na faktúre nahradia podrobnosti o používaní a nákladoch na základe výdavkov za príslušný mesiac.

Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete po kliknutí na odkazy uvedené nižšie.
Vyhľadanie a tlač aktuálnych faktúr a faktúr za predchádzajúce obdobia
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
  Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
 5. Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšie debety, kredity a faktúry.
 6. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu aktivitu, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 7. Kliknutím na Dokumenty zobrazíte všetky dostupné indické daňové doklady za vybraté obdobie.
 8. Kliknite na číslo faktúry, ktorú chcete zobraziť, a potom na Stiahnuť.
  • Odkaz na faktúru za aktuálny mesiac sa zobrazí až po uplynutí daného mesiaca. Namiesto odkazu sa zobrazí správa „Faktúra nie je pripravená“.
  • Faktúra za určitý mesiac bude k dispozícii až v 7. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Faktúra za september bude napríklad k dispozícii 7. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry. Medzičasom si stále môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby.
  • Faktúry sa generujú za vzniknuté náklady na kliknutia, nie za platby uskutočnené v danom mesiaci. Ak v určitom mesiaci v účte nevznikli žiadne náklady na kliknutia, faktúra sa za daný mesiac nevygeneruje alebo sa vygeneruje prázdna.
 9. Faktúra sa automaticky stiahne do vášho počítača, takže si ju budete môcť pozrieť alebo vytlačiť.

Tip

Ubezpečte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované kontextové okná, čo by mohlo brániť sťahovaniu faktúr.

Zobrazenie alebo tlač potvrdenia o platbe

Ak počas mesiaca uskutočníte platbu, môžete si vytlačiť potvrdenie o jej uskutočnení. Keďže sa výpis nebude generovať skôr než v 7. deň nasledujúceho mesiaca, pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. V tabuľke nastavte príslušné obdobie.
 5. Ubezpečte sa, že ste v hornej časti tabuľky vybrali Podrobné zobrazenie transakcií namiesto možnosti Súhrnné zobrazenie.
 6. Kliknite na príslušný odkaz Platba v stĺpci Popis. Otvorí sa nové okno prehliadača, prípadne karta s potvrdením o platbe určeným na tlač.
 7. Ak si chcete potvrdenie vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Ak si chcete potvrdenie stiahnuť a jeho kópiu uložiť v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.
Problémy s vyhľadaním faktúry
Ak sa vám určitú faktúru nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii najneskôr 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám faktúry za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena faktúry

Ak sa vaše fakturačné údaje zmenili, na faktúre budú uvedené nasledujúce údaje:

 • Faktúry za transakcie aktuálneho mesiaca sú zvyčajne vystavované do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Aktualizácie fakturácie vykonané v aktuálnom mesiaci sa však prejavia až v nasledujúcom mesiaci, a to aj v prípade, že zmeny boli vykonané pred 5. pracovným dňom aktuálneho mesiaca.

Príklad:

 • Faktúra za apríl 2021 bude vygenerovaná do 5. mája 2021.
 • Všetky aktualizácie fakturácie uskutočnené v apríli 2021 (aj keď boli vykonané pred 5. aprílom) sa prejavia až na faktúre za máj 2021.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k súhrnu fakturácie a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Výber nastavenia platieb:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)

Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete na odkazoch uvedených nižšie.

Výpisy za január až apríl 2015 boli rozdelené do osobitných dokumentov pre platby a DPH. Ak kontrolujete DPH za tieto mesiace, musíte si zobraziť osobitnú faktúru s DPH.

Definície výrazov na výpise

Výpisy nie sú faktúry. Tento dokument predstavuje súhrn aktivít súvisiacich s fakturáciou za časové obdobie uvedené vyššie. Nižšie si pozrite definície niektorých bežne používaných výrazov, aby ste lepšie porozumeli výpisom z účtu Google Ads.

Výraz Definícia
Počiatočný zostatok Zostatok prenesený z predchádzajúceho mesiaca
Celková nová aktivita (vrátane DPH, ak sa uplatňuje) Nové náklady vzniknuté od posledného výpisu vrátane vymeraných daní, ak sa uplatňujú.
Vyrovnania spolu (vrátane DPH, ak sa uplatňuje) Zostatok na účte Google Ads môže byť občas potrebné vyrovnať. Najčastejšie ide o kreditné položky pre nadmerné zobrazovanie.
Prijaté platby spolu Manuálne alebo automatické platby pripísané na váš účet
Konečný zostatok

Stratégia manuálnych platieb: zostatok na účte Google Ads dostupný na výdavky

Stratégia automatických platieb: nevyrovnaný zostatok na účte Google Ads za mesiac poskytovania služby

Dane Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Sadzby daní určuje miestna správa.
Vyhľadanie a tlač aktuálnych faktúr a faktúr za predchádzajúce obdobia
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
 5. Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšie debety, kredity a faktúry.
 6. Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 7. V tabuľke kliknite na Dokumenty vedľa mesiaca, pre ktorý chcete zobraziť faktúru.
 8. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Mesačná faktúra. Ak hľadáte faktúry za obdobie od januára do apríla 2015, budete musieť kliknúť aj na rozbaľovaciu ponuku EÚ – Faktúra s DPH, ak chcete vidieť samostatnú faktúru s DPH.
 9. Kliknite na číslo faktúry.
  • Odkaz na faktúru za aktuálny mesiac sa zobrazí až po uplynutí daného mesiaca. Namiesto odkazu sa zobrazí správa „Faktúra nie je pripravená“.
  • Faktúra za určitý mesiac bude k dispozícii až v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Faktúra za september bude napríklad k dispozícii 5. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry. Medzičasom si stále môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby.
  • Faktúry sa generujú za vzniknuté náklady na kliknutia, nie za platby uskutočnené v danom mesiaci. Ak v určitom mesiaci v účte nevznikli žiadne náklady na kliknutia, faktúra sa za daný mesiac nevygeneruje alebo sa vygeneruje prázdna.
 10. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača. Ak si chcete faktúru vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Prípadne môžete na faktúru kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na Tlačiť. Ak si chcete faktúru stiahnuť a uložiť jej kópiu v počítači, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.

Tip

Ubezpečte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované kontextové okná, čo by mohlo brániť stiahnutiu faktúry.

Zobrazenie alebo tlač potvrdenia o platbe

Ak počas mesiaca uskutočníte platbu, môžete si vytlačiť potvrdenie o jej uskutočnení. Keďže sa výpis nebude generovať skôr než v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. V tabuľke nastavte príslušné obdobie.
 5. Ubezpečte sa, že ste v hornej časti tabuľky vybrali Podrobné zobrazenie transakcií namiesto možnosti Súhrnné zobrazenie.
 6. Kliknite na príslušný odkaz Platba v stĺpci Popis. Otvorí sa nové okno prehliadača s potvrdením o platbe určeným na tlač.
 7. Ak si chcete potvrdenie vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Ak si chcete potvrdenie stiahnuť a jeho kópiu uložiť v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.
Problémy s vyhľadaním faktúry
Ak sa vám určitú faktúru nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii najneskôr 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám faktúry za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena faktúry

Ak sa vaše fakturačné údaje zmenili, na faktúre budú uvedené nasledujúce údaje:

 • Keďže faktúry za transakcie súčasného mesiaca sú zvyčajne vystavované v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, keď aktualizujete svoje fakturačné údaje v súčasnom mesiaci alebo pred 5. pracovným dňom nasledujúceho mesiaca, vaša nasledujúca faktúra by mala odrážať aktualizované fakturačné údaje. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte po 5. pracovnom dni mesiaca po tom, čo bola vaša faktúra za transakcie posledného mesiaca už vystavená, sa prejavia na faktúre za nasledujúci mesiac.
 • Povedzme napríklad, že momentálne je máj a vaše fakturačné údaje sa zmenili. Ak aktualizujete svoje fakturačné údaje v službe Google Ads do 5. pracovného dňa v júni, vaša ďalšia faktúra (vystavená v 5. pracovný deň júna) by mala uvádzať tieto aktualizované fakturačné údaje. Ak však aktualizujete svoje fakturačnú údaje povedzme v 6. pracovný deň júna, faktúra, ktorá už bola vystavená (v 5. pracovný deň júna), zostane nezmenená, no vaša ďalšia faktúra (ktorá bude vystavená 5. pracovný deň júla) bude uvádzať vaše aktualizované fakturačné údaje.
DPH sa možno nezahrnie

Európske ústredie Googlu má sídlo v Dubline (Google Ireland Ltd.). Fakturácia a poskytovanie služieb inzerentom v službe Google Ads s fakturačnou adresou v Európskej únii (EÚ) preto prebiehajú podľa spoločnosti Google Ireland Ltd. Ak je sídlo vašej firmy v EÚ, ale mimo územia Írska, do nákladov na používanie služby Google Ads sa nezahrnie DPH. DPH môžete namiesto toho odviesť samostatne podľa miestnej sadzby svojho členského štátu EÚ. Faktúra obsahuje osobitnú tabuľku príslušných nákladov pre DPH. Ak ide o faktúry za obdobie od januára do apríla 2015, okrem mesačnej faktúry za platbu bola osobitne vystavená faktúra s DPH.

Viac nájdete v našom článku o daniach.

Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k prehľadu fakturácií a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Súvisiace odkazy:

Výber nastavenia platieb:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)
Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete po kliknutí na odkazy uvedené nižšie.

Vyhľadanie a tlač aktuálnych faktúr a faktúr za predchádzajúce obdobia

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty. Prejsť na fakturáciu
 3. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
  • Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšie debety, kredity a faktúry.
  • Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 4. V tabuľke kliknite na číslo faktúry vedľa mesiaca, pre ktorý chcete zobraziť faktúru.
  • Odkaz na faktúru za aktuálny mesiac sa zobrazí až po uplynutí daného mesiaca. Namiesto odkazu sa zobrazí správa „Faktúra nie je pripravená“.
  • Faktúra za určitý mesiac bude k dispozícii až v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Faktúra za september bude napríklad k dispozícii 5. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry.
  • Faktúry sa generujú za výdavky v príslušnom mesiaci, nie za uskutočnené platby. Ak ste vo svojom účte v určitom mesiaci nemali žiadne výdavky, faktúra za daný mesiac sa nevygeneruje.
  • Ak platíte bankovým prevodom, šekom alebo pomocou bankomatu, dostanete faktúru. Ak platíte kreditnou kartou, dostanete za platbu výpis od Googlu.
 5. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača. Ak chcete faktúru stiahnuť a jej kópiu uložiť v počítači ako súbor PDF, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku Uložiť ako. Ak si chcete faktúru vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Prípadne môžete na faktúru kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na Tlačiť.

Tip

Ubezpečte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované kontextové okná, pretože by to bránilo otvoreniu faktúry.

Problémy s vyhľadaním faktúry
Ak sa vám určitú faktúru nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii do 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Ak v určitom mesiaci nevznikli žiadne náklady, faktúra za daný mesiac sa nevygeneruje.
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám faktúry za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena faktúry

Ak sa vaše fakturačné údaje zmenili, na faktúre budú uvedené nasledujúce údaje:

 • Keďže faktúry za transakcie súčasného mesiaca sú zvyčajne vystavované v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, keď aktualizujete svoje fakturačné údaje v súčasnom mesiaci alebo pred 5. pracovným dňom nasledujúceho mesiaca, vaša nasledujúca faktúra by mala odrážať aktualizované fakturačné údaje. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte po 5. pracovnom dni mesiaca po tom, čo bola vaša faktúra za transakcie posledného mesiaca už vystavená, sa prejavia na faktúre za nasledujúci mesiac.
 • Povedzme napríklad, že momentálne je máj a vaše fakturačné údaje sa zmenili. Ak aktualizujete svoje fakturačné údaje v službe Google Ads do 5. pracovného dňa v júni, vaša ďalšia faktúra (vystavená v 5. pracovný deň júna) by mala uvádzať tieto aktualizované fakturačné údaje. Ak však aktualizujete svoje fakturačnú údaje povedzme v 6. pracovný deň júna, faktúra, ktorá už bola vystavená (v 5. pracovný deň júna), zostane nezmenená, no vaša ďalšia faktúra (ktorá bude vystavená 5. pracovný deň júla) bude uvádzať vaše aktualizované fakturačné údaje.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k prehľadu fakturácií a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Súvisiace odkazy:

Mesačná fakturácia

Poznámka

Tieto pokyny platia iba pre zákazníkov využívajúcich nastavenie platby s mesačnou fakturáciou. Väčšina inzerentov používa automatické platby alebo manuálne platby. Ak používate automatické alebo manuálne platby, pozrite si pokyny uvedené vyššie.

Ak uhrádzate náklady za Google Ads vo forme mesačnej fakturácie, faktúru získate dvoma spôsobmi:

 1. E‑mailom: faktúru vám pošleme e‑mailom do piatich pracovných dní od začiatku každého mesiaca. Bude obsahovať vaše náklady za predchádzajúci mesiac. (Ak chcete dostávať tieto faktúry, vašu e‑mailovú adresu bude potrebné overiť.)
 2. V účte: vo vašom účte Google Ads sprístupníme elektronickú verziu faktúry pre prípad, že by ste ju chceli zobraziť, vytlačiť alebo stiahnuť.
Vyhľadanie faktúry v účte

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, faktúry vyhľadáte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads platiaceho správcu alebo do akéhokoľvek účtu správcu úrovňou nad ním.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty.
 3. V stĺpci Číslo dokumentu vyhľadajte faktúru, ktorú chcete zobraziť.
 4. Vyberte faktúry, ktoré si chcete stiahnuť, a vpravo hore kliknite na Stiahnuť vybraté.

Ak si chcete stiahnuť elektronické fiškálne faktúry a dobropisy, po vyhľadaní čísla faktúry podľa pokynov uvedených vyššie postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Kliknite na číslo faktúry.
 2. Kliknite na Dokumenty.
 3. Kliknite na možnosť Elektronické faktúry a dobropisy.
 4. Elektronickú faktúru stiahnite kliknutím na jej číslo.
Vyhľadanie faktúr z obdobia pred prechodom na mesačnú fakturáciu

Ak chcete získať prístup k faktúram, ktoré boli vygenerované predtým, ako ste začali používať mesačnú fakturáciu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na odkaz Fakturácia – prevody v bočnej časti stránky.
 4. Kliknite na fakturačný účet, pre ktorý chcete zobraziť faktúry za predchádzajúce obdobia.
 5. Kliknutím na odkaz Transakcie zobrazte faktúry.
 6. Keď skončíte, kliknite na Späť na aktuálne nastavenie v hornom rohu.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu a prehľad minulých fakturácií už nie je k dispozícii. Na overenie údajov o nákladoch môžete namiesto neho použiť súhrn kampaní.

Ak chcete získať faktúry za predchádzajúce obdobia, kontaktujte nás.

Súvisiace odkazy:

Výber nastavenia platieb:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)
Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete po kliknutí na odkazy uvedené nižšie.
Vyhľadanie a tlač aktuálnych faktúr a faktúr za predchádzajúce obdobia
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
 5. Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšie debety, kredity a faktúry.
 6. Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 7. V tabuľke kliknite na rozbaľovaciu ponuku Dokumenty pod mesiacom, pre ktorý chcete zobraziť faktúru.
 8. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Mesačná faktúra.
 9. Kliknite na číslo faktúry.
  • Odkaz na faktúru za aktuálny mesiac sa zobrazí až po uplynutí daného mesiaca. Namiesto odkazu sa zobrazí správa „Faktúra nie je pripravená“.
  • Faktúra za určitý mesiac bude k dispozícii až v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Faktúra za september bude napríklad k dispozícii 5. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry. Medzičasom si stále môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby.
  • Faktúry sa generujú za vzniknuté náklady na kliknutia, nie za platby uskutočnené v danom mesiaci. Ak v určitom mesiaci v účte nevznikli žiadne náklady na kliknutia, faktúra sa za daný mesiac nevygeneruje alebo sa vygeneruje prázdna.
 10. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača. Ak si chcete faktúru vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Prípadne môžete na faktúru kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na Tlačiť. Ak si chcete faktúru stiahnuť a uložiť jej kópiu v počítači, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.

Tip

Ubezpečte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované kontextové okná, pretože by to bránilo otvoreniu faktúry.

Zobrazenie alebo tlač potvrdenia o platbe

Ak počas mesiaca uskutočníte platbu, môžete si vytlačiť potvrdenie o jej uskutočnení. Keďže sa výpis nebude generovať skôr než v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo v strede stránky vyhľadajte kartu Transakcie a kliknite na Zobraziť transakcie.
 4. V tabuľke nastavte príslušné obdobie.
 5. Ubezpečte sa, že ste v hornej časti tabuľky vybrali Podrobné zobrazenie transakcií namiesto možnosti Súhrnné zobrazenie.
 6. Kliknite na príslušný odkaz Platba v stĺpci Popis. Otvorí sa nové okno prehliadača s potvrdením o platbe určeným na tlač.
 7. Ak si chcete potvrdenie vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Ak si chcete potvrdenie stiahnuť a jeho kópiu uložiť v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.
Problémy s vyhľadaním faktúry
Ak sa vám určitú faktúru nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii najneskôr 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám faktúry za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena vystavenej faktúry

Po vystavení faktúry v nej už nemôžeme zmeniť meno odberateľa. Platí to aj v prípade, že ste omylom zadali nesprávne fakturačné údaje. Môžete však vykonať akékoľvek iné zmeny, a to odoslaním formulára na úpravu faktúry.

Zmena mena či názvu odberateľa

Meno/názov odberateľa môžete upraviť kedykoľvek, pričom zmeny sa prejavia v ďalších faktúrach.

Ak chcete zabezpečiť, aby sa zmena prejavila v nasledujúcej faktúre, meno/názov odberateľa musíte upraviť najmenej 14 dní pred koncom mesiaca.

Zmena ostatných informácií

Ak chcete vo faktúre vykonať úpravy (okrem mena/názvu odberateľa), postupujte takto:

 1. Upravte svoje fakturačné údaje v účte Google Ads.
 2. Vyplňte poznámku o úprave faktúry uvedenú nižšie a kontaktujte nás odoslaním vyplneného formulára, ktorý nám pošlite v prílohe.
 3. Keď od nás dostanete potvrdzujúcu správu, faktúru spoločne s týmto dokumentom budete môcť použiť na účely účtovníctva a úhrady DPH.

Poznámka

Podľa zmien v poľských daňových zákonoch v januári 2013 spoločnosť Google nie je povinná vrátiť podpísané oznámenie o oprave. Správa, ktorú od nás dostanete, je platnou formou potvrdenia.

DPH sa možno nezahrnie

Európske ústredie Googlu má sídlo v Dubline (Google Ireland Ltd.). Fakturácia a poskytovanie služieb inzerentom v službe Google Ads s fakturačnou adresou v Európskej únii (EÚ) preto prebiehajú podľa spoločnosti Google Ireland Ltd. Ak má vaša firma sídlo v EÚ, ale mimo územia Írska, do nákladov na používanie služby Google Ads sa nezahrnie DPH. DPH môžete namiesto toho odviesť samostatne podľa miestnej sadzby svojho členského štátu EÚ.

Súlad elektronickej faktúry s nariadeniami EÚ

Súčasťou elektronických faktúr, ktoré si vytlačíte z účtu, sú údaje o:

 • vašich platbách,
 • našom IČ DPH,
 • vašom IČ DPH (ak ste ho uviedli vo svojom fakturačnom profile).

Tieto faktúry vyhovujú požiadavkám Európskej únie stanoveným v smernici o dani z pridanej hodnoty (DPH) (článok 226 smernice Rady 2006/112/ES) a sú akceptované vašimi miestnymi daňovými úradmi. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na svojho daňového poradcu alebo miestnu samosprávu.

Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k prehľadu fakturácií a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Súvisiace odkazy:

Nižšie vyberte svoje nastavenie platieb.

Manuálne platby

Ak sa nachádzate v Rusku a pri zakladaní účtu Google Ads ste vybrali stav platiteľa dane Živnostník alebo Firma, Google vám poskytne účtovné doklady.

Pri zakladaní účtu Google Ads si budete musieť vybrať jeden z nasledujúcich daňových stavov:

 • Osoba,
 • Živnostník,
 • Firma.

Voľba je definitívna a neskôr sa nedá zmeniť. Google poskytne účtovné doklady iba v prípade, že máte v účte nastavený stav Živnostník alebo Firma.

Ak je váš účet nastavený na daňový stav Fyzická osoba, dostanete jeden účtovný doklad (potvrdenie o platbe) po každej realizovanej alebo vrátenej platbe. Elektronické verzie potvrdení sú automaticky odosielané na overenú e-mailovú adresu pridruženú k vášmu hlavnému kontaktu platobného profilu. Presvedčte sa, že vaše kontaktné informácie sú aktuálne, aby ste potvrdenia dostávali včas.

Kontrola stavu platiteľa dane

Nižšie uvádzame postup na kontrolu stavu platiteľa dane:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Stav platiteľa dane sa zobrazí v sekcii Platobný profil v strede stránky.
Zmena stavu platiteľa dane
Ak potrebujete zmeniť alebo opraviť stav platiteľa dane, kontaktujte nás. Žiadne zmeny neovplyvnia predošlé transakcie ani fakturačné dokumenty. Budú účinné až odo dňa, keď tieto zmeny vykonáme.
Poskytované účtovné doklady

Účtovné doklady poskytujeme pre každý účet Google Ads. Ak máte viac ako jeden účet, poskytneme vám samostatnú skupinu dokumentov pre každý z nich, a to aj v prípade, že sú všetky prepojené s jedným alebo viacerými účtami Moje klientske centrum.

Niektoré fakturačné doklady sa automaticky poskytujú všetkým oprávneným inzerentom, o iné musíte v prípade potreby požiadať. Nižšie sú uvedené podrobnosti o jednotlivých typoch dokladov, ktoré môžeme poskytnúť:

  Čo to je Automaticky poskytované oprávneným inzerentom Poskytované oprávneným inzerentom na požiadanie
Faktúra s DPH Posiela sa každý mesiac s dátumom posledného dňa v mesiaci. Tento dokument obsahuje skutočné náklady účtu za daný mesiac.

Elektronická verzia: môžete si ju stiahnuť vo svojom účte od 3. do 7. dňa v každom mesiaci za predchádzajúci účtovný mesiac.

Tlačená kópia: Posiela sa na vašu poštovú adresu po vygenerovaní elektronickej verzie. Pripomíname, že doručenie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.

O duplikát tlačenej kópie za predchádzajúce obdobia môžete požiadať vo svojom účte na stránke Transakcie. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie a potom Transakcie. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Faktúra s DPH a vyberte Nový výtlačok. Týmto krokom sa zároveň vygeneruje kópia dokladu o prevzatí.

Žiadosť za predchádzajúci mesiac možno podať až po 20. dni aktuálneho mesiaca. (Ak napríklad potrebujete duplikát faktúry s DPH za január, môžete oň požiadať až po 20. februári).

Doklad o prevzatí Posiela sa každý mesiac s dátumom posledného dňa v mesiaci. V tomto dokumente sa uvádzajú skutočné náklady účtu za daný mesiac.

Faktúra s DPH a doklad o prevzatí majú rovnaké čísla dokumentov a je v nich uvedená rovnaká výška nákladov.
Elektronická verzia: môžete si ju stiahnuť vo svojom účte od 3. do 7. dňa v každom mesiaci za predchádzajúci účtovný mesiac.

Tlačená kópia: posiela sa na vašu poštovú adresu spolu s faktúrou s DPH. Pripomíname, že doručenie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.
O duplikát tlačenej kópie za predchádzajúce obdobia môžete požiadať vo svojom účte na stránke Transakcie. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie a potom Transakcie. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Faktúra s DPH a vyberte Nový výtlačok. Týmto krokom sa zároveň vygeneruje kópia dokladu o prevzatí.

Žiadosť za predchádzajúci mesiac možno podať až po 20. dni aktuálneho mesiaca. (Ak napríklad potrebujete duplikát dokladu o prevzatí za január, môžete oň požiadať až po 20. februári).
Predbežná faktúra s DPH

Generuje sa pre každú uskutočnenú platbu za deň prijatia platby. Tento dokument obsahuje celú sumu platby (vrátane DPH).

Číslo dokumentu sa začína písmenom A.

Elektronická verzia: Vo vašom účte je k dispozícii na stiahnutie do 48 hodín od prijatia vašej platby.

Tlačená kópia: Posiela sa na vašu poštovú adresu po vygenerovaní elektronickej verzie. Pripomíname, že doručenie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.

O duplikát tlačenej kópie dokladu o predchádzajúcich platbách môžete požiadať vo svojom účte na stránke Transakcie. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie a potom Transakcie.

Žiadosti je možné odosielať až po uplynutí 10 pracovných dní od zobrazenia platby v účte.

Doklad o vyrovnaní Tento dokument obsahuje všetky vzájomné vysporiadania medzi vaším účtom a Googlom za určité obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a nemôže byť dlhšie ako jeden rok. Elektronická verzia: môžete si ju stiahnuť vo svojom účte od 3. do 7. dňa v každom mesiaci za predchádzajúci účtovný mesiac.

Tlačená kópia: posiela sa automaticky raz do roka v januári.
O tlačené kópie za predchádzajúce obdobia môžete požiadať vo svojom účte na stránke Transakcie. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie a potom Transakcie.

Pripomíname, že doručenie tlačenej kópie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.
Proforma faktúra

Tento dokument sa vytvorí v účte, keď vygenerujete podrobnosti na vykonanie platby peňažným prevodom.

Kópiu vytvorenú vo vašom účte pri generovaní podkladov na uskutočnenie platby prevodom peňazí si môžete vytlačiť.

Elektronická verzia: možno ju vygenerovať po kliknutí na Uskutočniť platbu na stránke História transakcií.

Tlačená kópia: neposiela sa automaticky.

O tlačenú kópiu opečiatkovanej a podpísanej proforma faktúry môžete požiadať na stránke Transakcie. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie a potom Transakcie.

Pripomíname, že doručenie tlačenej kópie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.

Zmluvné podmienky Tento dokument obsahuje zmluvné podmienky služby Google Ads, ktoré ste prijali pri vytváraní svojho účtu. Elektronická verzia: je k dispozícii na stiahnutie do 48 hodín po vytvorení účtu na stránke Fakturačný profil. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie.

Tlačená kópia: neposiela sa automaticky.
O tlačenú kópiu môžete požiadať vo svojom účte na stránke Fakturačný profil. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie.
Zmena poštovej adresy

Nižšie uvádzame postup zmeny poštovej adresy, na ktorú sa posielajú dokumenty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Aktualizujte svoju poštovú adresu.
 4. Kliknite na Uložiť.

Ak chcete, aby sa dokumenty doručili na novú adresu, nezabudnite ju zmeniť aspoň 15 dní pred koncom mesiaca. Pripomíname, že zmenou tohto poľa sa nezmení firemná adresa v účte.

Zmena firemnej adresy

Ak zmeníte firemnú adresu, zmení sa adresa vytlačená na dokumentoch. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný profil uvidíte podsekciu Názov a adresa firmy.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky a upravte svoju adresu.
 5. Po skončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Proaktívne žiadosti o dokumenty a zmeny dokumentov

Vyžiadanie zmluvných podmienok

Zmluvné podmienky si môžete stiahnuť na stránke Nastavenia (kliknutím na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a výberom možnosti Nastavenia fakturácie) do 48 hodín od prvého zadania fakturačných údajov.

Nové výtlačky

O tlačenú kópiu zmluvných podmienok môžete požiadať v sekcii Zmluvné podmienky a výberom položky Nové výtlačky.

Nové výtlačky sa spracujú do 48 hodín, ale doručenie tlačenej kópie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.

Vyžiadanie tlačených kópií dokumentov

V prípade faktúr s DPH, dokladov o prevzatí a predbežných faktúr s DPH môžete požiadať o duplikáty ich tlačených kópií. V prípade dokladov o vyrovnaní a proforma faktúr môžete požiadať o tlačené kópie. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty. Prejsť na stránku
 3. V pravom hornom rohu vyberte požadované obdobie.
 4. Vedľa dokumentu, o ktorý chcete požiadať, kliknite na šípku a vyberte možnosť Nový výtlačok.

Takto sa vygeneruje žiadosť o tlačenú kópiu vybraného dokumentu. Dokument sa odošle na vašu poštovú adresu. Nezobrazí sa žiadne potvrdenie. Pripomíname, že tento postup stačí vykonať iba raz.

Poznámka

 • Ak ste sa rozhodli prijímať dokumenty elektronicky, nebudete môcť požiadať o tlačené kópie.
 • Žiadosti o tlačené kópie sa spracujú do 48 hodín a doručenie poštou môže trvať až 10 dní.
Nedoručené tlačené kópie alebo dokumenty odoslané na nesprávnu adresu

Ak ste nikdy nedostali tlačenú kópiu, prípadne ak bol váš dokument odoslaný na nesprávnu adresu, na stránke Nastavenia vo svojom účte skontrolujte uvedenú poštovú adresu. Vyhľadajte adresu svojej firmy. Ak nie je správna, aktualizujte ju podľa pokynov v sekcii Zmena poštovej adresy v tomto článku.

Systém sa po aktualizácii adresy zosynchronizuje do 24 hodín. Potom požiadajte o duplikáty tlačených kópií požadovaných dokumentov na základe pokynov v sekcii Vyžiadanie tlačených kópií dokumentov v rámci tohto článku.

Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k súhrnu fakturácie a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Dokumenty s chybami

Faktúra s DPH alebo doklad o prevzatí

Ak dokument obsahuje chybu, najprv opravte informácie vo svojom účte a potom počkajte 24 hodín na synchronizáciu systému. V účte potom požiadajte o nové dokumenty. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty. Prejsť na stránku
 3. V pravom hornom rohu vyberte požadované obdobie.
 4. Pod príslušným mesiacom vyhľadajte dokumenty za daný mesiac.
 5. Vedľa dokumentu, o ktorý chcete požiadať, kliknite na šípku a vyberte možnosť Vyžiadať revíziu.

Nahranie novej elektronickej verzie dokumentu do vášho účtu môže systému trvať 24 hodín a doručenie tlačených kópií na vašu poštovú adresu môže trvať 5 až 10 dní. Nezobrazí sa žiadne potvrdenie. Pripomíname, že tento postup stačí vykonať iba raz.

Iné dokumenty

Ak sa chyba vyskytne v inom dokumente, kontaktujte nás a požiadajte o opravenú verziu.

Naskenované, podpísané a opečiatkované dokumenty

Google neposkytuje naskenované verzie dokumentov. Dokumenty si však môžete stiahnuť vo formáte PDF na stránke História transakcií. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberiete Súhrn fakturácie. Tieto dokumenty nebudú podpísané ani opečiatkované. Dôvodom je skutočnosť, že výtlačky dokumentov s podpisom a pečiatkou sú z účtovného a daňového hľadiska ekvivalentom výtlačkov bez podpisu a pečiatky. Tlačené kópie, ktoré budú doručené na vašu poštovú adresu, však budú podpísané aj opečiatkované.

Poznámka: Táto sekcia sa nevzťahuje na účty využívajúce elektronické posielanie dokumentov s certifikovaným elektronickým podpisom. Týmto účtom sa budú poskytovať iba elektronické dokumenty, ktoré je možné použiť na daňové účely. (Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej sekcii.)

Posielanie elektronických dokumentov
Informácie o posielaní elektronických dokumentov

Dokumenty obsahujúce informácie v elektronickej a digitálnej podobe sa nazývajú elektronické (pozrite si článok 3, kapitola I FZ RF №1-FZ).

Elektronické dokumenty podpísané certifikovaným elektronickým podpisom sú podľa zákona ekvivalentom vytlačených originálov, pokiaľ s tým strany súhlasia (pozrite si FZ RF z 10. januára 2002, č. 1-FZ). Nie je potrebné si ich vytlačiť a uchovávať v archívoch dokumentácie. Podľa najnovších legislatívnych úprav môžu byť všetky dokumenty posielané medzi firmami v elektronickej podobe.

Od 23. mája 2012 je elektronická faktúra plnohodnotnou náhradou za tlačené originály a môže sa predkladať daňovému úradu elektronickým formulárom. Postup výmeny faktúr je uvedený v nariadení Ministerstva financií č. 50н a musí sa uskutočňovať prostredníctvom dodávateľa EDM. Činnosť dodávateľov EDM sa riadi nariadením číslo ММВ-7-6/253@ a zoznam registrovaných dodávateľov EDM môžete nájsť na webe FNS.

Výhody posielania dokumentov v elektronickej forme:

 • Úplná zhoda s právnymi požiadavkami.
 • Elektronické dokumenty nezaberajú žiadne miesto. Môžete ušetriť na nákladoch na tlač dokumentov, ich ručné spracovanie a údržbu archívov dokumentácie.
 • Doručenie originálnych dokumentov trvá len niekoľko minút. Na doručenie dokumentov nie je potrebné čakať niekoľko dní alebo týždňov.
Postup registrácie

Ak sa chcete registrovať na posielanie elektronických dokumentov, musíte mať účet v službe DiaDoc.ru ešte predtým, ako si vytvoríte účet Google Ads. DiaDoc.ru je služba autorizovaného dodávateľa EDM SKB Kontur, ktorý je zároveň najväčším vývojárom webových služieb pre firmy v Rusku. Firma má bohaté skúsenosti so spoluprácou so štátnymi orgánmi a zabezpečením právnej platnosti elektronických dokumentov.

Skôr než si vytvoríte účet Google Ads, registrujte si podľa týchto pokynov účet na DiaDoc.ru a získajte certifikovaný elektronický podpis. Upozorňujeme, že Google vám nebude môcť kompenzovať náklady na získanie certifikátu.

Po registrácii si vytvorte účet Google Ads a začiarknutím zodpovedajúceho políčka povoľte elektronické posielanie dokumentov.

Aktivácia a deaktivácia posielania elektronických dokumentov

Deaktivácia

Pre prijímanie dokumentov poštou sa môžete rozhodnúť kedykoľvek. Pripomíname však, že dokumenty z predchádzajúcich mesiacov vám nemôžeme poslať poštou. Okrem toho po deaktivácii už nebudete môcť dostávať dokumenty e‑mailom.

Nižšie uvádzame postup deaktivácie:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Vedľa svojej poštovej adresy kliknite na Upraviť.
 4. Zrušte začiarknutie možnosti elektronického posielania dokumentov.
 5. Kliknite na Uložiť.

Od nasledujúceho mesiaca začnete dokumenty prijímať len poštou. Okrem toho budete môcť stiahnuť dokumenty na stránke História transakcií.

Aktivácia

Ak ste pri registrácii do služby Google Ads nemali registrovaný účet na DiaDoc.ru, nebudete sa môcť registrovať na posielanie elektronických dokumentov.

Ak ste však pri registrácii do služby Google Ads mali registrovaný účet na DiaDoc.ru, posielanie elektronických dokumentov môžete kedykoľvek povoliť. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Vedľa svojej poštovej adresy kliknite na Upraviť.
 4. Začiarknite políčko vedľa možnosti elektronického posielania dokumentov.
 5. Kliknite na Uložiť.

Od nasledujúceho mesiaca začnete dokumenty prijímať len elektronicky. Dokumenty vám už nebudeme odosielať poštou.

Ďalšie časté otázky

Ako sa počítajú súčty vo faktúrach s DPH a v dokladoch o prevzatí

DPH sa vypočítava na základe spotreby. Vo faktúre s DPH a doklade o prevzatí sa zobrazuje suma zaplatená za spotrebu a DPH, ako to môžete vidieť v nasledujúcich príkladoch:

Príklad faktúry s DPH
Example usage VAT invoice

Príklad dokladu o prevzatí
Example act of acceptance

Dokumenty s nulovou celkovou sumou

Môže vám byť doručená aj faktúra alebo doklad o prevzatí s nulovou sumou. Stáva sa to, ak sa v účte použil propagačný kód a ak suma propagačného kreditu postačovala na pokrytie všetkých nákladov počas daného obdobia. Po vyčerpaní sumy propagačného kreditu sa do faktúry opäť začnú premietať vaše náklady.

Skratka OOO Google

V ruských daňových predpisoch sú požadované náležitosti faktúry špecifikované v odseku 5 článku 169. Okrem toho sa náležitosti neuvedené v odsekoch 5 a 6 článku 169 nepovažujú za platné dôvody neprijatia faktúry od predajcu.

Podľa ruských daňových predpisov sa faktúra vydaná Googlom so skráteným názvom predajcu považuje za platnú.

Nezrovnalosti v zúčtovaní

Ak zistíte, že v zúčtovaní nie sú niektoré transakcie, tieto transakcie boli s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnené v inom účte Google Ads. Platba mohla byť napríklad uskutočnená v prospech iného účtu Google Ads, ktorý má registrovaný vaša spoločnosť alebo iná spoločnosť, ktorej účet spravujete. Dochádza k tomu, ak ste pri uskutočňovaní platby zadali číslo bankového účtu Google, ktoré patrí k inému účtu Google Ads.

Každý účet Google Ads má svoj vlastný bankový účet Google, ktorý musí byť zadaný pri uskutočňovaní bankového prevodu. Ak sa domnievate, že váš prevod odišiel na nesprávny účet, porovnajte číslo účtu zadané pri prevode peňazí s bankovým účtom Google svojho účtu Google Ads.

Nižšie uvádzame postup kontroly čísla bankového účtu Google pre váš účet Google Ads na proforma faktúre:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.
 4. Nájdite posledný mesiac, v ktorom ste uskutočnili platbu, a kliknite na Dokumenty.
 5. Kliknite na odkaz Proforma faktúra.
 6. Na žiadosti o prevod peňazí skontrolujte číslo bankového účtu Google.

Ak sa čísla v účte a v platobnom príkaze nezhodujú, znamená to, že prevod sa uskutočnil v prospech iného účtu Google Ads. Ak sú oba účty registrované na rovnakú právnickú osobu, je potrebné požiadať o doklad o vyrovnaní pre účet, na ktorý bol prevod uskutočnený.

Mesačná fakturácia

Some commercial invoices for the month of June were mistakenly issued with misprinted dates of May 1-30 June 2021 (they should have said June 1-30). All other information on the invoices, including the amount to be paid, is correct. 

If you cannot pay your invoices because of this issue, contact us to get your invoices corrected.

Subscribe to this Community thread for updates.

Ak sa nachádzate v Rusku a pri zakladaní účtu Google Ads ste vybrali stav platiteľa dane Živnostník alebo Firma, Google vám poskytne účtovné doklady.

Pri zakladaní účtu Google Ads si budete musieť vybrať jeden z nasledujúcich daňových stavov:

 • Živnostník,
 • Firma.
Kontrola stavu platiteľa dane

Nižšie uvádzame postup na kontrolu stavu platiteľa dane:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Stav platiteľa dane sa zobrazí v sekcii Platobný profil v strede stránky.
Zmena stavu platiteľa dane
Ak potrebujete zmeniť alebo opraviť svoj stav platiteľa dane, budete musieť účet zrušiť a vytvoriť nový.
Poskytované účtovné doklady

Účtovné doklady poskytujeme pre každý účet Google Ads. Ak máte viac ako jeden účet, poskytneme vám samostatnú skupinu dokumentov pre každý z nich, a to aj v prípade, že sú všetky prepojené s jedným alebo viacerými účtami Moje klientske centrum.

Niektoré fakturačné doklady sa automaticky poskytujú všetkým oprávneným inzerentom, o iné musíte v prípade potreby požiadať. Nižšie sú uvedené podrobnosti o jednotlivých typoch dokladov, ktoré môžeme poskytnúť:

  Čo to je Automaticky poskytované oprávneným inzerentom Poskytované oprávneným inzerentom na požiadanie
Faktúra s DPH Posiela sa každý mesiac s dátumom posledného dňa v mesiaci. Tento dokument obsahuje skutočné náklady účtu za daný mesiac.

Elektronická verzia: môžete si ju stiahnuť vo svojom účte od 3. do 7. dňa v každom mesiaci za predchádzajúci účtovný mesiac.

Tlačená kópia: Posiela sa na vašu poštovú adresu po vygenerovaní elektronickej verzie. Pripomíname, že doručenie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.

O duplikát tlačenej kópie za predchádzajúce obdobia môžete požiadať vo svojom účte na stránke Transakcie. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberiete Súhrn fakturácie a potom Zobraziť transakcie. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Faktúra s DPH a vyberte Nový výtlačok. Týmto krokom sa zároveň vygeneruje kópia dokladu o prevzatí.

Žiadosť za predchádzajúci mesiac možno podať až po 20. dni aktuálneho mesiaca. (Ak napríklad potrebujete duplikát faktúry s DPH za január, môžete oň požiadať až po 20. februári).

Doklad o prevzatí Posiela sa každý mesiac s dátumom posledného dňa v mesiaci. V tomto dokumente sa uvádzajú skutočné náklady účtu za daný mesiac.

Faktúra s DPH a doklad o prevzatí majú rovnaké čísla dokumentov a je v nich uvedená rovnaká výška nákladov.
Elektronická verzia: môžete si ju stiahnuť vo svojom účte od 3. do 7. dňa v každom mesiaci za predchádzajúci účtovný mesiac.

Tlačená kópia: posiela sa na vašu poštovú adresu spolu s faktúrou s DPH. Pripomíname, že doručenie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.
O duplikát tlačenej kópie za predchádzajúce obdobia môžete požiadať vo svojom účte na stránke Transakcie. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Faktúra s DPH a vyberte Nový výtlačok. Týmto krokom sa zároveň vygeneruje kópia dokladu o prevzatí.

Žiadosť za predchádzajúci mesiac možno podať až po 20. dni aktuálneho mesiaca. (Ak napríklad potrebujete duplikát dokladu o prevzatí za január, môžete oň požiadať až po 20. februári).
Doklad o vyrovnaní Tento dokument obsahuje všetky vzájomné vysporiadania medzi vaším účtom a Googlom za určité obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a nemôže byť dlhšie ako jeden rok. Elektronická verzia: môžete si ju stiahnuť vo svojom účte od 3. do 7. dňa v každom mesiaci za predchádzajúci účtovný mesiac.

Tlačená kópia: posiela sa automaticky raz do roka v januári.
O tlačené kópie za predchádzajúce obdobia môžete požiadať vo svojom účte na stránke Transakcie.

Pripomíname, že doručenie tlačenej kópie poštou môže trvať až 10 pracovných dní.
Zmena poštovej adresy

Nižšie uvádzame postup zmeny poštovej adresy, na ktorú sa posielajú dokumenty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet vyhľadajte podsekciu Poštové adresy na príjem faktúr.
 4. Kliknite na ikonu ceruzky a aktualizujte poštovú adresu.
 5. Kliknite na Uložiť.

Ak chcete, aby sa dokumenty doručili na novú adresu, nezabudnite ju zmeniť aspoň 15 dní pred koncom mesiaca. Pripomíname, že zmenou tohto poľa sa nezmení firemná adresa v účte.

Zmena firemnej adresy

Ak zmeníte firemnú adresu, zmení sa adresa vytlačená na dokumentoch. Ak chcete zmeniť firemnú adresu, kontaktujte nás.

Proaktívne žiadosti o dokumenty a zmeny dokumentov

Vyžiadanie tlačených kópií dokumentov

V prípade faktúr s DPH, dokladov o prevzatí a predbežných faktúr s DPH môžete požiadať o duplikáty ich tlačených kópií. V prípade dokladov o vyrovnaní a proforma faktúr môžete požiadať o tlačené kópie. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo Dokumenty.
 4. Na výber požadovaného obdobia použite rozbaľovaciu ponuku.
 5. Vedľa dokumentu, o ktorý chcete požiadať, kliknite na šípku a vyberte možnosť Nový výtlačok.

Takto sa vygeneruje žiadosť o tlačenú kópiu vybraného dokumentu. Dokument sa odošle na vašu poštovú adresu. Nezobrazí sa žiadne potvrdenie. Pripomíname, že tento postup stačí vykonať iba raz.

Poznámka

 • Ak ste sa rozhodli prijímať dokumenty elektronicky, nebudete môcť požiadať o tlačené kópie.
 • Žiadosti o tlačené kópie sa spracujú do 48 hodín a doručenie poštou môže trvať až 10 dní.
Nedoručené tlačené kópie alebo dokumenty odoslané na nesprávnu adresu

Ak ste nikdy nedostali tlačenú kópiu, prípadne ak bola vaša kópia doručená na nesprávnu adresu, prejdite do svojho účtu a na stránke Nastavenia v sekcii Platobný účet skontrolujte uvedenú poštovú adresu. Ak nie je správna, aktualizujte ju podľa pokynov v sekcii Zmena poštovej adresy v tomto článku.

Systém sa po aktualizácii adresy zosynchronizuje do 24 hodín. Potom požiadajte o duplikáty tlačených kópií požadovaných dokumentov na základe pokynov v sekcii Vyžiadanie tlačených kópií dokumentov v rámci tohto článku.

Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu a prehľad minulých fakturácií už nie je k dispozícii. Na overenie údajov o nákladoch môžete namiesto neho použiť súhrn kampaní.

Ak chcete získať faktúry za predchádzajúce obdobia, kontaktujte nás.

Dokumenty s chybami

Faktúra s DPH alebo doklad o prevzatí

Ak dokument obsahuje chybu, najprv opravte informácie vo svojom účte a potom počkajte 24 hodín na synchronizáciu systému. V účte potom požiadajte o nové dokumenty. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie alebo Dokumenty.
 4. Na výber požadovaného obdobia použite rozbaľovaciu ponuku.
 5. Pod príslušným mesiacom vyhľadajte dokumenty za daný mesiac.
 6. Vedľa dokumentu, o ktorý chcete požiadať, kliknite na šípku a vyberte možnosť Vyžiadať revíziu.

Nahranie novej elektronickej verzie dokumentu do vášho účtu môže systému trvať 24 hodín a doručenie tlačených kópií na vašu poštovú adresu môže trvať 5 až 10 dní. Nezobrazí sa žiadne potvrdenie. Pripomíname, že tento postup stačí vykonať iba raz.

Iné dokumenty

Ak sa chyba vyskytne v inom dokumente, kontaktujte nás a požiadajte o opravenú verziu.

Naskenované, podpísané a opečiatkované dokumenty

Google neposkytuje naskenované verzie dokumentov. Dokumenty si však môžete stiahnuť vo formáte PDF na stránke Transakcie. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberiete Súhrn fakturácie. Tieto dokumenty nebudú podpísané ani opečiatkované. Dôvodom je skutočnosť, že výtlačky dokumentov s podpisom a pečiatkou sú z účtovného a daňového hľadiska ekvivalentom výtlačkov bez podpisu a pečiatky. Tlačené kópie, ktoré budú doručené na vašu poštovú adresu, však budú podpísané aj opečiatkované.

Poznámka: Táto sekcia sa nevzťahuje na účty využívajúce elektronické posielanie dokumentov s certifikovaným elektronickým podpisom. Týmto účtom sa budú poskytovať iba elektronické dokumenty, ktoré je možné použiť na daňové účely. (Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej sekcii.)

Posielanie elektronických dokumentov
Informácie o posielaní elektronických dokumentov

Dokumenty obsahujúce informácie v elektronickej a digitálnej podobe sa nazývajú elektronické (pozrite si článok 3, kapitola I FZ RF №1-FZ).

Elektronické dokumenty podpísané certifikovaným elektronickým podpisom sú podľa zákona ekvivalentom vytlačených originálov, pokiaľ s tým strany súhlasia (pozrite si FZ RF z 10. januára 2002, č. 1-FZ). Nie je potrebné si ich vytlačiť a uchovávať v archívoch dokumentácie. Podľa najnovších legislatívnych úprav môžu byť všetky dokumenty posielané medzi firmami v elektronickej podobe.

Od 23. mája 2012 je elektronická faktúra plnohodnotnou náhradou za tlačené originály a môže sa predkladať daňovému úradu elektronickým formulárom. Postup výmeny faktúr je uvedený v nariadení Ministerstva financií č. 50н a musí sa uskutočňovať prostredníctvom dodávateľa EDM. Činnosť dodávateľov EDM sa riadi nariadením číslo ММВ-7-6/253@ a zoznam registrovaných dodávateľov EDM môžete nájsť na webe FNS.

Výhody posielania dokumentov v elektronickej forme:

 • Úplná zhoda s právnymi požiadavkami.
 • Elektronické dokumenty nezaberajú žiadne miesto. Môžete ušetriť na nákladoch na tlač dokumentov, ich ručné spracovanie a údržbu archívov dokumentácie.
 • Doručenie originálnych dokumentov trvá len niekoľko minút. Na doručenie dokumentov nie je potrebné čakať niekoľko dní alebo týždňov.
Postup registrácie

Ak sa chcete zaregistrovať na posielanie elektronických dokumentov, musíte mať účet v službe DiaDoc.ru. DiaDoc.ru je služba autorizovaného dodávateľa EDM SKB Kontur, ktorý je zároveň najväčším vývojárom webových služieb pre firmy v Rusku. Firma má bohaté skúsenosti so spoluprácou so štátnymi orgánmi a zabezpečením právnej platnosti elektronických dokumentov.

Založte si podľa týchto pokynov účet na webe DiaDoc.ru a získajte certifikovaný elektronický podpis. Upozorňujeme, že Google vám nebude môcť kompenzovať náklady na získanie certifikátu.

Po registrácii si aktivujte posielanie elektronických dokumentov v účte Google Ads.

Aktivácia a deaktivácia posielania elektronických dokumentov

Deaktivácia

Pre prijímanie dokumentov poštou sa môžete rozhodnúť kedykoľvek. Pripomíname však, že dokumenty z predchádzajúcich mesiacov vám nemôžeme poslať poštou. Okrem toho po deaktivácii už nebudete môcť dostávať dokumenty e‑mailom.

Nižšie uvádzame postup deaktivácie:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet zrušte začiarknutie možnosti posielania elektronických dokumentov v poli Doručovanie elektronických dokumentov.
 4. Kliknite na Uložiť.

Od nasledujúceho mesiaca začnete dokumenty prijímať len poštou. Okrem toho budete môcť stiahnuť dokumenty na stránke História transakcií.

Aktivácia

Ak ešte nemáte založený účet na webe DiaDoc.ru, nebudete sa môcť zaregistrovať na posielanie elektronických dokumentov. Ak však máte vytvorený účet na webe DiaDoc.ru, posielanie elektronických dokumentov môžete kedykoľvek povoliť. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Kliknite na Skontrolovať vhodnosť vedľa poľa Doručovanie elektronických dokumentov.
 4. Ak už máte zaregistrovaný účet na webe DiaDoc, začiarknite políčko Príjem účtovných dokladov len elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisom.
 5. Kliknite na Uložiť.

Od nasledujúceho mesiaca začnete dokumenty prijímať len elektronicky. Dokumenty vám už nebudeme odosielať poštou.

Ak sa vám zobrazí správa s upozornením, že nemáte oprávnenie na elektronické doručovanie dokumentov, nedokončili ste registráciu prostredníctvom webu DiaDoc.

Ďalšie časté otázky

Ako sa počítajú súčty vo faktúrach s DPH a v dokladoch o prevzatí

DPH sa vypočítava na základe spotreby. Vo faktúre s DPH a doklade o prevzatí sa zobrazuje suma zaplatená za spotrebu a DPH, ako to môžete vidieť v nasledujúcich príkladoch:

Príklad faktúry s DPH
Example usage VAT invoice

Príklad dokladu o prevzatí
Example act of acceptance

Dokumenty s nulovou celkovou sumou

Môže vám byť doručená aj faktúra alebo doklad o prevzatí s nulovou sumou. Stáva sa to, ak sa v účte použil propagačný kód a ak suma propagačného kreditu postačovala na pokrytie všetkých nákladov počas daného obdobia. Po vyčerpaní sumy propagačného kreditu sa do faktúry opäť začnú premietať vaše náklady.

Skratka OOO Google

V ruských daňových predpisoch sú požadované náležitosti faktúry špecifikované v odseku 5 článku 169. Okrem toho sa náležitosti neuvedené v odsekoch 5 a 6 článku 169 nepovažujú za platné dôvody neprijatia faktúry od predajcu.

Podľa ruských daňových predpisov sa faktúra vydaná Googlom so skráteným názvom predajcu považuje za platnú.

Nezrovnalosti v zúčtovaní

Ak zistíte, že v zúčtovaní nie sú niektoré transakcie, tieto transakcie boli s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnené v inom účte Google Ads. Platba mohla byť napríklad uskutočnená v prospech iného účtu Google Ads, ktorý má registrovaný vaša spoločnosť alebo iná spoločnosť, ktorej účet spravujete. Dochádza k tomu, ak ste pri uskutočňovaní platby zadali číslo bankového účtu Google, ktoré patrí k inému účtu Google Ads.

Každý účet Google Ads má svoj vlastný bankový účet Google, ktorý musí byť zadaný pri uskutočňovaní bankového prevodu. Ak sa domnievate, že váš prevod odišiel na nesprávny účet, porovnajte číslo účtu zadané pri prevode peňazí s bankovým účtom Google svojho účtu Google Ads.

Nižšie uvádzame postup kontroly čísla bankového účtu Google pre váš účet Google Ads na proforma faktúre:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.
 4. Nájdite posledný mesiac, v ktorom ste uskutočnili platbu, a kliknite na Dokumenty.
 5. Kliknite na odkaz Proforma faktúra.
 6. Na žiadosti o prevod peňazí skontrolujte číslo bankového účtu Google.

Ak sa čísla v účte a v platobnom príkaze nezhodujú, znamená to, že prevod sa uskutočnil v prospech iného účtu Google Ads. Ak sú oba účty registrované na rovnakú právnickú osobu, je potrebné požiadať o doklad o vyrovnaní pre účet, na ktorý bol prevod uskutočnený.

Súvisiace odkazy:

Mesačná fakturácia

Poznámka

Tieto pokyny platia iba pre zákazníkov využívajúcich nastavenie platby s mesačnou fakturáciou.

Ak svoje náklady v službe Google Ads uhrádzate prostredníctvom mesačnej fakturácie, existujú tri spôsoby, ako získať faktúru:

 1. E‑mailom: Faktúru vám pošleme e‑mailom do piatich pracovných dní od začiatku každého mesiaca. Bude obsahovať vaše náklady za predchádzajúci mesiac. (Ak chcete dostávať tieto faktúry, vašu e‑mailovú adresu bude potrebné overiť.)
 2. Poštou: ak ste nás o to požiadali pri nastavovaní účtu, pošleme vám taktiež tlačenú kópiu faktúry poštou. Toto nastavenie môžete zobraziť a upraviť na stránke Nastavenia fakturácie v sekcii E‑mailové adresy na príjem faktúr alebo Poštové adresy na príjem faktúr.
 3. V účte: vo svojom účte Google Ads budete mať k dispozícii aj elektronickú verziu faktúry pre prípad, že si ju budete chcieť zobraziť, vytlačiť alebo stiahnuť.
Vyhľadanie faktúry v účte

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, faktúry vyhľadáte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads platiaceho správcu alebo do akéhokoľvek účtu správcu úrovňou nad ním.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty.
 3. V stĺpci Číslo dokumentu vyhľadajte faktúru, ktorú chcete zobraziť.
 4. Vyberte faktúry, ktoré si chcete stiahnuť, a vpravo hore kliknite na Stiahnuť vybraté.
Vyhľadanie faktúr z obdobia pred prechodom na mesačnú fakturáciu

Ak chcete získať prístup k faktúram, ktoré boli vygenerované predtým, ako ste začali používať mesačnú fakturáciu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke naľavo kliknite na odkaz Fakturácia – prevody.
 4. Kliknite na nastavenie fakturácie, pre ktoré chcete zobraziť faktúry za predchádzajúce obdobia.
 5. Po kliknutí na odkaz Transakcie vľavo si môžete prehliadať faktúry za predchádzajúce obdobia.
 6. Keď skončíte, kliknite na Späť na aktuálne nastavenie v hornom rohu.
Šetrite papier

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, pričom faktúry chcete dostávať iba e‑mailom a už nechcete dostávať tlačené faktúry, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet odstráňte všetky adresy z podsekcie Poštové adresy na príjem faktúr.
 4. Pridajte adresu do sekcie E‑mailové adresy na príjem faktúr.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu a prehľad minulých fakturácií už nie je k dispozícii. Na overenie údajov o nákladoch môžete namiesto neho použiť súhrn kampaní.

Ak chcete získať faktúry za predchádzajúce obdobia, kontaktujte nás.

Súvisiaci odkaz:

Mesačná fakturácia

Poznámka

Tieto pokyny platia iba pre zákazníkov využívajúcich nastavenie platby s mesačnou fakturáciou.

Ak uhrádzate náklady za Google Ads vo forme mesačnej fakturácie, faktúru získate dvoma spôsobmi:

Od apríla 2018 už nebudú používatelia v Indii dostávať tlačenú faktúru doručovanú poštovou službou Blue Dart. Táto zmena sa týka iba tlačených faktúr vystavovaných spoločnosťou Google India Private Limited.
 1. E‑mail: do siedmich dní od začiatku každého mesiaca vám faktúru pošleme e‑mailom. Bude obsahovať vaše náklady za predchádzajúci mesiac. (Ak chcete dostávať tieto faktúry, vašu e‑mailovú adresu bude potrebné overiť.)
 2. V účte: vo svojom účte Google Ads budete mať k dispozícii aj elektronickú verziu faktúry pre prípad, že si ju budete chcieť zobraziť, vytlačiť alebo stiahnuť.
Vyhľadanie faktúry v účte

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, faktúry vyhľadáte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads platiaceho správcu alebo do akéhokoľvek účtu správcu úrovňou nad ním.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty.
 3. V stĺpci Číslo dokumentu vyhľadajte faktúru, ktorú chcete zobraziť.
 4. Vyberte faktúry, ktoré si chcete stiahnuť, a vpravo hore kliknite na Stiahnuť vybraté.
Vyhľadanie faktúr z obdobia pred prechodom na mesačnú fakturáciu

Ak chcete získať prístup k faktúram, ktoré boli vygenerované predtým, ako ste začali používať mesačnú fakturáciu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke naľavo kliknite na odkaz Fakturácia – prevody.
 4. Kliknite na nastavenie fakturácie, pre ktoré chcete zobraziť faktúry za predchádzajúce obdobia.
 5. Po kliknutí na odkaz Transakcie vľavo si môžete prehliadať faktúry za predchádzajúce obdobia.
 6. Keď skončíte, kliknite na Späť na aktuálne nastavenie v hornom rohu.
Šetrite papier

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, pričom faktúry chcete dostávať iba e‑mailom a už nechcete dostávať tlačené faktúry, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet odstráňte všetky adresy z podsekcie Poštové adresy na príjem faktúr.
 4. Pridajte adresu do sekcie E‑mailové adresy na príjem faktúr.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu a prehľad minulých fakturácií už nie je k dispozícii. Na overenie údajov o nákladoch môžete namiesto neho použiť súhrn kampaní.

Ak chcete získať faktúry za predchádzajúce obdobia, kontaktujte nás.

Súvisiaci odkaz:

Mesačná fakturácia

Poznámka

Tieto pokyny platia iba pre zákazníkov využívajúcich nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou.

Ak náklady za službu Google Ads uhrádzate prostredníctvom mesačnej fakturácie, existujú rôzne spôsoby, ako môžete získať faktúru:

 1. E‑mailom: obchodnú faktúru s dokladom Nota Fiscal vám pošleme vždy medzi 5. a 10. dňom v mesiaci. Bude obsahovať vaše náklady za predchádzajúci mesiac. (Ak chcete dostávať tieto faktúry, vašu e‑mailovú adresu bude potrebné overiť.)
 2. V účte: vo svojom účte Google Ads budete mať k dispozícii aj elektronickú verziu obchodnej faktúry a výpisu Nota Fiscal pre prípad, že si ich budete chcieť zobraziť, vytlačiť alebo stiahnuť.

Tieto pokyny sa vzťahujú iba na inzerentov používajúcich nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou. Väčšina inzerentov používa automatické platby alebo manuálne platby.

Vyhľadanie faktúry v účte

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, faktúry vyhľadáte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads platiaceho správcu alebo do akéhokoľvek účtu správcu úrovňou nad ním.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty.
 3. V stĺpci Číslo dokumentu vyhľadajte faktúru, ktorú chcete zobraziť.
 4. Vyberte faktúry, ktoré si chcete stiahnuť, a vpravo hore kliknite na Stiahnuť vybraté.

Vyhľadanie predchádzajúcich nastavení fakturácie

Ak chcete získať prístup k faktúram, ktoré boli vygenerované predtým, ako ste začali používať mesačnú fakturáciu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke naľavo kliknite na odkaz Fakturácia – prevody.
 4. Kliknite na nastavenie fakturácie, pre ktoré chcete zobraziť faktúry za predchádzajúce obdobia.
 5. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.
 6. Keď skončíte, kliknite na Späť na aktuálne nastavenie v pravom hornom rohu.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu a prehľad minulých fakturácií už nie je k dispozícii. Na overenie údajov o nákladoch môžete namiesto neho použiť súhrn kampaní.

Ak chcete získať faktúry za predchádzajúce obdobia, kontaktujte nás.

Mesačná fakturácia

Poznámka

Tieto pokyny platia iba pre zákazníkov využívajúcich nastavenie platby s mesačnou fakturáciou.

Ak svoje náklady v službe Google Ads uhrádzate prostredníctvom mesačnej fakturácie, faktúru za náklady v službe Google Ads dostanete e‑mailom a k dispozícii bude aj vo vašom účte. Raz za mesiac dostanete tiež faktúru na zaplatenie miestnej dane od služby MakeBill, ktorá je miestnym partnerom Googlu zaisťujúcim fakturáciu. Nižšie uvádzame podrobnosti k faktúre služby Google Ads:

 1. E‑mailom: Faktúru vám pošleme e‑mailom do piatich pracovných dní od začiatku každého mesiaca. Bude obsahovať vaše náklady za predchádzajúci mesiac. (Ak chcete dostávať tieto faktúry, budete musieť overiť svoju e‑mailovú adresu.)
 2. V účte: vo svojom účte Google Ads budete mať k dispozícii aj elektronickú verziu faktúry pre prípad, že si ju budete chcieť zobraziť, vytlačiť alebo stiahnuť.
Vyhľadanie faktúry v účte

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, faktúry vyhľadáte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads platiaceho správcu alebo do akéhokoľvek účtu správcu úrovňou nad ním.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty.
 3. V stĺpci Číslo dokumentu vyhľadajte faktúru, ktorú chcete zobraziť.
 4. Vyberte faktúry, ktoré si chcete stiahnuť, a vpravo hore kliknite na Stiahnuť vybraté.
Vyhľadanie faktúr z obdobia pred prechodom na mesačnú fakturáciu

Ak chcete získať prístup k faktúram, ktoré boli vygenerované predtým, ako ste začali používať mesačnú fakturáciu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke naľavo kliknite na odkaz Fakturácia – prevody.
 4. Kliknite na nastavenie fakturácie, pre ktoré chcete zobraziť faktúry za predchádzajúce obdobia.
 5. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.
 6. Keď skončíte, kliknite na Späť na aktuálne nastavenie v pravom hornom rohu.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu a prehľad minulých fakturácií už nie je k dispozícii. Na overenie údajov o nákladoch môžete namiesto neho použiť súhrn kampaní.

Ak chcete získať faktúry za predchádzajúce obdobia, kontaktujte nás.

Súvisiaci odkaz:

Výber nastavenia platieb:

Automatické alebo manuálne platby (táto možnosť sa vzťahuje na väčšinu inzerentov)
Nezabudnite: Google Ads vo väčšine krajín neposiela poštou ani e‑mailom dokumenty, ako sú miestne daňové doklady, výpisy alebo potvrdenia o platbe. Ak sú však tieto dokumenty vo vašej krajine k dispozícii, môžete ich získať vo svojom účte. Postup nájdete po kliknutí na odkazy uvedené nižšie.

Vyhľadanie a tlač aktuálnych faktúr a faktúr za predchádzajúce obdobia

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
  • Predvolené zobrazenie je Posledné tri mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšie debety, kredity a faktúry.
  • Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte obdobie. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 5. V tabuľke kliknite na kartu Dokumenty pod mesiacom, pre ktorý chcete zobraziť faktúru. Vyberte buď formát PDF, alebo XML podľa toho, v ktorom z nich si želáte faktúru stiahnuť.
  • Faktúra za určitý mesiac bude spolu s dobropisom na rovnakú sumu k dispozícii od tretieho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Samostatná faktúra pre každú platbu, ktorú uskutočníte, bude k dispozícii do troch pracovných dní odo dňa spracovania platby. Faktúra za september bude napríklad k dispozícii 3. októbra. Ak ste platbu uskutočnili v pondelok 5. septembra, faktúra za túto platbu bude pripravená na stiahnutie 8. septembra.
 6. Faktúra sa stiahne do vášho počítača, takže si ju budete môcť vytlačiť.
Zobrazenie alebo tlač potvrdenia o platbe

Ak počas mesiaca uskutočníte platbu, môžete si vytlačiť potvrdenie o jej uskutočnení. Keďže sa výpis nebude generovať skôr než v 3. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.
 4. V tabuľke nastavte príslušné obdobie.
 5. Ubezpečte sa, že ste v hornej časti tabuľky vybrali možnosť Podrobné zobrazenie transakcií namiesto možnosti Súhrnné zobrazenie.
 6. Kliknite na príslušný odkaz Platba v stĺpci Popis. Otvorí sa nové okno prehliadača s potvrdením o platbe určeným na tlač.
 7. Ak si chcete potvrdenie vytlačiť, v ponuke prehliadača vyberte Súbor a potom Tlačiť. Ak si chcete potvrdenie stiahnuť a jeho kópiu uložiť v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Uložiť ako.
Problémy s vyhľadaním faktúry
Ak sa vám určitú faktúru nedarí nájsť, príčin môže byť niekoľko:
 • Miestne daňové doklady a výpisy sa generujú raz za mesiac. Platby sa však môžu uskutočniť kedykoľvek počas mesiaca (pre svoju evidenciu si môžete vytlačiť potvrdenia pre všetky platby). Miestny daňový doklad alebo výpis za určitý mesiac je k dispozícii od 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad miestny daňový doklad alebo výpis za apríl bude k dispozícii najneskôr 5. mája (za predpokladu, že 1. až 5. máj sú pracovné dni).
 • Možno ste zabudli upraviť obdobie v tabuľke histórie transakcií. Obdobie nad tabuľkou musíte nastaviť tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.

Tip

Ak nevyužívate nastavenie platby s mesačnou fakturáciou (kreditné podmienky), Google vám faktúry za automatické či manuálne platby neposiela poštou ani e‑mailom.

Zmena faktúry

Ak sa vaše fakturačné údaje zmenili, na faktúre budú uvedené nasledujúce údaje:

 • Keďže faktúry za transakcie súčasného mesiaca sú zvyčajne vystavované v 5. pracovný deň nasledujúceho mesiaca, keď aktualizujete svoje fakturačné údaje v súčasnom mesiaci alebo pred 5. pracovným dňom nasledujúceho mesiaca, vaša nasledujúca faktúra by mala odrážať aktualizované fakturačné údaje. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte po 5. pracovnom dni mesiaca po tom, čo bola vaša faktúra za transakcie posledného mesiaca už vystavená, sa prejavia na faktúre za nasledujúci mesiac.
 • Povedzme napríklad, že momentálne je máj a vaše fakturačné údaje sa zmenili. Ak aktualizujete svoje fakturačné údaje v službe Google Ads do 5. pracovného dňa v júni, vaša ďalšia faktúra (vystavená v 5. pracovný deň júna) by mala uvádzať tieto aktualizované fakturačné údaje. Ak však aktualizujete svoje fakturačné údaje povedzme v 6. pracovný deň júna, faktúra, ktorá už bola vystavená (v 5. pracovný deň júna), zostane nezmenená, no vaša ďalšia faktúra (ktorá bude vystavená 5. pracovný deň júla) bude uvádzať vaše aktualizované fakturačné údaje.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k súhrnu fakturácie a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Mesačná fakturácia

Poznámka

Tieto pokyny platia iba pre zákazníkov využívajúcich nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou.

Budete dostávať tri typy dokumentov: daňovú faktúru, obchodnú faktúru a potvrdenie o platbe (aka complemento de pago) po priradení vašej platby k faktúre. Ak svoje náklady v službe Google Ads uhrádzate formou mesačnej fakturácie, tieto dokumenty môžete získať dvoma spôsobmi:

 1. E‑mailom: dokumenty vám zašleme e‑mailom do piatich pracovných dní od začiatku každého mesiaca. Bude obsahovať vaše náklady za predchádzajúci mesiac. (Ak chcete dostávať tieto faktúry, budete musieť overiť svoju e‑mailovú adresu.)
 2. V účte: elektronické verzie dokumentov sú k dispozícii vo vašom účte Google Ads pre prípad, že by ste ich chceli zobraziť, vytlačiť alebo stiahnuť.
Vyhľadanie faktúry v účte

Ak využívate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, faktúry vyhľadáte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads platiaceho správcu alebo do akéhokoľvek účtu správcu úrovňou nad ním.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty.
 3. V stĺpci Číslo dokumentu vyhľadajte faktúru, ktorú chcete zobraziť.
 4. Vyberte faktúry, ktoré si chcete stiahnuť, a vpravo hore kliknite na Stiahnuť vybraté.
Vyhľadanie faktúr z obdobia pred prechodom na mesačnú fakturáciu

Ak chcete získať prístup k faktúram, ktoré boli vygenerované predtým, ako ste začali používať mesačnú fakturáciu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. V ponuke naľavo kliknite na odkaz Fakturácia – prevody.
 4. Kliknite na nastavenie fakturácie, pre ktoré chcete zobraziť faktúry za predchádzajúce obdobia.
 5. Kliknutím na odkaz Transakcie zobrazte faktúry.
 6. Keď skončíte, kliknite na Späť na aktuálne nastavenie v hornom rohu.
Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu a prehľad minulých fakturácií už nie je k dispozícii. Na overenie údajov o nákladoch môžete namiesto neho použiť súhrn kampaní.

Ak chcete získať faktúry za predchádzajúce obdobia, kontaktujte nás.

Ak je vaša fakturačná adresa na Ukrajine a pri zakladaní účtu Google Ads ste zvolili stav platiteľa dane Živnostník alebo Právnická osoba, Google vám poskytne účtovné doklady.

Pri zakladaní účtu Google Ads si budete musieť vybrať jeden z nasledujúcich daňových stavov:

 • Osoba,
 • Živnostník,
 • Právnická osoba.

Voľba je definitívna a neskôr sa nedá zmeniť. Google poskytne účtovné doklady iba v prípade, že sa pri zakladaní účtu zvolil stav Živnostník alebo Právnická osoba.

Kontrola stavu platiteľa dane

Nižšie uvádzame postup na kontrolu stavu platiteľa dane:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. Stav platiteľa dane sa zobrazí v sekcii Platobný profil v strede stránky.
Poskytované účtovné doklady

Účtovné doklady poskytujeme pre každý účet Google Ads. Ak máte viac ako jeden účet, poskytneme vám samostatnú skupinu dokumentov pre každý z nich, a to aj v prípade, že sú všetky prepojené s jedným alebo viacerými účtami Moje klientske centrum.

Niektoré fakturačné doklady sa automaticky poskytujú všetkým oprávneným inzerentom, o iné musíte v prípade potreby požiadať. Nižšie sú uvedené podrobnosti o jednotlivých typoch dokladov, ktoré môžeme poskytnúť:

  Čo to je Automaticky poskytované oprávneným inzerentom Oprávnení inzerenti
Doklad o prevzatí Posiela sa každý mesiac s dátumom posledného dňa v mesiaci. Tento dokument obsahuje skutočné náklady účtu za daný mesiac. Elektronická verzia: za predošlý mesiac ju môžete v účte stiahnuť od 7. dňa každého mesiaca.

Tlačená verzia: odosiela sa na vašu poštovú adresu. Pripomíname, že doručenie poštou môže trvať až 14 pracovných dní.
Všetci živnostníci a právnické osoby: Elektronické verzie sú dostupné na stiahnutie a tlačené verzie sa odosielajú poštou.
Doklad o vyrovnaní Tento dokument obsahuje všetky vzájomné vysporiadania medzi vaším účtom a Googlom za určité obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a nemôže byť dlhšie ako jeden rok. Elektronická verzia: za predošlý mesiac ju môžete v účte stiahnuť od 7. dňa každého mesiaca.

Tlačená verzia: posiela sa automaticky raz do roka v januári.
Všetci živnostníci a právnické osoby
Zmluvné podmienky Tento dokument obsahuje zmluvné podmienky služby Google Ads, ktoré ste prijali pri vytváraní svojho účtu. Elektronická verzia: je k dispozícii na stiahnutie do 48 hodín po vytvorení účtu.

Tlačená verzia: odosiela sa automaticky s faktúrou s DPH po uskutočnení vašej prvej platby.

Právnické osoby a živnostníci, ktorí sú platiteľmi DPH: Doručenie prebieha tak, ako je uvedené v časti vľavo.

Živnostníci, ktorí nie sú platiteľmi DPH: Elektronická verzia je dostupná na stiahnutie z účtu.

Zmena poštovej adresy

Nižšie uvádzame postup zmeny poštovej adresy, na ktorú sa posielajú dokumenty:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný účet vyhľadajte podsekciu Poštové adresy na príjem faktúr a kliknite na ikonu ceruzky.
 4. Aktualizujte svoju adresu a kliknite na Uložiť.

Ak chcete, aby sa dokumenty doručili na novú adresu, nezabudnite ju zmeniť aspoň 15 dní pred koncom mesiaca. Pripomíname, že zmenou tohto poľa sa nezmení firemná adresa v účte.

Zmena firemnej adresy

Ak zmeníte firemnú adresu, zmení sa adresa vytlačená na dokumentoch. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Nastavenia fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V sekcii Platobný profil vyhľadajte podsekciu Názov a adresa firmy a kliknite na ikonu ceruzky.
 4. Aktualizujte svoju adresu a kliknite na Uložiť.

Proaktívne žiadosti o dokumenty a zmeny dokumentov

Vyžiadanie tlačených kópií dokumentov

V prípade dokladov o prevzatí, faktúr s DPH, dokladov o vyrovnaní a proforma faktúr môžete požiadať o ich tlačené verzie. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte Fakturačné dokumenty.
 3. Nad tabuľkou vyberte obdobie, ktoré vás zaujíma.
 4. Vedľa dokumentu, o ktorý chcete požiadať, kliknite na šípku a vyberte možnosť Nový výtlačok.

Takto sa vygeneruje žiadosť o tlačenú kópiu vybraného dokumentu. Dokument sa odošle na vašu poštovú adresu. Nezobrazí sa žiadne potvrdenie. Pripomíname, že tento postup stačí vykonať iba raz.

Poznámka

Žiadosti o tlačené kópie sa spracujú do 48 hodín a doručenie poštou môže trvať až 14 pracovných dní.

Nedoručené tlačené kópie alebo dokumenty odoslané na nesprávnu adresu

Ak ste nedostali tlačenú kópiu, prípadne bol váš dokument odoslaný na nesprávnu adresu, na stránke Nastavenia fakturácie vo svojom účte overte uvedenú poštovú adresu. Kliknite na ozubené koliesko Google Ads | nástroje [ikona], vyberte možnosť Fakturácia a platby a kliknite na Nastavenia na ľavej strane. Poštová adresa sa nachádza v sekcii Platobný účet. Ak je nesprávna, aktualizujte ju podľa pokynov v sekcii Zmena poštovej adresy v tomto článku.

Systém sa po aktualizácii adresy zosynchronizuje do 24 hodín. Potom požiadajte o tlačené kópie požadovaných dokumentov na základe pokynov v sekcii Vyžiadanie tlačených kópií dokumentov v rámci tohto článku.

Chýbajúce fakturačné údaje

Fakturačný systém sme inovovali na novú verziu, čím sa zmenil spôsob zobrazovania fakturačných údajov. Ak fakturačné údaje z minulosti na tejto stránke už nie sú k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť aktivitu účtu v starom fakturačnom systéme, ktorá sa nachádza nad aktuálnou tabuľkou s históriou transakcií. Zobrazí sa vám stránka, na ktorej si môžete stiahnuť všetky prehľady minulých fakturácií a faktúry za predchádzajúce obdobia.

Ak už nemáte prístup k súhrnu fakturácie a vyžaduje sa od vás opätovné zadanie fakturačných údajov, ale vy si neželáte postupovať týmto spôsobom, kontaktujte nás. Fakturačné údaje z minulosti vám budú poskytnuté.

Dokumenty s chybami

V prípade všetkých dokumentov okrem faktúr s DPH platí, že ak dokument obsahuje chybu, musíte najprv opraviť informácie vo svojom účte a potom počkať 24 hodín na synchronizáciu systému. V účte potom požiadajte o nové dokumenty. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke naľavo kliknite na Transakcie alebo Faktúry.
 4. Nad tabuľkou vyberte obdobie, ktoré vás zaujíma.
 5. Pod príslušným mesiacom vyhľadajte dokumenty za daný mesiac.
 6. Vedľa dokumentu, o ktorý chcete požiadať, kliknite na šípku a vyberte možnosť Požiadať o revíziu.

Systém do 24 hodín nahrá do účtu novú elektronickú verziu dokumentu a tlačené kópie vám budú do 5 až 10 dní doručené na poštovú adresu. Nezobrazí sa žiadne potvrdenie. Pripomíname, že tento postup stačí vykonať iba raz.

Naskenované, podpísané a opečiatkované dokumenty

Google neposkytuje naskenované verzie dokumentov. Dokumenty si však môžete stiahnuť vo formáte PDF na stránke História transakcií. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberiete Súhrn fakturácie. Tieto dokumenty nebudú podpísané ani opečiatkované. Dôvodom je skutočnosť, že výtlačky dokumentov s podpisom a pečiatkou sú z účtovného a daňového hľadiska ekvivalentom výtlačkov bez podpisu a pečiatky. Tlačené kópie, ktoré budú doručené na vašu poštovú adresu, však budú podpísané aj opečiatkované.

Ďalšie časté otázky

Dokumenty s nulovou celkovou sumou

Môže vám byť doručená aj faktúra alebo doklad o prevzatí s nulovou sumou. Stáva sa to vtedy, keď bol vo vašom účte zadaný propagačný kód a všetky náklady vzniknuté počas zobrazeného obdobia boli pokryté sumou propagačného kreditu. Po vyčerpaní sumy propagačného kreditu sa do faktúry opäť začnú premietať vaše náklady.

Nezrovnalosti v doklade o prevzatí

Ak zistíte, že v doklade o prevzatí nie sú niektoré transakcie, tieto transakcie boli s najväčšou pravdepodobnosťou uskutočnené v inom účte Google Ads. Platba mohla byť napríklad uskutočnená iným účtom Google Ads, ktorý má registrovaný vaša spoločnosť alebo iná spoločnosť, ktorej účet spravujete. Dochádza k tomu, ak ste pri uskutočňovaní platby zadali číslo bankového účtu Google, ktoré patrí k inému účtu Google Ads.

Každý účet Google Ads má svoj vlastný bankový účet Google, ktorý musí byť zadaný pri uskutočňovaní bankového prevodu. Ak sa domnievate, že váš prevod odišiel na nesprávny účet, porovnajte číslo účtu zadané pri prevode peňazí s bankovým účtom Google svojho účtu Google Ads.

Nižšie uvádzame postup kontroly čísla bankového účtu Google pre váš účet Google Ads na proforma faktúre:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na stránku
 3. V ponuke vľavo kliknite na Transakcie.
 4. Nájdite posledný mesiac, v ktorom ste uskutočnili platbu, a kliknite na Dokumenty.
 5. Kliknite na odkaz Proforma faktúra.
 6. Na žiadosti o prevod peňazí skontrolujte číslo bankového účtu Google.

Ak sa čísla v účte a v platobnom príkaze nezhodujú, znamená to, že prevod sa uskutočnil v prospech iného účtu Google Ads. Ak sú oba účty registrované na rovnakú právnickú osobu, je potrebné požiadať o doklad o vyrovnaní pre účet, na ktorý bol prevod uskutočnený.

Súvisiaci odkaz:

Ak presne neviete, aké je vaše nastavenie

Ak chcete overiť svoje nastavenie platieb, v účte Google Ads kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a vyberte možnosť Fakturácia. Nastavenie platieb nájdete navrchu sekcie Ako platíte.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false