Tìm trạng thái quảng cáo

Cột "Trạng thái" trên trang quảng cáo cho biết một quảng cáo có đang hoạt động hay không và lý do cho trạng thái quảng cáo đó. Trạng thái của quảng cáo phản ánh những thay đổi mà bạn thực hiện đối với quảng cáo hoặc chiến dịch của quảng cáo đó và liệu quảng cáo đó có được phê duyệt hay không dựa trên chính sách của Google Ads.

Hướng dẫn

Cách tìm trạng thái quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích từ menu trang.
 3. Xem cột "Trạng thái" để biết trạng thái của quảng cáo.

Cách diễn giải trạng thái quảng cáo của bạn

Cột "Trạng thái" trong trang Quảng cáo hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của quảng cáo tại thời điểm bạn đăng nhập. Dưới đây là các loại trạng thái khác nhau của quảng cáo:

 • Bị tạm dừng
 • Đang chờ xử lý
 • Đã kết thúc
 • Đã xóa
 • Đang xem xét
 • Đủ điều kiện
 • Được chấp thuận
 • Được chấp thuận (có giới hạn)
 • Bị từ chối

Bốn trạng thái quảng cáo mà bạn có thể kiểm soát:

 • Bị tạm dừng: Không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng quảng cáo. Tạm dừng quảng cáo có nghĩa là quảng cáo của bạn không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được tiếp tục. Bạn cũng có thể thấy "Chiến dịch bị tạm dừng" hoặc "Nhóm quảng cáo bị tạm dừng" trong trang Quảng cáo nếu bạn đã tạm dừng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm trong bảng điều hướng và chọn Hiển thị bị tạm dừng để xem chiến dịch và nhóm quảng cáo nào đã bị tạm dừng. Ngay cả khi bị tạm dừng, quảng cáo vẫn được xem xét. Chúng tôi xem xét quảng cáo bị tạm dừng để đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ chính sách Google Ads và pháp luật hiện hành, đồng thời cũng để quảng cáo được chấp thuận khi xem xét có thể chạy ngay sau khi bạn hủy tạm dừng quảng cáo.
 • Đang chờ xử lý: Không hoạt động nhưng được lập lịch để bắt đầu vào một ngày trong tương lai. Bạn cũng có thể nhìn thấy "Chiến dịch đang chờ xử lý" hoặc "Nhóm quảng cáo đang chờ xử lý" trong trang Quảng cáo nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này đang chờ xử lý.
 • Đã kết thúc: Không hoạt động bởi vì đã quá ngày kết thúc được lập lịch của chiến dịch. Bạn cũng có thể nhìn thấy "Chiến dịch đã kết thúc" hoặc "Nhóm quảng cáo đã kết thúc" trong trang Quảng cáo nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này đã kết thúc.
 • Đã xóa: Không hoạt động bởi vì bạn đã xóa quảng cáo. Xóa quảng cáo có nghĩa là quảng cáo đó không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được bật lại. Bạn cũng có thể nhìn thấy "Chiến dịch đã xóa" hoặc "Nhóm quảng cáo đã xóa" trong trang Quảng cáo nếu bạn đã xóa chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chứa quảng cáo này. Hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm trong bảng điều hướng và chọn Hiển thị các mục đã xóa để xem chiến dịch và nhóm quảng cáo nào đã bị xóa.

 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố