Attribuutioraportit

Kun olet ottanut konversioseurannan käyttöön, saat käyttöösi hyödyllisiä attribuutioraportteja konversioistasi eli tärkeistä toimista, joita asiakkaat tekevät verkkosivustollasi (kuten ostoista ja sähköpostilistalle liittymisistä).

Edut

Attribuutioraporteista näet, millaista reittiä asiakkaat päätyvät konversioon, ja saat hyödyllisiä tietoja siitä, miten erilaiset mainontatoimesi yhdessä vaikuttavat konversioiden toteutumiseen. Raporteista näet esimerkiksi, ovatko tietyt avainsanat avustaneet sellaisten konversioiden toteutumisessa, jotka ovat lopulta toteutuneet muiden avainsanojen kautta. Näin saat paremman kuvan potentiaalisten asiakkaidesi konversioreiteistä kuin pelkän viimeisenä klikatun avainsanan perusteella.

Näin löydät attribuutioraportit

Attribuutioraporteista saat monipuolisen käsityksen konversiodatastasi. Attribuutioraportit ovat käytettävissä vain Hakuverkostomainoksille.

Löydät attribuutioraportit seuraavasti:

  1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
  2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalukuvaketta Google Ads | tools [Icon].
  3. Valitse Mittaus-kohdasta Attribuutio.

Vinkki

Jos hallinnoit useita Google Ads ‑tilejä hallinnoijan tilillä, voit käyttää MCC-tilin alaista konversioseurantaa. Kun olet ottanut MCC-tilin alaisen konversioseurannan käyttöön, voit käyttää attribuutioraportteja hallinnoijan tilillä.

Näin käytät raporttiasetuksia

Attribuutioraportit sisältävät alla kuvatut raporttiasetukset. Näillä asetuksilla voit räätälöidä raporttisi ja katsoa liiketoimintasi kannalta tärkeintä dataa.

Ajanjakso

Valitsemasi ajanjakso vaikuttaa siihen, mitkä konversiot raporttiisi sisällytetään. Klikkaa sivun oikeassa yläkulmassa olevaa ajanjaksoa, niin voit päivittää koko raportin ajanjakson. Jos vertailet ajanjaksoja, klikkaa kunkin sarakkeen vieressä näkyviä merkkejä < ja >, niin voit laajentaa sarakkeen ja katsoa kunkin ajanjakson dataa.

Ulottuvuus

Klikkaa sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa avattavaa Kategoria-valikkoa, jos haluat muuttaa sitä, mikä osa datasta näkyy raportissa. Useimmissa raporteissa voit valita Kampanjat, Mainosryhmät, Avainsanat tai Laitteet.

Konversiotapahtuma

Valitse tähän raporttiin sisällytettävät konversiotapahtumat klikkaamalla avattavaa Konversiotapahtuma-valikkoa sivun yläosan keskivaiheilta. Oletuksena tämä raportti sisältää kaikki konversiotapahtumat, jotka olet valinnut Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen ‑asetuksessa.

Analyysi-ikkuna

Analyysi-ikkuna-asetusta käyttämällä voit valita attribuutioraportin analyysi-ikkunaksi 30, 60 tai 90 päivää. Useimmat raportit näyttävät 30 päivän analyysi-ikkunan, kun avaat raportin.

Huom. Analyysi-ikkuna ei ole sama kuin Konversioikkuna-asetus.

Attribuutioraporttien analyysi-ikkuna määrittää, kuinka kauan ennen konversiota tapahtuneiden mainokseen kohdistuvien aktivoitumisten ansioksi konversio voidaan lukea. Jos analyysi-ikkuna on esimerkiksi 30 päivää, 31.12.–30.1. tapahtuneet mainokseen kohdistuvat aktivoitumiset otetaan huomioon määritettäessä sitä, minkä ansioksi 30. tammikuuta tapahtunut konversio luetaan.

Konversioikkuna on mainokseen kohdistuvan aktivoitumisen jälkeinen ajanjakso, jolloin konversio kirjataan Google Adsiin. Lue lisää konversioikkunoista

Mallien vertailu ‑raportissa on yksi analyysi-ikkunavaihtoehto enemmän kuin muissa raporteissa. Oletus-vaihtoehto asettaa raportin analyysi-ikkunaksi niin monta päivää kuin olet valinnut kunkin konversiotapahtuman konversioikkunaksi kohdassa Työkalut > Mittaus > Konversiot.

Yleiskatsaus-raportti

Yleiskatsausraportista saat kokonaiskuvan konversioreiteistäsi. Siitä voit katsoa esimerkiksi, kuinka monta päivää kului ja kuinka monta kertaa mainos aktivoi käyttäjän ennen kuin hän konvertoitui, kuinka moneen konversioosi liittyi mainokseen kohdistuvia aktivoitumisia useammalla kuin yhdellä laitteella ja mitkä kampanjat avustavat konversioissa tehokkaimmin. Saat siis arvokasta tietoa asiakkaidesi konversioreiteistä.

Suosituimmat reitit ‑raportti

Suosituimmat reitit ‑raportista näet yleisimmät reitit, joiden kautta asiakkaat päätyvät konvertoitumaan. Nämä tiedot perustuvat mainoksiin, joita asiakkaasi klikkasivat ennen konvertoitumistaan. Voit näyttää raportissa muita tietoja valitsemalla avattavasta valikosta haluamasi vaihtoehdot.

Näkymä-valikko

Raportti näyttää oletuksena reitit eli tarkat tiedot siitä, miten käyttäjä eteni mainokseen kohdistuvasta aktivoitumisesta toiseen ennen konvertoitumista. Peräkkäiset mainokseen kohdistuvat aktivoitumiset, joilla on sama kategoria-arvo, yhdistetään yhdeksi kontaktipisteeksi, joka näyttää toistuvien aktivoitumisten määrän.

Valitse raportin yläosassa olevasta Näkymä-valikosta Siirtymäreitit, niin näet yleisen katsauksen käyttäjien toisiaan seuraavista mainokseen kohdistuvista aktivoitumisista, jotka ovat johtaneet konversioon. Siirtymäreitit käsittelevät peräkkäisiä mainokseen kohdistuneita aktivoitumisia, joilla on sama ulottuvuusarvo, yhtenä aktivoitumisena. Näin näet kätevästi, miten asiakkaat ovat edenneet konversioreiteillään eri avainsanoista, mainosryhmistä ja kampanjoista toisiin.

Laitteet-ulottuvuus

Valitse Laitteet-kategoria, niin näet reitit eriteltyinä yleisösi laitteiden mukaan. Näet myös laitteiden tyypin (tietokone, tabletti tai puhelin). Reitin kaksi peräkkäistä elementtiä liittyvät eri laitteisiin mutta eivät välttämättä eri laitetyyppeihin. Näin näet, missä järjestyksessä käyttäjät yleensä käyttävät eri laitteita ennen konvertoitumista.

Reittimittarit-raportti

Reittimittarit-raportti näyttää, kuinka kauan käyttäjiltä kuluu konvertoitumiseen ja kuinka monta aktivoitumista edeltää konvertoitumista. Lisäksi se näyttää, kuinka monta konversioita toteutui tietyn vuorokausimäärän tai aktivoitumismäärän jälkeen ja kuinka arvokkaita kyseiset konversiot ovat.

Päivää/tunteja konversioon keskimäärin

Raportti näyttää oletuksena vaihtoehdon Päivää konversioon keskimäärin. Tästä näkymästä näet, kuinka kauan asiakkaalla kestää konvertoitua. Näkymä sisältää rivin kullekin konversiota edeltävälle päivälle viimeisestä mainokseen kohdistuneesta toiminnasta alkaen.

Avattavaa Mittaustapa-valikkoa käyttämällä näet, kuinka kauan kului ensimmäisestä tai viimeisestä mainokseen kohdistuvasta aktivoitumisesta. Valitse avattavasta Mittaustapa-valikosta joko Päivä tai Tunti.

Päivää/tunteja konversioon keskimäärin ‑näkymästä saat hyödyllisiä tietoja verkkomyyntisi syklistä. Jos mainoksesi sisältävät kehotuksen toimia heti eli mainostavat esimerkiksi yhden päivän kestävää alennusmyyntiä tai tapahtumaan ilmoittautumista, on toivottavaa, että konvertoitumiseen kuluu mahdollisimman vähän päiviä/tunteja. Jos käytät Bränditietoisuuskampanjaa, pidemmät viiveet (eli enemmän päiviä/tunteja konversioon) voivat olla kampanjan kannalta parempia. Näiden tietojen avulla voit selvittää, toimivatko kampanjasi odotetulla tavalla, ja valita sopivan konversioikkunan kullekin konversiotapahtumalle.

Konversioon johtaneiden aktivoitumisten keskimäärä

Jos haluat nähdä, kuinka monta kertaa käyttäjä aktivoitui ennen konvertoitumista, valitse Konversioon johtaneiden aktivoitumisten keskimäärä ‑välilehti. Tästä näkymästä näet, millainen näyttötiheys on arvokkain konversioiden saamisen kannalta. Muista kuitenkin, että tässä raportissa otetaan huomioon vain Google Ads ‑tilisi avainsanat ja mainokset, minkä takia nämä aktivoitumisia sisältävät reitit voivat olla odotettua lyhyempiä.

Avustetut konversiot ‑raportti

Avustetut konversiot ‑raportti näyttää, kuinka montaa konversiota mainontasi edisti. Usein konversio luetaan kokonaan konversiota edeltäneen viimeisen klikkauksen ansioksi. Muut mainokseen kohdistuvat aktivoitumiset ovat kuitenkin saattaneet ohjata asiakkaita kyseiseen konversioon reitin varrella. Klikkausavusteiset konversiot ‑sarakkeen avulla saat tästä paremman kokonaiskäsityksen. Sarakkeesta näet sellaisten konversioiden määrän, joissa kampanja tai mainosryhmä näkyi konversioreitillä mutta ei ollut lopullinen konversion tuottava aktivoituminen.

Huom. Jos mainokseen kohdistuva aktivoituminen tapahtuu monta kertaa konversioreitillä, Google Ads laskee vain yhden avustetun konversion kyseisen mainosaktivoitumisen hyväksi.

Tämä raportti on mainio apuväline, kun haluat tunnistaa nopeasti, mitkä mainontatoimesi auttavat saamaan eniten konversioita. Saatat huomata, että jotkin avainsanat tuottavat harvoin konversion viimeisen klikkauksen, mutta avustavat monessa konversiossa. Tällaisissa tapauksissa voit kokeilla sijoittaa lisää näihin avainsanoihin nähdäksesi, saatko yrityksellesi lisää konversioita.

Mallien vertailu ‑raportti

Attribuutiomalli on sääntö tai sääntöjoukko, joka määrittää sen, miten konversiot luetaan konversioreittien vaiheiden ansioksi. Lue lisää Mallien vertailu ‑raportista ja attribuutiomallien käyttämisestä artikkelista Tietoja attribuutiomalleista.

Attribuutioraporttien ja Kampanjat-sivun konversiodata

Attribuutioraporttien ja Kampanjat-sivun konversiodatassa saattaa olla eroja. Tämä johtuu konversioiden erilaisista laskentatavoista eri verkostoissa sekä eroista tapahtuman ajankohdissa ja konversion lähteissä.

Attribuutioraporttien avulla voit arvioida, miten attribuutiomallin muutokset saattavat vaikuttaa konversioraportointiin. Kampanjat-sivulla näkyvien konversioiden avulla voit arvioida ja optimoida kehityksen vaihdettuasi attribuutiomallin. Voit nähdä attribuutioraporteista myös aiempia kehitystietoja käyttämällä Nykyinen malli ‑sarakkeita.

Raportointitapojen erot

Alta näet, miten konversioiden raportointi eroaa attribuutioraporteissa ja Kampanjat-sivulla.

  Attribuutioraportit Kampanjat-sivu
Tapahtuman ajankohta Konversion ajankohta Sen mainoksen käynnistäneen haun ajankohta, joka edelsi konversioon johtanutta klikkausta
Verkosto Google-hakuverkoston liikenne Haku (mukaan lukien hakukumppanit), Display ja YouTube
Konversion lähde Mainostajan verkkosivustolla tapahtuvat konversiot, puhelinnumeron klikkauskonversiot, Analyticsista tuodut tavoitteet/tapahtumat, tuodut offline‑konversiot ja käynnit kaupassa Kaikki lähteet

Tapahtuman ajankohta

Kampanjat-sivun ensisijaiset konversiosarakkeet perustuvat konversioajan sijasta konversioon johtanutta klikkausta edeltäneen mainoksen impression aikaan. Jos käyttäjä on esimerkiksi klikannut mainostasi viime viikolla ja konvertoitunut tällä viikolla, sekä klikkaus että konversio raportoidaan ensisijaisissa konversiosarakkeissa viime viikolla tapahtuneeksi. Tämän ansiosta voit mitata tarkasti esimerkiksi sellaisia mittareita kuin "hinta per konversio" ja "mainostuotto", koska myös mainoksiin käytetty summa lasketaan klikkausajan perusteella.

Voit raportoida konversiot ja konversioarvot konversioajan mukaan lisäämällä Kampanjat-sivulle uudet "(konv.ajan mukaan)" ‑sarakkeet. Lue lisää

Verkosto

Attribuutioraporttien data rajoittuu hakuverkoston liikenteeseen, kun taas Kampanjat-sivun data sisältää myös hakukumppaneiden liikenteen sekä Display-verkoston ja YouTuben konversiot. Muista, että näiden verkostojen liikenne voidaan raportoida vain viimeisen klikkauksen perusteella.

Konversion lähde

Tietyt konversion lähteet näkyvät Kampanjat-sivulla mutta eivät ole käytettävissä attribuutioraporteissa. Attribuutioraportteihin lasketaan vain verkkosivustolla tapahtuvat konversiot, puhelinnumeron klikkauskonversiot ja Analyticsista tuodut tavoitteet/tapahtumat. Attribuutioraportteihin ei lasketa muita lähteitä, kuten sovelluskonversioita. Tuodut offline‑konversiot ovat yhteensopivia attribuutioraporttien kanssa. Konversiot kannattaa ladata 1–2 päivän välein. Ladattavat konversiot voivat olla enintään seitsemän päivää vanhoja. Kampanjat-sivulla seurataan näitä muita lähteitä, mutta ne voidaan raportoida vain viimeisen klikkauksen perusteella.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun