Độ mạnh của quảng cáo Tối đa hoá hiệu suất

Độ mạnh của quảng cáo trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất kết hợp các tín hiệu mới có thể giúp bạn đạt được hiệu suất tối ưu trên nhiều loại khoảng không quảng cáo. Trong khi bạn tạo và tối ưu hoá chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, Độ mạnh của quảng cáo là một chỉ báo phù hợp cho bạn biết liệu nhóm thành phần của bạn có bao quát và chuyên sâu hay không, nhờ đó, bạn có thể tối đa hoá hiệu suất của chiến dịch.

Lưu ý:
  • Bạn có thể nhận thấy điểm Độ mạnh của quảng cáo giảm đi vì Google hiển thị các phương pháp mới để hướng dẫn bạn tối ưu hoá kiểu kết hợp thành phần.
  • Mặc dù chúng tôi nhận thấy có mối tương quan giữa việc tăng Độ mạnh của quảng cáo và hiệu suất, nhưng những thay đổi này sẽ không làm thay đổi kết quả của chiến dịch.

Nguyên tắc về độ mạnh của quảng cáo

  • Chưa hoàn tất: Nhóm thành phần này thiếu số thành phần tối thiểu để phân phát.
  • Kém: Nhóm thành phần này chỉ phân phát trên một số khoảng không quảng cáo có sẵn vì nhóm này chỉ chứa số thành phần tối thiểu cần thiết để chạy chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất (tức là nhóm này không đủ bao quát).
  • Trung bình: Nhóm thành phần này có tất cả các loại thành phần để phân phát trên tất cả khoảng không quảng cáo có sẵn, nhưng lại không đủ đa dạng để đạt được hiệu suất tốt hơn (tức là nhóm này không đủ chuyên sâu).
  • Tốt: Nhóm thành phần này có tất cả các loại thành phần, nhiều thành phần đa dạng và có mức độ đa dạng cao về văn bản (tức là nhóm này đủ bao quát và chuyên sâu).
  • Rất tốt: Nhóm thành phần này có tất cả các loại thành phần, bao gồm cả các loại thành phần không bắt buộc và không ảnh hưởng đến khoảng không quảng cáo nhưng vẫn phù hợp để nâng cao hiệu suất (đường liên kết của trang web, biểu trưng ngang, hình ảnh vuông), đồng thời có mức độ đa dạng rất cao về văn bản và rất nhiều thành phần đa dạng (tức là nhóm này rất bao quát và chuyên sâu).

Text

  Type Minimum Requirement Recommended Maximum
Headlines 3 headlines 11 headlines 15

Long headline 1 headline 2 headlines 5

Descriptions 3 headlines 4 headlines 5

Images

  Type Minimum Requirement Recommended Maximum

Landscape

1200 x 628 pixels
(min 600 x 314 pixels)

1 image 4 images 20 images
across all types

Square

1200 x 1200 pixels
(min 300 x 300 pixels)

1 image 4 images 20 images
across all types

Logo

1200 x 1200 pixels
(min 128 x 128 pixels)

1 image 20 images
across all types

Logo

1200 x 300 pixels
(min 512 x 128 pixels)

1 image 20 images
across all types

Portrait

960 x 1200 pixels
(min 480 x 600 pixels)

2 images 20 images 
across all types

Videos

  Ratio Minimum Requirement Recommended Maximum 

Landscape
16:9

10-60 seconds

1 video 5 videos
across all types

Vertical
9:16

10-60 seconds

1 video 5 videos
across all types

Square
1:1

10-60 seconds

1 video 5 videos
across all types

 

Note: Our system is able to automatically generate videos based on the assets provided. However, we still recommend that advertisers upload at least one video themselves.

Other asset types

Ratio Minimum Requirement Recommended Maximum

Sitelinks

4 sitelinks 20

Call

1 call 1 per goal

Lead

1 lead 1 per goal
Note: If the campaign's primary/biddable conversion goal is call/lead, the asset group is listed as “Incomplete” when it doesn't have call assets or lead assets.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính