Giới thiệu về hạn mức chi tiêu

Đối với hầu hết các chiến dịch, khi đã đặt ngân sách trung bình hằng ngày, bạn sẽ không bao giờ phải trả nhiều hơn:
  • Hạn mức chi tiêu hằng ngày của bạn (gấp đôi ngân sách trung bình hằng ngày đối với hầu hết các chiến dịch) vào một ngày bất kỳ.
  • Hạn mức chi tiêu hằng tháng của bạn (gấp 30,4 lần ngân sách trung bình hằng ngày đối với hầu hết các chiến dịch) trong một tháng bất kỳ.
Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy hạn mức chi tiêu hằng tháng cho tất cả các chiến dịch trong mục "Thanh toán" trên trang "Tóm tắt". Tìm hiểu thêm về cách thay đổi tần suất tính phí cho bạn

Hãy truy cập vào báo cáo ngân sách để tìm hiểu thêm về chi phí phân phát và các hạn mức chi tiêu của bạn.

Hạn mức chi tiêu hằng ngày

Hạn mức chi tiêu hằng ngày là số tiền tối đa mà bạn có thể phải trả cho một chiến dịch vào một ngày cụ thể.

Chú giải sơ đồ:= $

Đối với hầu hết các chiến dịch, hạn mức chi tiêu hằng ngày là số tiền được tính bằng cách lấy ngân sách trung bình hằng ngày nhân với 2. Vào một ngày cụ thể, chiến dịch của bạn có thể chi tiêu gấp đôi ngân sách trung bình hằng ngày (tối đa) để tận dụng sự biến động về lưu lượng truy cập. Vào cuối tháng, số tiền trung bình mà bạn đã chi tiêu mỗi ngày sẽ khớp với ngân sách trung bình hằng ngày của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đặt ngân sách trung bình hằng ngày là 10 đô la Mỹ, hạn mức chi tiêu hằng ngày sẽ là 10 đô la Mỹ x 2 = 20 đô la Mỹ.

Lưu ý: Việc bạn thay đổi ngân sách trung bình hằng ngày sẽ tác động đến hạn mức chi tiêu hằng ngày của bạn. Tìm hiểu thêm về mức độ tác động của các thay đổi đối với ngân sách

Kiểm tra hạn mức chi tiêu hằng ngày cho các loại chiến dịch khác nhau

Loại chiến dịch Hạn mức chi tiêu hằng ngày Hạn mức chi tiêu hằng ngày khi ngân sách trung bình hằng ngày là 10 đô la Mỹ
Tất cả các loại chiến dịch khác 2 x ngân sách trung bình hằng ngày 2 x 10 đô la Mỹ = 20 đô la Mỹ
Trả tiền cho lượt chuyển đổi 30,4 x ngân sách trung bình hằng ngày 30,4 x 10 đô la Mỹ = 304 đô la Mỹ
Chiến dịch phí hoa hồng cho quảng cáo khách sạn 30,4 x ngân sách trung bình hằng ngày 30,4 x 10 đô la Mỹ = 304 đô la Mỹ

Hạn mức chi tiêu hằng tháng

Hạn mức chi tiêu hằng tháng là số tiền tối đa mà bạn có thể phải trả cho một chiến dịch trong một tháng.

Bạn có thể tính hạn mức chi tiêu hằng tháng bằng cách nhân ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn đặt với số ngày trung bình trong một tháng là 30,4 (tức là 365 ngày trong một năm chia cho 12 tháng). Nếu chiến dịch của bạn không chạy tròn một tháng, chúng tôi sẽ chỉ tính những ngày mà chiến dịch đó chạy.

Ví dụ: nếu bạn đặt ngân sách trung bình hằng ngày là 10 đô la Mỹ, hạn mức chi tiêu hằng tháng sẽ là 10 đô la Mỹ x 30,4 = 304 đô la Mỹ.

Lưu ý: Việc bạn thay đổi ngân sách trung bình hằng ngày sẽ tác động đến hạn mức chi tiêu hằng tháng của bạn. Tìm hiểu thêm về mức độ tác động của các thay đổi đối với ngân sách

Điều gì sẽ xảy ra khi chi phí phân phát vượt quá hạn mức chi tiêu hằng ngày hoặc hằng tháng

Trong một số ít trường hợp, "chi phí phân phát" có thể vượt quá hạn mức chi tiêu, nhưng bạn sẽ không bao giờ phải trả nhiều hơn hạn mức chi tiêu của mình. Để hiểu được nguyên tắc này, bạn cần hiểu sự khác nhau giữa chi phí phân phát và chi phí đã lập hoá đơn.

  • Chi phí phân phát là chi phí của tất cả các lượt nhấp hoặc lượt hiển thị mà chiến dịch đã nhận được.
  • Chi phí đã lập hóa đơn là số tiền thực tế mà bạn phải trả sau khi hệ thống đã thực hiện điều chỉnh dựa trên các mục (như hoạt động không hợp lệ) trong tài khoản của bạn.

Mặc dù chi phí phân phát có thể vượt quá hạn mức chi tiêu hằng ngày hoặc hằng tháng, nhưng bạn sẽ không bao giờ phải trả nhiều hơn 2 hạn mức này. Khi tình huống như vậy xảy ra, Google sẽ chi trả phần tiền chênh lệch. Tìm hiểu thêm về cách xem chi phí hằng ngày ở cấp chiến dịch và cấp tài khoản

Ví dụ: Vượt quá hạn mức chi tiêu hằng ngày

Giả sử bạn có một chiến dịch như sau:

  • Ngân sách trung bình hằng ngày = 10 đô la Mỹ
  • Hạn mức chi tiêu hằng ngày =10 đô la Mỹ * 2 =20 đô la Mỹ

Bây giờ, giả sử rằng vào một ngày cụ thể khi nhu cầu của người tiêu dùng ở mức rất cao, chiến dịch nhận được tổng số lượt nhấp có chi phí là 23 đô la Mỹ – cao hơn hạn mức chi tiêu hằng ngày là 20 đô la Mỹ cho chiến dịch này. Mặc dù hệ thống của chúng tôi được thiết kế để ngừng hiển thị quảng cáo khi đạt đến hạn mức chi tiêu hằng ngày là 20 đô la Mỹ, nhưng trong một số ít trường hợp, nó có thể không phát hiện ra sự chênh lệch ngay lập tức.

Đây không phải là số tiền mà bạn phải trả. Chi phí đã lập hoá đơn hay số tiền mà bạn phải trả sẽ không bao giờ vượt quá hạn mức chi tiêu của bạn. Vì vậy, trong trường hợp này, chi phí đã lập hoá đơn sẽ là hạn mức chi tiêu hằng ngày (tức là 20 đô la Mỹ) và Google sẽ chi trả 3 đô la Mỹ còn lại.

Ví dụ: Vượt quá hạn mức chi tiêu hằng tháng

Giả sử bạn có một chiến dịch như sau:

  • Ngân sách trung bình hằng ngày = 10 đô la Mỹ
  • Hạn mức chi tiêu hằng tháng = 10 đô la Mỹ * 30,4 = 304 đô la Mỹ

Bây giờ, giả sử rằng vào một tháng cụ thể khi nhu cầu của người tiêu dùng ở mức rất cao, chiến dịch nhận được tổng số lượt nhấp có chi phí là 310 đô la Mỹ – cao hơn hạn mức chi tiêu hằng tháng là 304 đô la cho chiến dịch này. Mặc dù hệ thống của chúng tôi được thiết kế để ngừng hiển thị quảng cáo khi đạt đến hạn mức chi tiêu hằng tháng là 310 đô la, nhưng trong một số ít trường hợp, nó có thể không phát hiện ra sự chênh lệch ngay lập tức.

310 đô la Mỹ là chi phí phân phát cho chiến dịch hay chi phí của toàn bộ số lượt nhấp hoặc lượt hiển thị mà chiến dịch đã nhận được.

Đây không phải là số tiền mà bạn phải trả. Chi phí đã lập hoá đơn hay số tiền mà bạn phải trả sẽ không bao giờ vượt quá hạn mức chi tiêu của bạn. Vì vậy, trong trường hợp này, chi phí đã lập hoá đơn sẽ là hạn mức chi tiêu hằng tháng (tức là 304 đô la Mỹ) và Google sẽ chi trả 6 đô la Mỹ còn lại.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false