Setting up distance learning? Learn how

Připojení Učebny k SIS

Administrátoři: Pokud je váš studijní informační systém (SIS) v současnosti propojený s Učebnou prostřednictvím rozhraní One Roster API, můžete Učebnu k SIS připojit. Po nastavení připojení budou moct učitelé propojit své kurzy a exportovat do SIS hodnocení.

Učitelé: Přečtěte si, jak exportovat hodnocení do SIS.

Důležité: Export do SIS je k dispozici pro tyto partnery: 

 • uživatelé služby Infinite Campus s licencí Campus Learning,
 • uživatelé služby Skyward verze 2.0 s licencí k API pro SŘV.

Zákaznická podpora je k dispozici pouze pro zákazníky používající řešení software jako služba (SaaS), které váš poskytovatel SIS plně hostuje a spravuje.

Další informace:

Partnerství s dalšími SIS jsou ve vývoji.

K připojení potřebujete od poskytovatele SIS tyto informace:

 • URL hostitele
 • Přístupový klíč
 • Tajný kód

Otevřít vše  |  Zavřít vše

Připojení Učebny k SIS

Postupujte podle pokynů pro váš SIS.

Připojení Učebny ke službě Infinite Campus

Způsobilost

Učebnu můžete připojit ke službě Infinite Campus, pokud:

 • Používáte Infinite Campus s licencí Campus Learning.
 • Používáte řešení SaaS, které Infinite Campus plně hostuje a spravuje.

Google nemůže poskytovat podporu, pokud jste školní obvod, který používá:

 • software Infinite Campus prostřednictvím místní implementace,
 • cloudové implementace nespravované přímo společností Infinite Campus, například virtuální počítače v AWS/GCP.

Administrátoři, kteří mají dotazy ohledně počátečního nastavení na portálu Infinite Campus, mohou kontaktovat:

1. krok: Získání identifikačních údajů protokolu OAuth

 1. Přihlaste se v systému Infinity Campus na stránku pro administrátory.
 2. Vyhledejte a vyberte možnost Digital Learning Applications (Aplikace pro digitální vzdělávání).
 3. Klikněte na Add application (Přidat aplikaci).
 4. V části Browse Applications (Procházet aplikace) klikněte na Google Classroom (Učebna Google).
 5. Volitelné: Pokud se možnost Browse Applications (Procházet aplikace) nezobrazí, zkontrolujte licenci Campus Learning:
  • Vyhledejte a vyberte Campus Learning Licensing (Licence Campus Learning) a poté v pravém horním rohu zkontrolujte stav licence.
  • Pokud licenci nemáte, můžete požádat o jednorázovou 45denní dočasnou licenci.
  • Pokud licence máte, ale přesto nemůžete identifikační údaje vygenerovat, kontaktujte podporu služby Campus.
 6. V části Edit Google Classroom (Upravit Učebnu Google) vedle možnosti OneRoster 1.1 connections (Připojení OneRoster 1.1) klikněte na "".
 7. Klikněte na Generate New OneRoster 1.1 Credentials (Vygenerovat nové identifikační údaje OneRoster 1.1) a poté poznamenejte si tyto identifikační údaje OAuth k použití v dalším kroku: 
  • Zákaznický klíč (klíč protokolu OAuth)
  • Tajný zákaznický klíč (tajný klíč protokolu OAuth)
  • Základní adresa URL služby OneRoster (adresa URL hostitelského serveru)

2. krok: Připojení Učebny

 1. Přejděte na classroom.google.com/admin.
 2. Vedle možnosti „Vyberte svůj SIS“ klikněte na šipku dolů "" a poté vyberte svůj SIS.
 3. Klikněte na Připojit ke Googlu.
 4. V části „Nastavení SIS“ klikněte na Připojit.
 5. Zadejte identifikační údaje OAuth, které jste zaznamenali v 1. kroku výše:
  • URL hostitele
  • Přístupový klíč
  • Tajný kód
 6. Klikněte na Povolit.
  Tip: Pokud se vám zobrazí chyba, obnovte stránku.
 7. V části „Oprávnění učitelů“ zaškrtněte políčko vedle možnosti „Povolit exportování práce v kurzu a hodnocení“. 
  Tip: Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, učitelé nebudou moct propojit kurzy ani exportovat hodnocení. Pokud jste v části „Oprávnění učitelů“ provedli změny, klikněte na Uložit.

V případě potíží s nastavením služby Infinite Campus kontaktujte:

Připojení Učebny k systému Skyward

Způsobilost

Učebnu můžete připojit ke službě Skyward, pokud:

 • Jste školní obvod, který používá Skyward ve verzi 2.0 s licencí API pro SŘV.
 • Používáte řešení SaaS, které Skyward plně hostuje a spravuje.

Učebnu ke službě Skyward připojit nemůžete, pokud váš školní obvod:

 • používá software Skyward ve vlastním datovém centru,
 • využívá jiného poskytovatele než SIS, například AWS/GCP.

Zákazníci používající službu v místním prostředí mohou použít integraci SIS, ale nemohou využívat podporu Google.

Pokud máte dotazy ohledně prvotního nastavení na portálu Skyward, obraťte se na tým zákaznické podpory společnosti Skyward.

1. krok Nastavení společnosti Google jako partnerského dodavatele služby OneRoster a získání identifikačních údajů OAuth

 1. Na stránce nastavení produktu Skyward v části System (Systém) klikněte na Product Setup (Nastavení produktu) a poté Contact Access (Přístup ke kontaktu).
 2. V části Security (Zabezpečení) a Subgroup Users (Uživatelé podskupiny) vyberte Secured User (Zabezpečený uživatel) a poté klikněte na Add (Přidat).
 3. V části Add Secured User (Přidat zabezpečeného uživatele) vyberte typ názvu sledovaný pro dodavatele a poté zadejte název pro Google. Zadejte například název organizace jako Google.

Tip: Název si poznamenejte pro použití v pozdějším kroku.

 1. Pokračujte kliknutím na Add Entered Name to Secured Users (Přidat zadaný název k zabezpečeným uživatelům).
 2. V části Security Information (Informace o zabezpečení) klikněte na Account Information (Informace o účtu). Přihlašovací jméno GOOGLE je klíčem rozhraní API.
 3. Klikněte na Uložit.
 4. V části Secured Users List (Seznam zabezpečených uživatelů) najděte název, který jste zadali ve 3. kroku výše:
  • Zkontrolujte, zda je název uvedený jako Active Secured User (Y) (Aktivní zabezpečený uživatel – Ano).
  • V pravém dolním rohu klikněte na API.
 5. V okně API Access (Přístup k API) klikněte na Generate a New Secret (Vygenerovat nový tajný kód). Poznamenejte si klíč a tajný kód. Tyto informace společně s adresou URL rozhraní API se použijí pro připojení k Učebně.
 6. Až bude nový tajný kód vygenerován, vraťte se na stránku nastavení produktu Skyward. Přejděte na Product Setup (Nastavení produktu)a poté Contact Access (Přístup ke kontaktu) a poté District Setup (Nastavení obvodu) a poté Configuration (Konfigurace) a poté vyberte API Configuration (Konfigurace API).
 7. Zaznamenejte si Application URL (URL aplikace) a Authentication URL (URL ověření). Tyto údaje jsou jedinečné pro váš obvod. Pokud je pole Application URL prázdné, kontaktujte podporu Skyward.

 
Tip: Adresa URL rozhraní API OneRoster je shodná s adresou Application URL, která je jedinečná pro váš obvod a koncový bod OneRoster (vždy /ims/oneroster/v1p1/). Příklad:

Příklad adresy Application URL: https://esdemo1.skyward.com
Oficiální koncový bod OneRoster: /ims/oneroster/v1p1/
Příklad adresy URL rozhraní API OneRoster:

https://esdemo1.skyward.com/api/ims/oneroster/v1p1/

 1. V části OneRoster API Line Item Configuration (Konfigurace řádkové položky rozhraní API OneRoster) nastavte možnost Default Category (Výchozí kategorie) na Assignments (Úkoly) nebo vyberte jinou možnost.
  Tip: Výchozí kategorie se vyplní v přehledu hodnocení v systému Skyward u úkolů exportovaných z Učebny. Pokud žádná výchozí kategorie v seznamu není, obraťte se na podporu systému Skyward.
 2. Poznamenejte si následující identifikační údaje OAuth pro Učebnu k použití v dalším kroku:
  • Key (přístupový klíč)
  • Secret (tajný kód)
  • OneRoster API URL (hostitelská adresa URL)
 3. Klikněte na Save (Uložit).

2. krok: Připojte Učebnu

 1. Přejděte na classroom.google.com/admin.
 2. Vedle možnosti „Vyberte svůj SIS“ klikněte na šipku dolů "" a poté vyberte svůj SIS.
 3. Klikněte na Připojit ke Googlu.

Connect to Google

 1. V části „Nastavení SIS“ klikněte na Připojit.
 2. Zadejte přihlašovací údaje OAuth, které jste zaznamenali v 1. kroku výše:
  • URL hostitele
  • Přístupový klíč
  • Tajný kód

Authorize SIS

 1. Klikněte na Povolit.
  Tip: Pokud se zobrazí chyba, obnovte stránku.
 2. V části „Oprávnění učitelů“ zaškrtněte políčko vedle možnosti „Povolit exportování práce v kurzu a hodnocení“. 
  Tip: Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, učitelé nebudou moct propojit kurzy ani exportovat hodnocení. Pokud jste v části „Oprávnění učitelů“ provedli změny, klikněte na Uložit.
 3. V případě potíží s nastavením služby Infinite Campus kontaktujte:

Dokončení dalších úkonů

Změna oprávnění učitelů pro export hodnocení

Ve výchozím nastavení se oprávnění učitelů při připojení Učebny k SIS zapnou. Když oprávnění učitelů vypnete, učitelé nebudou moct propojit kurzy ani exportovat hodnocení do SIS.

 1. Přejděte na classroom.google.com/admin.
 2. Pokud chcete, aby učitelé mohli propojovat kurzy a exportovat hodnocení, v části „Oprávnění učitelů“ zaškrtněte políčko vedle možnosti „Povolit exportování práce v kurzu a hodnocení“.
 3. Pokud jste oprávnění učitelů změnili, klikněte na Uložit.
Odpojení Učebny od SIS
Pokud Učebnu od SIS odpojíte, učitelé nemohou hodnocení exportovat. Dříve exportovaná data zůstanou uložená, ale přestanou se aktualizovat. Když se později k SIS znovu připojíte, můžou při dalších exportech hodnocení vzniknout v SIS duplicity.
 1. Přejděte na classroom.google.com/admin.
 2. V části „Nastavení SIS“ klikněte na Odstranit a poté Odpojit.
Kontrola statusu partnera SIS
SIS Status 
Infinite Campus Dostupné pro uživatele Infinite Campus s licencí Campus Learning. Pokud nemáte licenci Campus Learning, obraťte se na podporu SIS a požádejte o další informace.
Skyward 2.0 K dispozici pro školní obvody, které používají Skyward ve verzi 2.0 s licencí k API pro SŘV. Pokud nemáte licenci k API pro SŘV, požádejte o další informace podporu vašeho SIS.
Capita SIMS Informace o integraci vám poskytne váš SIS.
Aspen Follett Pokud se chcete dozvědět víc o integraci a účasti v pilotním programu, kontaktujte podporu vašeho SIS.
Aeries Informace o integraci vám poskytne váš SIS.

Váš SIS nemusí být uveden. Nadále navazujeme partnerství s vybranými SIS, které jsou v souladu s rozhraním OneRoster. Pokud se chcete podílet na budoucím pilotním programu, vyplňte formulář pro zájemce o export hodnocení.

Důležité: Odeslání formuláře nezaručuje účast ani integraci.

Kontrola způsobilosti SaaS

Export hodnocení do SIS je dostupný pro popsané poskytovatele SIS, ale je podporován pro zákazníky používající řešení SaaS, které je plně hostované a spravované jejich poskytovatelem SIS. V případě jiných konfigurací implementace naše služba funguje, jak je to nejlépe technicky možné, na základě dokumentace, kterou poskytujeme v centru nápovědy.

Můžete zkontrolovat, zda je váš SIS podporován. Zjistěte, zda je implementace vašeho SIS spravována poskytovatelem SIS a umístěna ve vlastním cloudovém prostředí poskytovatele SIS.

Pokud si nejste jisti:

 • Učitelé: Obraťte se na svého administrátora.
 • Administrátoři: Obraťte se na podporu vašeho SIS.

Související články


Google, Google Workspace a související značky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami společností, se kterými jsou spojeny.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false