Thiết lập tính năng chuyển tiếp email với máy chủ định danh tùy chỉnh

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh và muốn dùng tính năng chuyển tiếp email của Google Domains, hãy thêm các bản ghi MX sau đây vào máy chủ DNS của bạn.

Tên/Máy chủ lưu trữ/Bí danh Loại Thời gian tồn tại (TTL) Mức độ ưu tiên Giá trị/Trả lời/Đích
Trống hoặc @ MX 1H 5 gmr-smtp-in.l.google.com
Trống hoặc @ MX 1H 10 alt1.gmr-smtp-in.l.google.com
Trống hoặc @ MX 1H 20 alt2.gmr-smtp-in.l.google.com
Trống hoặc @ MX 1H 30 alt3.gmr-smtp-in.l.google.com
Trống hoặc @ MX 1H 40 alt4.gmr-smtp-in.l.google.com

 

Mẹo: Trong Google Domains và một số nhà cung cấp DNS khác, bạn nhập mức độ ưu tiên trong cùng trường với điểm đến và phân tách bằng khoảng trắng. Ví dụ: 5 gmr-smtp-in.l.google.com.

Sau khi thêm các bản ghi MX ở trên vào máy chủ DNS, hãy hoàn tất quá trình thiết lập tính năng chuyển tiếp email theo hướng dẫn tại đây.

Các tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false
false