Tìm các email đã chuyển tiếp

Nếu bạn chuyển tiếp một email và không thấy email bạn đã chuyển tiếp trong hộp thư đến của mình, thì hãy kiểm tra thư mục Đã gửi.

Tại sao? Những email bạn đã chuyển tiếp sẽ chuyển đến thư mục Đã gửi nếu bạn dùng chính tài khoản nhận email chuyển tiếp để gửi những email này.

Hãy gửi email từ một tài khoản email khác để khi bạn chuyển tiếp một email, thì email đó sẽ xuất hiện trong hộp thư đến.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?