Kiểm tra chuyển tiếp email

Sau khi bạn đã thiết lập chuyển tiếp email và xác minh địa chỉ của người nhận, bạn có thể kiểm tra chuyển tiếp email bằng cách gửi thư đến bí danh email mới.

Lưu ý: Nếu bạn gửi email từ địa chỉ người nhận hiện có, nhiều chương trình email (chẳng hạn như Gmail) sẽ tự động đặt thư đó vào thư mục Thư đã gửi và thư sẽ không hiển thị trong Hộp thư đến của bạn. Để xem email trong hộp thư đến, hãy gửi thư từ một địa chỉ khác hoặc kiểm tra Thư đã gửi.

Ví dụ: Nếu bạn chuyển tiếp bí danh bob@example.com đến myaddress@gmail.com, thì thư từ myaddress@gmail.com gửi tới bob@example.com có thể chỉ xuất hiện trong thư mục Thư đã gửi của myaddress@gmail.com. Để xem thư trong hộp thư đến của bạn, hãy gửi thư từ một địa chỉ khác hoặc yêu cầu một người dùng khác gửi thư từ email của người dùng đó.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?