Bản ghi tổng hợp

Trước khi bạn bắt đầu ...

Bản ghi và máy chủ định danh

Xin lưu ý rằng bản ghi bạn định cấu hình trong Google Domains chỉ hoạt động khi bạn đang sử dụng máy chủ định danh của Google. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh, thông báo sẽ hiển thị ở đầu tab DNS và bạn nên định cấu hình các bản ghi tài nguyên và bản ghi ký tự đại diện bằng nhà cung cấp DNS của bạn.

 

Bản ghi tổng hợp

Bản ghi tổng hợp là khái niệm duy nhất cho Google Domains. Bản ghi tổng hợp thực hiện các tác vụ yêu cầu nhiều bản ghi tài nguyên, chẳng hạn như ánh xạ miền và miền phụ cần thiết để tích hợp với G Suite, tạo các bí danh chuyển tiếp email hoặc thậm chí là thêm tất cả các bản ghi tài nguyên cần thiết để tích hợp miền của bạn với máy chủ lưu trữ web bên thứ ba. Bạn có thể định cấu hình một số bản ghi tổng hợp ngay trên tab DNS trong Google Domains. Các bản ghi tổng hợp khác được Google Domains đặt tự động khi bạn thiết lập chuyển tiếp web, chuyển tiếp email hoặc tích hợp với máy chủ lưu trữ web bên thứ ba và nhà phát triển trang web.

Các bản ghi tổng hợp có thể tạo và chỉnh sửa ngay trên tab DNS là:

 • App Engine - chuyển hướng miền phụ đến một ứng dụng được lưu trữ trên Google App Engine.
  Lưu ý: Bản ghi tổng hợp App Engine không được hỗ trợ nữa. Nếu bạn đã có sẵn một bản ghi tổng hợp App Engine, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ thay đổi nào. Bạn có thể xóa bản ghi tổng hợp App Engine, nhưng bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác cho bản ghi đó.
  Bạn vẫn có thể tích hợp miền với Google App Engine. Xem: Tích hợp với App Engine
 • DNS động - chuyển hướng miền của bạn hoặc miền phụ đến một tài nguyên có địa chỉ IP được gán động (chỉnh sửa trên tab DNS ).
  Để được trợ giúp, xem: DNS động
 • G Suite - tích hợp với G Suite (chỉnh sửa trên tab DNS ).
  Để được trợ giúp, hãy xem: Tích hợp với G Suite
 • Chuyển tiếp miền phụ - chuyển hướng miền phụ đến URL đã có tên (chỉnh sửa trên tab DNS ).
  Để được trợ giúp, hãy xem: Chuyển tiếp miền phụ

Bản ghi tổng hợp được đặt tự động là:

 • Chuyển tiếp email - tạo bí danh email sẽ chuyển tiếp đến địa chỉ email hiện có (chỉnh sửa trên tab Email , xem phần Chuyển tiếp email)
 • Chuyển tiếp web - chuyển hướng www và miền gốc của bạn đến URL đã đặt tên (chỉnh sửa trên tab Trang web , xem phần Chuyển tiếp web)
 • Shopify - tích hợp miền của bạn với một trang web được Shopify lưu trữ (chỉnh sửa trên tab Trang web , xem phần Sự hiện diện web)
 • Squarespace - tích hợp miền của bạn với một trang web được Squarespace lưu trữ (chỉnh sửa trên tab Trang web , xem phần Sự hiện diện web)
 • Weebly - tích hợp miền của bạn với một trang web được Weebly lưu trữ (chỉnh sửa trên tab Trang web , xem phần Sự hiện diện web)
 • Wix - tích hợp miền của bạn với một trang web được Wix lưu trữ (chỉnh sửa trên tab Trang web , xem phần Sự hiện diện web)

Để thêm một bản ghi tổng hợp:

 1. Trên tab DNS , cuộn xuống Bản ghi tổng hợp.
 2. Chọn loại bản ghi App Engine, G Suite hoặc Chuyển tiếp miền phụ.
 3. Nhập giá trị cho các trường còn lại hoặc chọn tính năng và miền phụ G Suite mà bạn muốn và nhấp vào Thêm.

Google Domains sẽ tạo nhóm bản ghi tài nguyên và triển khai bản ghi tổng hợp.

Để biết hướng dẫn về cách đặt mỗi loại bản ghi tổng hợp, hãy xem:

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa bản ghi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Xóa hoặc Chỉnh sửa bên cạnh bản ghi trong danh sách bản ghi tổng hợp.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?