Pag-aalis ng impormasyon sa isang domain

Kung gusto mong mag-alis ng impormasyon sa isang domain na nakarehistro sa pamamagitan ng Google Domains, sa karamihan ng kaso, kailangan mong makipag-ugnayan sa registrant na namamahala sa domain, at hilingin sa kanyang i-delete ang pinag-uusapang content.

Alamin ang tungkol sa proseso ng Google sa pagtugon sa mga ulat tungkol sa paglabag ng patakaran sa artikulo na Pag-uulat ng pag-abuso.

Bakit kailangang makipag-ugnayan sa registrant

Isang registrar ang Google Domains. Sa pamamagitan ng Google Domains, pinamamahalaan ng Google sa madaling paraan ang pagpaparehistro ng mga domain name sa Internet.

Pagkatapos irehistro ng registrant ang isang domain name (gaya ng example.com) sa pamamagitan ng Google Domains, responsable na ang registrant para sa domain na iyon. Ang registrant — hindi ang Google — ay nagdaragdag, namamahala, at nagkokontrol ng content na matatagpuan sa domain.

Paano makipag-ugnayan sa registrant

May ilang paraan upang makipag-ugnayan sa registrant ng isang domain:

  • Hanapin ang isang link na 'Makipag-ugnayan sa amin' o email address para sa registrant o webmaster. Ang impormasyon na ito ay karaniwang matatagpuan sa homepage ng website ng domain.
  • Hanapin ang impormasyon ng registrant ng domain gamit ang isang espesyal na paghahanap na tinatawag na paghahanap sa WHOIS. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Paghahanap sa WHOIS.

    Ang paghahanap sa WHOIS ay magpapakita ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kabilang ang mga email address. Makipag-ugnayan sa registrant gamit ang email address na makikita sa ilalim ng Email ng Registrant o Email ng Admin. Kung hindi mo makaugnayan ang registrant, subukang makipag-ugnayan sa isang teknikal na kinatawan gamit ang email address na makikita sa ilalim ng Tech Email.

Balak mong:

Mag-ulat ng Paglabag sa Trademark sa isang nakarehistrong domain sa pamamagitan ng Google Domains

Bagama't iginagalang ng Google ang mga karapatan ng ibang tao, hindi ito nakikibahagi sa mga di-pagkakaunawaan sa pagitan ng mga may-ari ng domain name at third party.

Hinihikayat namin kayong lutasin nang direkta ang anumang di-pagkakaunawaan sa registrant na namamahala sa website. Para sa higit pang impormasyon, pakitingnan ang Paano makipag-ugnayan sa isang registrant.

Sumusunod kami sa Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) at sa Patakaran ng Uniform Rapid Suspension (URS), na tumutugon sa mga di-pagkakaunawaan hinggil sa mga domain name na di umano'y lumalabag sa mga karapatan sa trademark ng mga third party. Kung mayroon kang utos ng hukuman hinggil sa isang domain name, pakigamit ang form na ito upang sumunod sa utos.

Kung naniniwala kang nalalabag ang iyong trademark ng content na hino-host ng Google, sumangguni sa mga form para sa online na pag-aalis ng Google para sa higit pang impormasyon kung paano humiling ng pagtanggal ng mga lumalabag na materyal. Kung hindi naman,pakilutas ang iyong di-pagkakaunawaan nang direkta sa may-ari ng domain sa pamamagitan ng UDRP, URS o iba pa.

Mag-ulat ng Paglabag sa Copyright sa isang domain na nakarehistro sa pamamagitan ng Google Domains

Pinamamahalaan ng serbisyo ng Google Domains ang pagpaparehistro ng mga domain name. Pagkatapos i-set up ng registrant ang isang domain name sa pamamagitan ng serbisyo ng Google Domains (gaya ng example.com), ang registrant, at hindi ang Google, ang namamahala at nagkokontrol sa content na makikita sa mga web page o iba pang materyal na pino-post gamit ang domain ng registrant.

Hinihikayat namin kayong lutasin nang direkta ang anumang di-pagkakaunawaan sa registrant na namamahala sa website. Para sa higit pang impormasyon, pakitingnan ang Paano makipag-ugnayan sa isang registrant.

Kung naniniwala ka na gumagamit ang registrant ng mga ibang serbisyo ng Google sa pag-host ng materyal na lumalabag sa iyong mga copyright, sumangguni sa mga form para sa online na pag-aalis ng Google para sa higit pang impormasyon kung paano humiling na pagtatanggal ng mga lumalabag na materyal. Para sa iba pang mga alalahanin sa copyright, makipag-ugnayan nang direkta sa registrant o sa hosting provider nito.

Mag-ulat ng spam, malware, o phishing sa isang domain na naiparehistro ng Google Domains

Pinamamahalaan ng serbisyo ng Google Domains ang pagpaparehistro ng mga domain name. Pinamamahalaan at kinokontrol ng registrant ang content na maaaring matagpuan sa mga web page o iba pang materyal na pino-post gamit ang domain ng registrant.

Kung nakakita ka ng mga partikular na halimbawa ng spam, malware, o phishing sa isang domain na narehistro ng Google Domains, maaari mo kaming abisuhan gamit ang form sa Pag-uulat ng Pag-abuso.

Mag-ulat ng Legal na Paglabag sa isang domain na nakarehistro sa pamamagitan ng Google Domains

Sa pamamagitan ng Google Domains, pinamamahalaan ng Google sa madaling paraan ang pagpaparehistro ng mga domain name sa Internet. Hindi namin nakokontrol ang content na matatagpuan sa mga page na may mga domain na nakarehistro sa pamamagitan ng Google.

Kung makakakita ka ng content sa isang page na pinaniniwalaan mong lumalabag sa iyong mga karapatan, hinihikayat namin kayong direktang lutasin ang anumang di-pagkakaunawaan sa registrant para sa pinag-uusapang website. Para sa higit pang impormasyon, pakitingnan ang Paano makipag-ugnayan sa isang registrant.

Mag-ulat ng domain na naglalaman ng Mga Larawan ng Sekswal na Pang-aabuso sa Bata

Pakibisita ang Form para sa pag-uulat ng iba pang legal na isyu sa pag-aalis upang magsuimite ng ulat.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?