Powiadomienie

Zespół obsługi klienta nie zapewnia rozwiązywania problemów w obecnie używanym przez Ciebie języku wyświetlania. Aby skontaktować się z tym zespołem, najpierw zmień język na angielski lub inny obsługiwany język (hiszpański, japoński lub portugalski).

Zawieszenie konta z powodu naruszenia zasad Display & Video 360

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Zgodnie z Warunkami korzystania z usług reklamowych Google zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklam lub zawieszenia kont reklamowych, jeśli uzna to za konieczne. Bardzo poważnie traktujemy wymagania prawne i bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też działania reklamodawców zagrażające użytkownikom, Google lub naszym partnerom mogą spowodować zawieszenie nie tylko kont Display & Video 360 tych reklamodawców, lecz także kont partnerów. Stosowanie tej zasady jest niezbędne do utrzymania zdrowego i zrównoważonego ekosystemu reklam cyfrowych, u którego podstaw leży ochrona użytkowników.

Nad sprawdzaniem zgodności reklam z zasadami, a także usuwaniem reklam, które naruszają zasady i mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników oraz całego ekosystemu Google Ads, pracują nasi specjaliści wspierani przez systemy automatyczne. Nasze technologie egzekwowania zgodności z zasadami pomagają chronić użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo platformom reklamowym. W tym celu mogą wykorzystywać algorytmy oraz systemy uczące się modelowane na podstawie decyzji weryfikatorów. Treści naruszające zasady są automatycznie usuwane lub – jeśli potrzebne jest bardziej szczegółowe zbadanie sprawy – oznaczane do dalszego sprawdzenia przez specjalistów i analityków, którzy przeprowadzają ocenę treści, jakiej nie mogłyby wykonać same algorytmy, na przykład dlatego, że w danym przypadku konieczne jest zrozumienie kontekstu reklamy. Wyniki pracy specjalistów są następnie wykorzystywane do tworzenia danych szkoleniowych pozwalających ulepszać modele systemów uczących się.

Dlaczego zawieszamy konta

W zapewnianiu bezpieczeństwa oraz dobrych wrażeń użytkownikom, reklamodawcom i wydawcom pomagają Zasady programu dotyczące platform, zasady Google Ads i Warunki korzystania z usługi. Jeśli zauważymy naruszenie naszych zasad lub Warunków korzystania z usługi, możemy zawiesić konta Display & Video 360 należące do reklamodawców i partnerów.

Jeżeli wykryjemy, że reklamodawca naruszył zasady w sposób poważny (definicja znajduje się poniżej), jego konto zostanie zawieszone natychmiast i bez ostrzeżenia. Konto pozostanie zawieszone do czasu pozytywnego rozpatrzenia odwołania. Konto może również zostać zawieszone na podstawie danych heurystycznych oraz wyników analiz przeprowadzanych przez naszych specjalistów.

Czym jest poważne naruszenie zasad?

Poważne naruszenie zasad to naruszenie stanowiące złamanie prawa lub mogące w istotny sposób zaszkodzić naszym użytkownikom albo naszemu ekosystemowi reklamy cyfrowej. Takie naruszenia często oznaczają, że działalność reklamodawcy jest ogólnie niezgodna z zasadami Display & Video 360. Czasami też pojedyncze naruszenie zasad jest tak rażące, że nie możemy narażać użytkowników na przyszły kontakt z reklamami reklamodawcy, który się go dopuścił. Poważne naruszenia zasad skutkują natychmiastowym zawieszeniem konta reklamodawcy. Dlatego działania takie podejmujemy wyłącznie w przypadkach, w których jest to jedyna skuteczna metoda zapobiegania nielegalnej działalności lub przeciwdziałania poważnej szkodzie dla użytkownika.

Jakie naruszenia zasad są uznawane za poważne?

Jak Display & Video 360 wykrywa naruszenia zasad?

Nad wykrywaniem naruszeń zasad Google pracują nasi specjaliści wspierani przez systemy automatyczne. Sprawdzamy informacje pochodzące z różnych źródeł, m.in. z reklam, kont, treści, skarg użytkowników, opinii klientów, upomnień urzędowych i orzeczeń.

Co się dzieje po wykryciu poważnego naruszenia zasad?

W przypadku wykrycia poważnego naruszenia zasad zawiesimy należące do reklamodawcy konto Display & Video 360 od razu i bez ostrzeżenia. Taki reklamodawca na zawsze utraci możliwość reklamowania się w naszych usługach, chyba że złoży odwołanie, które zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Jak reklamodawca zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta?

Reklamodawcy, których konta zostały zawieszone, zobaczą na koncie powiadomienie. Zostaną w nim podane wszystkie zasady, których naruszenie spowodowało zawieszenie konta.

Czy od decyzji o zawieszeniu konta można się odwołać?

Tak. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i konto nie narusza naszych zasad, prześlij odwołanie. Odwołania mogą przesyłać zarówno partnerzy, jak i reklamodawcy. Gdy sprawdzimy Twoje odwołanie, powiadomimy Cię o naszej decyzji e-mailem. Jeżeli je odrzucimy, możesz odwołać się od tej decyzji, przesyłając kolejny formularz odwołania. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy zawieszenie nastąpiło w wyniku błędnej oceny sytuacji, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, prawidłowe i wyczerpujące.

Czy reklamodawca może uzyskać dostęp do zawieszonego konta?

Zawieszone konta nie mogą wyświetlać żadnych reklam. Reklamodawcy nadal mają dostęp do zawieszonych kont i wszystkich powiązanych z nimi raportów.

Czy konto partnera może zostać zawieszone z powodu poważnego naruszenia zasad?

Tak. Jeżeli reklamodawcy wyświetlający reklamy w ramach konta partnera wielokrotnie lub w większości poważnie naruszają zasady, zostanie zawieszone całe konto partnera. W takim przypadku partner również otrzyma odpowiednie powiadomienie na koncie i może przesłać odwołanie.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne