Tworzenie niestandardowych atrybutów profili użytkowników

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji.

Jako administrator możesz przechowywać w profilach użytkowników nie tylko standardowe informacje na ich temat, takie jak identyfikator czy stanowisko, ale także informacje związane z organizacją, na przykład lokalizację i datę rozpoczęcia pracy. W tym celu musisz utworzyć atrybuty niestandardowe.

Gdy utworzysz atrybut niestandardowy, możesz określić, czy zawarte w nim informacje mają być widoczne dla wszystkich użytkowników w organizacji czy tylko dla administratorów i określonego użytkownika.

Ostrzeżenie: nie używaj tej funkcji do przechowywania informacji poufnych umożliwiających identyfikację, takich jak dane logowania do kont, numery dokumentów tożsamości, dane posiadacza karty płatniczej, dane rachunków bankowych, informacje o stanie zdrowia czy inne poufne informacje o danej osobie.

Jeśli zamierzasz używać atrybutu niestandardowego w usłudze Bezpieczny LDAP, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi:

 • Nazwa atrybutu niestandardowego musi być unikalna. Nie używaj tej samej nazwy atrybutu niestandardowego we wszystkich schematach i atrybutach systemowych.
 • Nazwa może zawierać tylko znaki alfanumeryczne i łączniki.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie atrybutów niestandardowych

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Dodawanie nowego atrybutu niestandardowego
Aby uporządkować atrybuty niestandardowe, możesz utworzyć ich kategorie. Na przykład załóżmy, że chcesz zachować informacje o flocie samochodów działu sprzedaży. Możesz utworzyć kategorie obejmujące „rejestrację” i „ubezpieczenie”, w których następnie zapiszesz wartości atrybutów – tekstowe, liczbowe i daty.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry listy Użytkownicy kliknij Więcej a potem Zarządzaj atrybutami niestandardowymi.
 4. W sekcji Atrybuty standardowe przejrzyj atrybuty domyślnie dostępne w profilu użytkownika.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj atrybut niestandardowy.
 6. W sekcji Kategoria wpisz nazwę kategorii, którą chcesz dodać.
 7. (Opcjonalnie) W polu Opis napisz kilka słów o kategorii.
 8. W sekcji Pola niestandardowe utwórz atrybut niestandardowy:
  1. Nazwa – wpisz etykietę, która będzie widoczna na stronie konta użytkownika.
  2. Typ informacji – wybierz Tekst, Liczba całkowita, Wartość logiczna, Liczba dziesiętna, Telefon, Adres e-mail lub Data.

   Uwaga: po utworzeniu atrybutu niestandardowego nie można edytować typu informacji.

  3. Widoczność – wybierz jedną z opcji:
   • Widoczne dla użytkownika i administratora – superadministratorzy widzą ten atrybut niestandardowy w konsoli administracyjnej. Użytkownik może go zobaczyć we własnym profilu, ale inni użytkownicy ani administratorzy nie widzą tego atrybutu.
   • Widoczne dla organizacji – wszystkie osoby w organizacji zobaczą ten atrybut niestandardowy w profilach użytkowników.
  4. Liczba wartości – wybierz Wiele wartości lub Jedna wartość.

   Uwaga: nie możesz zmienić ustawienia Wiele wartości na Jedna wartość, gdy utworzysz atrybut niestandardowy.

 9. (Opcjonalnie) Dodaj kolejny atrybut.

  Uwaga: możesz zdefiniować maksymalnie 1500 atrybutów we wszystkich aplikacjach. Każda aplikacja ma jeden atrybut domyślny, który jest wliczany do tego limitu.

 10. Kliknij Dodaj.

  Utworzona kategoria pojawi się na stronie Zarządzaj atrybutami użytkownika.

  W atrybutach niestandardowych możesz wpisywać wartości tylko na stronie Informacje o użytkowniku. Nie możesz ich dodać przez przesłanie pliku z informacjami o kontach użytkowników.

Edytowanie i usuwanie atrybutów niestandardowych i kategorii

W przypadku zmiany informacji specyficznych dla organizacji może być konieczne zaktualizowanie lub usunięcie kategorii albo atrybutów niestandardowych, na przykład udostępnienie niektórych wartości atrybutów wszystkim użytkownikom w organizacji.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry listy Użytkownicy kliknij Więcej a potem Zarządzaj atrybutami niestandardowymi.
 4. W sekcji Atrybuty niestandardowe kliknij kategorię, którą chcesz edytować lub usunąć.
 5. (Opcjonalnie) Aby edytować kategorię:
  1. (Opcjonalnie) Aby edytować tekst, kliknij pole tekstowe.
  2. (Opcjonalnie) Aby zmienić widoczność atrybutu, wybierz inną opcję na liście.
  3. (Opcjonalnie) Aby usunąć atrybut, kliknij Usuń "".
  4. Kliknij Zapisz.
 6.  (Opcjonalnie) Aby usunąć kategorię:
  1. Kliknij Usuń w lewym dolnym rogu.
  2. Przeczytaj komunikat i kliknij Usuń, aby potwierdzić tę czynność.
Wymagania dotyczące atrybutów niestandardowych

Jeśli chcesz używać atrybutów niestandardowych dla usługi Bezpieczny LDAP, skonfiguruj je zgodnie z tymi wytycznymi:

 • Nazwy atrybutów niestandardowych mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne i łączniki.
 • Nazwy atrybutów nie mogą się powtarzać we wszystkich schematach niestandardowych.
 • Jeśli nazwa atrybutu niestandardowego jest taka sama jak nazwa istniejącego atrybutu systemowego, zostanie zwrócona wartość atrybutu systemowego.

Dodawanie wartości do atrybutów niestandardowych

Wymaga uprawnień administratora Użytkownicy > Aktualizowanie i uprawnień Zarządzanie schematami w interfejsie Admin API.

Wartości atrybutów niestandardowych możesz dodawać i zmieniać tylko na stronie Informacje o użytkowniku.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Informacje o użytkowniku.
 6. Kliknij sekcję atrybutów niestandardowych, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 7. Dodaj lub zmień atrybuty niestandardowe.
 8. Kliknij Zapisz.

Uwaga: nie możesz dodawać ani aktualizować wartości atrybutów niestandardowych przez przesłanie pliku z informacjami o kontach użytkowników.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?