Tworzenie niestandardowych atrybutów profili użytkowników

Jako administrator możesz przechowywać w profilach użytkowników nie tylko standardowe informacje na ich temat, takie jak identyfikator czy stanowisko, ale także informacje związane z organizacją, na przykład lokalizację i datę rozpoczęcia pracy. W tym celu musisz utworzyć atrybuty niestandardowe.

Gdy utworzysz atrybut niestandardowy, możesz określić, czy zawarte w nim informacje mają być widoczne dla wszystkich użytkowników w organizacji czy tylko dla administratorów i określonego użytkownika.

Ostrzeżenie: nie używaj tej funkcji do przechowywania informacji poufnych umożliwiających identyfikację, takich jak dane logowania do kont, numery dokumentów tożsamości, dane posiadacza karty płatniczej, dane rachunków bankowych, informacje o stanie zdrowia czy inne poufne informacje o danej osobie.

Jeśli zamierzasz używać atrybutu niestandardowego w usłudze Bezpieczny LDAP, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi dotyczącymi nadawania mu nazwy:

 • Nazwa atrybutu niestandardowego musi być unikalna. Nie używaj tej samej nazwy atrybutu niestandardowego we wszystkich schematach i atrybutach systemowych.
 • Nazwa może zawierać tylko znaki alfanumeryczne i łączniki.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie atrybutów niestandardowych

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Dodawanie nowego atrybutu niestandardowego
Aby uporządkować atrybuty niestandardowe, możesz utworzyć ich kategorie. Na przykład załóżmy, że chcesz zachować informacje o flocie samochodów działu sprzedaży. Możesz utworzyć kategorie obejmujące „rejestrację” i „ubezpieczenie”, w których następnie zapiszesz wartości atrybutów – tekstowe, liczbowe i daty.
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Katalog a potem Użytkownicy.
 3. U góry listy Użytkownicy kliknij Więcej opcji a potem Zarządzaj atrybutami niestandardowymi.
 4. W sekcji Atrybuty standardowe przejrzyj atrybuty domyślnie dostępne w profilu użytkownika.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj atrybut niestandardowy.
 6. W sekcji Kategoria wpisz nazwę kategorii, którą chcesz dodać.
 7. (Opcjonalnie) W polu Opis napisz kilka słów o kategorii.
 8. W sekcji Pola niestandardowe utwórz atrybut niestandardowy:
  1. Nazwa – wpisz etykietę, która będzie widoczna na stronie konta użytkownika.
  2. Typ informacji – wybierz Tekst, Liczba całkowita, Wartość logiczna, Liczba dziesiętna, Telefon, Adres e-mail lub Data.

   Uwaga: po utworzeniu atrybutu niestandardowego nie można edytować typu informacji.

  3. Widoczność – wybierz jedną z opcji:
   • Widoczne dla użytkownika i administratora – superadministratorzy widzą ten atrybut niestandardowy w konsoli administracyjnej.
   • Widoczne dla organizacji – wszystkie osoby w organizacji zobaczą ten atrybut niestandardowy w profilach użytkowników.
  4. Liczba wartości – wybierz Wiele wartości lub Jedna wartość.

   Uwaga: nie możesz zmienić ustawienia Wiele wartości na Jedna wartość, gdy utworzysz atrybut niestandardowy.

 9. (Opcjonalnie) Dodaj kolejny atrybut.

  Uwaga: możesz zdefiniować maksymalnie 1500 atrybutów we wszystkich aplikacjach. Każda aplikacja ma 1 atrybut domyślny, który jest wliczany do tego limitu.

 10. Kliknij Dodaj.

  Utworzona kategoria pojawi się na stronie Zarządzaj atrybutami użytkownika.

  W atrybutach niestandardowych możesz wpisywać wartości tylko na stronie Informacje o użytkowniku. Nie możesz ich dodać przez przesłanie pliku z informacjami o kontach użytkowników.

Edytowanie i usuwanie atrybutów niestandardowych i kategorii

W przypadku zmiany informacji specyficznych dla organizacji może być konieczne zaktualizowanie lub usunięcie kategorii albo atrybutów niestandardowych, na przykład udostępnienie niektórych wartości atrybutów wszystkim użytkownikom w organizacji.

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Katalog a potem Użytkownicy.
 3. U góry listy Użytkownicy kliknij Więcej a potem Zarządzaj atrybutami niestandardowymi.
 4. W sekcji Atrybuty niestandardowe kliknij kategorię, którą chcesz edytować lub usunąć.
 5. (Opcjonalnie) Aby edytować kategorię:
  1. (Opcjonalnie) Aby edytować tekst, kliknij pole tekstowe.
  2. (Opcjonalnie) Aby zmienić widoczność atrybutu, wybierz inną opcję na liście.
  3. (Opcjonalnie) Aby usunąć atrybut, kliknij Usuń .

   Uwaga: jeśli kategoria ma tylko 1 atrybut i chcesz go usunąć, musisz usunąć kategorię.

  4. Kliknij Zapisz.
 6.  (Opcjonalnie) Aby usunąć kategorię:
  1. Kliknij Usuń w lewym dolnym rogu.
  2. Przeczytaj komunikat i kliknij Usuń, aby potwierdzić tę czynność.

Jeśli nie możesz usunąć atrybutu lub kategorii

Jeśli atrybut niestandardowy jest obecnie używany (mapowany) w aplikacji SAML, zanim usuniesz atrybut lub kategorię, która go zawiera, musisz usunąć mapowanie atrybutów. Aby to zrobić:

 1. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 2. Kliknij aplikację SAML, która korzysta z atrybutu niestandardowego.
 3. Na stronie ustawień aplikacji kliknij Mapowanie atrybutów SAML.
 4. Obok mapowania atrybutu niestandardowego kliknij Usuń .
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Wróć na stronę Zarządzaj atrybutami niestandardowymi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć atrybut lub kategorię.
Wymagania dotyczące atrybutów niestandardowych w usłudze Bezpieczny LDAP

Jeśli chcesz używać atrybutów niestandardowych dla usługi Bezpieczny LDAP, skonfiguruj je zgodnie z tymi wytycznymi:

 • Nazwy atrybutów niestandardowych mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne i łączniki.
 • Nazwy atrybutów nie mogą się powtarzać we wszystkich schematach niestandardowych.
 • Jeśli nazwa atrybutu niestandardowego jest taka sama jak nazwa istniejącego atrybutu systemowego, zostanie zwrócona wartość atrybutu systemowego.

Dodawanie wartości do atrybutów niestandardowych

Wymaga uprawnień administratora Aktualizowanie użytkownika i uprawnień Odczytywanie schematów w interfejsie Admin API.

Wartości atrybutów niestandardowych możesz dodawać i zmieniać tylko na stronie Informacje o użytkowniku.

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Katalog a potem Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz artykuł Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Informacje o użytkowniku.
 6. Kliknij sekcję atrybutów niestandardowych, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 7. Dodaj lub zmień atrybuty niestandardowe.
 8. Kliknij Zapisz.

Uwaga: nie możesz dodawać ani aktualizować wartości atrybutów niestandardowych przez przesłanie pliku z informacjami o kontach użytkowników.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne