Hủy giao dịch mua ứng dụng

Chính sách hủy

 • Bạn có 30 phút để hủy giao dịch mua hàng của mình. Cửa sổ hủy trong vòng 30 phút này sẽ bắt đầu ngay khi thẻ tín dụng của bạn được ủy quyền cho giao dịch mua hàng trong Google Wallet. Thẻ tín dụng của bạn sẽ không thực sự bị tính phí cho đến khi cửa sổ hủy hết hạn.
 • Nếu bạn quyết định mua ứng dụng lần thứ hai, bạn sẽ không thể hủy giao dịch mua hàng của bạn nữa. Việc bán hàng kết thúc và thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí.
 • Cửa sổ hủy trong vòng 30 phút này sẽ chỉ khả dụng nếu bạn thanh toán ứng dụng bằng Google Wallet. Nếu bạn không thanh toán cho ứng dụng thông qua Google Wallet, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển để biết thông tin về hoàn lại tiền.

Kiểm tra xem bạn có sử dụng Google Wallet để mua ứng dụng hay không

Để kiểm tra xem bạn có thanh toán cho ứng dụng bằng Google Wallet hay không, hãy đăng nhập vào Google Wallet và xem đơn đặt hàng ứng dụng có xuất hiện trong Lịch sử mua hàng của bạn không.

Nếu bạn không thanh toán cho ứng dụng thông qua Google Wallet, vui lòng liên hệ với nhà phát triển để biết thông tin về hoàn lại tiền.

Cách hủy giao dịch mua hàng của bạn cho ứng dụng thanh toán một lần

 • Trong khoảng thời gian của cửa sổ hủy trong vòng 30 phút: 
  1. Truy cập trang "Ứng dụng của bạn" tại https://chrome.google.com/webstore/user/purchases.
  2. Nhấp vào Hủy dành cho ứng dụng của bạn để đi tới trang chi tiết của ứng dụng trong cửa hàng.
  3. Trên trang chi tiết, nhấp vào nút Hủy. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, điều đó có nghĩa là cửa sổ hủy trong vòng 30 phút đã hết hạn.

  Ứng dụng sẽ tự động bị xóa khỏi trang Tab mới. Google Wallet sẽ gửi email cho bạn để xác nhận việc hủy. Thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí (nhưng bạn có thể thấy khoản phí ủy quyền tạm thời trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn).

  Nếu nhà phát triển gỡ ứng dụng xuống trong thời gian này, vui lòng liên hệ với nhà phát triển để yêu cầu hoàn lại tiền. 

 • Sau khoảng thời gian của cửa sổ hủy trong vòng 30 phút: Liên hệ với nhà phát triển thông qua Google Wallet để yêu cầu hoàn lại tiền.

Cách hủy giao dịch mua hàng của bạn cho một đăng ký ứng dụng

 • Trong khoảng thời gian của cửa sổ hủy trong vòng 30 phút: 
  1. Truy cập trang "Ứng dụng của bạn" tại https://chrome.google.com/webstore/user/purchases.
  2. Nhấp vào Hủy dành cho ứng dụng của bạn để đi tới trang chi tiết của ứng dụng trong cửa hàng.
  3. Trên trang chi tiết, nhấp vào nút Hủy. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, điều đó có nghĩa là cửa sổ hủy trong vòng 30 phút đã hết hạn.

  Ứng dụng sẽ tự động bị xóa khỏi trang Tab mới. Google Wallet sẽ gửi email cho bạn để xác nhận việc hủy. Thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí (nhưng bạn có thể thấy khoản phí ủy quyền tạm thời trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn).

  Nếu nhà phát triển gỡ ứng dụng xuống trong thời gian này, vui lòng liên hệ với nhà phát triển để yêu cầu hoàn lại tiền. 

 • Sau khoảng thời gian của cửa sổ hủy trong vòng 30 phút: Nếu bạn mua đăng ký bằng Google Wallet, bạn có thể ngừng đăng ký của mình bất kỳ lúc nào để hủy tất cả các khoản thanh toán đăng ký trong tương lai:

  1. Truy cập trang "Ứng dụng của bạn" tại https://chrome.google.com/webstore/user/purchases.
  2. Nhấp vào Hủy đăng ký để được đưa đến tài khoản Google Checkout của bạn.
  3. Trên trang "Lịch sử mua", nhấp vào liên kết Xem đơn đặt hàng cho đăng ký bạn muốn hủy.
  4. Nhấp vào nút Hủy đăng ký.

  Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền cho phí đăng ký trước đây, vui lòng liên hệ với nhà phát triển thông qua Google Wallet để biết thông tin về hoàn lại tiền.

  Liên kết "Hủy đăng ký" trên trang "Ứng dụng của bạn" sẽ tự động biến mất khi hết thời gian thanh toán hiện tại của bạn.