Hantera Chrome-uppdateringar (Windows)

Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Som Microsoft® Windows®-administratör kan du hantera hur webbläsaren Chrome och Chrome-appar uppdateras på användarnas datorer med Google Update. Du kan hantera inställningarna för Google Update med redigeraren för grupprinciphantering.

Du kan inte se vilka Google Update-policyer som har angetts för en dator i Chrome-listan på chrome://policy. Om du vill visa dem öppnar du HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\Update i Windows-registret eller exporterar policyerna. Mer information om hur du exporterar en GPO till en fil finns i Microsoft-dokumentationen.

Obs! Det är enbart datorer som har kopplats till en domän som följer principer som har angetts för datorn med Grupprincip. Därför måste du se till att alla dina enheter är kopplade till en Windows-domänkontrollant.

Öppna alla   |   Stäng alla

Steg 1: Installera Google Update

Hämta principmallen för Google Update

Du installerar och definierar principer för Google Update med en administrativ mall. Microsoft Windows 7 och senare stöder både ADM- och ADMX-mallar. Ladda ned lämplig principmall för Google Update för ditt Windows-nätverk:

Microsoft Windows XP:

 1. Ladda ned den administrativa mallen (ADM).
 2. Kopiera filen GoogleUpdate.adm till mappen PolicyDefinitions. (Exempel: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 3. Öppna Grupprincip och kontrollera att mallen lästes in rätt under Datorkonfiguration följt av Principer följt av Administrativa mallar följt av Google följt av Google Update.

Microsoft Windows Vista eller senare:

 1. Ladda ned och packa upp den XML-baserade administrativa mallen (ADMX).
 2. Öppna mappen GoogleUpdateAdmx.
 3. Kopiera google.admx och GoogleUpdate.admx och lägg dem i mappen PolicyDefinitions. (Exempel: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 4. Kopiera filerna google.adml och GoogleUpdate.adml i mappen GoogleUpdateAdmx/en-US och lägg dem i mappen en-US under PolicyDefinitions. (Exempel: C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US)
 5. Öppna Grupprincip och kontrollera att mallen lästes in rätt under Datorkonfiguration följt av Principer följt av Administrativa mallar följt av Google följt av Google Update.

Steg 2: Konfigurera automatiska uppdateringar

Slå på automatiska uppdateringar (rekommenderas)

Gäller webbläsaren Chrome och alla appar som hanteras av Google Update.

Med Grupprincip

Du bör ha automatiska uppdateringar aktiverade så att användarna får kritiska säkerhetskorrigeringar och nya funktioner när de blir tillgängliga.

I Grupprincip (mappen Datorkonfiguration):

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Applications (appar).
 2. Aktivera principen Update policy override default (Standardinställning för åsidosättning av uppdateringsprincip).
 3. Välj Always Allow Updates (recommended) (Tillåt alltid uppdateringar) under Options (Alternativ).
 4. Öppna Google följt av Google Update följt av Applications (Appar) följt av Google Chrome och upprepa steg 2 och 3 så att automatisk uppdatering alltid är tillåtet även för webbläsaren Chrome.

Om du vill kan du åsidosätta den här inställningen för en enskild app med hjälp av principen Update policy override (Åsidosättning av uppdateringsprincip) i mappen för appen i fråga.

Inaktivera automatisk uppdatering av webbläsaren Chrome

Om en version av Chrome-webbläsaren orsakar ett problem i organisationen kan du stänga av automatiska uppdateringar tills problemet är löst. Du kan även inaktivera automatiska uppdateringar om organisationen vill distribuera uppdateringar av webbläsaren Chrome manuellt. Google Update fortsätter att söka efter nya uppdateringar även om du inaktiverar automatisk uppdatering.

Varning! Vi rekommenderar inte att du inaktiverar automatiska uppdateringar. Om du gör det får webbläsaren Chrome inga programkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Du riskerar även att drabbas av programkrascher och säkerhetsbrister. Om du måste inaktivera automatiska uppdateringar bör du ha en arbetsgång som säkerställer att nya uppdateringar distribueras regelbundet i hela nätverket. Eller ännu bättre: planera in ett sätt att återaktivera automatiska uppdateringar så snart som möjligt.

I Grupprincip (mappen Datorkonfiguration):

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Applications (Appar) följt av Google Chrome.
 2. Aktivera Update policy override (Åsidosättning av uppdateringsprincip).
 3. Välj Updates disabled under Options.

Om du har inaktiverat automatiska uppdateringar av webbläsaren Chrome kontrollerar du att det är inaktiverat även på användarnas datorer så här:

 1. Öppna webbläsaren Chrome på var och en av användarnas datorer och klicka på Mer Mer följt av Inställningar högst upp.
 2. Klicka på Meny Menyföljt av Om Chrome till vänster.

Ett meddelande om att uppdateringar har inaktiverats av administratören ska visas.

Inaktivera automatisk uppdatering för alla Google-program

Om du behöver hantera all uppdatering av programvara från Google manuellt kan du inaktivera alla automatiska uppdateringar.

Varning! Om du inaktiverar alla automatiska uppdateringar hindrar det programkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar från att tillämpas automatiskt på all programvara från Google, även Google Update. Google Update kommunicerar fortfarande med internet vid manuell uppdatering och återställning av programvara, så det är av största vikt att du håller Google Update uppdaterat manuellt.

I Grupprincip (mappen Datorkonfiguration):

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Settings (Inställningar).
 2. Aktivera Auto-update check period override (Åsidosättning av period för automatisk sökning efter uppdateringar).
 3. Skriv 0 i rutan Options.
Stäng av uppdateringar av Chrome-webbläsarkomponenter (valfritt)

Gäller enbart för komponenter i Chrome-webbläsaren

Även om du stänger av automatiska uppdateringar av Chrome-webbläsaren avbryts inte den automatiska uppdateringen av webbläsarkomponenter, inklusive Adobe®, Flash®, Widevine DRM (för krypterade medier) och komponenten för återställning av Chrome-uppdatering. Om du vill hindra uppdatering av dessa komponenter inaktiverar du Chrome-principen ComponentUpdatesEnabled.

 1. I Grupprincip (mappen Datorkonfiguration) öppnar du Google följt av Google Chrome.
 2. Inaktivera Enables component updates in Google Chrome (Aktiverar komponentuppdateringar i Google Chrome).
 3. Klicka på Verkställ.

Obs! Denna princip gäller inte alla komponenter. Du hittar en fullständig lista över undantagna komponenter i ComponentUpdatesEnabled.

Steg 3: Anpassa automatiska uppdateringar

Schemalägga automatiska uppdateringar utanför arbetstid

Gäller webbläsaren Chrome och alla appar som hanteras av Google Update.

Du kan förhindra att automatiska uppdateringar görs under vissa tider, till exempel när det är som mest att göra inom organisationen.

Med Grupprincip

Gör så här i Grupprincip (mappen Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration):

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Settings (inställningar).
 2. Aktivera Time period in each day to suppress auto-update check (tidsperiod varje dag då den automatiska sökningen efter uppdateringar inte ska göras).
 3. Ange värden för Hour (timme), Min (minut) och Duration (varaktighet) under Options (alternativ) om du vill förhindra att Google Update söker efter uppdateringar under den angivna tidsperioden.
  Obs! Varaktigheten är det enda obligatoriska fältet och du måste ange minst 1.
Låsa uppdateringar av webbläsaren Chrome till en bestämd version

Gäller endast uppdateringar av webbläsaren Chrome.

Du kan ange vilken version av Chrome-webbläsaren (huvudversion eller specifik version) som du vill att Windows-datorer ska uppdateras till. Genom att fästa webbläsaren vid en huvudversion, till exempel 79, kan datorer fortsätta ta emot säkerhetsuppdateringar så länge 79 är huvudversionen på den stabila kanalen. Du kan även fästa webbläsaren vid en viss version, till exempel 79.0.3945.88, så att datorer bara uppdateras till den versionen.

Google uppdaterar gradvis datorer på den stabila kanalen till nya versioner av webbläsaren Chrome under några veckor. Ibland kan uppdateringarna ta längre tid. Om du fäster webbläsaruppdateringar uppdateras datorer i organisationen först när versionen har släppts på den stabila kanalen.

Varning! Du bör bara låsa uppdateringarna av webbläsaren Chrome till en bestämd version tillfälligt, till exempel när du testar en ny version av Chrome. Glöm inte att ta bort låsningen till en viss version på användarnas datorer, annars kan de gå miste om kritiska säkerhetsuppdateringar. Användarna kommer också att gå miste om nya funktioner.

Med Grupprincip

I Grupprincip (mappen Datorkonfiguration):

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Applications (Appar) följt av Google Chrome.
 2. Aktivera Target Version Prefix Override (Åsidosättning av målversionsprefix).
 3. Under Options (Alternativ) anger du den version av Chrome som du vill att användarna ska ta emot.
  Om du vill fästa uppdateringar vid den högsta tillgängliga huvudversionen anger du en punkt (.) efter versionsnumret.Ange till exempel 79. om du vill tillåta att webbläsare uppdaterar till den högsta tillgängliga versionen av Chrome 79.
  Obs! Du kan använda versionsnummer med upp till fyra delar, till exempel 79.0.3945.117.
Återställ Chrome till en tidigare version

Gäller endast uppdateringar av webbläsaren Chrome. Använd denna princip på egen risk.

Vi rekommenderar att den senaste versionen av Chrome används för att säkerställa att användarna skyddas av de senaste säkerhetsuppdateringarna. Använd principen Rollback to Target version (återställ till målversion) med Target version prefix override (åsidosättning av målversionsprefix) om du tillfälligt behöver återställa en bestämd version av Chrome på Windows-datorer. Om du kör tidigare versioner av Chrome exponerar du användarna för kända säkerhetsproblem.

Från och med version 84 av Chrome sparas en ögonblicksbild av användarinformationen lokalt på enheten efter en större versionsuppdatering. Som standard sparas de tre senaste ögonblicksbilderna. Du kan ange hur många ögonblicksbilder som ska sparas på användarnas enheter med Grupprincip. Mer information finns i Behålla data vid versionsnedgradering.

Om inga ögonblicksbilder sparas på användarnas enheter (principen Limits the number of user data snapshots retained for use in case of emergency rollback är inställd på 0) eller om du återställer en äldre version än 83 raderas användarnas webbinformation automatiskt såvida du inte gör något av följande:

 • Aktivera Chrome-synkronisering – du kan använda grupprincip för att aktivera Chrome-synkronisering för alla användare eller uppmana dem att aktivera det på egen hand. Mer information finns i Tvinga användare att logga in på Chrome-webbläsaren. När du har återställt måste användarna logga in igen på Chrome för att se sin synkroniserade information.
 • Aktivera användarprofiler för roaming – om du aktiverar principen för roamingprofil i Chrome ser användare som loggar in på en Windows-dator i organisationen automatiskt sin synkroniserade information när de öppnar Chrome. Mer information finns i Använd Chrome-webbläsaren med användarprofiler för roaming.

Obs! Du kan bara använda den här policyn för att återgå till de tre senaste huvudversionerna av Chrome-webbläsaren. Mer information om hur du nedgraderar till tidigare Chrome-webbläsarversioner finns i Nedgradera Chrome-versionen.

Med Grupprincip

I Grupprincip (mappen Datorkonfiguration):

 1. (Rekommenderas) Slå på Chrome-synkronisering för alla användare i organisationen.
 2. Öppna Google följt av Google Update följt av Applications (Appar) följt av Google Chrome.
 3. Aktivera Rollback to Target version (Återställ till målversion).
 4. Klicka på OK.
 5. Aktivera Target version prefix override (åsidosättning av målversionsprefix).
 6. Under Options (alternativ) i rutan Target version prefix (prefix för målversion) anger du versionsnumret för den senaste huvudversionen av Chrome som användarna ska återställa till. Ange till exempel 72 för att återställa till version 72.
 7. Klicka på OK.
Sprida uppdateringar för att minska bandbreddsbelastningen

Gäller webbläsaren Chrome och alla appar som hanteras av Google Update.

Du kan skjuta upp automatiska uppdateringar så att du sprider ut bandbreddsanvändningen i ett nätverk och får lägre toppar. Vi rekommenderar dock att du inte skjuter upp uppdateringarna, eftersom bandbreddsanvändningen som krävs för uppdateringarna totalt sett ökar om du gör det.

Med Grupprincip

Gör så här i Grupprincip (mappen Datorkonfiguration eller Användarkonfiguration):

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Settings (inställningar).
 2. Aktivera Auto-update check period override (åsidosättning av period för automatisk sökning efter uppdateringar).
 3. Ange hur många minuter det ska gå mellan uppdateringarna genom att skriva ett värde mellan 1 och 43 200 i rutan Minutes between update checks (minuter mellan sökning efter uppdateringar) under Options (alternativ).
Cachelagra uppdateringar av Chrome för att minska användningen av bandbredd

Om organisationen har en mellanliggande proxycache i nätverket kan du använda den för att cachelagra uppdateringar från webbläsaren Chrome. Uppdateringarna som laddas ned från Google kan cachelagras på de flesta proxyservrar med webbcache. Proxycachar minskar bandbreddsbehovet och förbättrar svarstiderna genom att cachelagra och återanvända ofta begärda webbsidor.

Många standardinställningar för proxycache är dock inte optimala för uppdateringar av webbläsaren Chrome. Erfarna IT-administratörer kan dock konfigurera följande inställningar för att säkerställa att proxyprogramvaran kan cachelagra uppdateringar från webbläsaren Chrome:

 • Maximal filobjektstorlek – den maximala enskilda filstorlek som proxyn ska cachelagra. Uppdateringarna laddas ned som en fil, så se till att den maximala filobjektstorleken är minst 1 GB.
 • Cache-katalogstorlek – vissa proxyservrar med webbcache cachelagrar objekt i minnet. Du kan även konfigurera dessa servrar för att cachelagra på disk. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme i cachelagringen, antingen i minnet eller på disken. Webbläsare hämtar objekt som är cachelagrade i minnet snabbare än från hårddisken.
 • Webbläsarinställningar – om servern tillåter att du lägger till inställningar för specifika domäner prioriterar du dl.google.com/* och www.google.com/dl/*. Här får du uppdateringar från webbläsaren Chrome.
 • Maximal objektstorlek i minnet – servrarna lagrar inte objekt som är större än det angivna värdet i minnet. Det här värdet måste anges tillräckligt högt för att behålla uppdateringar av webbläsaren Chrome i minnet, men tillräckligt låg för att hindra större objekt från att fylla cacheminnet. Ställ in den maximala objektstorleken i minnet med en rimlig gräns, till exempel 2 000 kB.
 • Cacheutrymme på disk – den totala mängden hårddiskutrymme som servern kan använda för att cachelagra objekt. Om du har en stor hårddisk (mer än 30 GB) kan du öka värdet för att cachelagra flera objekt.

Alla principer för Google Update

Standardpriciper (Preferences)

Med principerna under Preferences anger du hur Google Update ska fungera som standard.

Med Grupprincip

I Grupprincip (mappen Datorkonfiguration):

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Settings (Inställningar).
 2. Aktivera principen och ställ in de alternativ (under Options) som ska gälla för alla appar i Grupprincip. (Exempel nedan)
  Obs! Principerna kan åsidosättas av principer på appnivå.
Princip Beskrivning
Auto-update check period override (åsidosättning av period för automatisk sökning efter uppdateringar) Tillgänglig i Google Update version 1.2.145.5 

Minsta antal minuter mellan automatiska uppdateringskontroller. När den här principen är aktiverad åsidosätts standardperioden. Tillåtna värden är mellan 1 och 43 200 minuter.

Vi rekommenderar att du inte inaktiverar alla automatiska sökningar efter uppdateringar. Om du inaktiverar detta får UpdatedDefault värdet noll (0) i Windows-registret. Om du inaktiverar alla sökningar kommer appar som använder Google Update inte att uppdateras automatiskt längre. Och om det inte finns någon manuell uppdateringsfunktion i en app kan du inte uppdatera den. Använd principen Update policy override (åsidosättning av uppdateringsprincip) för en enskild app i stället om du vill förhindra att den uppdateras (mer information nedan).

Åsidosättning av nedladdningsadressens klass Tillgänglig i Google Update version 1.3.26.1

Ger uppdateringsservrarna förhandsinformation om vilket slags webbadresser för uppdateringens nyttolast som kommer att returneras i uppdateringssvaret. För närvarande är cacheable det enda tillgängliga alternativet.

När principen är aktiverad kan servern svara med en nyttolast som kan cachelagras på mellanliggande proxyservrar eller liknande typer av lösningar för cachelagring av innehåll. Servern kan ignorera principen på grund av belastning eller av andra skäl. Som standard kan uppdateringsnyttolasterna oftast inte cachelagras. Det innebär oftast inte några problem för konsumentinstanser av Chrome, men det kan uppstå problem i vissa företagsmiljöer.

Time period in each day to suppress auto-update check (tidsperiod varje dag då den automatiska sökningen efter uppdateringar inte ska göras) Tillgänglig i Google Update version 1.3.33.6

Om den här inställningen har aktiverats görs inga sökningar efter uppdateringar under en period varje dag som börjar klockan Timme:Minut och som pågår under den angivna varaktigheten (i minuter).

Varaktigheten tar inte hänsyn till sommartid. Om starttiden t.ex. är 22.00 och varaktigheten är 480 minuter stoppas sökningarna efter uppdateringar under åtta timmar, oavsett om klockan justeras för sommartid under den tiden.

Molnpolicyn har företräde framför gruppolicy

Tillgänglig i version 1.3.35.441 av Google Update

Aktiverar molnpolicyer från administratörskonsolen för att åsidosätta grupppolicyer.

Policyer för appar

Gäller endast för Google-appar.

Med principerna för appar anger du hur Google Update fungerar ihop med vissa appar från Google. Standardprinciperna åsidosätts av principer som angetts för enskilda appar.

Ändra standardprinciper för appar

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Applications (appar) i Grupprincip.
 2. Öppna, aktivera och ange alternativ för principerna för alla appar (mer information nedan).
Princip Beskrivning
Allow installation default (standardinställning för att tillåta installation)

Tillgänglig i Google Update version 1.2.145.5

Anger om Google Update installerar Google-appar som standard. Principen påverkar bara installationer som använder Google Update eller Google Installer. Principen kan inte hindra en användare från att installera en app från Google som inte använder Google Update.

Obs! Den här principen kan åsidosättas av principen Allow installation (tillåt installation) för enskilda appar.

 • Tillåt alltid installationer (rekommenderas) – appinstallation är tillåten.
 • Tillåt alltid datoromfattande installationer men inte installationer per användare – appinstallation är endast tillåten för datoromfattande installationer (alla användare). Appinstallation i användarnas profilkataloger är inte tillåten. Tillgänglig i version 1.3.35.451 av Google Update.
 • Installationer inaktiverade – appinstallation är inte tillåten.

Den här policyn är endast tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en Microsoft Active Directory-domän.

Update policy override default (standardinställning för åsidosättning av uppdateringsprincip) Tillgänglig i Google Update version 1.2.145.5

Anger standardpolicyn för programvaruuppdateringar från Google.
 • Always allow updates (recommended) (tillåt alltid uppdateringar [rekommenderas]) – uppdateringar tillämpas alltid när de hittas vid en schemalagd eller manuell sökning efter uppdateringar.
  Det här är den rekommenderade standardinställningen. När det här alternativet har valts försöker Google Update automatiskt uppdatera Chrome under den schemalagda uppgiften, samtidigt som undertryckningsperioden och minimikontrollperioden respekteras. Användarna kan köra uppdateringar på begäran via sidan chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates only (enbart tysta automatiska uppdateringar) – uppdateringar tillämpas automatiskt när de hittas vid en schemalagd sökning efter uppdateringar.
 • Manual updates only (enbart manuella uppdateringar) – uppdateringar tillämpas bara när användaren söker efter uppdateringar manuellt. (Alla appar har inte gränssnitt för detta.)
 • Updates disabled (uppdateringar inaktiverade) – inga uppdateringar tillämpas. Om du inaktiverar detta påverkas även uppdateringar av nya appar från Google som inte har lanserats ännu, vilket kan påverka framtida versioner av installerade appar.
Om du väljer enbart manuella uppdateringar bör du regelbundet söka efter uppdateringar med den manuella uppdateringsfunktionen i varje app, om den har stöd för det. Om du inaktiverar uppdateringar bör du regelbundet söka efter uppdateringar och distribuera dem till användarna.

Uppdateringar av Google Update påverkas inte av den här inställningen. Google Update fortsätter att uppdateras.

Ändra principer för enskilda appar

Mappen Applications i Grupprincip innehåller alla appar från Google som använder Google Update. Du kan ställa in principer för enskilda appar.

 1. Öppna Google följt av Google Update följt av Applications (appar) följt av appens namn i Grupprincip.
 2. Aktivera den princip du vill ändra (mer information nedan).
Princip Beskrivning
Tillåt installation

Tillgänglig i Google Update version 1.2.145.5

Anger om en viss app kan installeras med Google Update. Principen påverkar bara installationer som använder Google Update eller Google Installer. Principen kan inte hindra en användare från att installera en app från Google som inte använder Google Update.

 • Tillåt alltid installationer (rekommenderas) – appinstallation är tillåten.
 • Tillåt alltid datoromfattande installationer men inte installationer per användare – appinstallation är endast tillåten för datoromfattande installationer (alla användare). Appinstallation i användarnas profilkataloger är inte tillåten. Tillgänglig i version 1.3.35.451 av Google Update.
 • Installationer inaktiverade – appinstallation är inte tillåten.

Den här policyn är endast tillgänglig i Windows-instanser som är kopplade till en Microsoft Active Directory-domän.

Target version prefix override (åsidosättning av målversionsprefix) Tillgängligt i Google Update version 1.3.33.5

Anger vilken version Google Chrome ska uppdateras till. När den här principen är aktiverad uppdateras appen till den version som har principens värde som prefix. Du kan till exempel ange 55, 55.24 eller 55.24.34 – samtliga är giltiga värden. Om du anger 55 kan Google Update fortsätta att hämta uppdateringar tills den första versionen med versionsprefixet 56 lanseras, och samma sak gäller för de övriga värdena.
Update policy override (åsidosättning av uppdateringsprincip) Tillgänglig i Google Update version 1.2.145.5

Anger hur Google Update hanterar tillgängliga uppdateringar för en viss app.
 • Always allow updates (recommended) (tillåt alltid uppdateringar [rekommenderas]) – uppdateringar tillämpas alltid när de hittas vid en schemalagd eller manuell sökning efter uppdateringar.
  Detta är den rekommenderade standardinställningen. När det här alternativet har valts försöker Google Update automatiskt uppdatera Chrome under den schemalagda uppgiften, samtidigt som undertryckningsperioden och minimikontrollperioden respekteras. Användarna kan köra uppdateringar på begäran via sidan chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates (tysta automatiska uppdateringar) – uppdateringar tillämpas automatiskt när de hittas vid en schemalagd sökning efter uppdateringar.
 • Manual updates only (enbart manuella uppdateringar) – uppdateringar tillämpas bara när användaren söker efter uppdateringar manuellt. (Alla appar har inte gränssnitt för detta.)
 • Updates disabled (uppdateringar inaktiverade) – inga uppdateringar tillämpas.
Om du väljer enbart manuella uppdateringar bör du regelbundet söka efter uppdateringar med appens manuella uppdateringsfunktion, om den har stöd för det. Om du inaktiverar uppdateringar bör du regelbundet söka efter uppdateringar och distribuera dem till användarna.

Felsökning

Steg 1: Skapa en loggfil

Om det blir problem med Googles automatiska uppdateringar samlar du in loggfiler att felsöka problemet utifrån. Så här genererar du loggar för Google Update:

 1. Skapa en textfil med namnet GoogleUpdate.ini på Windows-datorn.
 2. Spara filen på hårddiskens rotnivå, C:\.
 3. Inkludera följande innehåll:
  [LoggingLevel]
  LC_UTIL=6
  LC_SERVICE=6
  LC_CORE=6
  LC_NET=6
  LC_OPT=6
  [LoggingSettings]
  EnableLogging=1
  ShowTime=1
  LogToFile=1
  AppendToFile=1
  LogToStdOut=1
  LogToOutputDebug=1
  LogFilePath=GoogleUpdate.log
 4. Starta om datorn och öppna webbläsaren Chrome.
 5. Öppna chrome://chrome i webbläsaren så att ett försök att uppdatera görs.

Du bör nu hitta en loggfil med information om uppdateringsförsök i C:\ProgramData\Google\Update\Log\GoogleUpdate.log. Mer information om vanliga loggposter finns nedan.

Steg 2: Titta på vanliga loggposter

[Ignoring group policy][machine is not part of a domain] – Google Update tror inte att datorn har kopplats till en Windows-domänkontrollant. Endast datorer som har kopplats till en domän följer principer som har angetts för datorn med Grupprincip eller i registret, som att inaktivera automatiska uppdateringar.

[Send][url=https://tools.google.com/service/update2][request=>?xml... — Google Update skickade en förfrågan om tillgängliga uppdateringar till Googles servrar. Förfrågan innehåller information som aktuell appversion och plattform.Googles servrar använder informationen till att svara med korrekt uppdatering.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...status="noupdate"... — sökningen efter uppdateringar slutfördes, men det finns inga uppdateringar som matchar klientens förfrågan på Googles servrar.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...<url codebase="... – sökningen efter uppdateringar slutfördes och Googles servrar rekommenderade en uppdaterad version av appen. Svaret innehåller uppdateringens versionsnummer och ett antal webbadresser som klienten kan ladda ned binärfilen med uppdateringen från.

Frågor

Var installeras Google Update?

Beroende på typen av installationen(er) som administratören gjort finns Google Update på en eller båda av följande platser:

 • Per dator: %ProgramFiles(x86)%\Google\Update
 • Per användare: %LOCALAPPDATA%\Google\Update
Hur ofta utförs Google Update-uppgifter?

Google Update körs varje timme för att se vilka uppgifter som måste utföras. Funktionen utvärderar varje enskild principinställning för att avgöra om en uppgift ska utföras under den timmen.

Om du till exempel ställer in principen Åsidosätt kontrollperiod för automatisk uppdatering på att ändra minimitiden mellan uppdateringskontrollerna till 480 minuter kontrollerar Google Update varje timme för att se om den senaste uppdateringskontrollen ägde rum för mer än 480 minuter sedan. I annat fall väntar Google Update på körningen nästa timme och kontrollerar igen.

På samma sätt kan du ställa in en undertryckningsperiod för uppdatering (Tidsperiod varje dag för undertryckning av automatisk uppdateringskontroll) och varje timme kontrollerar Google Update om den aktuella tiden ligger inom undertryckningsperioden. Om den gör det utförs ingen uppdatering och Google Update väntar på körningen nästa timme och kontrollerar igen.

Vilka webbadresser används för uppdateringar av webbläsaren Chrome?

När Chrome söker efter och laddar ned uppdateringar skickas förfrågningar till flera webbadresser. Förfrågningarnas ordning avgörs dynamiskt under körningen. Båda protokollen HTTP och HTTPS kan testas. Följande lista över värdnamn och sökvägar kan ändras när som helst utan föregående meddelande:

 • www.google.com/dl/*
 • dl.google.com/*
 • google.com/dl/*
 • *.gvt1.com
 • tools.google.com/service/update2
 • clients2.google.com
 • update.googleapis.com/service/update2
 • clients4.google.com
 • https://m.google.com/devicemanagement/data/api

Obs! Även om cachelagring av webbläsaren Chrome för nedladdning på datorer inom organisationen inte stöds officiellt kan du använda de två första HTTP-webbadresserna för cachelagring av uppdateringsfilerna för organisationen.

Hur stora är uppdateringarna av webbläsaren Chrome?

Den första installationen av webbläsaren Chrome är på ca 50 MB. Senare uppdateringar från en version till en annan är ca 10–15 MB stora. Korrigeringsuppdateringar är oftast 3–5 MB stora. Uppdateringar från en huvudversion till en annan efter att mellanliggande huvudversioner har hoppats över kräver oftast en helt ny installation.

Hur ofta söker Google Update efter uppdateringar?

Om du aktiverar automatiska uppdateringar söker Google Update efter den senaste uppdateringen ungefär var femte timme. I en stor organisation med många Windows-datorer sprids uppdateringarna ut under femtimmarsperioden.

Vad händer om användarna redan har Chrome på sina datorer?

Chromes installationsprogram för Enterprise (MSI) installerar Chrome för alla användare på en dator. Det här installationsprogrammet uppdaterar webbläsaren Chrome för alla användare, förutsatt att den version som du installerar är samma eller nyare än den version som redan var installerad på datorn.

Om Chrome redan är installerat på datorn för en enskild användare (i användarens profilkatalog) ändras inte den installationen av Chromes installationsprogram för Enterprise. Nästa gång användaren startar installationen av Chrome i profilkatalogen identifierar Chrome i stället en annan installation av Chrome som är tillgänglig för alla användare, avinstallerar sig själv och startar den uppdaterade versionen av Chrome för alla användare.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?