Tìm hiểu vai trò của bạn với tư cách là người quản lý không gian

Khi tạo không gian trong Google Chat, bạn sẽ tự động trở thành người quản lý không gian. Là người quản lý không gian, bạn có thể:

 • Xoá và thêm người tham gia.
 • Đề cử các thành viên khác trở thành người quản lý không gian hoặc xoá họ khỏi danh sách người quản lý không gian.
 • Xoá không gian.
 • Xoá tin nhắn.
 • Chỉnh sửa tên không gian, hình đại diện và nội dung mô tả.

Biểu tượng hình thoi sẽ xuất hiện bên cạnh tên của người quản lý không gian trong chuỗi tin nhắn và trong danh sách thành viên của không gian.

Những người quản lý không gian sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học có thể cập nhật những chế độ cài đặt bổ sung, chẳng hạn như các quyền và quyền truy cập vào không gian. Tìm hiểu cách thay đổi các quyền và quyền truy cập vào không gian.

Thêm thành viên

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Chat.
 2. Ở bên trái, hãy chọn không gian.
 3. Nhấp vào tên của không gian sau đó Quản lý thành viên.
 4. Nhấp vào + Thêm.
 5. Nhập tên hoặc email của người hoặc nhóm bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Thêm.

Xoá thành viên

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Chat.
 2. Ở bên trái, hãy chọn không gian.
 3. Nhấp vào tên của không gian sau đó Quản lý thành viên.
 4. Trỏ vào một người rồi nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Xoá khỏi không gian.

Giao vai trò người quản lý không gian cho người khác

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Chat.
 2. Ở bên trái, hãy chọn không gian.
 3. Nhấp vào tên của không gian sau đó Quản lý thành viên.
 4. Trỏ vào một người rồi nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Giao vai trò Người quản lý không gian.

Mẹo: Người cuối cùng có vai trò người quản lý không gian không thể rời khỏi không gian trừ phi họ xoá không gian hoặc giao vai trò lại cho người khác.

Thay đổi vai trò của một người từ người quản lý không gian thành thành viên

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Chat.
 2. Ở bên trái, hãy chọn không gian.
 3. Nhấp vào tên của không gian Và rồi Quản lý thành viên.
 4. Trỏ vào một người rồi nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Và rồi Thay đổi từ người quản lý không gian thành thành viên.

Xoá tin nhắn

Người quản lý không gian có thể xoá mọi tin nhắn trong không gian. Các thành viên trong không gian chỉ có thể xoá tin nhắn của chính họ. Tìm hiểu cách xoá tin nhắn với tư cách là thành viên của không gian.
 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Chat.
 2. Ở bên trái, hãy chọn không gian.
 3. Trỏ vào tin nhắn mà bạn muốn xoá.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thao tác khác sau đó Xoá Xóa.
 5. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhấp vào Xoá.
Lưu ý quan trọng:
 • Khi một tin nhắn bị xoá trong không gian, dấu thời gian có thể xuất hiện. Dấu thời gian tồn tại trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn tuỳ theo chính sách giữ lại dữ liệu của công ty bạn.
 • Tính năng "Xoá tin nhắn" chỉ được hỗ trợ cho một số gói thuê bao và có thể không được hỗ trợ cho tài khoản cơ quan hoặc tài khoản trường học.

Chỉnh sửa nội dung mô tả và nguyên tắc của không gian

Người quản lý không gian có thể thêm hoặc chỉnh sửa nội dung mô tả không gian để người khác biết mục đích của không gian đó. Để quản lý kỳ vọng của thành viên và mang đến trải nghiệm an toàn hơn cho cộng đồng, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa nguyên tắc của không gian.
 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào thẻ Chat.
 2. Ở bên trái, hãy chọn không gian.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào tên không gian sau đó Chi tiết về không gian.
 4. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Thêm nội dung mô tả và nguyên tắc.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính