Di chuyển vị trí từ tài khoản cá nhân sang tài khoản tổ chức

Nếu sở hữu vị trí trong tài khoản cá nhân (không liên kết với một tổ chức), bạn có thể di chuyển các vị trí đó sang tài khoản tổ chức. Khi thêm vị trí vào một tài khoản tổ chức, bạn có thể quản lý chúng như là một phần của tổ chức.

Tự di chuyển

Bạn cũng có thể tự di chuyển các vị trí từ tài khoản cá nhân sang tài khoản tổ chức của mình.

Di chuyển một vị trí

Để di chuyển một vị trí bạn sở hữu trong tài khoản cá nhân sang tài khoản tổ chức:
  1. Trong tài khoản tổ chức, hãy yêu cầu quyền truy cập vào vị trí bạn sở hữu trong tài khoản cá nhân. Bạn sẽ cần phải chỉ định nhóm vị trí cho vị trí cần thêm.
  2. Trong tài khoản cá nhân, hãy chấp nhận lời mời. Việc này cho phép tổ chức của bạn quản lý vị trí trong nhóm vị trí đã chỉ định.
 

Di chuyển nhiều vị trí

Để di chuyển nhiều vị trí bạn sở hữu trong tài khoản cá nhân sang tài khoản tổ chức:

  1. Trong tài khoản cá nhân, hãy chuyển các vị trí này sang một nhóm vị trí riêng lẻ.
  2. Trong tài khoản cá nhân, hãy thêm tổ chức của bạn làm chủ sở hữu của nhóm vị trí. Bạn cần chỉ định đúng tổ chức bằng cách nhập ID tổ chức gồm 10 chữ số của tổ chức đó.
  3. Trong tài khoản tổ chức, hãy chấp nhận lời mời. Điều này sẽ cho phép tổ chức của bạn quản lý tất cả các vị trí trong nhóm vị trí.

Sau khi di chuyển một vị trí, bạn có thể xóa vị trí đó ra khỏi tài khoản cá nhân của mình. Nếu muốn thêm tài khoản cá nhân của bạn vào một tổ chức, hãy xóa hoặc chuyển tất cả các vị trí do tài khoản cá nhân trực tiếp sở hữu.

Lưu ý: Nếu không có quyền truy cập của chủ sở hữu vào một vị trí, hãy yêu cầu quyền truy cập từ chủ sở hữu vị trí để quản lý vị trí từ tài khoản tổ chức của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố