Zasady dotyczące firm zewnętrznych zarządzających profilem firmy

Aby zadbać o wygodę firm, które przy zarządzaniu swoimi profilami w Google korzystają z usług firm zewnętrznych, przygotowaliśmy zasady dotyczące firm zewnętrznych. Musisz znać zasady Google dotyczące firm zewnętrznych i być na bieżąco z ich aktualizacjami. Jeśli uznamy, że je naruszasz, możemy przeprowadzić szczegółową kontrolę Twoich praktyk i poprosić o podjęcie działań naprawczych. Jeśli naruszenia zasad powtarzają się lub mają poważny charakter, możemy odebrać Twojej firmie możliwość zarządzania profilami firm oraz skontaktować się z Twoimi klientami, aby powiadomić ich o zaistniałej sytuacji.

Więcej informacji o zasadach dotyczących Profilu Firmy w Google

Definicje

Firma zewnętrzna to upoważniona agencja zarządzająca w profilu firmy informacjami o firmie, której nie jest właścicielem. Przykłady:

 • agencja marketingu internetowego;
 • zewnętrzna firma zajmująca się optymalizacją stron pod kątem wyszukiwarek (SEO) lub marketingiem w wyszukiwarkach (SEM);
 • operator obsługujący harmonogramy, rezerwacje lub składanie zamówień online;
 • stowarzyszony dostawca sieci.

Klienci końcowi / klienci to firmy, które zawierają z firmą zewnętrzną umowę na zarządzanie swoimi informacjami w Profilu Firmy w Google.

Wymagania dotyczące przejrzystości

Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie stwarza widoczność w wynikach wyszukiwania Google, firmy potrzebują właściwych informacji, na podstawie których mogą podejmować decyzje. Dlatego wszystkie firmy zewnętrzne i upoważnieni przedstawiciele są zobowiązani do udostępniania przejrzystych informacji, które wpływają na te decyzje. Oprócz spełnienia wymagań przedstawionych poniżej firmy zewnętrzne muszą podejmować uzasadnione starania, aby na żądanie dostarczać też klientowi końcowemu innych potrzebnych danych.

Informuj o wszystkich zmianach

Informuj klientów o wszystkich zmianach w ich profilach. Nie możesz zmieniać ani wyłączać funkcji profilu bez zgody właściciela firmy. Firmy zewnętrzne muszą też upewnić się, że klienci końcowi wiedzą, czym jest Profil Firmy w Google i gdzie są wykorzystywane ich dane z Profilu Firmy w Google.

Akceptowanie próśb o przyznanie uprawnień właściciela

Firmy zewnętrzne oraz upoważnieni przedstawiciele powinni aktywnie informować firmy o przysługujących im opcjach dotyczących prawa własności i zarządzania. Firmy mają prawo decydować, czy dany partner powinien mieć uprawnienia współwłaściciela, menedżera czy w ogóle nie powinien mieć uprawnień dostępu. Wszyscy klienci końcowi muszą też zawsze zachowywać własność lub współwłasność Profilu Firmy.

Zakończenie relacji z klientem końcowym

Klient końcowy musi mieć możliwość szybkiej i łatwej rezygnacji z Twoich usług. Musisz umożliwić klientowi usunięcie powiązania z Twoimi usługami konta Google służącego do zarządzania jego profilem firmy i odzyskanie przez niego pełnej kontroli nad tym kontem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania od klienta końcowego odpowiedniego powiadomienia. Jeśli klient końcowy udzielił Ci wcześniej uprawnień do zarządzania swoim kontem lub wprowadzania na nim modyfikacji, musisz też zrzec się tych uprawnień i odpowiednio je usunąć. Więcej informacji o przenoszeniu prawa własności

Opłaty za obsługę

Firmy zewnętrzne często pobierają opłaty za obsługę. Klienci końcowi mają prawo wiedzieć, czy zostaną obciążeni takimi opłatami. Jeśli pobierasz opłaty za obsługę, musisz powiadomić klientów końcowych, że Profil Firmy jest usługą bezpłatną. Masz obowiązek przynajmniej poinformować na piśmie nowych klientów przed rozpoczęciem zarządzania ich profilami o tego rodzaju opłatach, a także wyszczególnić je na wystawianych fakturach. Postaraj się unikać nagłych i gwałtownych zmian wysokości opłat.

Udostępnianie noty informacyjnej

Jest to szczególnie istotne w przypadku małych i średnich firm, które nie dysponują zasobami lub doświadczeniem dużych przedsiębiorstw. Muszą one wiedzieć, czego mogą oczekiwać od partnera zewnętrznego. Firmy zewnętrzne, które świadczą usługi głównie dla małych i średnich firm, muszą udostępniać wszystkim swoim klientom notę informacyjną „Współpraca z firmami zewnętrznymi”.

Umieść link do tej noty w widocznym miejscu w witrynie, np. w stopce na stronie głównej, w panelu raportowania albo w części witryny poświęconej produktom lub usługom. Gdy zaczynasz zarządzać profilem nowej firmy lub odnawiasz relacje z klientami, powiadom ich dodatkowo o nocie informacyjnej dostępnej w witrynie, wysyłając jej treść e-mailem lub pocztą tradycyjną.

Statystyki

Musisz podawać klientom końcowym dokładne informacje o Profilu Firmy w Google, w tym informacje o tym, czy dane w raportach pochodzą z Profilu Firmy czy też z innych platform. Jeśli wykorzystujesz dane raportowania z innych platform do zarządzania profilami, takie raporty muszą być generowane oddzielnie od raportów z danymi z Profilu Firmy. Jeśli dane pochodzące wyłącznie z Profilu Firmy są też udostępnione w innym miejscu, możesz wykorzystywać w raportach dane zbiorcze (dane z Profilu Firmy w połączeniu z danymi z innych platform). Nie wolno Ci porównywać danych pochodzących z profilu firmy jednego klienta z danymi innych klientów ani udostępniać klientowi danych innych klientów.

Jeśli używane przez Ciebie narzędzie gromadzi dane o skuteczności różnych lokalizacji geograficznych pochodzące z wielu platform (np. Yelp, Yahoo, Bing itp.), musi też oddzielnie udostępniać raport skuteczności lokalizacji z Profilu Firmy w Google i zawarte w nim wymagane pola.

Raporty o wynikach i kosztach zarządzania profilami firm udostępniaj w taki sposób, aby klienci mieli do nich łatwy dostęp. Możesz np. przesyłać je e-mailem lub udostępniać w interfejsie witryny. Aby spełnić to wymaganie, możesz zezwolić każdemu klientowi na logowanie się na konto Google, które służy do zarządzania jego profilem firmy, i sprawdzanie na nim danych o skuteczności.

Niezakłócanie monitorowania ani kontroli

Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi zasadami i warunkami, Google może monitorować i kontrolować wszelką aktywność w Profilu Firmy. Zakłócanie takich działań w zakresie monitorowania i kontroli lub zatajanie przed Google w inny sposób działań prowadzonych w Profilu Firmy jest niedozwolone. Jakiekolwiek zakłócenia tego typu zostaną uznane za naruszenie tych zasad.

Zakazane praktyki

Nie wolno zgłaszać prawa własności do firmy bez jej zgody

Aby zgłosić prawo własności do profilu firmy i nim zarządzać, musisz uzyskać jednoznaczną zgodę jej właściciela zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodę można wyrazić na piśmie lub przez podjęcie działania, np. zaznaczenie pola wyboru w formularzu. Aby odpowiadać na opinie w imieniu klienta końcowego, musisz uzyskać jego wyraźną zgodę. Zgoda ustna jest niewystarczająca. W przypadku konfliktu między firmą zewnętrzną a klientem musisz przedstawić dowód zgody w formie pisemnej lub cyfrowej. Nie wolno z wyprzedzeniem zgłaszać prawa własności do profilu, aby później zachęcać lub namawiać firmę do skorzystania z Twoich usług bądź wymuszać na niej takie działanie. Próby manipulowania, podszywania się pod inne osoby i uzyskiwania dostępu do profili firm, do zarządzania którymi nie masz bezpośredniego i pisemnego upoważnienia, są zabronione. Powtarzające się nadużycia, spam lub inne nielegalne działania mogą spowodować zawieszenie konta.

Fałszywe, mylące lub nierealne twierdzenia

Chcemy, aby firmy podejmowały świadome decyzje o współpracy z partnerami zewnętrznymi, co oznacza, że musisz w sposób otwarty i prawdziwy opisać swoją firmę, jej usługi i ich koszty oraz wyniki, jakich może oczekiwać klient. Nie składaj zapewnień, które są fałszywe, mylące lub nierealne.

Przykłady:

 • Fałszywe przedstawianie się jako firma Google w automatycznych wiadomościach telefonicznych (połączeniach wykonywanych z użyciem nagranych wiadomości głosowych) lub za pomocą innych technik.
 • Gwarantowanie wyświetleń na najwyższych pozycjach w Google.
 • Twierdzenie, że profile będą przez cały czas widoczne w wyszukiwarce lub Mapach Google.
 • Przedstawianie bezpłatnych usług Google jako usług płatnych.
 • Fałszywe przedstawianie się jako firma Google lub podmiot, który jest z nią bezpośrednio powiązany, przy użyciu wprowadzających w błąd nazw kont organizacji. Obejmuje to m.in. posługiwanie się nazwami kont, które nawiązują do firmy Google lub powiązanych z nią podmiotów i zawierają elementy takie jak „Google”, „Google Cloud”, „Alphabet”, „certyfikowane przez Google” lub „zespół pomocy Google”.

Wszelkie zmiany, które wprowadzasz w Profilu Firmy, muszą być prawidłowe i zgodne ze wszystkimi zasadami dotyczącymi treści.

Nękanie, znieważanie lub naruszanie zaufania

Firmy powinny liczyć na tę samą wysoką jakość obsługi ze strony firmy zewnętrznej, z jakiej mogłyby korzystać w przypadku bezpośredniej współpracy z Google. Dlatego nie tolerujemy nękania, znieważania ani zachowań naruszających zaufanie zarówno w stosunku do potencjalnych, jak i aktualnych klientów.

Przykłady:

 • Uporczywy telemarketing, ignorujący listy numerów, których właściciele nie życzą sobie tego rodzaju połączeń.
 • Wywieranie presji na klienta, aby się zarejestrował w agencji lub w niej pozostał.
 • Grożenie klientom, że stracą swój profil, jeśli nie podpiszą umowy z agencją.
 • Blokowanie profilu i żądanie opłaty za jego udostępnienie.
 • Wyłudzanie informacji.

Automatyczne cofanie aktualizacji Google i sugerowanych zmian

Aby zarówno sprzedawcy, jak i inni użytkownicy mogli otrzymywać jak najbardziej precyzyjne informacje, Google używa wielu różnych źródeł danych, w tym treści użytkowników i danych firm zewnętrznych. Podejmowanie automatycznych działań w celu odrzucenia sugerowanych aktualizacji bez konsultacji ze sprzedawcą stanowi naruszenie warunków korzystania z naszej usługi. Firmy zewnętrzne muszą skonsultować się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia, czy dane są nadal prawidłowe. Niewykonanie tej czynności może prowadzić do podjęcia czynności egzekwujących, w tym zmniejszenia limitu interfejsu API.

Zakładanie konta

Rola właściciela firmy lub członka organizacji wiąże się z szerokimi uprawnieniami. Postaraj się przydzielać taką rolę tylko najbardziej zaufanym pracownikom. Więcej informacji o organizacjach i grupach użytkowników.

Odpowiadasz za zapewnienie integralności i bezpieczeństwa danych logowania się na konta klientów końcowych. Poniżej znajdziesz sprawdzone metody zarządzania profilami, kontami i hasłami:

 • Po utworzeniu profilu dla klienta przypisz właścicielowi firmy rolę właściciela profilu, a sobie – rolę menedżera profilu.
 • Jeśli klient ma już profil firmy, poproś go, by zaprosił Cię jako menedżera, a nie właściciela.
 • Nie udostępniaj haseł klientom.
 • Jeśli nie zarządzasz już profilem, usuń go ze swojego konta.

Konsekwencje naruszenia zasad

Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma postępuje zgodnie z zasadami dotyczącymi firm zewnętrznych. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć niezwłocznie oraz szybko podjąć działania naprawcze, aby zachować zgodność z naszymi zasadami. Aby sprawdzić, czy Twoja firma przestrzega naszych zasad, możemy też kontaktować się z Twoimi klientami.

Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz zasady dotyczące firm zewnętrznych, skontaktujemy się z Tobą, aby zalecić działania naprawcze. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian w podanym przez nas terminie, możemy podjąć odpowiednie działania, aby je wyegzekwować. W przypadkach poważnych lub notorycznych naruszeń zasad możemy podjąć działania natychmiast i bez uprzedzenia.

Zawieszenie w programie dla firm zewnętrznych: udział Twojej firmy w innych programach Google dla firm zewnętrznych, takich jak Google Partners lub program dla Autoryzowanych Partnerów MSP, zależy od przestrzegania tych zasad dotyczących firm zewnętrznych. Dlatego może on zostać ograniczony lub zawieszony, jeśli dowiemy się, że Twoja firma naruszyła nasze zasady lub nie współpracuje z nami podczas weryfikacji ich przestrzegania.

Zawieszenie konta: w przypadku poważnego naruszenia zasad możemy zawiesić profil firmy lub konto Google, którego używasz do zarządzania nim. W przypadkach notorycznych lub szczególnie poważnych naruszeń zasad Twoja firma może utracić możliwość zarządzania profilami firm. Możemy się też kontaktować z Twoimi klientami, aby ich o tym powiadomić.

Zgłaszanie naruszenia zasad przez firmę zewnętrzną

Uważasz, że partner zewnętrzny narusza te zasady? Powiadom nas o tym: zgłoś naruszenie zasad przez firmę zewnętrzną.

Nie zawsze odpowiadamy na zgłoszenia w sprawie firm zewnętrznych, ale badamy każde zgłoszenie i w razie potrzeby podejmujemy odpowiednie działania.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne