A Google Cégem harmadik felekre vonatkozó irányelvei

Fogalommeghatározások

A harmadik fél olyan meghatalmazott ügynökség, amely a Google Cégem rendszerében nem a saját cégének adatait kezeli. Ilyenek például a digitális marketingügynökségek, a harmadik félként működő SEO/SEM cégek, az internetes rendelési, ütemezési vagy foglalási szolgáltatók és a társult hálózati szolgáltatók. Egyéni képviselők (például családtagok vagy barátok) esetén olvassa el ezt az útmutatót.

A végfelhasználók / ügyfelek azok a vállalkozások, amelyek szerződés alapján harmadik felet bíznak meg adataik Google Cégem rendszerben történő kezelésével.

Követelmények

A végfelhasználóknak jogukban áll elvárni, hogy a harmadik felek tisztességesen, becsületesen, átlátható módon, a Google Cégem irányelveinek megfelelően járjanak el. Ennek érdekében Önnek az alábbi irányelveket kell betartania. Az irányelvek megszegése az adatlap és/vagy a fiók felfüggesztését vonhatja maga után.

 • Győződjön meg arról, hogy a végfelhasználó tisztában van a Google Cégem mibenlétével és azzal, hogy hol kerülnek felhasználásra a Google Cégem-adatok.
 • Tájékoztassa a végfelhasználót arról, hogy hogyan kezeli majd a Google Cégem-adatlapot. További információ az Átláthatósági követelmények című részben található.
 • Tartsa be a Google Cégem irányelveit.

Javasoljuk, hogy miután létrehozta a fiókot, az adatlap tulajdonjogát ruházza át az ügyfelekre.

Átláthatósági követelmények

Annak érdekében, hogy a vállalkozások teljes mértékben kiaknázhassák a Google rendszerében való megtalálhatóság előnyeit, megfelelő információkra van szükségük, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. Emiatt minden harmadik féltől és/vagy meghatalmazott képviselőtől elvárjuk, hogy átláthatóan kezelje az ilyen döntésekre kiható információkat. A harmadik felek a lent felvázolt követelmények teljesítésén felül kötelesek észszerű mértékű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy kérésre egyéb releváns tájékoztatást nyújtsanak a végfelhasználók számára.

A tulajdonlásra vonatkozó kérelmek tiszteletben tartása

A harmadik felek és a meghatalmazott képviselők felelősek azért, hogy a vállalkozásokat előre tájékoztassák tulajdonlási és kezelési lehetőségeikről. A vállalkozásoknak joguk van eldönteni, hogy a partnereik társtulajdonosi vagy kezelői hozzáférést kapjanak, illetve ne kapjanak semmilyen hozzáférést. A harmadik feleknek 7 napon belül teljesíteniük kell a vállalkozás tulajdonosának tulajdonlási kérelmét. 

A végfelhasználóval fenntartott kapcsolat megszüntetése

A végfelhasználó számára könnyű, gyors módszert kell kínálni arra az esetre, ha a továbbiakban nem szeretné igénybe venni Öntől a Google Cégem-fiókja(i) kezelésére irányuló szolgáltatásokat. A végfelhasználótól kapott értesítés kézhezvételétől számított hét (7) munkanapon belül lehetőséget kell biztosítania az ügyfél számára, hogy leválassza az érintett Google Cégem-fiókot az Ön szolgáltatásairól, és visszakapja a kizárólagos irányítást a Google Cégem-fiók(ok) fölött. Ha engedélyt kapott a végfelhasználó fiókjának kezelésére vagy más módon történő megváltoztatására, akkor az ilyen engedélyről is le kell mondania, és azt el kell távolítania. További információ a tulajdonjog átadásáról.

Kezelési díjak

A harmadik felek gyakorta számítanak fel kezelési díjat az általuk nyújtott értékes szolgáltatásokért, a végfelhasználóknak pedig tudniuk kell, hogy vonatkozik-e rájuk díjfizetési kötelezettség. Ha felszámít kezelési díjat, akkor tájékoztatnia kell a végfelhasználókat, hogy a Google Cégem ingyenes szolgáltatás. Az új ügyfeleket köteles írásban tájékoztatni erről legalább adatlapjuk kezelésének megkezdése előtt, és a díj létezését fel kell fednie az ügyfelek részére kiállított számlákon. Kerülje a díjak hirtelen vagy drasztikus módosítását.

A nyilvánosságra hozatali közlemény megosztása

A kis- és középvállalkozások – amelyek nem feltétlenül rendelkeznek a nagyvállalatokéval hasonló erőforrásokkal vagy szakértelemmel – számára különösen fontos, hogy tudják, mit várhatnak a harmadik felekkel való együttműködés során. Emiatt minden olyan harmadik félnek, amely elsősorban kis- és középvállalkozásokat szolgál ki, meg kell osztania a „Harmadik féllel való együttműködés” nyilvánosságra hozatali közleményt minden ügyfelével.

A webhely jól látható részén helyezzen el egy linket, amely a nyilvánosságra hozatali közleményre mutat. Az elfogadható helyek közé tartozik a kezdőoldal lábléce, a jelentéskészítési irányítópult, valamint a webhely termékeket, illetve szolgáltatásokat tartalmazó része. Ezenkívül új vállalkozás kezelésének megkezdésekor és meglévő vállalkozással fenntartott kapcsolat meghosszabbításakor tájékoztassa az ügyfeleket a nyilvánosságra hozatali közlemény webhelyen való fellelhetőségéről – vagy úgy, hogy e-mailben elektronikus példányt küld nekik, vagy úgy, hogy postán papíralapú példányt küld nekik.

Vélemények

A vállalkozások tulajdonosai válaszolhatnak a Google rendszerében a vállalkozásukról írt véleményekre. Ha a végfelhasználó nevében véleményekre válaszol, előtte engedélyt kell kapnia tőle. A véleményekre adott válaszoknak mindenkor be kell tartaniuk a Google vélemények tartalmára vonatkozó irányelveit.

Statisztikák

A szolgáltatásait igénybe vevő végfelhasználóknak pontos tájékoztatást kell kapniuk a Google Cégemmel kapcsolatban, hogy többek között képesek legyenek megkülönböztetni a Google Cégem-adatokat más platformok adataitól. Ha szolgáltatása más adatlapkezelő platformokról származó adatokról is készít jelentéseket, akkor azokat a Google Cégem-adatokról szóló jelentésektől el kell különítenie. Összesített teljesítményadatokról (a Google Cégem-adatok és az egyéb adatok közös szerepeltetésével) csak akkor kínálhat jelentéseket, ha a Google Cégem-adatokat is biztosítja egy könnyen hozzáférhető helyen. Tilos az egyik ügyfél Google Cégem-adatait más ügyfelekéivel összehasonlítani, illetve más ügyfelekkel megosztani.

Példa: Ha egy adott eszköz összesíti a földrajzi helyek különböző platformokról (pl. Yelp, Yahoo, Bing stb.) származó teljesítményadatait, akkor különállóan biztosítania kell a Google Cégem helyek teljesítményére vonatkozó jelentését és annak kötelező mezőit is.

A Google Cégem kezelési költségre és teljesítményre vonatkozó jelentéseit úgy ossza meg, hogy az ügyfelek könnyen hozzáférhessenek a jelentésekhez – például e-mailben vagy a webhelyen keresztül. A jelentésekre vonatkozó követelményt úgy is teljesítheti, ha lehetővé teszi, hogy az ügyfelek közvetlenül bejelentkezzenek Google Cégem-fiókjaikba, és ott hozzáférjenek teljesítményadataikhoz.

Publicitás

A Google Cégem használata nem létesít a Google-lal partneri, szponzori, illetve támogatói viszonyt, és nem is utal erre. A Google előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tehet a Google Cégem Ön által történő használatára vonatkozóan ilyen jellegű kapcsolatot sugalló kijelentést.

Beavatkozás a Google által végzett tevékenységekbe

A Google az összes vonatkozó irányelv és feltétel betartásának biztosítása érdekében bármely, a Google Cégem rendszerén belül végzett tevékenységet figyelemmel kísérhet és felülvizsgálhat. Tilos az ilyen jellegű megfigyelésbe és felülvizsgálatba beavatkoznia, és más módon sem szabad a Google elől elrejtenie a Google Cégem rendszerben végzett tevékenységeit. Mindenfajta beavatkozás a jelen irányelvek megsértésének minősül.

Tiltott tevékenységek

Vállalkozás igénylése beleegyezés nélkül

Csak abban az esetben igényelheti és kezelheti egy vállalkozás adatlapját, ha a vállalkozás tulajdonosa a vonatkozó jogszabályok követelményeinek megfelelően ebbe kifejezetten beleegyezett (írásbeli beleegyezés, illetve ráutaló magatartás egy helyeslő művelet – például egy űrlapon lévő jelölőnégyzet bejelölése – révén). A szóbeli beleegyezés nem elegendő. Ha a harmadik fél és a kereskedő között ellentét merül fel, akkor képesnek kell lennie a beleegyezés írásbeli vagy digitális igazolásának bemutatására. Ne igényeljen adatlapot előzetes lépésként abból a célból, hogy egy vállalkozást arra ösztönözzön, arra beszéljen rá, illetve arra kényszerítsen, hogy az ügyfele legyen.

Példa:

 • Az ügyfél beleegyezésének kicsikarása (pl. nem szabadon vagy nem kellő információ birtokában megadott beleegyezés)

Hamis, félrevezető vagy irreális állítások

Azt szeretnénk, hogy a vállalkozások megalapozott döntéseket hozzanak a harmadik felekkel való együttműködéssel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy világosan, valósághűen kell ismertetnie vállalatát, szolgáltatásait, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat, valamint az ügyfelek által elvárható eredményeket. Ne tegyen hamis, félrevezető vagy irreális kijelentéseket.

Példák:

 • A Google képviselőjeként történő bemutatkozás robothívások (előre rögzített hanggal történő telefonhívások) vagy más kommunikáció során;
 • A Google Keresésben első helyen való elhelyezés garantálása;
 • Annak állítása, hogy az adatlapok mindig megjelennek a Google Keresésben, illetve a Google Térképen;
 • Ingyenes Google-termékek pénzért beilleszthető termékekként való bemutatása.

Zaklató, visszaélő vagy megbízhatatlan viselkedés

A vállalkozásoknak ugyanolyan kiváló szolgáltatást kell kapniuk a harmadik felektől, mint amilyet közvetlenül a Google-lal együttműködve kapnának. Emiatt ne használjon zaklató, visszaélő vagy megbízhatatlan taktikát a potenciális vagy meglévő ügyfelekkel szemben.

Példák:

 • Túlzásba vitt mennyiségű hideghívás a kizárólisták tiszteletben tartása nélkül
 • Túlzott nyomásgyakorlás az ügyfelekre az ügynökséggel való szerződéskötés vagy a meglévő szerződés fenntartása céljából
 • Azzal való fenyegetés, hogy az ügyfelek elvesztik adatlapjukat, ha nem kötnek szerződést ügynökségével
 • Adatlap túszul ejtése pénz kicsikarása céljából 
 • Adathalászat

A Google módosításainak és javasolt szerkesztéseinek automatikus visszavonása

A Google számos adatforrást használ – például felhasználók által létrehozott tartalmakat és harmadik felek más adatait – annak biztosítására, hogy a kereskedők és a felhasználók a lehető legpontosabb adatokhoz jussanak. A javasolt frissítéseknek a kereskedő megkérdezése nélküli elvetésére irányuló automatikus műveletek a feltételek megszegésének minősülnek. A harmadik feleknek meg kell tudniuk a kereskedőtől, hogy az adatok még pontosak-e. Ennek elmaradása esetén lépéseket tehetünk az irányelvek betartatása érdekében, ideértve az API-kvóta csökkentését is.

Fiókkezelés

Egy szervezet tulajdonosának vagy tagjának lenni hatalmat jelent. Korlátozza e szerepeket minél kevesebb megbízható alkalmazottra. További információ a szervezetekről és a felhasználói csoportokról

Ön felelős a végfelhasználók hitelesítési adatainak sértetlenségéért és biztonságáért. Íme néhány bevált módszer az adatlapok, fiókok és jelszavak kezelésével kapcsolatban:

 • Miután létrehozott egy adatlapot egy ügyfél számára, tegye a vállalkozás tulajdonosát az adatlap tulajdonosává, magát pedig az adatlap kezelőjévé.
 • Ha egy ügyfélnek már van Google Cégem-adatlapja, kérje meg, hogy hívja meg kezelőként, ne pedig tulajdonosként.
 • Ne ossza meg a jelszavakat az ügyfelekkel.
 • Ha abbahagyja egy adatlap kezelését, távolítsa el az adatlapot a fiókjából.

Irányelveink

Fontos, hogy megismerje a Google harmadik felekre vonatkozó irányelveit, és frissen tartsa a velük kapcsolatos ismereteit. Ha úgy véljük, hogy megsérti az irányelveinket, akkor előfordulhat, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy részletesen ellenőrizzük módszereit, és javító intézkedéseket kérjünk. Ismételődő, illetve súlyos irányelvsértések esetén megszüntethetjük adatlapkezelési jogát a Google Cégem rendszerben, továbbá ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy a fentiekről tájékoztassuk őket.

Mindenképpen tekintse át a Google Cégem irányelveit.

Mi történik, ha megsérti az irányelveket?

Megfelelőségi ellenőrzés: Bármikor ellenőrizhetjük, hogy vállalkozása megfelel-e a harmadik felekre vonatkozó irányelveknek. Ha információt kérünk a megfelelőséggel kapcsolatban, akkor időben válaszolnia kell, és gyorsan el kell végeznie az irányelveknek való megfeleléshez szükséges javító intézkedéseket. Ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy ellenőrizzük a megfelelőséget.

Értesítés a meg nem felelésről: Ha úgy véljük, hogy megsérti a harmadik felekre vonatkozó irányelveket, akkor általában felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy javító intézkedéseket kérjünk. Ha a megadott határidőn belül nem végzi el a kért javításokat, lépéseket tehetünk az irányelvek betartatása érdekében. Súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén értesítés nélkül is azonnali lépéseket tehetünk.

Harmadik fél program felfüggesztése: A Google más, harmadik feleknek szóló programjaiban – például a Google Partners vagy Premier SMB Partners programban – való részvétel előfeltétele a harmadik felekre vonatkozó jelen irányelvek betartása, és az ezekben a programokban való részvételt is korlátozhatjuk vagy felfüggeszthetjük, ha megállapítjuk, hogy megszegi irányelveinket, illetve ha nem működik együtt a vállalkozás szabálykövetésének felülvizsgálatára tett erőfeszítéseink során.

Fiók felfüggesztése: Felfüggeszthetjük Google Cégem-adatlapjait és/vagy Google Cégem-fiókját, ha súlyosan megszegi az irányelveket. Ismétlődő, illetve különösen súlyos irányelvszegések esetén előfordulhat, hogy a továbbiakban nem kezelhet adatlapokat a Google Cégem segítségével. Ezenkívül ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy a fentiekről tájékoztassuk őket.

Harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértésének bejelentése

Úgy gondolja, hogy egy harmadik fél megsérti ezeket az irányelveket? Tudassa velünk: jelentse a harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértését.

Bár előfordulhat, hogy nem tudunk személyesen válaszolni a harmadik fél tevékenységével kapcsolatban tett megkeresésre, a bejelentéseket ki fogjuk vizsgálni, és szükség esetén megtesszük a megfelelő intézkedéseket. 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?