Google'i minu ettevõtte kolmanda osapoole eeskirjad

Mõisted

„Kolmas osapool“ on volitatud agentuur, mis haldab teenuses Google'i minu ettevõte agentuurile mittekuuluva ettevõtte ettevõtteteavet. Kolmas osapool võib olla näiteks digitaalturunduse agentuur, kolmandast osapoolest SEO/SEM-i ettevõtte, tellimis-, ajastamis- või broneerimisteenuse onlain-pakkuja või võrguteenuste partner. Üksikisikust esindaja puhul (nt pereliige või sõber) vt neid juhiseid.

„Lõppkliendid/kliendid“ on ettevõtted, kes sõlmivad kolmanda osapoolega lepingu, et viimane haldaks nende ettevõtteteavet teenuses Google'i minu ettevõte.

Nõuded

Lõppklientidel on õigus oodata, et kolmas osapool käituks õiglasel, ausal ja läbipaistval viisil ning järgiks Google'i minu ettevõtte eeskirju. Selle tagamiseks peate kinni pidama järgmistest eeskirjadest. Nende eeskirjade mittejärgimine võib kaasa tuua kirje ja/või konto peatamise.

 • Veenduge, et lõppklient mõistaks, mida teenus Google'i minu ettevõte endast kujutab ja kus Google'i minu ettevõtte andmeid kasutatakse.
 • Teavitage lõppklienti, kuidas te Google'i minu ettevõtte kirjet haldate. Lisateavet vaadake artiklist Läbipaistvusnõuded.
 • Järgige Google'i minu ettevõtte eeskirju.

Pärast konto seadistamist soovitame anda kirje omandiline kuuluvus üle kliendile.

Läbipaistvusnõuded

Ettevõtted saavad täielikult kasutada kõiki eeliseid, mida pakub see, et nad on Google'is leitavad, kui neil on õige teave informeeritud otsuste langetamiseks. Seetõttu nõuame, et kõik kolmandad osapooled ja/või volitatud esindajad tagaksid selliseid otsuseid mõjutava teabe läbipaistvuse. Lisaks alltoodud nõuete järgimisele peavad kolmandad osapooled tegema mõistlikke jõupingutusi, et anda lõppkliendile muud asjakohast teavet, kui viimane seda taotleb.

Omandilise kuuluvuse taotluste vastuvõtmine

Kolmandad osapooled ja volitatud esindajad vastutavad selle eest, et ettevõtteid teavitatakse ennetavalt nende omandilisest kuuluvusest ning haldusvalikutest. Ettevõtetel on õigus määrata, kas partneril on kaasomaniku- või haldurijuurdepääs või juurdepääs hoopis puudub. Kolmandad osapooled peavad ettevõtete omanikelt omandilise kuuluvuse taotlused vastu võtma 3–7 päeva jooksul alates omandilise kuuluvuse taotluse esitamisest.

Lõppkliendiga kliendisuhte lõpetamine

Lõppklient peab saama kiire ja lihtsa võimaluse teie poolt talle osutatava Google'i minu ettevõtte konto(de) haldamise teenuse kasutamise lõpetamiseks. Seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast lõppkliendilt vastava teate saamist peate võimaldama kliendil eraldada oma Google'i minu ettevõtte konto teie pakutavatest teenustest nii, et nad saaksid oma Google'i minu ettevõtte kontot või kontosid ainuisikuliselt hallata. Kui teil oli luba lõppkliendi konto haldamiseks või muul viisil muutmiseks, peate vastavatest lubadest loobuma ja need eemaldama. Lisateave omandilise kuuluvuse üleandmise kohta

Haldustasud

Kolmandad osapooled võtavad osutatavate kasulike teenuste eest sageli haldustasu ja lõppklient peab teadma, kas temalt nõutakse sellist tasu. Kui küsite lõppkliendilt haldustasu, peate talle selgitama, et Google'i minu ettevõte on tasuta teenus. Enne kui alustate uue kliendi kirje haldamist, peate miinimumnõudena teda haldustasust kirjalikult teavitama ja seda tasu ka kliendi arvetes kajastama. Vältige tasude ootamatut või ulatuslikku muutmist.

Avalikustamisteate jagamine

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks (kellel ei pruugi olla selliseid ressursse ja ekspertteadmisi nagu suurettevõtetel) on eriti oluline, et nad teaksid, mida võib oodata, kui nad teevad koostööd kolmandast osapoolest partneriga. Seetõttu peavad kõik eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid teenindavad kolmandad osapooled jagama kõigi oma klientidega avalikustamisteadet „Töötamine kolmandate osapooltega“.

Lisage avalikustamisteate link kergesti leitavale kohale oma veebisaidil. Sobilikeks kohtadeks on näiteks kodulehe jalus, aruandluse juhtpaneel ning saidi toodete või teenuste jaotis. Kui alustate uue ettevõtte haldamist või uuendate kokkulepet olemasoleva kliendiga, teavitage lisaks kliente veebisaidil olevast avalikustamisteatest, saates neile selle koopia e-posti teel või prinditud koopia posti teel.

Arvustused

Ettevõtte omanikud saavad vastata oma ettevõtte arvustustele, mida Google'is kuvatakse. Kui vastate arvustusele lõppkliendi nimel, peate kõigepealt neilt selle jaoks volituse saama. Kõik arvustuste vastused peavad järgima Google'i arvustuse sisueeskirju.

Statistika

Teie teenust kasutavad lõppkliendid peavad ka saama täpset teavet Google'i minu ettevõtte kohta, sh peab neil olema võimalik eristada Google'i minu ettevõtte andmeid ja teiste platvormide andmeid. Kui teie teenus esitab teiste kirjehaldusplatvormide aruandlusteavet, peate edastama teenuse Google'i minu ettevõte andmed eraldi teiste platvormide andmetest. Koondandmeid toimivuse kohta (kombineerides teenuse Google'i minu ettevõte andmeid ja muude teenuste andmeid) võite edastada juhul, kui teenuse Google'i minu ettevõte spetsiifilised andmed on samuti saadaval lihtsalt juurdepääsetavas kohas. Ühe kliendi teenuse Google'i minu ettevõte andmeid ei tohi teiste klientide andmetega võrrelda ega neid teiste klientidega jagada.

Näide. Kui teie tööriist edastab mitme platvormi (nt Yelp, Yahoo, Bing jms) toimivuse koondandmeid konkreetses asukohas asuva ettevõtte kohta, peate lisaks edastama eraldi Google'i minu ettevõtte asukoha kirje toimivusaruande ja selle kohustuslikud väljad.

Jagage Google'i minu ettevõtte halduskulude aruandeid ja toimivusaruandeid nii, et kliendil oleks lihtne aruannetele juurde pääseda (nt edastage neid e-posti teel või oma veebisaidi kaudu). Teise võimalusena võite selle aruandlusnõude täitmiseks lubada klientidel logida sisse otse oma Google'i minu ettevõtte kontole, et saada seal juurdepääs oma toimivusandmetele.

Avalik tähelepanu

Google'i minu ettevõtte kasutamine ei loo Google'iga partnerlus- ega sponsorlussuhet ega näita Google'i heakskiitu ja see ka ei viita ega vihja sellisele suhtele. Te ei tohi teha Google'i minu ettevõtte kasutamisega seoses avaldusi, et teil on Google'iga sellist tüüpi suhe, kui te pole saanud selleks eelnevalt Google'i kirjalikku luba.

Google'i tegevuse häirimine

Google võib jälgida ja kontrollida igasugust Google'i minu ettevõtte tegevust, et tagada kõikide kohaldatavate eeskirjade ning tingimuste järgimine. Te ei tohi sellist jälgimist ja kontrollimist häirida ega muul viisil Google'i eest oma Google'i minu ettevõtte tegevust varjata. Igasugust häirimist käsitletakse nende eeskirjade rikkumisena.

Keelatud toimingud

Ettevõtte kirje taotlemine ilma vastava nõusolekuta

Ettevõtte kirje võite omaks tunnistada ja seda hallata ainult siis, kui olete saanud selleks ettevõtte omanikult kohaldatavatele seadustele vastava sõnaselge nõusoleku (kirjalik nõusolek või nõusoleku andmine mõne tegevusega, nt vormil ruudu märkimine). Suuline nõusolek ei ole piisav. Kui kolmanda osapoole ja kaupmehe vahel peaks tekkima erimeelsus, peab teil olema nõusolekust kirjalik või digitaalne tõend. Ärge taotlege kirjet etteruttavalt eesmärgiga julgustada, veenda või sundida ettevõtet teie kliendiks hakkama.

Näide

 • Kliendi nõusoleku väljapressimine (nt nõusolek pole antud vabatahtlikult ega täielikult informeeritult)

Valed, eksitavad või ebarealistlikud väited

Tahame, et ettevõtted langetaksid kolmandatest osapooltest partneritega koostöö tegemise kohta teadlikke otsuseid, mis tähendab, et peate oma ettevõtte, teenuste, teenustega seotud kulude ning eeldatavate tulemuste kirjeldamisel klientidele olema avameelne ja aus. Ärge esitage valesid, eksitavaid ega ebarealistlikke väiteid

Näited

 • Vääralt Google'i esindajana esinemine robotkõnede (salvestatud tekstiga kõned) või muude meetodite abil.
 • Parima paigutuse garanteerimine Google'is.
 • Väited selle kohta, et suudate tagada, et kirjed kuvatakse alati Google'i otsingus või Google Mapsis.
 • Tasuta Google'i toodete esitamine paigutuspõhiste tasudega toodetena.

Ahistav, solvav või ebausaldusväärne käitumine

Ettevõtted peavad kolmandast osapoolest partnerilt saama sama suurepärast teenust kui Google'iga vahetut koostööd tehes. Sellepärast ärge käituge potentsiaalsete või olemasolevate klientidega suheldes ahistavalt, solvavalt ega ebausaldusväärselt.

Näited

 • Telefoni teel korduvate müügipakkumiste tegemine, eirates reklaamkõnedest keeldumist.
 • Kliendi sobimatu survestamine teie agentuuriga liitumiseks või koostöö jätkamiseks.
 • Kliendi ähvardamine, et ta kaotab oma kirje, kui ei liitu teie agentuuriga.
 • Kirje üleandmise eest raha nõudmine 
 • Andmepüük

Google'i värskenduste ja soovitatud muudatuste automaatne ennistamine

Google kasutab mitmesuguseid andmeallikaid, sh kasutaja loodud sisu ja muid kolmanda osapoole andmeid, et tagada kaupmeestele ning kasutajatele kõige täpsema teabe avaldamine. Soovitatud värskendustest loobumiseks automaatsete toimingute tegemine ilma kaupmehega nõu pidamata on tingimuste rikkumine. Kolmandad osapooled peavad pidama kaupmehega nõu ja veenduma, et andmed oleks endiselt täpsed. Muidu võidakse rakendada sunnimeetmed, mis võivad hõlmata väiksemat API kvooti.

Konto seadistamine

Organisatsiooni omanikuks või liikmeks olemine annab palju võimalusi. Pakkuge seda võimalust ainult kõige usaldusväärsematele töötajatele. Vaadake lisateavet organisatsioonide ja kasutajagruppide kohta. 

Vastutate lõppkliendi konto mandaatide terviklikkuse ja turvalisuse tagamise eest. Järgmisena on toodud mõned kirjete, kontode ja paroolide haldamise head tavad.

 • Pärast kliendi kirje loomist peaksite määrama ettevõtte omaniku kirje omanikuks ja ennast kirje halduriks.
 • Kui kliendil on juba Google'i minu ettevõtte kirje, paluge tal teid lisada haldurina, mitte omanikuna.
 • Ärge jagage paroole klientidega.
 • Eemaldage kirje oma kontolt, kui te seda enam ei halda.

Teave meie eeskirjade kohta

Tutvuge kindlasti põhjalikult Google'i kolmanda osapoole eeskirjadega ja hoidke end nendega kursis. Kui arvame, et rikute meie eeskirju, võime teiega ühendust võtta, et uurida põhjalikult teie tegevust ja nõuda korrigeerivate meetmete rakendamist. Korduvate või tõsiste rikkumiste korral võime peatada teie Google'i minu ettevõtte kirjete haldamise ja võtta ühendust teie klientidega nende teavitamiseks.

Vaadake kindlasti üle Google'i minu ettevõtte eeskirjad.

Mis juhtub eeskirjade rikkumisel?

Vastavuskontroll: võime igal ajal teie ettevõtte üle vaadata veendumaks, et järgite kolmanda osapoole eeskirju. Kui võtame teiega ühendust eeskirjade järgimist puudutava teabe taotlemiseks, peate vastama õigeaegselt ja võtma kiiresti tarvitusele korrigeerivad meetmed, mis on vajalikud meie eeskirjade järgimiseks. Võime eeskirjade järgimise kontrollimiseks võtta ühendust ka teie klientidega.

Eeskirjade rikkumisest teavitamine: kui arvame, et rikute kolmanda osapoole eeskirju, võtame teiega tavaliselt ühendust ja palume võtta tarvitusele korrigeerivad meetmed. Kui te vajalikke meetmeid ettenähtud ajavahemiku jooksul ei rakenda, võime rakendada sunnimeetmeid. Tõsiste või korduvate rikkumiste puhul võime rakendada vajalikud meetmed viivitamatult ja teatamata.

Kolmanda osapoole programmi peatamine: teistes Google'i kolmanda osapoole programmides (nt Google Partners ja Premier SMB Partners) osalemise eeltingimuseks on selle kolmanda osapoole eeskirjade järgimine. Programmis osalemist võidakse piirata või see võidakse peatada, kui leiame, et rikute meie eeskirju või kui te ei tee meiega koostööd, et saaksime kontrollida, kas teie ettevõte järgib meie eeskirju.

Konto peatamine: meie eeskirjade tõsise rikkumise korral võime peatada teie Google'i minu ettevõtte kirje ja/või teie Google'i minu ettevõtte konto. Eeskirjade korduvate või eriti tõsiste rikkumiste korral ei saa te edaspidi Google'i minu ettevõtet kirjete haldamiseks kasutada. Lisaks võime võtta ühendust teie klientidega, et neid sellest teavitada.

Kolmanda osapoole eeskirjade rikkumisest teavitamine

Kas arvate, et kolmandast osapoolest partner rikub neid eeskirju? Andke meile teada: teavitage kolmanda osapoole eeskirja rikkumisest.

Kuigi me ei pruugi teile isiklikult vastata, kui meiega kolmanda osapoole asjus ühendust võtate, uurime teie kommentaare ja vajadusel rakendame sobivaid meetmeid. 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse