Πολιτικές τρίτων μερών του Google My Business

Ορισμοί

Τρίτο μέρος είναι μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία που διαχειρίζεται επιχειρηματικές πληροφορίες στο Google My Business για λογαριασμό μιας επιχείρησης που δεν της ανήκει. Τρίτο μέρος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ, μια τρίτη εταιρεία SEO/SEM, ένας πάροχος παραγγελιών, χρονικού προγραμματισμού ή κρατήσεων στο διαδίκτυο, ή ένας πάροχος δικτύου συνδεδεμένων εταιρειών. Για μεμονωμένους εκπροσώπους (όπως μέλη της οικογένειας ή φίλους), ανατρέξτε σε αυτές τις οδηγίες.

"Τελικοί πελάτες"/"πελάτες" είναι επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβατική συμφωνία με ένα τρίτο μέρος για τη διαχείριση των επιχειρηματικών τους πληροφοριών στο Google My Business.

Απαιτήσεις

Οι τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να αναμένουν ότι τα τρίτα μέρη ενεργούν με δίκαιο, ειλικρινή και διαφανή τρόπο και σε συμμόρφωση με τις πολιτικές του Google My Business. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες πολιτικές. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις πολιτικές ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της καταχώρισης ή και του λογαριασμού.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο τελικός πελάτης κατανοεί τι είναι το Google My Business, καθώς και πού χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του Google My Business.
 • Ενημερώστε τον τελικό πελάτη σχετικά με το πώς θα διαχειριστείτε την καταχώριση του Google My Business. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Απαιτήσεις διαφάνειας.
 • Συμμορφωθείτε με τις πολιτικές του Google My Business.

Μετά τη ρύθμιση του λογαριασμού, σας προτείνουμε να μεταβιβάσετε την ιδιοκτησία των καταχωρίσεων στον πελάτη σας.

Απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν στο έπακρο τα οφέλη που απολαμβάνουν όταν εντοπίζονται στο Google, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων. Συνεπώς, όλα τα τρίτα μέρη ή και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι υποχρεούνται να είναι σαφείς σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις. Πέραν της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω, τα τρίτα μέρη πρέπει να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες, προκειμένου να παρέχουν στον τελικό πελάτη άλλες συναφείς πληροφορίες, όταν τους ζητηθεί.

Αποδοχή αιτημάτων ιδιοκτησίας

Τα τρίτα μέρη και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις επιλογές που έχουν όσον αφορά στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση. Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν αν κάποιος συνεργάτης πρέπει να έχει πρόσβαση συνιδιοκτήτη, διαχειριστή ή αν δεν πρέπει να έχει καθόλου πρόσβαση. Τα τρίτα μέρη οφείλουν να αποδέχονται τα αιτήματα ιδιοκτησίας από τους κατόχους επιχειρήσεων εντός 3-7 ημερών από την υποβολή του αιτήματος ιδιοκτησίας. 

Τερματισμός σχέσης με τελικό πελάτη

Ο τελικός πελάτης πρέπει να έχει στη διάθεσή του έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο, προκειμένου να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία σας για τη διαχείριση των λογαριασμών του στο Google My Business. Εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον τελικό πελάτη, πρέπει να δώσετε στον πελάτη τη δυνατότητα να καταργήσει τη σχέση του λογαριασμού του στο Google My Business με τις υπηρεσίες σας και να ανακτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο του λογαριασμού του στο Google My Business. Αν είχατε το δικαίωμα να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό του τελικού πελάτη ή να πραγματοποιείτε με άλλον τρόπο αλλαγές σε αυτόν, πρέπει, επίσης, να αποποιηθείτε και να καταργήσετε αυτά τα δικαιώματα αναλόγως. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας

Προμήθειες διαχείρισης

Τα τρίτα μέρη συχνά επιβάλλουν χρέωση διαχείρισης για τις υπηρεσίες αξίας που παρέχουν. Οι τελικοί πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν για τέτοιου είδους χρεώσεις. Αν επιβάλλετε χρέωση διαχείρισης, πρέπει να ενημερώνετε τους τελικούς πελάτες ότι το Google My Business είναι δωρεάν υπηρεσία. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνετε είναι να ενημερώνετε εγγράφως τους νέους πελάτες, πριν ξεκινήσετε να διαχειρίζεστε την καταχώρισή τους, γνωστοποιώντας τους την ύπαρξη της εν λόγω χρέωσης στα τιμολόγια πελατών. Αποφεύγετε ξαφνικές ή μεγάλες αλλαγές στο ύψος των προμηθειών.

Κοινοποίηση της σημείωσης γνωστοποίησης

Είναι πολύ σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους πόρους ή τις γνώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων) να γνωρίζουν τι πρέπει να αναμένουν όταν συνεργάζονται με έναν τρίτο συνεργάτη. Συνεπώς, όλα τα τρίτα μέρη που εξυπηρετούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να κοινοποιούν σε όλους τους πελάτες τους την σημείωση γνωστοποίησης "Συνεργασία με τρίτα μέρη".

Θα πρέπει να διαθέτετε στον ιστότοπό σας, σε ευδιάκριτο σημείο, έναν σύνδεσμο προς την σημείωση γνωστοποίησης. Παραδείγματα αποδεκτών σημείων προβολής του συνδέσμου είναι το υποσέλιδο της αρχικής σας σελίδας, ο πίνακας ελέγχου αναφορών και η ενότητα προϊόντων ή υπηρεσιών του ιστοτόπου σας. Επιπλέον, όταν ξεκινάτε να διαχειρίζεστε μια νέα επιχείρηση ή όταν ανανεώνετε τη συνεργασία σας με μια υπάρχουσα, ενημερώστε τους πελάτες σας σχετικά με την ύπαρξη της σημείωσης γνωστοποίησης στον ιστότοπό σας, στέλνοντάς τους ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα έντυπο αντίγραφο μέσω ταχυδρομείου.

Κριτικές

Οι κάτοχοι επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε κριτικές που λαμβάνει η επιχείρησή τους στο Google. Για να απαντήσετε σε κριτικές εκ μέρους του τελικού σας πελάτη, πρέπει πρώτα να λάβετε την εξουσιοδότησή του. Όλες οι απαντήσεις σε κριτικές πρέπει να ακολουθούν τις Πολιτικές περιεχομένου κριτικών της Google.

Πληροφορίες

Οι τελικοί πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία σας πρέπει, επίσης, να έχουν στη διάθεσή τους ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το Google My Business. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα στους τελικούς πελάτες να διακρίνουν τα δεδομένα του Google My Business από τα δεδομένα που προέρχονται από άλλες πλατφόρμες. Αν στις υπηρεσίες σας περιλαμβάνεται η παροχή δεδομένων αναφοράς από άλλες πλατφόρμες διαχείρισης καταχωρίσεων, πρέπει να αναφέρετε τα δεδομένα του Google My Business ξεχωριστά από τα δεδομένα που δεν προέρχονται από το Google My Business. Μπορείτε να αναφέρετε συγκεντρωτικά δεδομένα απόδοσης (συνδυάζοντας τα δεδομένα του Google My Business με δεδομένα που δεν προέρχονται από το Google My Business), υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα του Google My Business διατίθενται, επίσης, σε μια εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία. Δεν πρέπει να κοινοποιείτε σε άλλους πελάτες σας τα δεδομένα Google My Business ενός πελάτη ή να συγκρίνετε τα δεδομένα Google My Business ενός πελάτη με δεδομένα άλλων πελατών σας.

Παράδειγμα: Αν το εργαλείο που χρησιμοποιείτε παρέχει δεδομένα απόδοσης γεωγραφικής τοποθεσίας που έχουν συγκεντρωθεί σε πολλές πλατφόρμες (για παράδειγμα, Yelp, Yahoo, Bing κ.λπ.) πρέπει, επίσης, να παρέχει ξεχωριστά την αναφορά απόδοσης τοποθεσίας του Google My Business και τα απαιτούμενα πεδία της.

Κοινοποιήστε τις αναφορές κόστους διαχείρισης και τις αναφορές απόδοσης του Google My Business, με τρόπο που διευκολύνει την πρόσβαση των πελατών σας σε αυτές. Για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιστοτόπου σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμορφωθείτε με αυτήν την απαίτηση σε σχέση με τις αναφορές, επιτρέποντας στους πελάτες σας να συνδέονται απευθείας στους λογαριασμούς τους στο Google My Business, ώστε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα απόδοσης.

Δημοσιότητα

Η χρήση του Google My Business δεν δημιουργεί, δεν συνιστά και δεν συνεπάγεται σχέση συνεργασίας με την Google ή χορηγία ή έγκριση από την Google. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Google, απαγορεύεται να προβαίνετε σε δηλώσεις σχετικά με τη χρήση του Google My Business που υποδηλώνουν τέτοιους τύπους σχέσης.

Παρέμβαση σε δραστηριότητες της Google

Η Google μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει οποιαδήποτε δραστηριότητα στο Google My Business, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους όρους. Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε στην εν λόγω παρακολούθηση ή τον έλεγχο. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αποκρύπτετε από την Google τη δραστηριότητά σας στο Google My Business με άλλον τρόπο. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρείται παράβαση αυτών των πολιτικών.

Απαγορευμένες πρακτικές

Διεκδίκηση επιχείρησης χωρίς συναίνεση

Μπορείτε να διεκδικήσετε και να διαχειριστείτε μια καταχώριση επιχείρησης μόνο εφόσον λάβετε τη ρητή συναίνεση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (έγγραφη συναίνεση ή κάποια άλλη μορφή αποδοχής που υποδηλώνει συναίνεση, όπως, για παράδειγμα, η επιλογή ενός πλαισίου σε μια φόρμα). Η προφορική συναίνεση δεν επαρκεί. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ του τρίτου μέρους και του εμπόρου, πρέπει να είστε σε θέση να προσκομίσετε έγγραφη ή ψηφιακή απόδειξη συναίνεσης. Μην διεκδικείτε καταχωρίσεις εκ των προτέρων, προκειμένου να ενθαρρύνετε, να πείσετε ή να υποχρεώσετε μια επιχείρηση να γίνει πελάτης.

Παράδειγμα:

 • Εκβιαστική απόσπαση συναίνεσης πελάτη (δηλ. συναίνεση που δεν παρέχεται ελεύθερα και μετά από σχετική ενημέρωση)

Ψευδείς, παραπλανητικοί ή μη ρεαλιστικοί ισχυρισμοί

Θέλουμε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις για τη συνεργασία τους με τρίτους συνεργάτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε ευθείς και ειλικρινείς όταν περιγράφετε την εταιρεία σας, τις υπηρεσίες σας, τις δαπάνες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και τα αποτελέσματα που μπορούν να αναμένουν οι πελάτες. Μην διατυπώνετε ψευδείς, παραπλανητικούς ή μη ρεαλιστικούς ισχυρισμούς.

Παραδείγματα:

 • Παραπλανητικός ισχυρισμός ότι πρόκειται για την Google μέσω αυτοματοποιημένων κλήσεων (κλήσεων που πραγματοποιούνται με ηχογραφημένη φωνή) ή άλλων τεχνικών
 • Εγγύηση τοποθέτησης στις πρώτες θέσεις στο Google
 • Ισχυρισμοί ότι οι καταχωρίσεις θα εμφανίζονται συνεχώς στην Αναζήτηση Google ή στους Χάρτες Google
 • Παρουσίαση δωρεάν προϊόντων της Google ως προϊόντων που προστίθενται επί πληρωμή
 • Παραπλανητικός ισχυρισμός ότι πρόκειται για την Google ή για μέρος που συνδέεται άμεσα με την Google μέσω παραπλανητικών ονομάτων λογαριασμών οργανισμού. Σε αυτό περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η χρήση ονομάτων λογαριασμού που αναφέρουν την Google ή τις σχετιζόμενες με αυτήν οντότητες, όπως "Google", "Google Cloud", "Alphabet", "Πιστοποιημένος από την Google" και "Ομάδα υποστήριξης Google".

Παρενοχλητική, καταχρηστική ή αναξιόπιστη συμπεριφορά

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν από έναν τρίτο συνεργάτη την ίδια εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών που θα λάμβαναν αν συνεργάζονταν απευθείας με την Google. Συνεπώς, μην χρησιμοποιείτε παρενοχλητικές, καταχρηστικές ή αναξιόπιστες τακτικές απέναντι σε δυνητικούς ή υπάρχοντες πελάτες.

Παραδείγματα:

 • Υπερβολικός αριθμός ενοχλητικών τηλεφωνικών κλήσεων με στόχο την πώληση υπηρεσιών, χωρίς σεβασμό προς τον ειδικό κατάλογο συνδρομητών που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν κλήσεις τηλεπωλήσεων
 • Άσκηση υπερβολικής πίεσης στον πελάτη, προκειμένου να εγγραφεί στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία σας ή να συνεχίσει τη συνεργασία του με την εταιρεία σας
 • Απειλές ότι οι πελάτες θα χάσουν την καταχώρισή τους, αν δεν εγγραφούν στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία σας
 • Διατήρηση μιας καταχώρισης υπό καθεστώς ομηρίας, με αντάλλαγμα χρήματα 
 • Ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)

Αυτόματη επαναφορά ενημερώσεων Google και προτεινόμενες τροποποιήσεις

Η Google χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές πηγές δεδομένων, όπως περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη και άλλα δεδομένα τρίτου μέρους, για να διασφαλίζει ότι δημοσιεύονται οι πιο ακριβείς πληροφορίες για τους εμπόρους και τους χρήστες. Η λήψη αυτόματων ενεργειών για την απόρριψη προτεινόμενων ενημερώσεων χωρίς τα τρίτα μέρη να απευθυνθούν στον έμπορο αποτελεί παράβαση των όρων. Τα τρίτα μέρη πρέπει να απευθυνθούν στον έμπορο, για να επαληθεύσουν ότι αυτά τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι ακριβή. Αν δεν το κάνουν, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή συγκεκριμένων ενεργειών, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η μείωση του ορίου API.

Ρύθμιση λογαριασμού

Η ιδιότητα του κατόχου ή του μέλους ενός οργανισμού είναι ένας ισχυρός ρόλος. Παραχωρήστε αυτήν την ιδιότητα σε έναν μικρό αριθμό των πλέον έμπιστων εργαζομένων σας. Μάθετε περισσότερα για τους οργανισμούς και τις ομάδες χρηστών

Έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε την ακεραιότητα και την ασφάλεια των διαπιστευτηρίων των λογαριασμών των τελικών σας πελατών. Ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση των καταχωρίσεων, των λογαριασμών και των κωδικών πρόσβασης:

 • Αφού δημιουργηθεί μια καταχώριση για έναν πελάτη, ο κάτοχος της επιχείρησης θα πρέπει να γίνει κάτοχος της καταχώρισης και εσείς διαχειριστής της καταχώρισης.
 • Αν ένας πελάτης έχει ήδη μια καταχώριση στο Google My Business, ζητήστε του να σας προσκαλέσει να γίνετε διαχειριστής και όχι κάτοχος.
 • Μην μοιράζεστε κωδικούς πρόσβασης με τους πελάτες σας.
 • Αν δεν διαχειρίζεστε πλέον μια καταχώριση, καταργήστε την καταχώριση από τον λογαριασμό σας.

Σχετικά με τις πολιτικές μας

Είναι σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με την πολιτική τρίτων μερών της Google και να ενημερώνεστε συνεχώς σχετικά με αυτήν. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι παραβαίνετε τις πολιτικές μας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να ελέγξουμε λεπτομερώς τις πρακτικές σας και να ζητήσουμε να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες. Σε περίπτωση επανειλημμένων ή σοβαρών παραβάσεων, ενδέχεται να διακόψουμε τη διαχείριση καταχωρίσεων στο Google My Business από εσάς και να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες σας, προκειμένου να τους ενημερώσουμε σχετικά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις πολιτικές του Google My Business.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης της πολιτικής

Έλεγχος συμμόρφωσης: Μπορεί να ελέγξουμε την επιχείρησή σας για συμμόρφωση με την πολιτική τρίτων μερών ανά πάσα στιγμή. Αν επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση, θα πρέπει να ανταποκριθείτε εγκαίρως και να προβείτε άμεσα σε κάθε απαραίτητη διορθωτική ενέργεια, προκειμένου να συμμορφωθείτε με τις πολιτικές μας. Ενδέχεται, επίσης, να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες σας, προκειμένου να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωσή σας.

Ειδοποίηση μη συμμόρφωσης: Αν θεωρήσουμε ότι παραβαίνετε την πολιτική τρίτων μερών, η συνήθης πρακτική είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες. Αν δεν προβείτε στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που θα σας δοθεί, ενδέχεται να επιβάλουμε συγκεκριμένα μέτρα. Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες άμεσα και χωρίς ειδοποίηση.

Αναστολή προγράμματος τρίτων μερών: Η συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα τρίτων μερών της Google, όπως το Google Partners ή το Premier SMB Partners, εξαρτάται από τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική τρίτων μερών και ενδέχεται να περιοριστεί ή να ανασταλεί, αν διαπιστώσουμε ότι παραβαίνετε τις πολιτικές μας ή αν δεν συνεργαστείτε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλουμε για να ελέγξουμε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας.

Αναστολή λογαριασμού: Ενδέχεται να αναστείλουμε τις καταχωρίσεις σας στο Google My Business ή και τον λογαριασμό σας στο Google My Business, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης πολιτικής. Σε περίπτωση επανειλημμένων ή εξαιρετικά σοβαρών παραβάσεων πολιτικής, ενδέχεται να μην έχετε πλέον τη δυνατότητα διαχείρισης καταχωρίσεων μέσω του Google My Business. Επιπλέον, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες σας, για να τους ενημερώσουμε σχετικά.

Αναφορά παράβασης πολιτικής τρίτων μερών

Θεωρείτε ότι κάποιος τρίτος συνεργάτης παραβαίνει αυτήν την πολιτική; Ενημερώστε μας: υποβάλετε αναφορά για παράβαση της πολιτικής τρίτων μερών.

Παρόλο που ενδέχεται να μην σας απαντήσουμε προσωπικά όταν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με κάποιο τρίτο μέρος, θα διερευνήσουμε τα σχόλιά σας και, αν χρειαστεί, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας