Google My Business-politikkerne vedrørende tredjeparter

Definitioner

En "tredjepart" er et godkendt bureau, som administrerer virksomhedsoplysninger i Google My Business for en virksomhed, bureauet ikke ejer. Eksempler: Et bureau, der beskæftiger sig med digital marketing, en tredjepartsvirksomhed, der beskæftiger sig med SEO/SEM, en onlinevirksomhed, der tilbyder bestillings-, planlægnings- eller bookingtjenester, eller en tilknyttet netværksudbyder. Hvad angår individuelle repræsentanter (f.eks. familiemedlemmer eller venner), henvises der til disse retningslinjer.

"Slutkunder"/"kunder" er virksomheder, som har indgået en kontraktaftale med en tredjepart om administration af deres virksomhedsoplysninger i Google My Business.

Krav

Slutkunderne er berettigede til at forvente, at tredjeparter agerer på en retfærdig, ærlig og gennemskuelig måde og i overensstemmelse med Google My Business-politikkerne. Du skal derfor overholde nedenstående politikker. Hvis disse politikker ikke overholdes, kan det medføre lukning af virksomhedsprofilen og/eller kontoen.

 • Sørg for at gøre det klart for slutkunden, hvad Google My Business er, og hvad Google My Business-data bliver brugt til.
 • Sørg for at informere slutkunden om, hvordan Google My Business-profilen bliver administreret. Se kravene med hensyn til gennemsigtighed for at få flere oplysninger.
 • Sørg for at overholde Google My Business-politikkerne.

Vi opfordrer dig til at overføre ejerskabet af virksomhedsprofilen til kunden, når kontoen er konfigureret.

Krav med hensyn til gennemsigtighed

Hvis virksomheder skal kunne udnytte fordelene ved at være repræsenteret på Google fuldt ud, skal de have adgang til oplysninger, der gør de ansvarlige personer i stand til at træffe velovervejede beslutninger. Vi stiller derfor krav om, at alle tredjeparter og/eller godkendte repræsentanter stiller de oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe disse beslutninger, til rådighed på en gennemskuelig måde. Ud over at opfylde nedenstående krav skal tredjeparter (inden for rimelighedens grænser) bestræbe sig på at stille andre relevante oplysninger til rådighed for slutkunden ved anmodning herom.

Imødekommelse af anmodninger om ejerskab

Tredjeparter og godkendte repræsentanter er ansvarlige for proaktivt at informere virksomhederne om deres muligheder med hensyn til ejerskab og administration. Ejere eller administratorer af virksomheder har ret til selv at træffe beslutning om, hvorvidt en partner skal have adgang på medejer- eller administratorniveau eller slet ikke have adgang. Tredjeparter skal imødekomme anmodninger om ejerskab fra virksomhedsejere inden for syv dage efter anmodning herom. 

Slutkundernes mulighed for at opsige de forretningsmæssige relationer til dig

Slutkunderne skal nemt og hurtigt kunne ophøre med at benytte din tjeneste til administration af deres Google My Business-konti. Hvis en slutkunde ønsker at opsige samarbejdet, skal du inden for syv (7) hverdage efter at være blevet informeret herom give den pågældende kunde mulighed for selv at overtage kontrollen over sin Google My Business-konto og ikke længere benytte dine tjenester. Hvis du har fået tilladelse til at administrere eller på anden måde redigere slutkundens konto, skal du også afstå og fjerne disse tilladelser. Få flere oplysninger om overførsel af ejerskab

Administrationsgebyrer

Tredjeparter opkræver ofte et administrationsgebyr for de værdifulde tjenester, de yder, og slutkunderne skal kunne se, om der opkræves sådanne gebyrer. Hvis du opkræver et administrationsgebyr, skal du informere slutkunderne om, at Google My Business er en gratis tjeneste. Du skal som minimum informere nye kunder om dette skriftligt, inden du begynder at administrere deres virksomhedsprofil, og gøre opmærksom på dette gebyr på kundefakturaer. Sådanne gebyrer må ikke ændres pludseligt eller drastisk.

Offentliggørelse af erklæringen "Samarbejde med tredjeparter"

Især for små og mellemstore virksomheder, hvis ressourcer eller ekspertise typisk ikke kan måle sig med store virksomheders, er det vigtigt at vide, hvad man kan forvente, når man samarbejder med en tredjepartspartner. Derfor skal alle tredjeparter, som primært betjener små og mellemstore virksomheder, dele erklæringen "Samarbejde med tredjeparter" med samtlige kunder.

Sørg for, at der er et link til erklæringen et meget synligt sted på dit website. Som eksempler på godkendte steder kan nævnes sidefoden på din startside, dit rapporteringsbetjeningspanel og sektionen med produkter eller tjenester på dit website. Når du begynder at administrere en ny virksomhed eller genoptager de forretningsmæssige relationer til en virksomhed, skal du også informere kunderne om denne erklæring på dit website, enten ved at sende dem en elektronisk kopi via mail eller ved at sende dem en trykt kopi med posten.

Anmeldelser

Virksomhedsejere har mulighed for at reagere på anmeldelser af deres virksomhed på Google. Hvis du reagerer på anmeldelser på vegne af en slutkunde, skal du have vedkommendes tilladelse hertil. Alle svar på anmeldelser skal overholde Googles politikker vedrørende anmeldelse af indhold.

Indsigt

Slutkunder, som benytter din tjeneste, skal endvidere have korrekt information om Google My Business, så de eksempelvis er i stand til at skelne mellem Google My Business-data og data fra andre platforme. Hvis du via din tjeneste giver adgang til rapporteringsdata fra andre platforme til administration af virksomhedsprofiler, skal disse data og dataene fra Google My Business rapporteres hver for sig. Du må kun rapportere samlede effektivitetsdata (data fra Google My Business kombineret med andre data), hvis der også er nem adgang til de Google My Business-specifikke data et andet sted. Du må ikke sammenligne en konkret kundes Google My Business-specifikke data med dine andre kunders data eller dele vedkommendes data med andre kunder.

Eksempel: Hvis du via dit værktøj giver adgang til effektivitetsdata, der er baseret på geografisk placering og indsamlet fra flere forskellige platforme (f.eks. Yelp, Yahoo og Bing), skal du også give separat adgang til Google My Business-rapporten om stedbaseret effektivitet med alle obligatoriske felter.

Du skal give kunderne nem adgang til at se dine Google My Business-administrationsomkostninger og -effektivitetsrapporter, f.eks. via mail eller via dit website. Du kan også leve op til dette rapporteringsrelaterede krav ved at give kunderne mulighed for at logge direkte ind på deres Google My Business-konto for at få adgang til deres effektivitetsdata.

Offentlig omtale

Brug af Google My Business må ikke fortolkes som et samarbejdsforhold med Google eller et sponsorat eller støtte fra Googles side. Du må ikke fremsætte nogen erklæring vedrørende din brug af Google My Business, som antyder sådanne forretningsmæssige relationer, medmindre Google har givet skriftlig godkendelse hertil.

Forstyrrelse af Google-aktiviteter

Google forbeholder sig retten til at overvåge og kontrollere alle Google My Business-aktiviteter for at sikre overholdelse af alle relevante politikker og vilkår. Du må ikke forstyrre denne overvågning eller kontrol eller på anden vis forsøge at skjule eller tilsløre din Google My Business-aktivitet for Google. Enhver sådan forstyrrelse betragtes som en overtrædelse af disse politikker.

Forbudt praksis

Forsøg på at gøre krav på en virksomhed uden samtykke hertil

Du kan kun gøre krav på og administrere en virksomhedsprofil, hvis du har virksomhedsejerens udtrykkelige samtykke jf. gældende lovgivning (skriftlig tilladelse eller en form for positiv tilkendegivelse såsom markering af et felt i en formular). Mundtligt samtykke er ikke tilstrækkeligt. Hvis der er en konflikt mellem tredjeparten og sælgeren, skal du være i stand til at dokumentere det skriftlige eller digitale samtykke. Du må ikke på forhånd gøre krav på en virksomhedsprofil for at opmuntre, overtale eller tvinge en virksomhed til at blive kunde.

Eksempel:

 • Opnåelse af en kundes samtykke ved afpresning (i modsætning til frivilligt samtykke)

Urigtige, vildledende eller urealistiske påstande

Vi ønsker, at de ansvarlige personer hos virksomhederne skal kunne træffe velovervejede beslutninger angående samarbejde med tredjepartspartnere, hvilket indebærer, at du skal give en ærlig og oprigtig beskrivelse af din virksomhed, dine tjenester, de omkostninger, der er forbundet med disse tjenester, og de resultater, kunderne kan forvente. Du må med andre ord ikke fremsætte urigtige, vildledende eller urealistiske påstande.

Eksempler:

 • Brug af automatiske opkald (opkald med forhåndsindtalte meddelelser) eller andre teknikker i et forsøg på at give sig ud for at være repræsentant for Google
 • Garanti for en topplacering på Google
 • Påstande om, at virksomhedsprofiler altid bliver vist på Google Søgning eller i Google Maps
 • Påstande om, at gratis Google-produkter er produkter, der skal betales for

Chikanerende, grov eller utroværdig adfærd

Tredjepartspartnere skal yde virksomheder lige så god service som den, de kan få ved et direkte samarbejde med Google. Du må derfor ikke udvise chikanerende, grov eller utroværdig adfærd over for potentielle eller nuværende kunder.

Eksempler:

 • Gentagne uopfordrede opkald uden hensyntagen til lister med blokerede numre
 • Overdrevet pres på en kunde i et forsøg på at få vedkommende til at tilmelde sig eller fortsætte med at være kunde hos dit bureau
 • Trusler om, at kunder mister deres virksomhedsprofil, hvis de ikke tilmelder sig hos dit bureau
 • Opkrævning af penge for at frigive en virksomhedsprofil 
 • Phishing

Kontooprettelse

Der følger et stort ansvar med rollen som ejer eller medlem af en organisation. Du bør begrænse den til nogle få af dine mest betroede medarbejdere. Få flere oplysninger om organisationer og brugergrupper

Du er ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med slutkundernes loginoplysninger til deres konti. Her er nogle optimale løsninger med hensyn til administration af virksomhedsprofiler, konti og adgangskoder:

 • Når du har oprettet en virksomhedsprofil på vegne af en kunde, skal du gøre virksomhedsejeren til ejer af virksomhedsprofilen og dig selv til administrator af virksomhedsprofilen.
 • Hvis en kunde har en Google My Business-profil i forvejen, skal du bede vedkommende om at invitere dig til at blive administrator (og altså ikke ejer) af virksomhedsprofilen.
 • Du må ikke dele adgangskoder med dine kunder.
 • Hvis du ikke længere er administrator af en virksomhedsprofil, skal du fjerne virksomhedsprofilen fra din konto.

Om vores politikker

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i og holder dig opdateret om Googles politik vedrørende tredjeparter. Hvis vi mener, at du overtræder vores politikker, kontakter vi dig muligvis med det formål at foretage en grundig gennemgang af din praksis og anmode om, at du løser problemet. I tilfælde af gentagne eller alvorlige overtrædelser risikerer du, at din tilladelse til at administrere virksomhedsprofiler i Google My Business bliver inddraget, og at vi kontakter dine kunder for at underrette dem om dette.

Sørg for at gennemgå Google My Business-politikkerne.

Hvad sker der, hvis du overtræder en eller flere af vores politikker?

Kontrol af overholdelse: Vi forbeholder os ret til når som helst at gennemgå din virksomheds konto med det formål at kontrollere, at vores politik vedrørende tredjeparter overholdes. Hvis vi kontakter dig for at anmode om oplysninger, der er relateret til overholdelse, er du forpligtet til at svare os inden for rimelig tid og til hurtigt at foretage eventuelle påkrævede handlinger med henblik på at overholde vores politikker. Vi kontakter muligvis også dine kunder for at få bekræftet, at politikkerne overholdes.

Underretning om manglende overholdelse: Hvis vi mener, at du overtræder vores politik vedrørende tredjeparter, kontakter vi dig typisk for at anmode dig om at løse problemet. Hvis du ikke løser problemet inden for den angivne tidsfrist, træffer vi de nødvendige foranstaltninger. I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser træffer vi muligvis foranstaltninger med det samme uden varsel.

Suspendering af deltagelse i programmer for tredjeparter: Din deltagelse i andre Google-programmer for tredjeparter, f.eks. Google Partners eller Premier SMB Partners, forudsætter, at du overholder denne politik vedrørende tredjeparter, og vi begrænser eller suspenderer muligvis din deltagelse, hvis vi konstaterer, at du overtræder vores politikker eller nægter at samarbejde med os i vores bestræbelser på at gennemgå din konto med henblik på at kontrollere, at politikkerne overholdes.

Kontolukning: Hvis du gør dig skyldig i en alvorlig overtrædelse af vores politikker, medfører det muligvis lukning af dine Google My Business-profiler og/eller din Google My Business-konto. I tilfælde af gentagne eller meget alvorlige overtrædelser af politikker bliver din tilladelse til at administrere virksomhedsprofiler via Google My Business muligvis inddraget. Derudover kontakter vi muligvis dine kunder for at underrette dem om dette.

Rapportér en overtrædelse af politikken vedrørende tredjeparter

Mener du, at en tredjepartspartner overtræder denne politik? Så giv os besked her: Rapportér en overtrædelse af politikken vedrørende tredjeparter.

Selvom vi muligvis ikke svarer dig personligt, når du kontakter os angående en tredjepart, undersøger vi dine kommentarer og skrider til handling, hvis det er nødvendigt. 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?