Moje firma na Googlu – zásady pro třetí strany

Definice

Třetí strana je autorizovaná agentura spravující ve službě Moje firma na Googlu informace o firmě, kterou nevlastní. Je to například agentura pro digitální marketing, společnost zaměřená na SEO/SEM, online správce objednávek, plánování nebo rezervací či přidružený poskytovatel síťových služeb. Pro individuální zástupce (jako jsou členové rodiny nebo přátelé) platí jiné pokyny.

Koncoví zákazníci / klienti jsou firmy, které se třetí stranou uzavřou smluvní ujednání o správě informací ve službě Moje firma na Googlu.

Požadavky

Koncoví zákazníci mají právo očekávat, že třetí strany budou jednat poctivě, spravedlivě a transparentně a že si budou počínat v souladu se zásadami služby Moje firma na Googlu. Jako třetí strana tedy musíte tyto zásady dodržovat. Nedodržení může mít za následek pozastavení zápisu nebo účtu.

 • Ujistěte se, že koncový zákazník rozumí tomu, co služba Moje firma na Googlu je a jak se údaje z ní používají.
 • Informujte koncového zákazníka o tom, jakým způsobem budete ve službě Moje firma na Googlu spravovat jeho zápis. Další podrobnosti najdete v požadavcích na transparentnost.
 • Dodržujte zásady služby Moje firma na Googlu.

Doporučujeme, abyste po vytvoření účtu převedli vlastnictví zápisů na svého klienta.

Požadavky na transparentnost

Mají-li si firmy plně uvědomit výhody vyplývající z toho, že je lze nalézt na Googlu, musí mít správné informace, aby mohly činit informovaná rozhodnutí. Proto po všech třetích stranách nebo autorizovaných zástupcích požadujeme, aby byli při práci s takovými informacemi transparentní. Kromě požadavků nastíněných níže musí třetí strany vynaložit přiměřené úsilí, aby na vyžádání koncovým zákazníkům poskytly veškeré další relevantní informace.

Vyhovění žádostem o vlastnictví

Třetí strany a oprávnění zástupci mají odpovědnost aktivně informovat firmy o tom, jaké mají možnosti související s vlastnictvím a správou. Firmy jsou oprávněny určit, zda bude mít partner přístup spoluvlastníka, správce nebo žádný přístup. Třetí strany musí vyhovět žádostem o vlastnictví do 7 dnů od přijetí žádosti o vlastnictví.

Ukončení spolupráce s koncovým zákazníkem

Koncoví zákazníci musí mít k dispozici rychlou a jednoduchou možnost, jak vámi zajišťovanou správu účtů ve službě Moje firma na Googlu ukončit. Do sedmi (7) pracovních dnů od obdržení oznámení od koncového zákazníka mu musíte umožnit, aby ukončil přidružení svých účtů ve službě Moje firma na Googlu k vašim službám a získal nad nimi výhradní kontrolu. Pokud máte oprávnění ke správě či jiným změnám účtu koncového zákazníka, musíte se těchto oprávnění příslušným způsobem vzdát. Další informace o převodu vlastnictví

Poplatky za správu

Třetí strany si často za cenné služby, které svým zákazníkům poskytují, účtují poplatky. Koncoví zákazníci musí vědět, zda jim tyto poplatky budou účtovány. Pokud účtujete poplatky za správu, musíte koncové zákazníky informovat, že Moje firma na Googlu je bezplatná služba. Novým zákazníkům musíte tuto skutečnost oznámit písemně ještě před tím, než správu jejich zápisu převezmete. Poplatky se poté musí objevit i na fakturách, které zákazníkům zasíláte. Snažte se poplatky neměnit náhle a výrazně.

Poskytnutí informačního dokumentu

Zejména pro malé a středně velké podniky, které nemusí mít takové prostředky a zkušenosti jako velké firmy, je důležité vědět, co mohou od spolupráce se třetí stranou očekávat. Proto všechny třetí strany, které s tímto typem podniků primárně spolupracují, musí všem svým zákazníkům poskytnout informační dokument o spolupráci se třetí stranou.

Odkaz na tento dokument by měl být na dobře viditelném místě na webu. Mezi přijatelná umístění patří například zápatí domovské stránky, panel s přehledy nebo sekce věnovaná produktům a službám. Kromě toho platí, že začnete-li spravovat novou firmu nebo obnovíte-li spolupráci se stávající firmou, měli byste zákazníky o dokumentu informovat prostřednictvím e-mailu s elektronickou verzí dokumentu v příloze nebo jim zaslat jeden výtisk poštou.

Recenze

Vlastníci firem mohou reagovat na recenze svých firem na Googlu. Pokud odpovídáte na recenze jménem svého koncového zákazníka, musí vám k tomu nejdřív dát oprávnění. Všechny odpovědi na recenze se musí řídit zásadami společnosti Google pro obsah recenzí.

Statistiky

Koncovým zákazníkům využívajícím vaši službu musíte také poskytnout přesné informace o službě Moje firma na Googlu, včetně možnosti rozlišit mezi údaji z této služby a údaji z jiných platforem. Pokud vaše služba v přehledech poskytuje data z jiných platforem pro správu zápisů, musíte uvádět údaje ze služby Moje firma na Googlu odděleně od dat z jiných zdrojů. Za předpokladu, že údaje ze služby Moje firma na Googlu dáváte k dispozici na snadno dostupném místě, můžete poskytovat i agregovaná data o výkonu (údaje ze služby Moje firma na Googlu dohromady s údaji z jiných zdrojů). Data vašich zákazníků ze služby Moje firma na Googlu nesmíte porovnávat ani sdílet s ostatními zákazníky.

Příklad: Pokud váš nástroj poskytuje údaje o výkonu podle geografických oblastí agregovaná z různých platforem (Yelp, Yahoo, Bing atd.), musí odděleně poskytovat i příslušný přehled výkonu služby Moje firma na Googlu a jeho povinná pole.

Přehledy služby Moje firma na Googlu o výkonu a nákladech na správu sdílejte se zákazníky tak, aby se k nim mohli snadno dostat, zašlete je například e-mailem nebo zveřejněte na webu. Požadavky na přístup k přehledům můžete splnit i tak, že zákazníkům umožníte zobrazení informací přímo ve službě Moje firma na Googlu po přihlášení do jejich účtu.

Publicita

Používání služby Moje firma na Googlu nevytváří, nezakládá ani neimplikuje partnerství, sponzorství nebo podporu společnosti Google. Bez předchozího písemného svolení společnosti Google neučiníte žádné prohlášení ohledně používání služby Moje firma na Googlu, které by naznačovalo výše uvedené.

Zasahování do aktivit společnosti Google

Společnost Google může sledovat a kontrolovat aktivity spojené se službou Moje firma na Googlu, aby se ujistila, že jsou dodržovány příslušné zásady a podmínky. Vy do tohoto sledování a kontrol nesmíte nijak zasahovat a svou činnost ve službě Moje firma na Googlu byste před společností Google neměli nijak skrývat. Jakékoli zásahy budou považovány za porušení těchto zásad.

Zakázané praktiky

Vznášení nároku na firmu bez souhlasu

Na firemní zápis můžete vznést nárok (a spravovat jej) pouze v případě, že obdržíte výslovný souhlas majitele firmy podle příslušných předpisů (písemný souhlas nebo projev souhlasu například zaškrtnutím políčka ve formuláři). Ústní souhlas není dostačující. Pokud dojde ke konfliktu mezi obchodníkem a třetí stranou, musíte být schopni předložit písemný nebo digitální důkaz o udělení souhlasu. Nevznášejte na zápis preemptivní nárok s cílem podnítit, přesvědčit nebo přinutit firmu, aby se stala vaším zákazníkem.

Příklad:

 • Vynucení klientova souhlasu (neinformovaného a neposkytnutého ze svobodné vůle).

Nepravdivá, zavádějící nebo nerealistická tvrzení

Chceme, aby se firmy o spolupráci se třetími stranami rozhodovaly informovaně. To znamená, že o své společnosti, službách, nákladech spojených s těmito službami a výsledcích, které mohou zákazníci očekávat, musíte informovat předem a pravdivě. Netvrďte nic, co není pravda, je zavádějící nebo nerealistické.

Příklady:

 • používání automatických hovorů (s hlasovými nahrávkami) a podobných technik k tomu, abyste vzbudili dojem, že se jedná o společnost Google,
 • tvrzení, že dokážete na Googlu zaručit nejlepší umístění,
 • tvrzení, že se zápisy budou ve Vyhledávání a Mapách Google zobrazovat vždy,
 • tvrzení, že se u bezplatných služeb Google platí za umístění.

Obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné chování

Firmám by se od třetích stran mělo dostávat stejně kvalitních služeb, jaké by získaly při spolupráci se společností Google. K potenciálním nebo stávajícím zákazníkům se proto nechovejte urážlivě, nedůvěryhodně a ani je svým jednáním neobtěžujte.

Příklady:

 • rozsáhlý náhodný telefonický prodej nerespektující nezájem o oslovování komerčními nabídkami,
 • vyvíjení nátlaku na zákazníka kvůli registraci nebo setrvání u vaší agentury,
 • vyhrožování klientům, že o své zápisy přijdou, když se u vaší agentury nezaregistrují,
 • využívání zápisu k vydírání (zisku peněžních prostředků),
 • phishing.

Automatické vrácení aktualizací a navrhovaných úprav od Googlu

K tomu, aby byly zveřejňované informace pro obchodníky a uživatele co nejpřesnější, používá Google různé zdroje dat, mimo jiné obsah vytvářený uživateli a další data třetích stran. Automatizované akce, které vedou k zahození navrhovaných aktualizací, aniž byste to prodiskutovali s obchodníkem, je porušením podmínek. Třetí strany musí s obchodníkem komunikovat a pravidelně ověřovat, že jsou údaje správné. Pokud tomu tak nebude, můžeme přistoupit k vymáhání této podmínky například snížením kvóty API.

Nastavení účtu

Vlastníci nebo členové organizací mají významnou roli. Přidělujte ji proto jen několika nejdůvěryhodnějším zaměstnancům. Další informace o organizacíchskupinách uživatelů

Jste odpovědní za zajištění integrity a zabezpečení identifikačních údajů účtů svých koncových zákazníků. Níže uvádíme několik doporučených postupů pro správu zápisů, účtů a hesel:

 • Vytvoříte-li pro klienta zápis, měli byste vlastníka firmy nastavit jako vlastníka zápisu a sebe jeho správcem.
 • Pokud klient již zápis ve službě Moje firma na Googlu má, požádejte ho, aby vás pozval jako správce, ne jako vlastníka.
 • Nesdělujte klientům hesla.
 • Pokud zápis již nespravujete, odstraňte ho ze svého účtu.

Naše zásady

Je důležité, abyste se se zásadami společnosti Google týkajícími se třetích stran seznámili a znali jejich aktuální znění. Pokud budeme mít za to, že naše zásady porušujete, můžeme se na vás obrátit se žádostí, abyste svoje postupy pečlivě prověřili a provedli nápravná opatření. Dojde-li k opakovanému nebo vážnému porušení zásad, můžeme vám správu zápisů ve službě Moje firma na Googlu pozastavit a kontaktovat vaše zákazníky, abychom je o tom informovali.

Přečtěte si pečlivě zásady služby Moje firma na Googlu.

Co se stane, když zásady porušíte

Kontrola dodržování zásad: Máme právo kdykoli zkontrolovat, zda vaše firma splňuje zásady týkající se třetích stran. Pokud se na vás obrátíme se žádostí, abyste nám poskytli informace související s dodržováním zásad, jste povinni včas odpovědět a neprodleně provést jakákoli nápravná opatření, která budou k zajištění souladu se zásadami zapotřebí. Dodržování zásad můžeme ověřovat i u vašich zákazníků.

Oznámení o porušení zásad: Pokud se budeme domnívat, že porušujete zásady pro třetí strany, ve většině případů vás požádáme o provedení příslušné nápravné akce. Jestliže požadovaná opatření ve stanovené lhůtě neprovedete, můžeme přistoupit k jejich vymáhání. Dojde-li k závažnému nebo opakovanému porušení zásad, můžeme zasáhnout okamžitě a bez oznámení.

Pozastavení programu pro třetí strany: Vaše účast v ostatních programech společnosti Google pro třetí strany, například Google Partners nebo Premier SMB Partners, je založena na dodržování našich zásad pro třetí strany a může být omezena či pozastavena, pokud zjistíme, že je porušujete nebo nespolupracujete, když se snažíme jejich dodržování kontrolovat.

Pozastavení účtu: Pokud zásady závažným způsobem porušíte, můžeme vám ve službě Moje firma na Googlu pozastavit zápis nebo účet. V případě opakovaných nebo zvláště závažných porušení může nastat situace, kdy vám správu zápisů ve službě Moje firma na Googlu již neumožníme. Kromě toho o tom můžeme informovat i vaše zákazníky.

Nahlášení porušení zásad pro třetí strany

Domníváte se, že nějaká třetí strana tyto zásady porušuje? Dejte nám o tom vědět: nahlaste porušení zásad pro třetí strany.

Přestože vám nejspíš na hlášení ohledně této třetí strany osobně neodpovíme, vaše komentáře prošetříme a v případě nutnosti podnikneme příslušná opatření.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?