Firemní profil – zásady pro třetí strany

Abychom pomohli zajistit pozitivní zkušenost i v případě, kdy firmy spravují své Firemní profily na Googlu prostřednictvím třetích stran, stanovili jsme zásady pro třetí strany. Zásady společnosti Google pro třetí strany byste si měli prostudovat a být seznámeni s jejich aktuálním zněním. Pokud budeme mít za to, že naše zásady porušujete, můžeme se na vás obrátit, vaše postupy prověřit a požádat vás, abyste provedli nápravná opatření. Pokud dojde k opakovanému nebo vážnému porušení zásad, můžeme vám správu Firemního profilu pozastavit a kontaktovat vaše zákazníky, abychom je o tom informovali.

Další informace o zásadách pro Firemní profil na Googlu

Definice

Třetí strana je autorizovaná agentura spravující ve Firemním profilu informace o firmě, kterou nevlastní. Příklady:

 • digitální marketingová agentura,
 • externí společnost zaměřená na SEO/SEM,
 • online správce objednávek, plánování nebo rezervací,
 • přidružený poskytovatel spřízněné sítě.

Koncoví zákazníci / klienti jsou firmy, které se třetí stranou uzavřou smluvní ujednání o správě informací ve službě Firemní profil na Googlu.

Požadavky na transparentnost

Pokud si firmy mají plně uvědomit výhody vyplývající z toho, že je lze nalézt na Googlu, musí mít správné informace, aby mohly činit informovaná rozhodnutí. Proto po všech třetích stranách nebo oprávněných zástupcích požadujeme, aby byli při práci s takovými informacemi transparentní. Kromě požadavků nastíněných níže musí třetí strany vynaložit přiměřené úsilí, aby na vyžádání koncovým zákazníkům poskytly veškeré další relevantní informace.

Oznamování změn

Informujte koncové zákazníky o veškerých změnách a úpravách jejich profilů. Je zakázáno měnit nebo deaktivovat profilové funkce bez souhlasu vlastníka firmy. Třetí strany se také musí postarat o to, aby koncoví zákazníci chápali, co Firemní profil na Googlu je a kde se jejich data používají.

Vyhovění žádostem o vlastnictví

Třetí strany a oprávnění zástupci by měli aktivně informovat firmy o tom, jaké mají možnosti související s vlastnictvím a správou. Firmy jsou oprávněny určit, zda bude mít partner přístup spoluvlastníka, správce nebo žádný přístup. Všichni koncoví zákazníci si také za všech okolností musí podržet vlastnictví nebo spoluvlastnictví Firemního profilu.

Ukončení spolupráce s koncovým zákazníkem

Koncoví zákazníci musí mít k dispozici rychlou a jednoduchou možnost, jak vámi zajišťovanou službu ukončit. Do sedmi pracovních dnů od obdržení oznámení od koncového zákazníka mu musíte umožnit, aby ukončil přidružení svého účtu Google používaného ke správě Firemního profilu k vašim službám a získal nad ním výhradní kontrolu. Pokud máte oprávnění ke správě či jiným změnám účtu koncového zákazníka, musíte se těchto oprávnění příslušným způsobem vzdát. Další informace o převodu vlastnictví

Poplatky za správu

Třetí strany si často za cenné služby, které svým zákazníkům poskytují, účtují poplatek za správu. Koncoví zákazníci musí vědět, zda jim tento poplatek bude účtován. Pokud poplatky za správu účtujete, musíte koncové zákazníky informovat, že Firemní profil je služba bez dalších poplatků. Novým zákazníkům musíte tuto skutečnost oznámit písemně ještě před tím, než správu jejich profilu převezmete. Poplatky se poté musí objevit i na fakturách, které zákazníkům zasíláte. Nedělejte náhlé nebo výrazné změny poplatků.

Poskytnutí informačního dokumentu

Zejména pro malé a středně velké podniky, které nemusí mít takové prostředky a zkušenosti jako velké firmy, je důležité vědět, co mohou od spolupráce se třetí stranou očekávat. Proto všechny třetí strany, které s tímto typem podniků primárně spolupracují, musí všem svým zákazníkům poskytnout informační dokument o spolupráci se třetí stranou.

Odkaz na tento dokument by měl být na dobře viditelném místě na webu. Mezi přijatelná umístění patří například zápatí domovské stránky, panel s přehledy nebo sekce věnovaná produktům a službám. Kromě toho platí, že pokud spravujete novou firmu nebo obnovíte spolupráci se stávající firmou, měli byste zákazníky o dokumentu na vašem webu informovat prostřednictvím e-mailu nebo pošty.

Statistiky

Koncovým zákazníkům musíte poskytnout přesné informace o Firemním profilu na Googlu, včetně možnosti rozlišit údaje z Firemního profilu a údaje z jiných platforem. Pokud vaše služba v přehledech poskytuje data z jiných platforem pro správu profilů, musíte uvádět údaje z Firemního profilu odděleně od dat z jiných zdrojů. Pokud jsou data specifická pro Firemní profil poskytována také na snadno přístupném místě, můžete vytvářet agregované přehledy výkonu (zkombinujete data z Firemního profilu s daty z jiných zdrojů). Data vašich zákazníků z Firemního profilu nesmíte porovnávat ani sdílet s ostatními zákazníky.

Pokud váš nástroj poskytuje údaje o výkonu podle geografických oblastí agregované z různých platforem (Yelp, Yahoo, Bing atd.), musí odděleně poskytovat i příslušný přehled výkonu Firemního profilu na Googlu a jeho povinná pole.

Přehledy Firemního profilu o výkonu a nákladech na správu sdílejte se zákazníky tak, aby se k nim mohli snadno dostat, zašlete je například e-mailem nebo jim je zpřístupněte na svém webu. Tento požadavek můžete splnit také tím, že zákazníkům umožníte, aby se přihlásili k účtu Google používanému pro správu Firemního profilu. Data o výkonu pak budou mít k dispozici přímo.

Zásahy do sledování a kontrol

Kvůli dodržování všech platných zásad a smluvních podmínek může Google sledovat a kontrolovat aktivity ve Firemním profilu. Vy do tohoto sledování a kontrol nesmíte nijak zasahovat a svou aktivitu ve Firemním profilu nesmíte před společností Google nijak skrývat. Veškeré zásahy jsou považovány za porušení těchto zásad.

Zakázané praktiky

Nárokování firmy bez souhlasu

Na Firemní profil můžete vznést nárok (a spravovat jej) pouze v případě, že obdržíte výslovný souhlas majitele firmy podle příslušných předpisů. Může se jednat o písemný souhlas nebo projev souhlasu například zaškrtnutím políčka ve formuláři. Pokud chcete jménem koncového zákazníka odpovídat na recenze, musíte k tomu mít výslovný souhlas. Ústní souhlas není dostačující. Pokud dojde ke konfliktu mezi obchodníkem a třetí stranou, musíte předložit písemný nebo digitální důkaz o udělení souhlasu. Nevznášejte na profil preemptivní nárok s cílem podnítit, přesvědčit nebo přinutit firmu, aby se stala vaším zákazníkem. Je zakázáno manipulovat, předstírat jinou identitu a získávat přístup k Firemním profilům, k jejichž správě nemáte přímé písemné svolení. Jednání vykazující známky zneužívání, spamu nebo jiné nelegitimní aktivity může vést k pozastavení vašeho účtu.

Nepravdivá, zavádějící nebo nerealistická tvrzení

Chceme, aby se firmy o spolupráci se třetími stranami rozhodovaly informovaně. To znamená, že o své společnosti, službách, nákladech spojených s těmito službami a výsledcích, které mohou zákazníci očekávat, musíte informovat předem a pravdivě. Netvrďte nic, co není pravda.

Příklady:

 • používání automatických hovorů (s hlasovými nahrávkami) a podobných technik k vyvolání falešného dojmu, že jste oprávněným zástupcem či zaměstnancem společnosti Google,
 • tvrzení, že dokážete na Googlu zaručit nejlepší umístění,
 • tvrzení, že se profily budou ve Vyhledávání a Mapách Google zobrazovat vždy,
 • předstírání, že je za využívání služeb Google bez dalších poplatků nutno platit,
 • používání účtu organizace se zavádějícím názvem k vyvolání falešného dojmu, že jste společnost Google, nebo subjekt, který je se společností Google spřízněn; toto se týká mimo jiné používání názvu účtu, který zmiňuje společnost Google nebo její spřízněné subjekty (například „Google“, „Google Cloud“, „Alphabet“, „certifikován společností Google“ nebo „tým podpory Google“).

Veškeré změny a úpravy, které ve Firemním profilu provedete, musí být správné a musí dodržovat všechny obsahové zásady.

Obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné chování

Firmám by se od třetích stran mělo dostávat stejně kvalitních služeb, jaké by získaly při spolupráci se společností Google. K potenciálním nebo stávajícím zákazníkům se proto nechovejte urážlivě, nedůvěryhodně a ani je svým jednáním neobtěžujte.

Příklady:

 • rozsáhlý náhodný telefonický prodej nerespektující nezájem o oslovování komerčními nabídkami,
 • vyvíjení nátlaku na zákazníka kvůli registraci nebo setrvání u vaší agentury,
 • vyhrožování klientům, že přijdou o profil, pokud se nezaregistrují u vaší agentury,
 • zadržování profilu kvůli požadování „výkupného“,
 • používání phishingu.

Automatické vrácení aktualizací a navrhovaných úprav od Googlu

Google se snaží zajistit, aby měli obchodníci i uživatelé k dispozici co nejpřesnější data. Proto používá různé zdroje, včetně obsahu generovaného uživateli a údajů třetích stran. Automatizované akce, které vedou k zahození navrhovaných aktualizací, aniž byste to prodiskutovali s obchodníkem, jsou porušením podmínek. Třetí strany musí s obchodníkem komunikovat a pravidelně ověřovat, že jsou údaje správné. Pokud tomu tak nebude, můžeme přistoupit k vymáhání této podmínky například snížením kvóty API.

Nastavení účtu

Vlastníci nebo členové organizací mají významnou roli. Přidělujte ji proto jen několika nejdůvěryhodnějším zaměstnancům. Další informace o organizacích a skupinách uživatelů

Jste odpovědní za zajištění integrity a zabezpečení identifikačních údajů účtů svých koncových zákazníků. Níže uvádíme několik doporučených postupů pro správu profilu, účtů a hesel:

 • Pokud pro klienta vytvoříte profil, měli byste vlastníka firmy nastavit jako vlastníka profilu a sebe jeho správcem.
 • Pokud klient již Firemní profil má, požádejte ho, aby vás pozval jako správce, ne jako vlastníka.
 • Nesdělujte klientům hesla.
 • Pokud profil již nespravujete, odstraňte ho ze svého účtu.

Co se stane, když zásady porušíte

Kontrola dodržování zásad: Máme právo kdykoli zkontrolovat, zda vaše firma dodržuje zásady týkající se třetích stran. Pokud se na vás obrátíme se žádostí, abyste nám poskytli informace související s dodržováním zásad, jste povinni včas odpovědět a neprodleně provést jakákoli nápravná opatření, která budou k zajištění dodržování zásad zapotřebí. Dodržování zásad můžeme ověřovat i u vašich zákazníků.

Oznámení o porušení zásad: Pokud se budeme domnívat, že porušujete zásady pro třetí strany, požádáme vás o provedení příslušné nápravné akce. Jestliže požadovaná opatření ve stanovené lhůtě neprovedete, můžeme přistoupit k jejich vymáhání. Pokud dojde k závažnému nebo opakovanému porušení zásad, můžeme zasáhnout okamžitě a bez předchozího oznámení.

Pozastavení programu pro třetí strany: Vaše účast v ostatních programech společnosti Google pro třetí strany, například Google Partners nebo Premier SMB Partners, je podmíněna dodržováním našich zásad pro třetí strany. Vaše účast může být omezena či pozastavena, pokud zjistíme, že zásady porušujete, nebo nespolupracujete, když se snažíme jejich dodržování kontrolovat.

Pozastavení účtu: Pokud zásady závažným způsobem porušíte, můžeme pozastavit váš Firemní profil nebo účet Google, který používáte k jeho správě. V případě opakovaných nebo zvláště závažných porušení může nastat situace, kdy vám správu Firemního profilu již nadále neumožníme. Kromě toho o tom můžeme informovat i vaše zákazníky.

Nahlášení porušení zásad pro třetí strany

Domníváte se, že nějaká třetí strana tyto zásady porušuje? Dejte nám o tom vědět: nahlaste porušení zásad pro třetí strany.

Přestože vám nejspíš na hlášení ohledně této třetí strany osobně neodpovíme, vaše komentáře prošetříme a v případě nutnosti podnikneme příslušná opatření.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11980264669403150601
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
99729