Правила на Google My Business за трети страни

Определения

„Трета страна“ е упълномощена агенция, която управлява информация в Google My Business за бизнес, който не притежава. Примери: агенция за дигитален маркетинг, дружество трета страна, извършващо SEO/SEM услуги, доставчик на услуги за онлайн поръчки, планиране или резервации, доставчик на партньорска мрежа. За независими представители (като членове на семейства или приятели) вижте тези указания.

„Крайни клиенти“/„клиенти“ са дружества, които встъпват в договорни отношения с трета страна, която да управлява тяхната информация за бизнеса в Google My Business.

Изисквания

Крайните клиенти имат право да очакват от третите страни да действат по справедлив, честен и прозрачен начин и в съответствие с правилата на Google My Business. За целта трябва да спазвате следните правила. Неспазването на тези правила може да доведе до спиране на малката обява и/или профила.

 • Проверявайте дали крайният клиент разбира какво представлява Google My Business и къде се използват данните от програмата.
 • Информирайте крайния клиент за това как ще управлявате малката обява в Google My Business. За повече подробности вижте изискванията за прозрачност.
 • Спазвайте правилата на Google My Business.

След като настроите профила, ви съветваме да прехвърлите собствеността върху малката обява към клиента.

Изисквания за прозрачност

За да могат бизнесите да оползотворят максимално потенциала от това да бъдат намирани с Google, трябва да разполагат с точната информация за вземането на информирани решения. Затова изискваме прозрачност от всички трети страни и/или упълномощени представители по отношение на информацията, която влияе на тези решения. Освен че трябва да спазват изискванията, описани по-долу, всички трети страни трябва да полагат разумни усилия да предоставят на крайните клиенти подходяща информация, когато тя им бъде поискана.

Удовлетворяване на заявки за прехвърляне на собственост

Отговорност на третите страни и упълномощените представители е да информират активно бизнесите за опциите, с които разполагат, по отношение на собствеността и управлението. Бизнесите имат право да определят дали даден партньор трябва да има достъп като съсобственик, мениджър, или да няма достъп въобще. Третите страни трябва да удовлетворяват заявките за прехвърляне на собственост от собствениците на бизнеса в рамките на 3 до 7 дни след заявката. 

Прекратяване на взаимоотношения с крайни клиенти

Крайните ви клиенти трябва да разполагат с бърз и лесен начин да спрат да използват услугата ви за управление на профилите им в Google My Business. В рамките на седем (7) работни дни от получаване на известие от краен клиент трябва да му дадете възможност да отдели профила си в Google My Business от вашите услуги и да възстанови изключителния си контрол над него. Ако сте имали разрешения за управление на профила на крайния клиент или извършване на други промени, също така трябва да преотстъпите или премахнете тези разрешения по съответния ред. Научете повече за прехвърлянето на собствеността

Такси за управление

Третите страни често начисляват такси за управление за ценните услуги, които предоставят, а крайните клиенти трябва да знаят, в случай че ще бъдат таксувани. Ако начислявате такса за управление, трябва да информирате крайните клиенти, че Google My Business е безплатна услуга. Като минимум трябва да информирате новите клиенти в писмен вид, преди да започнете да управлявате малките им обяви, и да разкриете наличието на тази такса във фактурите за тях. Избягвайте да променяте таксите си неочаквано или драстично.

Споделяне на известието за разкриване на информация

За малките и средните предприятия, които е възможно да не разполагат с ресурсите или експертния опит на големите предприятия, е изключително важно да знаят какво могат да очакват при работа с партньор трета страна. Затова всички трети страни, които обслужват предимно малки и средни предприятия, трябва да споделят с всички свои клиенти известието за разкриване на информация при „Работа с трети страни“.

Поставете връзка към него на лесно за намиране място на уебсайта си. Примери за приемливи места са долният колонтитул на началната ви страница, таблото ви с отчети и секцията с продукти и услуги на сайта ви. Освен това, когато започнете да управлявате нов бизнес или подновите взаимоотношенията си със съществуващ такъв, трябва да информирате клиентите си за наличието на известие за разкриване на информация на уебсайта ви, като им изпратите електронно копие по имейл или на хартия по пощата.

Отзиви

Собствениците на бизнес могат да отговарят на отзиви в Google. Ако отговаряте на отзиви от името на крайния си клиент, най-напред трябва да получите упълномощаване от него. Всички отговори на отзиви трябва да спазват Правилата на Google за съдържанието на отзивите.

Статистика

Крайните клиенти, които използват услугите ви, трябва да разполагат с точна информация относно Google My Business, включително възможността да направят разлика между данни от Google My Business и други платформи. Ако с услугата си предоставяте отчетни данни от други платформи за управление на малки обяви, трябва да представяте данните от Google My Business отделно от данните от други източници. Отчетите ви могат да съдържат обобщени данни за ефективността (в които се включват данни от Google My Business и от други източници), при условие че данните от Google My Business са предоставени също така на леснодостъпно място. Нямате право да сравнявате или споделяте данните от Google My Business на даден клиент с другите си клиенти.

Пример: Ако вашият инструмент предоставя данни за ефективността по географско местоположение, обобщена от различни платформи (като например от Yelp, Yahoo, Bing и др.), той трябва да представя отделно отчет от Google My Business за ефективността по местоположение със съответните задължителни полета.

Споделяйте отчетите за разходите за управление и ефективността от Google My Business по начин, който дава възможност на клиентите ви да ги отварят лесно, като например по имейл или на уебсайта ви. Можете да спазите това изискване по друг начин, като дадете възможност на клиентите си да влизат в профилите си в Google My Business директно, за да разглеждат данните за ефективността.

Оповестяване

С използването на Google My Business не се създава, внушава или подсказва, че съществува партньорство, спонсорство или препоръка от страна на Google. Нямате право да изказвате твърдения относно използването ви на Google My Business, които внушават подобни взаимоотношения, без предварително писмено одобрение от Google.

Пречки пред действия на Google

Google може да наблюдава и проверява всяка дейност в Google My Business, за да гарантира спазване на всички приложими правила и условия. Нямате право да смущавате такова наблюдение или такава проверка или по друг начин да скривате от Google дейността си в Google My Business. Всяка пречка ще се разглежда като нарушение на настоящите правила.

Забранени практики

Заявяване на бизнес без съгласие

Можете да заявите и управлявате малка бизнес обява само ако получите изрично съгласие от собственика на бизнеса съгласно приложимото законодателство (писмено съгласие или подразбиране на форма на положително действие, като например поставяне на отметка в квадратче във формуляр). Устното съгласие не е достатъчно. В случай на конфликт между третата страна и търговеца трябва да сте в състояние да предоставите писмено или дигитално доказателство за съгласие. Не заявявайте дадена малка обява предварително, така че да стимулирате, убедите или принудите даден бизнес да стане ваш клиент.

Пример:

 • Изнудване на клиент за съгласие (т.е. съгласие, което не е изразено свободно, нито е информирано съгласие)

Неверни, подвеждащи или нереалистични твърдения

Искаме бизнесите да вземат информирани решения при работата с партньори трети страни, което означава, че трябва да описвате честно и правдиво дружеството, услугите си, свързаните с тях разходи и резултатите, които клиентите могат да очакват. Не изказвайте неверни, подвеждащи или нереалистични твърдения.

Примери:

 • Да се представяте невярно като Google чрез автоматизирани обаждания (обаждания чрез запис на глас) или други технологии.
 • Да гарантирате най-високите разположения в Google.
 • Да твърдите, че малките обяви ще се показват в резултатите в Google Търсене или Google Карти постоянно.
 • Да представяте безплатни продукти на Google като такива със заплащане за поставяне.
 • Да се представяте невярно като Google или като страна, свързана директно с Google, чрез подвеждащи имена на профили на организация. Това включва, но не само, използването на имена на профили, които споменават Google или сродни юридически лица, като „Google“, „Google Cloud“, „Alphabet,“ „Сертифицирано от Google“ и „Екипът на Google за поддръжка“.

Насилствено, обидно или неблагонадеждно поведение

Бизнесите трябва да получават същата отлична услуга от партньори трети страни, каквато биха получили при директна работа с Google. Затова не използвайте насилствени, обидни или неблагонадеждни тактики по отношение на потенциални или съществуващи клиенти.

Примери:

 • Извънредно чести нежелани телефонни обаждания, без да се съобразявате със списъците на лица, заявили нежелание да получават такива.
 • Оказване на неправомерен натиск върху клиент, за да започне или продължи да използва услугите на агенцията ви.
 • Заплахи, че клиентите ще загубят малката си обява, ако не започнат да използват услугите на агенцията ви.
 • Задържане на малка обява като заложник в замяна на пари. 
 • Фишинг.

Автоматично връщане в предишно състояние на актуализации и предлагани редакции от Google

Google използва много различни източници на данни, включително съдържание, генерирано от потребителите, и други данни на трети страни, за да се осигури публикуването на възможно най-точна информация за търговците и потребителите. Предприемането на автоматични действия за отхвърляне на предлагани актуализации без съгласието на търговеца е нарушение на условията. Третите страни трябва да се консултират с търговеца, за да потвърдят, че данните продължават да са верни. В противен случай това може да доведе до налагане на мерки, включително намаляване на квотата за приложния програмен интерфейс (API).

Настройка на профила

Ролята на собственик или член на организация е много отговорна. Молим ви да я ограничите само до няколко от най-доверените си служители. Научете повече за организациите и потребителските групи

Вие носите отговорност за запазването на целостта и сигурността на идентификационните данни от профилите на клиентите ви. Следват някои най-добри практики във връзка с малките обяви, профилите и управлението на паролите:

 • След като създадете малка обява от името на клиент, трябва да направите собственика на бизнеса собственик на малката обява, а себе си – неин мениджър.
 • Ако клиентът вече има малка обява в Google My Business, го помолете да ви покани като мениджър, а не като собственик.
 • Не споделяйте пароли с клиентите си.
 • Ако повече не управлявате дадена малка обява, трябва да я премахнете от профила си.

Всичко за правилата ни

Важно е да се запознаете и да бъдете в течение с промените в правилата на Google за трети страни. Ако сметнем, че нарушавате правилата ни, може да се свържем с вас, за да извършим подробен преглед на практиките ви и да поискаме да предприемете коригиращи действия. При многократни или сериозни нарушения е възможно да прекратим достъпа ви до управлението на малки обяви в Google My Business и да се свържем с клиентите ви, за да ги информираме за това.

Не забравяйте да преглеждате правилата на Google My Business.

Какво става, ако нарушите правилата

Преглед за спазването на правилата: По всяко време може да извършим преглед на бизнеса ви за спазване на правилата за трети страни. Ако се свържем с вас с искане за информация, свързана със спазване на правилата, длъжни сте да отговорите своевременно и незабавно да предприемете необходимите коригиращи действия, за да спазите правилата ни. Възможно е също да се свържем с клиентите ви, за да получим потвърждение.

Известие за неспазване на правилата: Ако смятаме, че нарушавате правилата за трети страни, обикновено се свързваме с вас, за да поискаме да предприемете коригиращи действия. Ако не успеете да извършите исканите корекции в посочения срок, може да предприемем ефективни действия. В случаите на сериозни или повтарящи се нарушения може да предприемем незабавни действия без известие.

Спиране на програми за трети страни: Участието ви в други програми на Google за партньори трети страни, като например Google Partners или Premier SMB Partners, зависи от спазването на настоящите правила за трети страни и може да бъде ограничено или прекратено, ако установим, че нарушавате правилата ни или не ни сътрудничите, когато проверяваме бизнеса ви за съответствие.

Спиране на профил: Може да спрем малките ви обяви в Google My Business и/или профила ви в Google My Business, ако извършите сериозно нарушение на правилата. В случай на многократни или особено сериозни нарушения е възможно повече да не сте в състояние да управлявате малки обяви в Google My Business. Можем също да се свържем с клиентите ви, за да ги информираме за това.

Подаване на сигнал за нарушение на правилата за трети страни

Смятате, че партньор трета страна нарушава тези правила? Уведомете ни: подайте сигнал за нарушение на правилата за трети страни.

Въпреки че може да не ви отговорим лично, когато се свържете с нас относно трета страна, ще направим проверка на коментарите ви и, ако е необходимо, ще предприемем съответните действия. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си