Programové zásady služby Knihy Google Play pro vydavatele

Zásady můžeme kdykoli změnit a vaší odpovědností je se o aktuálním znění zde uveřejněných zásad informovat a tyto zásady dodržovat. Na změny zásad upozorňujeme majitele účtů e-mailem.

Typy digitálních souborů, které Google přijímá k prodeji na Google Play

Společnost Google preferuje formát EPUB. Přijímáme soubory EPUB verze 2.0.1 a 3.0.1, včetně souborů s pevným rozvržením. Pokud soubory EPUB nejsou k dispozici, přijímáme i soubory PDF s textovým i grafickým obsahem. Preferujeme soubory PDF s textovou vrstvou.

Zabezpečení obsahu

Ve čtečkách v systému Android, v systému iOS a na webu Google používá vlastní technologii zabezpečení obsahu. Pokud jde o soubory, které si uživatelé chtějí stáhnout a používat v jiných aplikacích, podporujeme systém Adobe Content Server. Ten aktuálně představuje standardní řešení správy digitálních práv (DRM) v daném oboru. Google vyžaduje, aby uživatelé své čtečky se systémem Adobe ACS propojili se svým účtem Google prostřednictvím jednorázové autorizace. Zařízení pak mohou prostřednictvím rozhraní API společnosti Google žádat o soubory EPUB nebo PDF se šifrováním ACS. Google uživatelům také umožňuje stáhnout soubory EPUB a PDF se šifrováním ACS do podporovaného čtecího softwaru, například do aplikace Adobe Digital Editions.

Vysvětlení „Katalogové ceny“ a „Katalogové ceny výpůjčky“

„Katalogová cena“ umožňuje vydavatelům bez agenturní smlouvy doporučit cenu knihy na Google Play. Katalogová cena představuje pouze doporučení a nemusí odpovídat konečné prodejní ceně knihy na Google Play. U knih s povolením prodeje na výpůjční období Google v současné době umožňuje uvést „Katalogovou cenu výpůjčky“, která představuje cenu jedné výpůjčky v procentech z katalogové ceny knihy.

Vytváření přehledů pro nákupy a výpůjčky knih na Google Play

Přehledy o prodejích a výpůjčkách knih na Google Play jsou k dispozici v Centru pro partnery. Přehledy obsahují data prodejních transakcí, katalogové ceny v době prodeje, podíly z příjmů a čísla ISBN. V případě knih prodaných v podobě výpůjček Google uvádí také přehled příslušných výpůjčních podmínek.

Pravidla pro vracení peněz

Společnost Google přijímá požadavky na vracení plateb za zrušené nákupy do 7 dní od data prodeje, ale někdy posuzujeme i požadavky odeslané po této lhůtě, například kvůli souladu s platnými zákony. Za zrušené nákupy knih prodaných na výpůjční dobu 24 hodin se peníze nevracejí, výjimku tvoří pouze vady obsahu nebo služby. V jiných případech společnost Google přijme požadavek na vrácení peněz za výpůjčku nebo nákup pouze tehdy, když kniha na Google Play nesplňuje uváděnou funkci. Rozhodnutí, zda kniha na Google Play splňuje uváděnou funkci, náleží výhradně společnosti Google. Společnost Google může u dané knihy na Google Play posuzovat i další faktory než jen plnění uváděné funkce, například zda došlo během prodeje k chybě nebo zda žádost o vrácení platby není pokusem o zneužití služby. Když vrácení platby schválíme, transakce prodeje bude zrušena: uživateli bude zrušen přístup ke knize na Google Play, částka bude stržena z vašeho účtu a vrácena uživateli. (Pokud si uživatelé stáhli kopii knihy z Google Play do čtecího zařízení, mohou mít v některých případech ke knize omezený přístup i nadále.)

Kopírování, vkládání a tisk

Vydavatelé určují, u jaké části jejich textového obsahu bude uživatelům Google Play umožněno kopírování a vkládání. U knih prodávaných na Google Play doporučujeme nastavit míru kopírování a vkládání alespoň na 10 %, aby si uživatelé při čtení mohli snadno dělat poznámky. Pokud u knihy nenastavíte alespoň 20% míru kopírování a vkládání, nebude ji možné na Google Play zpřístupnit k vypůjčení.

U knih, do kterých uživatel bude psát, jejichž části bude vystřihovat nebo které vyžadují dostupnost fyzických stránek z jiného důvodu, je třeba vypnout nastavení ochrany DRM, aby si uživatel knihu mohl vytisknout. Knihy s uvedenými vlastnostmi, u kterých je ochrana DRM zapnutá, budou z obchodu odstraněny. Patří sem (mimo jiné):

  • omalovánky,
  • rébusy, křížovky, sudoku apod.,
  • knihy s částmi k vystřižení.

Obsahové zásady

Knihy, které na Google Play prodáváte, musejí odpovídat příslušným obsahovým zásadám pro vydavatele knih na Google Play. Pokud místní zákony povolují prodej knih s vyobrazením nahoty se sexuálním podtextem, která neslouží uměleckému, vzdělávacímu ani politickému účelu, musíte u těchto knih omezit možnost zobrazení náhledu na 0 %. Za tyto knihy musíte účtovat minimálně 1,00 $, nebo odpovídající částku v místní měně. Knihy tohoto typu není možné nabízet bez dalších poplatků.

Měna kupujícího

Společnost Google vám může povolit stanovení cen knih na Google Play v jiné měně, než je měna vašeho uvedeného bankovního účtu, a uživatelům může povolit vaše knihy v jiné měně nakupovat („nákup v měně uživatele“). V případě nákupů v měně uživatele vám Google bude částky vyplácet prostřednictvím služby Google Payments přímým převodem dle vlastního uvážení buď v amerických dolarech, nebo v měně vašeho bankovního účtu. Částky nákupu (uvedené v měně kupujícího) budou převáděny na základě směnného kurzu platného v době odeslání transakce. Ceny knih na Google Play tedy můžete například pro uživatele z Belgie uvést v eurech, a pokud je váš účet veden ve Spojených státech, společnost Google vám zaplatí v amerických dolarech. Směnný kurz bude stanoven finanční institucí, která pro společnost Google směnné kurzy vypočítává, a může být bez oznámení upraven podle stavu na trhu. Pokud u nákupu v měně uživatele následně dojde k vrácení platby, vrácení transakce, zpětnému zúčtování nebo jiné úpravě, použije společnost Google k výpočtu vašeho závazku vyplývajícího z takové transakce stejný směnný kurz a měnu, jaké byly použity při původní transakci nákupu v měně uživatele. Společnost Google si vyhrazuje právo tento převod měny zpoplatnit.

Ceny knih na Google Play se uživatelům zobrazují v místní měně, amerických dolarech, nebo eurech, podle uvážení obchodu Google Play v dané zemi. Pokud nemůžete ceny uvést v měně nákupu, můžete v Centru plateb ve svém účtu aktivovat převod měny. Společnosti Google tím umožníte ceny udané v základní měně automaticky převádět na jiné měny. (Tato funkce není dostupná ve všech účtech.) Další informace naleznete zde.

Dohoda o poskytování klientských služeb

Pokud vystupujete jako distributor knih vydaných jinou společností, musíte se společností Google uzavřít dohodu o poskytování klientských služeb. Dohoda o poskytování klientských služeb vám umožňuje nabízet digitální soubory a implementovat nastavení Partnerského programu a Google Play jménem jednotlivých zastupovaných vydavatelů. Každý z vydavatelů také musí uzavřít smlouvu přímo se společností Google. Informace o tom, jak získat status poskytovatele klientských služeb, naleznete zde.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka