Μεταφόρτωση και ενημέρωση αρχείων

Συμβουλές:

Ebook

Μπορείτε να ανεβάσετε ένα ή περισσότερα αρχεία για ένα βιβλίο ή για πολλά βιβλία στο Κέντρο Συνεργατών.

Για να ενημερώσετε ένα αρχείο, ανεβάστε τη νέα έκδοση, η οποία αντικαθιστά την παλιά έκδοση.

Ένα αρχείο για ένα μεμονωμένο ebook

Για να ανεβάσετε ένα αρχείο για ένα μεμονωμένο βιβλίο:

 1. Στη σελίδα λεπτομερειών του βιβλίου, μεταβείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
 2. Ανεβάστε το νέο αρχείο.

Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο ή τις εικόνες εξωφύλλου, ανεβάστε ένα νέο αρχείο στην υπάρχουσα καταχώριση βιβλίου.

Πολλά αρχεία για ένα μεμονωμένο ebook

Για να ανεβάσετε πολλά αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο:

 1. Στη σελίδα λεπτομερειών του βιβλίου, μεταβείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία σας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ονομασίας.
 3. Ανεβάστε και υποβάλετε όλα τα αρχεία ταυτόχρονα.
  • Εάν δεν υποβάλετε όλα τα απαιτούμενα αρχεία ταυτόχρονα, τα αρχεία παρατίθενται στην ενότητα Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα στην καρτέλα Περιεχόμενο του βιβλίου.
  • Δεν θα γίνει επεξεργασία του περιεχομένου ή του εξωφύλλου μέχρι να υποβάλετε όλα τα αναμενόμενα αρχεία. Για παράδειγμα:
   • Το αρχείο ISBN_frontcover.pdf παραμένει στη λίστα "Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα" έως ότου ανεβάσετε το αρχείο ISBN_interior.pdf.

Όταν ενημερώνετε ένα βιβλίο με πολλά αρχεία:

 • Για αρχεία .pdf αποτελούμενα από πολλά μέρη, όπως ISBN_1of2.pdf και ISBN_2of2.pdf:
  • Υποβάλετε ξανά όλα τα αρχεία, ακόμη και αν δεν ενημερώνονται όλα.
 • Για ένα αρχείο .pdf χωρίς το εξώφυλλο, όπως ISBN_interior.pdf και ISBN_frontcover.jpg:
  • Υποβάλετε ξανά το περιεχόμενο (ISBN_interior.pdf) για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία για το πιο πρόσφατο σύνολο αρχείων.
  • Εναλλακτικά, αν ενημερώσετε την εικόνα εξωφύλλου με ένα αρχείο .pdf και δεν αλλάξετε κανένα άλλο αρχείο, ονομάστε το αρχείο ISBN_frontcoveronly.pdf.

Πολλά αρχεία για πολλά ebook

Για να ανεβάσετε πολλά αρχεία για πολλά ebook:

 1. Μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων.
 2. Ορίστε τις Σύνθετεςεπιλογές και μετά Μεταφόρτωση αρχείων περιεχομένου (PDF, JPG…).
 3. Επιλέξτε μορφή.
 4. Επιλέξτε ebook.

Κάθε ενημερωμένο όνομα αρχείου θα πρέπει να έχει:

 • Το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχικό αρχείο ή
 • Το αναγνωριστικό ως πρόθεμα

Εάν χρησιμοποιείτε ένα όνομα αρχείου που δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις, θα εμφανιστεί μια νέα καταχώριση βιβλίου στον Κατάλογο βιβλίων.

Ένα ή πολλά αρχεία για ένα μεμονωμένο ηχητικό βιβλίο

Για να ανεβάσετε ένα αρχείο περιεχομένου ηχητικού βιβλίου:

 1. Στη σελίδα λεπτομερειών του βιβλίου, μεταβείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
 2. Επιλέξτε Μεταφόρτωση αρχείου ήχου.
 3. Αν χρειάζεται, μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία για να αλλάξετε τη σειρά τους.
 4. Κάθε αρχείο θα εμφανίζεται με την επιλογή εγγραφής ενός ονόματος κεφαλαίου. Αν ονομάσετε ένα κεφάλαιο, θα πρέπει να ονομάσετε όλα τα κεφάλαια. Αν επιλέξετε να μην ονομάσετε το κεφάλαιο, τα ονόματα των κεφαλαίων θα δημιουργηθούν αυτόματα.

Για να ανεβάσετε μια νέα έκδοση, η οποία αντικαθιστά την τρέχουσα έκδοση:

 1. Στη σελίδα λεπτομερειών του βιβλίου, μεταβείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
 2. Μπορείτε να επιλέξετε Αντιγραφή σε νέο πρόχειρο ή Νέο κενό πρόχειρο.
  • Με την επιλογή Αντιγραφή σε νέο πρόχειρο θα αντιγραφούν τα παλιά αρχεία σε μια νέα έκδοση, για την επεξεργασία του πίνακα περιεχομένων και της σειράς των κεφαλαίων.
  • Με την επιλογή Νέο κενό πρόχειρο δεν θα μεταφερθούν τυχόν υπάρχοντα αρχεία ή αλλαγές.

Σημαντικό: Προς το παρόν, δεν μπορείτε να ανεβάσετε πολλά αρχεία ηχητικών βιβλίων μαζικά. Για να στείλετε πολλά ηχητικά βιβλία, εξετάστε το ενδεχόμενο αποστολής μέσω αυτόματης λήψης.

Κατάσταση και ιστορικό αρχείων

Για να ελέγξετε την κατάσταση των αρχείων σας:

 1. Στο Κέντρο Συνεργατών των Βιβλίων Play, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 2. Κάντε κλικ στον τίτλο ενός βιβλίου.
 3. Στη σελίδα λεπτομερειών του βιβλίου, μεταβείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
  • Η κατάσταση αρχείου εμφανίζεται για κάθε όνομα αρχείου κάτω από την κεφαλίδα Κατάσταση.

Ebook:

Τα αρχεία θα εμφανιστούν στο ιστορικό μεταφορτώσεων με διαφορετικό όνομα αρχείου από αυτό που χρησιμοποιήσατε.

Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα Τα αρχεία παρατίθενται εδώ, εάν δεν έχουν ακόμη υποβληθεί επιτυχώς σε επεξεργασία. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει αρχεία που βρίσκονται υπό επεξεργασία και αρχεία με σφάλματα. Ανατρέξτε στη στήλη Ζητήματα για λεπτομέρειες
Περιεχόμενο που υποβλήθηκε σε επεξεργασία Εδώ παρατίθεται η πιο πρόσφατη έκδοση κάθε τύπου εμφάνισης που υποβλήθηκε επιτυχώς σε επεξεργασία. Η έκδοση που θα είναι διαθέσιμη στα Βιβλία Google και στο Google Play, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.
Αρχεία εξωφύλλου Εδώ παρατίθενται τα αρχεία εικόνας εξωφύλλου που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
Προηγούμενα αρχεία Εδώ παρατίθενται προηγούμενες εκδόσεις των αρχείων του βιβλίου σας, οι οποίες περιλαμβάνουν εκδόσεις που δεν υποβλήθηκαν επιτυχώς σε επεξεργασία, καθώς και παλιά αρχεία εικόνας εξωφύλλου.

Ηχητικά βιβλία:

Μπορείτε να βρείτε όλες τις εκδόσεις και την κατάσταση του περιεχομένου του ηχητικού βιβλίου σας στο αναπτυσσόμενο μενού που παρέχεται.

Ζωντανό περιεχόμενο Αυτή είναι η έκδοση που είναι διαθέσιμη στα Βιβλία Google και στο Google Play, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.
Εγκεκριμένο περιεχόμενο Αυτή είναι η έκδοση που θα είναι διαθέσιμη στα Βιβλία Google και στο Google Play μετά τον έλεγχο και τη δημοσίευση του βιβλίου.
Περιεχόμενο προσχεδίου Το περιεχόμενο έχει μεταφορτωθεί αλλά δεν έχει υποβληθεί ακόμη.
Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα Αρχεία που δεν έχουν υποβληθεί ακόμη επιτυχώς σε επεξεργασία.
Περιεχόμενο που απορρίφθηκε Περιεχόμενο που δεν πληροί τις απαιτήσεις αρχείων ήχου. Δείτε την καρτέλα προβλημάτων για να βρείτε μηνύματα σφάλματος.
Αρχεία εξωφύλλου Εδώ παρατίθενται τα αρχεία εικόνας εξωφύλλου που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
Συμπληρωματικό PDF Αρχεία PDF που διατίθενται στον αναγνώστη επιπρόσθετα στο αρχείο ήχου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού