Pravidlá pre obsah pre vydavateľov v službe Knihy Google Play

Na účely týchto pravidiel pre obsah sa výrazy „kniha“ a „knihy“ vzťahujú na obsah eKníh aj audiokníh.

Pravidlá pre obsah

Pravidlá pre obsah sú dôležité na to, aby sme mohli používateľom aj vydavateľom obsahu zaručiť bezproblémové prostredie. Môžete nám pomôcť tým, že budete tieto pravidlá dodržiavať. Výnimky z týchto pravidiel môžeme urobiť z umeleckých, vzdelávacích, historických, dokumentárnych alebo vedeckých dôvodov alebo v prípade iného významného prínosu pre verejnosť. Pravidlá sa môžu meniť, preto sledujte prípadné aktualizácie. Ďalšie informácie získate tiež v zmluvných podmienkach služby Google Play.

Pravidlá sú nasledujúce:

Spam a škodlivý softvér
Nešírte v službe Google Play spam ani škodlivý softvér. Spam zahŕňa napríklad nevyžiadaný reklamný alebo komerčný obsah a nevyžiadané či hromadné žiadosti. Nie je povolené šíriť malvér, vírusy ani iné programy, ktoré môžu zabrániť poskytovaniu služieb alebo uškodiť iným používateľom. Za spam sa okrem iného považuje:

 • nevyžiadaný propagačný alebo komerčný obsah;
 • obsah, ktorý je možné ľahko nájsť zadarmo na internete.

Obsah, ktorý je voľným dielom
Viacero verzií rovnakej knihy mýli zákazníkov a poskytuje minimálnu rozlišovaciu hodnotu. Z dôvodu rozšíreného kopírovania už nie sú akceptované knihy s obsahom, ktorý je voľným dielom (okrem kníh od vybraných partnerov).

Neexkluzívny prenos obsahu
Google niekedy dostane rovnakú knihu od rôznych strán, pričom niektoré alebo všetky z  nich sú držiteľmi práv na publikovanie príslušnej knihy. Google nemôže pôsobiť ako sprostredkovateľ potenciálnych sporov autorov, vydavateľov a ďalších strán týkajúcich sa autorských práv. Snažíme sa však postupovať opatrne a vyhýbať sa neautorizovaným kópiám. Môžeme tiež odmietnuť duplicitné kópie jednej knihy, pretože niekoľko verzií tej istej knihy by mohlo zmiasť našich používateľov.

Ak sa domnievate, že druhá strana zverejnila obsah bez vášho povolenia, prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách spoločnosti Google týkajúcich sa autorských práv.

Zavádzajúci obsah a obsah nespĺňajúci očakávania
Neposkytujte obsah, ktorý zavádza zákazníkov, a/alebo obsah s veľmi nízkym dojmom používateľa. Obsah, v súvislosti s ktorým budeme neustále dostávať sťažnosti od používateľov, môže podliehať kontrole. Mimo iného nie je povolený napríklad nasledujúci obsah:

 • knihy, ktoré je možné ľahko zameniť za aplikácie alebo iný druh digitálneho obsahu;
 • ukážky, ktorých jediným cieľom je inzerovať iné knihy alebo zvyšovať ich predaj;
 • metadáta ťažko odlíšiteľné od existujúcich kníh vrátane zavádzajúcich názvov, mien autorov, popisov či obálok, alebo také, ktoré môžu spôsobiť nedorozumenie týkajúce sa formátu knihy;
 • knihy obsahujúce problémy s kvalitou súborov s obsahom, v dôsledku čoho je pochopenie obsahu sťažené;
 • strojovo čítaný zvukový obsah, v prípade ktorého je možné jednoznačne identifikovať, že ho nečíta človek.

Agresívne, útočné alebo pohoršujúce materiály
Nie je povolené podnecovanie k násiliu alebo terorizmu. To zahŕňa materiály, ktorých účelom je obťažovanie ostatných, vyhrážky vážnym ublížením na zdraví alebo smrťou, prípadne snaha o získanie podpory pri fyzickom poškodení iných. Ďalej nepovoľujeme grafické materiály znázorňujúce extrémne násilie alebo exkrementy.

Nenávistné výroky
Nie je povolený obsah, ktorý propaguje nenávisť, násilie alebo genocídu voči akejkoľvek identifikovateľnej alebo chránenej skupine alebo jednotlivcovi. Medzi chránených patria jednotlivci a skupiny vymedzené na základe rasy alebo etnickej príslušnosti, národnosti (vrátane občianstva), náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, pohlavia, veku, statusu veterána, sexuálnej orientácie alebo pohlavnej identity.

Sexuálne explicitný materiál

Povolený obsah

 • obrázky nahoty so vzdelávacou, umeleckou, historickou alebo dokumentárnou hodnotou
 • sexuálne explicitný obsah.

Tieto typy sexuálne explicitných materiálov sú síce povolené, avšak od vydavateľov požadujeme, aby prešli v Centre pre partnerov na kartu Nastavenia a príslušný obsah označili ako „Obsah nevhodný pre rodinu“.

Nepovolený obsah

 • obrázky nahoty bez vzdelávacej, umeleckej, historickej či dokumentárnej hodnoty,
 • pornografický text,
 • sexuálne explicitné výrazy v nadpisoch, podnadpisoch alebo popisoch,
 • sexuálne explicitné úryvky v popisoch,
 • sexuálne explicitný text popisujúci extrémne sexuálne praktiky, ako sú pedofília alebo sodomia,
 • obsah odkazujúci na komerčné stránky s pornografickými videami.

Výnimky z týchto pravidiel môžeme urobiť z umeleckých, vzdelávacích, historických, dokumentárnych alebo vedeckých dôvodov alebo v prípade iného významného prínosu pre verejnosť.

Bezpečnosť detí
Spoločnosť Google netoleruje absolútne žiadny obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Používať službu Google Play na vytváranie, prechovávanie alebo distribúcii obsahu, ktorý znázorňuje sexuálne zneužívanie detí, je prísne zakázané. Upozorňujeme, že úzko spolupracujeme s políciou. Šíriteľov detskej pornografie nahlásime úradom a akýkoľvek obsah propagujúci tieto aktivity bude odstránený.

Osobné a dôverné informácie
Nezdieľajte osobné ani dôverné informácie. Neoprávnený predaj alebo šírenie osobných a dôverných informácií, napríklad údajov z kreditných kariet, rodných čísel, čísel vodičských preukazov a iných oprávnení alebo ďalších údajov, ktoré nie sú verejne dostupné, je zakázané. Vo väčšine prípadov platí, že údaj, ktorý je dostupný inde na internete alebo vo verejných záznamoch, nie je v rámci našich pravidiel považovaný za súkromný alebo dôverný.

Protizákonné činnosti
Nepoužívajte službu Google Play na nezákonné činnosti. Ak sa objaví podozrenie z nezákonnej činnosti, prijmeme vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať odobratie prístupu k našim produktom, pozastavenie účtu Google a nahlásenie činnosti príslušným úradom.

Autorské práva
Dodržujte autorské zákony. Budeme sa zaoberať všetkými upzorneniami na údajné porušenie autorských práv. Opakované porušenie práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv povedie k ukončeniu účtu. Prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách spoločnosti Google týkajúcich sa autorských práv.

Presadzovanie pravidiel

Google prijíma informácie o porušení pravidiel prostredníctvom tlačidla Nahlásiť zneužitie, ktoré je súčasťou služby. Môžeme podniknúť nasledujúce akcie:

 • odstrániť materiál,
 • zakázať vám prístup k jednej alebo viacerým službám Google,
 • odstrániť váš účet Google,
 • nahlásiť nezákonné materiály príslušným orgánom činným v trestnom konaní,
 • naúčtovať vám sumu pokrývajúcu kompenzácie zákazníkom.

Ak práve prebieha posudzovanie obsahu knihy z dôvodu možného porušenia našich pravidiel pre obsah, môžeme pre ňu dočasne zakázať zobrazenie ukážky v službe Google Play a vo vyhľadávaní služby Knihy Google.

To, že používateľ nesúhlasí s niektorým materiálom alebo ho považuje za nevhodný, neznamená, že materiál odstránime alebo podnikneme iné akcie. Chápeme, že ľudia majú rôzne názory, a pri posudzovaní správ o zneužití to berieme do úvahy.

Spoločnosť Google si vyhradzuje právo kedykoľvek a výhradne na základe vlastného rozhodnutia vyradiť z predaja akúkoľvek knihu odoslanú do služby Google Play.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?