[GA4] Yêu cầu xóa dữ liệu

Để xoá dữ liệu được liên kết với mã nhận dạng người dùng hoặc mã biệt danh, hãy xem bài viết Khám phá người dùng.
Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để tạo yêu cầu xóa dữ liệu cho một tài sản Google Analytics.

Nếu cần xoá dữ liệu khỏi máy chủ của Analytics vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể sử dụng tính năng yêu cầu xoá dữ liệu để gửi yêu cầu xoá.

Yêu cầu xoá dữ liệu được dùng để xoá văn bản mà thông số sự kiện đã thu thập được. Dữ liệu cụ thể về văn bản này sẽ bị xoá và thay thế bằng “(data deleted)”, nhưng sự kiện này sẽ vẫn được tính trong các chỉ số tổng thể trong báo cáo của bạn.

Bạn không thể sử dụng tính năng này với thuộc tính Google Analytics cho Firebase. Để sử dụng tính năng này, trước tiên, bạn cần phải nâng cấp tài sản đó lên tài sản Google Analytics 4.
Nội dung trong bài viết này:

Tạo yêu cầu xoá dữ liệu

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Thu thập và sửa đổi dữ liệu, hãy nhấp vào Yêu cầu xoá dữ liệu.
 2. Bảng này liệt kê các yêu cầu gần đây nhất. Để tạo một yêu cầu mới, hãy nhấp vào Lập lịch yêu cầu xoá dữ liệu.
 3. Chọn loại yêu cầu xoá:
Xoá tất cả thông số của tất cả sự kiện Lựa chọn này sẽ xoá tất cả các thông số đã đăng ký và được thu thập tự động trên tất cả các sự kiện được thu thập.
Xoá tất cả thông số đã đăng ký của những sự kiện đã chọn Lựa chọn này sẽ xoá tất cả các thông số đã đăng ký, được thu thập trong danh sách sự kiện mà bạn chọn trong bước tiếp theo.
Xoá những thông số được chọn của tất cả sự kiện Lựa chọn này sẽ xoá những thông số đã đăng ký mà bạn chọn trong bước tiếp theo trên tất cả các sự kiện được thu thập.
Xoá những thông số được chọn của những sự kiện được chọn Lựa chọn này sẽ xoá những thông số đã đăng ký mà bạn chọn ở bước tiếp theo trong danh sách sự kiện mà bạn cũng chọn trong bước tiếp theo.
Xoá những thuộc tính người dùng đã chọn Lựa chọn này sẽ xoá những thuộc tính người dùng mà bạn chọn trong bước tiếp theo

 

 1. Chọn ngày Bắt đầuKết thúc.

  Xin lưu ý rằng quy trình xoá này sử dụng múi giờ của tài sản khi xoá dữ liệu.
 2. Chọn (các) trường dữ liệu cụ thể mà bạn muốn xoá:
 • Sự kiện
  Chọn tối đa 100 sự kiện trong danh sách sự kiện (nếu có). Danh sách này hiển thị những sự kiện gần đây nhất mà bạn đã thu thập và có thể chưa phải là danh sách đầy đủ. Bạn cũng có thể nhập bất kỳ tên sự kiện nào và nhấn Enter để thêm bất kỳ tên sự kiện tùy chỉnh nào vào danh sách. Bạn có thể thêm tối đa 100 sự kiện vào một yêu cầu duy nhất.
 • Thông số
  Chọn tối đa 100 thông số trong danh sách thông số (nếu có). Danh sách này hiển thị toàn bộ thông số đã đăng ký trước đây và thông số tự động mà bạn thu thập được. (Thông số tự động chỉ hiển thị nếu bạn chọn Xoá những thông số đã chọn của tất cả sự kiện trong Bước 5.)
 • Thuộc tính người dùng
  Chọn tối đa 100 thuộc tính người dùng trong danh sách thuộc tính người dùng (nếu có). Danh sách này hiển thị toàn bộ thuộc tính người dùng đã đăng ký trước đây mà bạn thu thập được.
 1. Nhập giá trị để xác định dữ liệu mà bạn muốn xoá.

  Chọn Chỉ xóa các giá trị thông số chứa văn bản sau (không bắt buộc).

  Nhập một giá trị vào hộp văn bản. Analytics sẽ chỉ xoá giá trị thứ nguyên cho các sự kiện/thông số/thứ nguyên người dùng được chỉ định có chứa giá trị mà bạn nhập tại đây. Analytics coi đây là toán tử contains (chứa) và sử dụng kiểu khớp không phân biệt chữ hoa chữ thường khi áp dụng các giá trị để xoá.

  Bạn không thể chỉ định một giá trị đặt trước như "(chưa đặt)": Analytics không xoá các giá trị đặt trước.
 2. Nhấp vào Gửi.

Sau khi tạo yêu cầu

Người dùng có vai trò Người chỉnh sửa sẽ nhận được thông báo về yêu cầu này qua email. Khoảng thời gian xem trước sẽ bắt đầu ngay sau khi bạn gửi yêu cầu. 

7 ngày đầu tiên của khoảng thời gian xem trước cũng là thời gian gia hạn mà người dùng có vai trò Người chỉnh sửa có thể huỷ yêu cầu trên trang chi tiết về yêu cầu. Từ ngày thứ 8 của khoảng thời gian xem trước cho đến khi yêu cầu xoá hoàn tất, yêu cầu của bạn sẽ có trạng thái Có thể xem trước / Đang xóa.

Huỷ/Xoá

Bạn có thể huỷ bất kỳ yêu cầu nào trong vòng 7 ngày kể từ ngày tạo. Hãy sử dụng trang thông tin chi tiết về yêu cầu. Trong 7 ngày đầu tiên, bạn cũng có thể xem trước những ảnh hưởng của việc xoá dữ liệu trong báo cáo cũng như trong công cụ Khám phá.

Tại một thời điểm bất kỳ, bạn chỉ được có tối đa 12 yêu cầu xoá (thời gian gia hạn/đang chờ xoá) đang có hiệu lực cho mỗi tài sản.

Trong thời gian gia hạn và trong khi quá trình xoá đang chờ xử lý hoặc đang diễn ra, các báo cáo và hoạt động phân tích của bạn sẽ bỏ qua dữ liệu được xác định trong yêu cầu như thể chúng đã bị xoá. Việc bỏ qua dữ liệu này giúp bạn có cơ hội xem trước những ảnh hưởng của việc xoá và xác nhận rằng bạn chấp nhận những ảnh hưởng này. 

Có thể mất từ 7 đến 63 ngày để xử lý yêu cầu xoá dữ liệu (tuỳ thuộc vào lượng dữ liệu cần xoá) và chỉ có thể xoá những dữ liệu đã tồn tại hơn 12 ngày

Bạn có thể xem danh sách các yêu cầu gần đây nhất cho từng tài sản trong cột Tài sản > Yêu cầu xoá dữ liệu. Sau khi yêu cầu xoá được xử lý xong, bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu đã xoá.

Người dùng có vai trò Người chỉnh sửa cũng sẽ nhận được thông báo khi quá trình xoá dữ liệu bắt đầu và hoàn tất.

Những thông số có thể xoá

Analytics cho phép xoá những thông số được thu thập tự động và những thông số tuỳ chỉnh đã được đăng ký dưới dạng phương diện tuỳ chỉnh. 

Analytics không xoá các thông số dạng số, thông số dạng văn bản có nguồn gốc từ giá trị nhận dạng nội bộ đáng tin cậy, hoặc giá trị đặt trước "", "(not set)" và "(data deleted)".

Thông số được thu thập tự động

Chỉ có thể xoá những thông số được thu thập tự động khi chọn Xoá tất cả thông số của tất cả sự kiện.

Danh sách thông số được thu thập tự động mà Analytics không xoá
 • age
 • app_instance_id
 • audience
 • browser
 • browser_version
 • city
 • continent_name
 • country
 • gender
 • hour
 • latitude
 • longitude
 • platform
 • platform_version
 • region
 • stream_name
 • sub_continent_region
 • user_property_name

Thông số tuỳ chỉnh

Analytics xoá những thông số tuỳ chỉnh đã được đăng ký dưới dạng phương diện tuỳ chỉnh. Nếu bạn không thấy thông số muốn xoá trong danh sách này, thì có khả năng là do thông số đó chưa được đăng ký. Bạn phải xác nhận tên và thông tin đăng ký của thông số mà bạn đang muốn xoá.

Nếu bạn đã tạo một phương diện tuỳ chỉnh sẽ nhận giá trị từ một thông số được thu thập tự động, thì việc xoá thông số tuỳ chỉnh sẽ không xoá thông số được thu thập tự động này.

Trước tháng 7 năm 2022, Analytics không hỗ trợ xoá những thông số đã lưu trữ. Nếu đã lưu trữ một phương diện tuỳ chỉnh trước tháng 7 năm 2022 và cần xoá thông số sự kiện đó, thì bạn có thể làm theo một trong những cách sau:
 • xoá tất cả thông số của tất cả sự kiện, hoặc
 • xoá tất cả thông số cho một nhóm sự kiện.

Tác động của việc xoá dữ liệu đến các tính năng khác của GA4

Phân bổ chiến dịch

Kể từ thời điểm quá trình xoá hoàn tất, tất cả thông tin trước đó của chiến dịch sẽ không còn được cung cấp cho hoạt động phân bổ. Sau đó, giá trị đóng góp có thể được phân bổ cho các chiến dịch khác (nếu có sẵn từ các lượt nhấp vào quảng cáo của bên thứ nhất, hoặc thông tin mới về chiến dịch được thu thập sau khi xoá), hoặc sẽ được coi là "Trực tiếp".

Chế độ đồng ý

Nếu đang sử dụng Chế độ đồng ý cho tài sản, bạn có thể cần thêm 7 ngày theo lịch sau ngày kết thúc của yêu cầu xoá dữ liệu để đảm bảo rằng mọi giá trị bạn đang muốn xoá đều bị xoá khỏi mô hình hành vi. Điều này là do Analytics huấn luyện các mô hình học máy dựa trên dữ liệu từ những người dùng đã đồng ý (tức là dữ liệu mà bạn có thể đang cố gắng xoá) và ước chừng hành vi của người dùng trong tương lai dựa trên dữ liệu huấn luyện đó.

Dữ liệu của người dùng đã đồng ý có thể được dùng để lập mô hình dữ liệu trong tối đa 7 ngày nữa khi chúng được trình bày trong báo cáo. Vì vậy, bạn có thể cần thêm 7 ngày nữa vào yêu cầu xoá. Ví dụ: nếu ngày kết thúc ban đầu của yêu cầu xoá dữ liệu là ngày 1 tháng 1, hãy đổi thành ngày 8 tháng 1.

Tài sản phụ

Mọi dữ liệu mà bạn xoá khỏi tài sản nguồn cũng bị xoá khỏi tài sản phụ của nó. Tuy nhiên, mọi dữ liệu mà bạn xoá khỏi tài sản phụ sẽ chỉ bị xoá khỏi tài sản phụ đó. Tìm hiểu thêm về các tài sản phụ

Tài sản cuộn lên

Khi bạn tạo yêu cầu xoá dữ liệu cho một tài sản nguồn, dữ liệu đó cũng sẽ bị xoá khỏi tài sản tổng hợp. Khi bạn tạo yêu cầu xoá dữ liệu cho một tài sản tổng hợp, dữ liệu đó sẽ chỉ bị xoá khỏi tài sản tổng hợp. Tìm hiểu thêm về tài sản tổng hợp

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11956776372723822260
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256