[GA4] בקשות למחיקת נתונים

כדי למחוק נתונים שמשויכים למזהי משתמשים או למזהים שעברו פסאודונימיזציה, אפשר לעיין במאמר ניתוח משתמשים נפרדים.
כדי שתוכלו לשלוח בקשות למחיקת נתונים מנכס Google Analytics, צריך להיות לכם תפקיד 'עריכה' בנכס.

אם אתם רוצים שנתונים יימחקו משרתי Analytics מכל סיבה שהיא, אתם יכולים למלא טופס בקשה למחיקת נתונים ולבקש שהם יוסרו.

בקשה למחיקת נתונים משמשת למחיקת טקסט שנאסף באמצעות פרמטרים של אירועים. נתוני הטקסט הספציפיים יימחקו ויוחלפו בכיתוב '(הנתונים נמחקו)', אבל האירוע עדיין ייכלל במדדים הכוללים שבדוחות.

לא ניתן להשתמש בתכונה הזו בנכס Google Analytics for Firebase. כדי להשתמש בה צריך לשדרג לנכס Google Analytics 4.
הנושאים במאמר:

יצירת בקשה למחיקת נתונים

 1. בדף ניהול בקטע איסוף ושינוי של נתונים, לוחצים על בקשה למחיקת נתונים.
 2. בטבלה מפורטות הבקשות האחרונות שלכם. כדי ליצור בקשה חדשה, לוחצים על תזמון בקשה למחיקת נתונים.
 3. בוחרים את אופן מחיקת הנתונים:
מחיקת כל הפרמטרים בכל האירועים אם תבחרו באפשרות הזו, המערכת תמחק את כל הפרמטרים הרשומים וכל הפרמטרים שנאספו באופן אוטומטי בכל האירועים.
מחיקת כל הפרמטרים הרשומים באירועים שנבחרו אם תבחרו באפשרות הזו, המערכת תמחק את כל הפרמטרים הרשומים שנאספו מרשימה של אירועים שתבחרו בשלב הבא.
מחיקת הפרמטרים שנבחרו בכל האירועים אם תבחרו באפשרות הזו, המערכת תמחק את הפרמטרים הרשומים שתבחרו בשלב הבא בכל האירועים שנאספו.
מחיקת הפרמטרים שנבחרו באירועים שנבחרו אם תבחרו באפשרות הזו, המערכת תמחק את הפרמטרים הרשומים שתבחרו בשלב הבא מרשימה של אירועים שגם אותם תבחרו בשלב הבא.
מחיקה של מאפייני המשתמשים שנבחרו אם תבחרו באפשרות הזו, המערכת תמחק את מאפייני המשתמשים שתבחרו בשלב הבא.

 

 1. בוחרים תאריכי התחלה וסיום.

  חשוב לזכור שתהליך המחיקה מבוסס על אזור הזמן שמוגדר בנכס בזמן המחיקה.
 2. בוחרים את השדות הספציפיים של הנתונים שרוצים למחוק:
 • אירועים
  בוחרים עד 100 אירועים מרשימת האירועים (במקרים רלוונטיים). ברשימה מוצגים האירועים האחרונים שנאספו וייתכן שלא תוצג בה היסטוריית אירועים מלאה. אפשר גם להזין שם של אירוע וללחוץ על Enter כדי להוסיף לרשימה שם של אירוע מותאם אישית. ניתן להוסיף עד 100 אירועים לכל בקשה.
 • פרמטרים
  בוחרים עד 100 פרמטרים מרשימת הפרמטרים (במקרים רלוונטיים). ברשימה מוצגים כל הפרמטרים הרשומים (היסטוריה מלאה) וכל הפרמטרים שנאספו באופן אוטומטי בחשבון (הפרמטרים שנאספו באופן אוטומטי מוצגים רק אם בוחרים באפשרות מחיקת הפרמטרים שנבחרו בכל האירועים בשלב 5).
 • מאפייני משתמשים
  בוחרים עד 100 מאפייני משתמשים מרשימת המאפיינים (במקרים רלוונטיים). ברשימה מוצגים כל מאפייני המשתמשים שנאספו (היסטוריה מלאה).
 1. מזינים ערך כדי לזהות אילו נתונים רוצים למחוק.

  אופציונלי: בוחרים באפשרות מחיקת ערכי פרמטרים שכוללים את הטקסט הבא בלבד.

  מזינים ערך בתיבת הטקסט. מערכת Analytics תמחק מהאירועים, הפרמטרים או מאפייני המשתמש שציינתם רק את ערכי המאפיינים שכוללים את הערך שתזינו בשלב הזה. מערכת Analytics מתייחסת להגדרה הזאת כאופרטור contains ומחפשת התאמות לא תלויות-רישיות לערך שהוגדר למחיקה.

  אי אפשר לציין כאן ערך שמור כמו '(not set)': מערכת Analytics לא מוחקת ערכים שמורים.
 2. לוחצים על שליחה.

אחרי יצירת הבקשה

משתמשים בעלי הרשאת עריכה מקבלים התראה באימייל על הבקשה שנשלחה. זמן קצר אחרי שליחת הבקשה, מתחיל פרק זמן שבו אפשר לראות תצוגה מקדימה של השפעות המחיקה. 

7 הימים הראשונים שבהם התצוגה המקדימה זמינה הם גם תקופת החסד שבמהלכה משתמשים בעלי הרשאת עריכה יכולים לבטל את הבקשה. כדי לעשות זאת, עליהם להיכנס לדף הפרטים של הבקשה. החל מהיום ה-8 של פרק הזמן שבו התצוגה המקדימה זמינה ועד לסיום הטיפול בבקשת המחיקה, סטטוס הבקשה הוא התצוגה המקדימה פעילה / המחיקה מתבצעת.

ביטול/מחיקה

אפשר לבטל כל בקשה תוך 7 ימים מרגע שיוצרים אותה. כדי למחוק בקשה, צריך להיכנס לדף הפרטים שלה. במהלך 7 הימים הראשונים שלאחר יצירת הבקשה, אפשר גם לראות תצוגה מקדימה של השפעות המחיקה בדוחות ובכלי הניתוחים.

בכל רגע נתון, יכולות להיות עד 12 בקשות פעילות (תקופת חסד/בהמתנה למחיקה) לכל נכס.

במהלך תקופת החסד וכל עוד המחיקה בהמתנה או מתבצעת, הנתונים שכלולים בבקשה מושמטים מהדוחות ומהניתוחים, כאילו שהם כבר נמחקו. השמטת הנתונים מאפשרת לכם לראות תצוגה מקדימה של ההשפעה שתהיה למחיקה ולבדוק אם זה מה שציפיתם שיקרה. 

הטיפול בבקשה למחיקת נתונים עשוי להימשך בין 7 ל-63 ימים, בהתאם לכמות הנתונים שביקשתם למחוק. בנוסף, הנתונים צריכים להיות בני יותר מ-12 ימים כדי שנוכל למחוק אותם. 

תמצאו רשימה של הבקשות האחרונות לכל נכס בעמודה 'נכס' > 'בקשות למחיקת נתונים'. אחרי סיום הטיפול בבקשה, לא ניתן לבטל את מחיקת הנתונים.

משתמשים בעלי הרשאת עריכה מקבלים התראה נוספת כשמחיקת הנתונים מתחילה ועוד אחת כשהיא מסתיימת.

פרמטרים שאפשר לבקש למחוק

מערכת Analytics תומכת במחיקה של פרמטרים שנאספים באופן אוטומטי ופרמטרים מותאמים אישית שרשומים כמאפיינים מותאמים אישית. 

מערכת Analytics לא מוחקת פרמטרים מספריים או פרמטרים של טקסט שנגזרים ממזהים פנימיים מהימנים. היא גם לא מוחקת את הערכים השמורים "", "(not set)" ו-"(data deleted)".

פרמטרים שנאספים באופן אוטומטי

אפשר למחוק פרמטרים שנאספים באופן אוטומטי רק כשבוחרים באפשרות 'מחיקת כל הפרמטרים בכל האירועים'.

רשימת פרמטרים שנאספים באופן אוטומטי ומערכת Analytics לא מוחקת
 • age
 • app_instance_id
 • audience
 • browser
 • browser_version
 • city
 • continent_name
 • country
 • gender
 • hour
 • latitude
 • longitude
 • platform
 • platform_version
 • region
 • stream_name
 • sub_continent_region
 • user_property_name

פרמטרים מותאמים אישית

מערכת Analytics מוחקת פרמטרים מותאמים אישית שרשומים כמאפיינים מותאמים אישית. אם הפרמטר שאתם רוצים למחוק מהרשימה לא מופיע, יכול להיות שהוא מעולם לא נרשם. עליכם לבדוק את השם של הפרמטר שאתם רוצים למחוק ולוודא שהוא רשום.

אם יצרתם מאפיין מותאם אישית שמקבל את הערך שלו מפרמטר שנאסף באופן אוטומטי, מחיקת המאפיין המותאם אישית לא תגרום למחיקת הפרמטר שנאסף באופן אוטומטי.

לפני יולי 2022, מערכת Analytics לא תמכה במחיקה של פרמטרים שהועברו לארכיון. אם העברתם מאפיין מותאם אישית לארכיון לפני יולי 2022 ואתם רוצים למחוק את הפרמטר של האירוע הזה, אתם יכולים לבצע את אחת מהפעולות הבאות:
 • למחוק את כל הפרמטרים בכל האירועים, או
 • למחוק את כל הפרמטרים בקבוצת אירועים מסוימת.

איך המחיקה של נתונים משפיעה על תכונות אחרות ב-GA4

שיוך לקמפיינים

אחרי מחיקת הנתונים, לא תהיה יותר אפשרות לשייך לפי נתונים היסטוריים מהקמפיין. מאותו רגע, הקרדיט ישויך לקמפיינים אחרים (אם יש נתונים זמינים מקליקים ישירים על מודעות או נתונים חדשים של הקמפיינים שנאספו אחרי המחיקה), או שהשיוך ייחשב 'ישיר'.

סטטוס הסכמה

אם אתם משתמשים בתכונה סטטוס הסכמה בנכס שלכם, ייתכן שתצטרכו להוסיף שבעה ימים קלנדריים לתאריך הסיום של הבקשה למחיקת נתונים, כדי להבטיח שכל ערך שסימנתם באופן ספציפי למחיקה יימחק מהמודלים ההתנהגותיים. הסיבה לכך היא שאימון המודלים של למידת המכונה ב-Analytics מתבסס על נתונים ממשתמשים שהביעו הסכמה לאיסוף שלהם (כלומר הנתונים שאתם מנסים למחוק), והמערכת מבצעת הערכה לגבי התנהגות המשתמשים בעתיד על סמך נתוני האימון האלה.

יכול להיות שהמערכת תשתמש בנתונים שמשתמשים הסכימו לשתף כדי ליצור מודל נתונים של עד שבעה ימים מעבר למועד שבו הנתונים האלה היו קיימים בדוחות. לכן, ייתכן שתצטרכו להוסיף עוד שבעה ימים לבקשת המחיקה שלכם. לדוגמה, אם תאריך הסיום המקורי של הבקשה למחיקת נתונים הוא 1 בינואר, צריך לשנות את התאריך ל-8 בינואר במקום זאת.

נכסי משנה

נתונים שאתם מוחקים מנכס מקור נמחקים גם מנכסי המשנה שלו. עם זאת, נתונים שמוחקים מנכס משנה יימחקו רק ממנו. מידע נוסף על נכסי משנה

נכסי-על

כששולחים בקשה למחיקת נתונים מנכס מקור, הנתונים האלה נמחקים גם מנכס-העל. כששולחים בקשה למחיקת נתונים מנכס-על, הנתונים האלה נמחקים רק מנכס-העל. מידע נוסף על נכסי-על

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
בחירת תוכנית הלימודים האישית שלכם

מומלץ לנסות את google.com/analytics/learn, משאב חדש שיעזור לכם להפיק כמה שיותר מ-Google Analytics 4. באתר החדש תמצאו סרטונים, מאמרים ותהליכים מודרכים, וגם קישורים ל-Discord, לבלוג, לערוץ ה-YouTube ולמאגר ה-GitHub של Google Analytics.

מתחילים ללמוד כבר היום!

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי