Nhóm kênh mặc định

Nhóm kênh là định nghĩa về các nguồn lưu lượng truy cập dựa trên quy tắc. Các định nghĩa hệ thống mặc định này phản ánh chế độ xem hiện tại của Analytics về những quy tắc tạo thành từng kênh. Mặc dù những định nghĩa này có thể phát triển khi thị trường phát triển, nhưng chúng tôi vẫn cung cấp định nghĩa hiện tại ở đây để bạn có thể tham khảo.

Bạn có thể sử dụng các định nghĩa này để gắn thẻ URL trang đích. Analytics không áp dụng quy tắc chữ hoa chữ thường khi bạn sử dụng các định nghĩa này.

Kênh Định nghĩa
Trực tiếp

Nguồn khớp chính xác trực tiếp

Phương tiện khớp chính xác (not set)

HOẶC

Phương tiện khớp chính xác (none)

Tìm kiếm không phải trả tiền Phương tiện khớp chính xác không phải trả tiền
Mạng xã hội có trả tiền

Nguồn khớp với biểu thức chính quy ^(internal list of social sites)$

Phương tiện khớp với biểu thức chính quy ^(cpc|ppc|paid)$

Mạng xã hội không phải trả tiền

Nguồn khớp với biểu thức chính quy ^(internal list of social sites)$

HOẶC

Phương tiện khớp với biểu thức chính quy ^(social|social-network|social-media|sm|social network|social media)

Email

Phương tiện = email|e-mail|e_mail|e mail

HOẶC

Nguồn = email|e-mail|e_mail|e mail

Đơn vị liên kết

Phương tiện = affiliate|affiliates

Giới thiệu Phương tiện = referral
Tìm kiếm có trả tiền

(Phương tiện Google Analytics khớp với biểu thức chính quy ^(cpc|ppc|paidsearch)$

Mạng quảng cáo Google Analytics không khớp chính xác với DISPLAY)

HOẶC

Mạng quảng cáo Google Analytics khớp chính xác với PAID_SEARCH

Video Mạng quảng cáo Google Analytics khớp chính xác với VIDEO
Hiển thị

Mạng quảng cáo Google Analytics khớp chính xác với DISPLAY

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố