[GA4] Sự khác biệt về số người dùng

Bạn có thể thấy sự khác biệt về số lượng người dùng giữa các thuộc tính của Google Analytics 4 và của Universal Analytics Chuẩn/360 trong các trường hợp sau:

  • Hai loại thuộc tính này đang sử dụng phương thức xác định người dùng khác nhau. Ví dụ: thuộc tính Google Analytics 4 sử dụng User-ID và thuộc tính Chuẩn/360 sử dụng Client ID.
  • Thuộc tính Google Analytics 4 tập trung vào người dùng đang hoạt động (người dùng hiện đang tương tác) trong khi thuộc tính Chuẩn/360 tập trung vào tổng số người dùng.
  • Theo mặc định, dữ liệu báo cáo thuộc tính Google Analytics 4 bao gồm tất cả các luồng dữ liệu, trong khi trong thuộc tính Chuẩn/360, bạn phải thêm các luồng dữ liệu cụ thể thông qua các bộ lọc trong phần cài đặt báo cáo.
  • Tài sản Google Analytics 4 hiện chưa hỗ trợ các bộ lọc, còn đối với dữ liệu trong báo cáo Chuẩn/360, bạn có thể sử dụng những bộ lọc chế độ xem loại trừ dữ liệu.
  • Phương pháp mà Analytics tính số người dùng cho tài sản Google Analytics 4 và tài sản Universal Analytics Chuẩn/360 có thể cho một tỷ lệ sai số khác.
  • Báo cáo theo thời gian thực trong thuộc tính Google Analytics 4 tính số người dùng đã tương tác với ứng dụng/trang web của bạn trong mọi thời lượng khác 0 trong 30 phút trước, trong khi báo cáo Streamview (theo thời gian thực) trong các thuộc tính Universal Analytics Chuẩn/360 sẽ tính mọi người dùng đã kích hoạt một sự kiện trong 5 phút trước.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?