W jaki sposób tag gtag.js usługi Universal Analytics jest mapowany na usługę Google Analytics 4

To jest przewodnik implementacji dla właścicieli witryn, którzy korzystają z biblioteki gtag.js i chcą się dowiedzieć, w jaki sposób tag gtag.js usługi Universal Analytics (UA) jest mapowany na usługę Google Analytics 4. Zakładamy, że masz już utworzoną usługę Google Analytics 4. Jeśli chcesz dodać do witryny tylko podstawowy kod pomiarowy, przeczytaj ten artykuł.
Tematy w tym artykule:

Fragment kodu gtag.js i identyfikatory usług

Fragmenty kodu gtag.js usług Universal Analytics i Google Analytics 4 są zasadniczo takie same. Oba fragmenty kodu mają taką strukturę:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Identyfikator usługi A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<Identyfikator usługi A>');

08:

09: gtag('config', '<Identyfikator usługi B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Identyfikator usługi B>' });

14:

15: </script>

Wiersz 1: jeśli usługa Universal Analytics została zaimplementowana za pomocą tagu gtag.js, pewnie masz już w swojej witrynie ten wiersz kodu. Zamiast ciągu „<Identyfikator usługi A>” zobaczysz prefiks „UA-” z pewną liczbą cyfr. Jeśli tag gtag.js został zaimplementowany na potrzeby Google Ads lub innej usługi Google Marketing Platform, też możesz mieć ten wiersz kodu w witrynie, ale ciąg „<Identyfikator usługi A>” będzie się wtedy zaczynać prefiksem „AW-” lub „DC-”.

Identyfikator usługi (lub identyfikator pomiaru w przypadku usług Google Analytics 4), podany tu jako ciąg „<Identyfikator usługi A>”, „steruje” tym fragmentem kodu gtag.js. To jest ważne, ponieważ:

 1. Jeśli ten wiersz już występuje, nie trzeba go wstawiać ponownie. Aby określić identyfikator pomiaru usługi Google Analytics 4, wystarczy dodać wiersz „config”.
 2. Identyfikator usługi w tym wierszu „steruje” fragmentem kodu gtag.js. Jeśli identyfikator usługi Universal Analytics („UA-XXXXXXXX”) steruje tagiem, możesz używać połączonych tagów witryny do wysyłania danych pomiarowych do usługi Google Analytics 4 bez umieszczania nowego kodu na stronie.

Wiersz 7: instrukcja „config” tagu gtag włącza zbieranie danych przez usługę powiązaną z identyfikatorem „<Identyfikator usługi A>”. Na przykład w przypadku usługi Google Analytics 4 dodanie tej instrukcji z identyfikatorem pomiaru spowoduje wysyłanie do tej usługi zdarzeń „page_view”.

Identyfikator usługi może reprezentować pomiar różnych usług Google, m.in. usługi Universal Analytics („UA-XXXXXXXX”), usługi Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”), Google Ads („AW-XXXXXXXX”) lub Floodlight („DC-XXXXXXXX”).

Wiersz 11: instrukcja „event” tagu gtag spowoduje wysyłanie zdarzenia. W przypadku fragmentów kodu, w których występuje wiele dyrektyw „config” związanych z wieloma usługami, zdarzenie będzie wysyłane do wszystkich usług.

W tym przykładzie parametr „sign_up” to nazwa zdarzenia. Ostatni parametr to obiekt zawierający zbiór parametrów zdarzenia. W tym przypadku „method” to parametr o wartości „email”.

Wiersz 13: widoczne tu zdarzenie ma parametr „send_to”. Jest to specjalny parametr, który wysyła powiązane zdarzenie do konkretnej usługi. Oznacza to, że to zdarzenie będzie wysyłane tylko do usługi wskazanej przez ciąg „<Identyfikator usługi B>”.

Dyrektywa „config” w tagu gtag umożliwia pomiar podstawowy.

 • W przypadku usługi Universal Analytics dyrektywa „config” z identyfikatorem usługi Universal Analytics wysyła działanie „pageview”.
 • W przypadku usługi Google Analytics 4 instrukcja „config” z identyfikatorem pomiaru usługi Google Analytics 4 umożliwia rejestrowanie zdarzeń „page_view” (jako zdarzeń zbieranych automatycznie) podczas wczytywania strony.

Identyfikatory usług

Identyfikator usługi Universal Analytics ma format „UA-XXXXXXXX”. Czasami nazywa się go identyfikatorem śledzenia. W tym przewodniku nazywamy go identyfikatorem usługi UA.

Strumienie danych z sieci w usługach Google Analytics 4 korzystają z identyfikatora pomiaru w formacie „G-XXXXXXXX”.

W niektórych przykładach kodu i w dokumentacji oba rodzaje identyfikatorów mogą występować pod nazwą „Identyfikator_pomiaru_GA”.

Podstawowe zbieranie danych

Włączenie podstawowego zbierania danych na potrzeby usługi Google Analytics 4 umożliwia gromadzenie takich danych:

Jeśli Twoja obecna usługa Universal Analytics używa implementacji tagu gtag.js, podstawowe zbieranie danych na potrzeby usługi Google Analytics 4 możesz włączyć tak:

 • Opcja 1: dodaj nową instrukcję „config” z odpowiednim identyfikatorem pomiaru usługi Google Analytics 4
  LUB
 • Opcja 2: włącz połączone tagi witryny (jeśli obecna implementacja tagu gtag.js się do tego kwalifikuje).

Niezależnie od wybranej opcji Twoja dotychczasowa usługa Universal Analytics pozostanie niezmieniona i nadal będzie zbierać dane.

Opcja 1. Dodaj nową instrukcję „config”

Jeśli na stronie jest już kod gtag.js, wystarczy umieścić w nim dodatkową instrukcję „config” z odpowiednim identyfikatorem pomiaru usługi Google Analytics 4. W podanym niżej przykładzie do tagu gtag.js dodano wiersz 8. Zawiera on odwołanie do identyfikatora pomiaru usługi Google Analytics 4 i powoduje wysyłanie do niej zdarzeń „page_view”. Włącza też w niej zdarzenia zbierane automatycznie i zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym (jeśli masz aktywny pomiar zaawansowany).

1: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Identyfikator usługi A>"></script>

2: <script>

3: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

4: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

5: gtag('js', new Date());

6:

7: gtag('config', '<Identyfikator usługi A>');

8: gtag('config', 'G-XXXXXXXX');

9: </script>

Opcja 2. Włącz połączone tagi witryny

Połączonych tagów witryny możesz używać, jeśli:

 • obecny fragment kodu gtag.js na stronie, na której chcesz mierzyć interakcje użytkowników, jest sterowany przez usługę Universal Analytics (tzn. identyfikator podany w tym wierszu fragmentu kodu gtag.js zaczyna się od „UA-”):

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Identyfikator usługi A>"></script>

(Połączone tagi witryny działają też wtedy, gdy dotychczasowym fragmentem kodu gtag.js steruje usługa Google Analytics 4. Taka sytuacja występuje jednak tylko wtedy, gdy usługa Google Analytics 4 została już zaimplementowana).

 • ORAZ masz dostęp administracyjny do usługi Universal Analytics wskazanej poprzez identyfikator podany we fragmencie kodu.
Jeśli na stronie masz zaimplementowany zarówno tag gtag.js, jak i kontener GTM, tag gtag.js musi znajdować się powyżej kontenera GTM, aby połączone tagi witryny działały.

Ustawienia konfiguracji tagu gtag.js

Podstawowy fragment kodu gtag.js możesz konfigurować, by kontrolować ustawienia zbierania danych, np. anonimizację adresów IP, dostosowywanie plików cookie i Google Signals. Służą do tego instrukcje „config” i „set” w tagu gtag.js.

Usługi Universal Analytics („UA-XXXXXXXX”) i Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”) obsługują wprowadzanie tych ustawień konfiguracji w tagu gtag.js. Występuje jednak kilka różnic między tymi ustawieniami w przypadku usług Universal Analytics i Google Analytics 4.

 • Anonimizacja adresów IP ma standardowo wartość „true” (prawda) i nie można jej konfigurować w usłudze Google Analytics 4. W efekcie adres IP jest automatycznie maskowany przy rejestrowaniu standardowego zdarzenia przez usługę Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”).
 • Jeśli ustawienia globalne muszą być stosowane do wszystkich skonfigurowanych usług, użyj polecenia „set”. Dzięki temu zastosujesz ustawienia globalne do wszystkich identyfikatorów pomiaru lub identyfikatorów usług, w tym do zaimplementowanych za pomocą połączonych tagów witryny.
 • Zwróć szczególną uwagę na funkcje wyłączania personalizacji reklam, które są najczęściej implementowane za pomocą wiersza „config”.
 • Jeśli korzystasz z połączonych tagów witryny: wszelkie ustawienia wprowadzone w kodzie gtag.js za pomocą instrukcji „config” mają zastosowanie tylko do usługi powiązanej z identyfikatorem pomiaru podanym w tym wierszu kodu. Ustawienia te nie będą automatycznie wysyłane do połączonej usługi Google Analytics 4. Jeśli chcesz zastosować konfigurację do połączonej usługi Google Analytics 4:
  • Utwórz osobną instrukcję „config” i zastosuj ją do odpowiedniej usługi Google Analytics 4 poprzez podanie jej identyfikatora pomiaru.
   LUB
  • Skonfiguruj ustawienie za pomocą instrukcji „set”, dzięki czemu konfiguracja zostanie zastosowana do wszystkich skonfigurowanych usług.

Przykłady konfiguracji

Włączanie podstawowego zbierania danych; konfigurowanie identyfikatora User ID

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU_GA', {

'user_id': 'IDENTYFIKATOR_UŻYTKOWNIKA'

});

Konfigurowanie ustawień plików cookie

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU_GA', {

'cookie_prefix': 'MójPlikCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 dni podane w sekundach

});

Blokowanie zdarzenia „page_view”

Jeśli nie chcesz, by zdarzenie „page_view” było wysyłane podczas wczytywania kodu konfiguracji (np. gdy wczytujesz element iframe), możesz dostosować ustawienie konfiguracji, by zablokować zdarzenie „page_view”. Przeanalizujmy scenariusz, w którym wysyłane jest zdarzenie „page_view”, a następnie użytkownik loguje się w witrynie. W przypadku interakcji polegającej na zalogowaniu się używasz instrukcji „config”, by określić identyfikator użytkownika, ale nie chcesz wysyłać kolejnego zdarzenia „page_view”. W podanym niżej kodzie widać, jak zapobiec wysyłaniu zdarzenia „page_view”.

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU', {

'user_id': 'IDENTYFIKATOR_UŻYTKOWNIKA',

'send_page_view': false

});

Zdarzenia

W usłudze Universal Analytics zaimplementowanej za pomocą tagu gtag.js („UA-XXXXXXXX”) zdarzenia są skonfigurowane jako osobne rodzaje działań. Służą do tego wymiary Kategoria zdarzenia, Działanie i Etykieta oraz dane Wartość zdarzenia. Zbierane dane są widoczne w raportach i nie ma żadnych ograniczeń liczby wartości różnych zdarzeń, wymiarów ani danych.

W usłudze Google Analytics 4 każde „działanie” jest „zdarzeniem”, więc nie ma już rozróżnienia między rodzajami działań.

Rodzaje zdarzeń w usłudze Google Analytics 4

Zdarzenia w usłudze Google Analytics 4 dzielą się na 4 kategorie: zbierane automatycznie, objęte pomiarem zaawansowanym, zalecane i niestandardowe.

 1. Zdarzenia zbierane automatycznie są rejestrowane samoczynnie w ramach podstawowego zbierania danych.
 2. Pomiar zaawansowany obejmuje zdarzenia, które można włączać i wyłączać w usłudze Google Analytics 4 za pomocą interfejsu Administracja. Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym NIE WYMAGAJĄ dodawania/modyfikowania kodu w witrynie ani aplikacji.
  • Pamiętaj, że gdy zdarzenia są/pozostają zaimplementowane jako pojedyncze zdarzenia i są dodatkowo rejestrowane w ramach pomiaru zaawansowanego, będą one rejestrowane dwukrotnie.Jeśli wysyłasz zdarzenie zarówno do usługi Universal Analytics, jak i do usługi Google Analytics 4, możesz dodać w zdarzeniu parametr „send_to”, by podać odpowiedni identyfikator usługi Universal Analytics. W ten sposób zdarzenie będzie trafiać tylko do usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4.
  • Uwaga techniczna: pomiar zaawansowany nie korzysta z klas ani identyfikatorów HTML w przeciwieństwie do sytuacji, gdy funkcję reguł lub zmiennych dla zdarzeń pełnią właśnie klasy i identyfikatory HTML, jak w przypadku implementacji za pomocą Menedżera tagów Google.

 1. Zdarzenia zalecane to zaimplementowane przez Ciebie ręcznie zdarzenia, które mają nazwy i parametry ustalone przez Google. Zdarzenia zalecane umożliwiają korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania, które są niedostępne w przypadku zdarzeń niestandardowych (czyli takich, którym samodzielnie nadajesz nazwy). Zdarzenia zalecane występują w przypadku:
 1. Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia, które nazywasz i implementujesz samodzielnie.

Sprawdzone metody implementacji zdarzeń

 1. W miarę możliwości korzystaj ze zdarzeń zbieranych automatycznie i objętych pomiarem zaawansowanym, zamiast implementować zdarzenia samodzielnie.
 2. Jeśli niezbędne zdarzenie nie jest zbierane automatycznie ani objęte pomiarem zaawansowanym, poszukaj zdarzenia zalecanego, które możesz zaimplementować.
 3. Zdarzenia niestandardowe stosuj tylko wtedy, gdy zdarzenia z kategorii (1) i (2) nie spełniają Twoich wymagań.

Zrób spis wszystkich zdarzeń używanych w Twojej usłudze Universal Analytics i sprawdź, czy zdarzenia zbierane automatycznie i objęte pomiarem zaawansowanym będą mogły przejąć wszystkie ich funkcje w usłudze Google Analytics 4. Najpierw skup się właśnie na tych zdarzeniach, ponieważ nie trzeba ich umieszczać ręcznie w kodzie podczas migracji.

Zdarzenia zaimplementowane ręcznie (np. zdarzenia zalecane i niestandardowe)

Usługi Google Analytics 4 i Universal Analytics mają różne struktury danych zdarzeń.

 • W usłudze Universal Analytics zdarzenia zawierają pola „Kategoria zdarzenia”, „Akcja zdarzenia”, „Etykieta zdarzenia” i „Wartość zdarzenia”, a poza tym można do nich dodawać wymiary niestandardowe.
 • W usłudze Google Analytics 4 zdarzenie zaimplementowane ręcznie składa się z pola „Nazwa zdarzenia”, parametrów zbieranych automatycznie i parametrów określonych ręcznie. Te ostatnie zastępują pola zdarzenia z usługi Universal Analytics i można ich używać do określania dodatkowych informacji rejestrowanych ze zdarzeniem.

Jeśli Twoja usługa Universal Analytics została zaimplementowana za pomocą tagu gtag.js („UA-XXXXXXXX”) i nie zawiera konkretnego polecenia „send_to”, zdarzenia są automatycznie przekształcane do formatu usługi Google Analytics 4, gdy w konfiguracji jest podany identyfikator pomiaru usługi („G-XXXXXXXX”) lub gdy został użyty połączony tag witryny.

Przekształcanie formatu odbywa się w ten sposób:

 • Akcja zdarzenia staje się nazwą zdarzenia w usłudze Google Analytics 4.
 • Kategoria, etykieta i wartość zdarzenia stają się parametrami w usłudze Google Analytics 4. Limity dotyczące parametrów znajdziesz poniżej.

Na przykład to zdarzenie w usłudze Universal Analytics zaimplementowanej za pomocą tagu gtag.js:

1: gtag('event', <działanie>, {

2: 'event_category': <kategoria>,

3: 'event_label': <etykieta>,

4: 'value': <wartość>

5: });

będzie przekształcane do formatu usługi Google Analytics 4 zgodnie z tym ogólnym schematem zdarzenia:

1: gtag('event', <nazwa_zdarzenia>, {

2: <parametr_1>: <wartość_parametru_1>,

3: <parametr_2>: <wartość_parametru_2>,

4: <parametr_3>: <wartość_parametru_3>,

5: ...

6: });

Oznacza to, że wartość „<działanie>” w usłudze Universal Analytics jest mapowana na wartość „<nazwa_zdarzenia>” w usłudze Google Analytics 4. Parametry „event_category”, „event_label” i „value” oraz odpowiadające im wartości są mapowane na parametry z wartościami.

Konwencje nazewnictwa zdarzeń implementowanych ręcznie

Jeśli używasz wartości „Nazwa zdarzenia”, która nie jest jedną z nazw zdarzeń zbieranych automatycznie ani jedną z nazw zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym, Twoje zdarzenie zostanie zaliczone do zdarzeń zbieranych ręcznie.

Możesz używać maksymalnie 500 różnych nazw zdarzeń. Aby w pełni korzystać z możliwości raportowania i funkcji, które będą się pojawiać w przyszłości w usługach Google Analytics 4, używaj zalecanych nazw zdarzeń.

Parametry zdarzenia

Parametrów możesz używać, jeśli chcesz ze zdarzeniem wysyłać informacje wykraczające poza parametry zbierane automatycznie. Wszystkie zbierane przez Ciebie parametry są dostępne w przypadku definicji odbiorców i w narzędziu BigQuery.

Działanie parametrów

Parametr może zawierać nieograniczoną liczbę niepowtarzalnych wartości. Podczas konfigurowania usługi Google Analytics 4 i usługi Universal Analytics musisz jednak pamiętać o pewnych ważnych ograniczeniach i zależnościach.

 • Możesz wysyłać maksymalnie 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie, a każda wartość może się składać z co najwyżej 100 znaków.
 • Występuje łączny limit wynoszący 50 niestandardowych parametrów tekstowych i 50 numerycznych na usługę.

Przykład

W swojej witrynie z filmami mierzysz liczbę kliknięć linków do pobierania. Struktura tagowania w usłudze Universal Analytics może wyglądać tak:

 • event_category: "Filmy"
 • action: "Pobieranie"
 • event_label: "Toy Story"

Jeśli usługa Universal Analytics została zaimplementowana za pomocą tagu gtag.js, to zdarzenie zostanie przekształcone do formatu usługi Google Analytics 4 w taki sposób:

 • Wartość „Pobieranie” stanie się nazwą zdarzenia.
 • Parametr „event_category” stanie się parametrem niestandardowym.
 • Parametr „event_label” stanie się parametrem niestandardowym.

Bardziej ogólna struktura zdarzenia wyglądałaby więc tak:

 • event_category: [rodzajZasobu]
 • action: [rodzajInterakcji]
 • event_label: [nazwaZasobu]
W implementacji za pomocą tagu gtag.js wartość parametru „action” staje się nazwą zdarzenia. Jeśli masz 10 rodzajów interakcji, zostaną one przekształcone w 10 różnych nazw zdarzeń.

Przekształcanie pozostałych parametrów usługi Universal Analytics w parametry usługi Google Analytics 4 odbywa się w podobny sposób. Do każdego nowego zdarzenia odpowiadającego kolejnym wartościom parametru „action” zostaną dodane parametry „event_category” i „event_label”.

Jeśli struktura zdarzenia jest podobna do podanego wyżej przykładu:

 1. Zacznij zbierać dane. Sprawdź dane zdarzenia w BigQuery.
 2. Sprawdź, które z dotychczasowych zdarzeń są już zbierane automatycznie lub objęte pomiarem zaawansowanym. Dodaj polecenie „send_to”, by wysyłać te zdarzenia tylko do implementacji usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4.
 3. W miarę możliwości zaimplementuj zalecane zdarzenia.

Wymiary i dane niestandardowe

Wymiary i dane niestandardowe mogą służyć do poszerzania zakresu dostępnych informacji oraz do importowania danych offline, np. z systemów CRM.

W przypadku korzystania z globalnego tagu witryny (gtag.js) wymiary i dane niestandardowe są automatycznie przekształcane w parametry, jeśli używasz połączonych tagów witryny lub usługi Google Analytics 4 (np. „G-XXXXXXXX”).

Dowiedz się więcej o wymiarach i danych niestandardowych.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false