[GA4] Tích hợp Firebase

Liên kết các tài sản Google Analytics 4 với Firebase.

Bắt đầu từ Google Analytics

Tạo tài sản Google Analytics 4

Để đo lường dữ liệu ứng dụng trong Analytics, bạn cần tạo một dự án tương ứng trên Firebase và liên kết dự án đó với tài sản của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách tạo tài sản Google Analytics 4

Cập nhật các chế độ cài đặt sau khi liên kết

Sau khi tạo một tài sản Google Analytics 4 và liên kết với dự án Firebase của mình, bạn có các lựa chọn để:

 • Điều chỉnh cấp truy cập của người dùng Firebase vào dữ liệu Analytics
 • Tắt tính năng tích hợp đối tượng nâng cao (tính năng này được bật theo mặc định)

Cách mở những chế độ cài đặt này:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Firebase.
 2. Tìm hàng chứa mã dự án Firebase có liên quan.

Quyền truy cập của người dùng (các vai trò trong Analytics)

Người dùng dự án Firebase sẽ tự động được chỉ định vai trò trong Analytics khi bạn liên kết một dự án Firebase với một tài sản Analytics:

 • Người dùng Firebase trong một dự án, dựa trên quyền cao nhất của họ trong Firebase Analytics, được chỉ định là 1 trong 4 người dùng được liên kết trên Firebase:
  • Người chỉnh sửa dự án Firebase <project number>
  • Nhà tiếp thị dự án Firebase <project number>
  • Người xem dự án Firebase <project number> (không có quy định hạn chế về dữ liệu)
  • Người xem dự án Firebase <project number> (không có quyền truy cập vào dữ liệu chi phí hoặc dữ liệu doanh thu)
 • Người dùng được liên kết trên Firebase lần lượt được chỉ định vai trò mặc định trong tài sản Analytics được liên kết.
Nếu bạn có quyền/vai trò này trên Firebase Thì bạn được chỉ định là người dùng được liên kết này trên Firebase Người dùng này được chỉ định vai trò này trong Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Người chỉnh sửa dự án Firebase <project number>

Người chỉnh sửa

Không có quy định hạn chế về dữ liệu

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Nhà tiếp thị dự án Firebase <project number> Nhà tiếp thị

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Người xem dự án Firebase <project number>

Người xem

Không có quy định hạn chế về dữ liệu

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Người xem dự án Firebase <project number>

Người xem

Không có quyền truy cập vào dữ liệu chi phí hoặc dữ liệu doanh thu

 

Nếu bạn đã liên kết dự án Firebase với một tài sản Google Analytics 4 trước ngày 4 tháng 1 năm 2023, thì những người dùng được liên kết trên Firebase có thể có các vai trò và quyền truy cập dữ liệu trong Analytics khác với mô tả trong bảng trên. Quản trị viên Analytics có thể xác minh và chỉnh sửa các vai trò cũng như quyền truy cập dữ liệu từ mục Quản trị > tài sản được liên kết > Quản lý quyền truy cập vào tài sản.

Theo giải pháp quản lý quyền truy cập vào Analytics, mỗi người dùng được liên kết trên Firebase đại diện cho một nhóm người dùng trong dự án Firebase được liên kết.

Là Quản trị viên Analytics, bạn có thể thay đổi các giới hạn truy cập dữ liệu và vai trò trong Analytics được chỉ định cho người dùng được liên kết trên Firebase của một tài sản. Nếu bạn thay đổi các giới hạn truy cập dữ liệu và vai trò trong Analytics được chỉ định cho một người dùng được liên kết trên Firebase, việc này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong dự án Firebase được chỉ định cho người dùng được liên kết đó.

Các vai trò được chỉ định và giới hạn truy cập dữ liệu sẽ được duy trì cho đến khi dự án Firebase đó không còn được liên kết với tài sản Analytics nữa.

Quản trị viên Analytics có thể chỉnh sửa quyền truy cập cho các vai trò trên Firebase trong mục Quản trị > tài sản được liên kết > Quản lý quyền truy cập vào tài sản.

Ví dụ: bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu chi phí và doanh thu trong Bảng điều khiển của Firebase nếu người dùng trong dự án Firebase không cần xem thông tin đó:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Tài sản, hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập vào tài sản.
 2. Nhấp vào hàng dành cho người dùng Firebase có quyền truy cập vào dữ liệu mà bạn muốn hạn chế.
 3. Trong mục Hạn chế về dữ liệu, hãy chọn Không xem chỉ số về chi phí và/hoặc Không xem chỉ số về doanh thu.

Tính năng tích hợp đối tượng nâng cao

Tính năng tích hợp đối tượng nâng cao mang lại những lợi ích sau:

Tính năng này được bật theo mặc định sau khi bạn tạo mối liên kết. Hãy tắt tính năng này, nếu cần.

Bắt đầu từ Firebase

Nếu bạn từng bật Analytics cho dự án Firebase thì khi bạn nâng cấp dự án, hệ thống sẽ tự động liên kết dự án của bạn với tài sản Google Analytics 4.

Nếu không bật Analytics cho dự án ngay từ đầu mà sau này mới bật, thì bạn có thể chọn tự động tạo một tài sản Google Analytics 4 mới hoặc liên kết với một tài sản Google Analytics 4 hiện có.

Để có thể tự động tạo tài sản Google Analytics 4 mới bằng lựa chọn này, bạn cần có quyền firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit trên Firebase. Quyền này được cấp cho các vai trò Chủ sở hữu, Người chỉnh sửa và Quản trị viên trên Firebase.

Tạo dự án

Khi tạo một dự án trong Firebase, bạn có thể chọn tích hợp với Analytics. Nếu đã có một hoặc nhiều tài khoản Google Analytics, thì bạn có thể liên kết dự án của mình với một trong những tài khoản đó. Nếu bạn chưa có Tài khoản Google Analytics, thì một tài khoản mới có tên Tài khoản mặc định cho Firebase sẽ được tạo cho bạn.

Những người dùng Firebase có quyền truy cập vào dự án đó được cấp các vai trò nhất định của người dùng trong Analytics, dựa trên vai trò của họ trên Firebase (xem mục Quyền truy cập của người dùng ở trên).

Liên kết dự án Firebase với Analytics

Chủ sở hữu Firebase có thể thiết lập và quản lý mối liên kết Analytics trong mục Cài đặt dự án > Tích hợp.

Sau khi liên kết, có thể mất 24 giờ để Firebase và Analytics bắt đầu trao đổi dữ liệu. Điều này có thể ảnh hưởng đến các tính năng như Thử nghiệm A/B, Báo cáo lỗi, phân đoạn và nhắm mục tiêu người dùng.
Google Analytics 4 sẽ chỉ hiển thị dữ liệu Firebase sau khi bạn liên kết tài sản Google Analytics 4 với Firebase.

Thiết lập mối liên kết Analytics mới

 1. Mở dự án Firebase.
 2. Mở Cài đặt dự án > Tích hợp.
 3. Trên thẻ Google Analytics, hãy nhấp vào Liên kết.
 4. Chọn một Tài khoản Analytics hoặc tạo tài khoản mới.
  • Nếu chọn tài khoản hiện có, thì bạn có thể chọn một tài sản Google Analytics 4 hiện có trong tài khoản đó hoặc tạo tài sản mới.
  • Nếu bạn tạo tài khoản mới, thì hệ thống sẽ tạo một tài sản Google Analytics 4 mới cho bạn và dự án của bạn sẽ liên kết với tài sản đó.
  • Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và các giới hạn
 5. Định cấu hình cho các chế độ cài đặt Analytics.

Chỉnh sửa mối liên kết Analytics

 1. Mở dự án Firebase.
 2. Mở Cài đặt dự án > Tích hợp.
 3. Trên thẻ Google Analytics, hãy nhấp vào Xem mối liên kết.
 4. Xóa mối liên kết Analytics hiện có.
 5. Làm theo hướng dẫn để thiết lập một mối liên kết Analytics mới.

Liên kết lại dự án Firebase

Nếu bạn từng liên kết dự án Firebase với tài khoản Analytics nhưng không thể xác định vị trí của dự án Firebase đó trong Analytics nữa, hãy làm như sau:

 1. Mở dự án Firebase.
 2. Mở Cài đặt dự án > Tích hợp.
 3. Nhấp vào thẻ Analytics để liên kết Analytics với dự án của bạn.

Hủy liên kết Analytics khỏi dự án Firebase

Chủ sở hữu Firebase có thể hủy liên kết Analytics trong mục Cài đặt dự án > Tích hợp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính