Eksplorator użytkownika

Analiza segmentów użytkowników i zgłębianie informacji o działaniach poszczególnych osób

Eksplorator zachowania użytkownika to jedna z metod dostępnych w narzędziu Analiza. Dzięki niej możesz wybrać konkretne grupy użytkowników (np. użytkowników, którzy korzystają z Twojej usługi zarówno w aplikacji, jak i w witrynie), by przeanalizować ich poszczególne działania. Poznanie zachowań jest ważne, gdy chcesz spersonalizować interfejs witryny albo uzyskać wgląd w konkretny przepływ użytkowników lub rozwiązać występujące w jego przypadku problemy. Będzie to przydatne, gdy chcesz np. przeanalizować zachowanie użytkownika, który ma wyjątkowo wysoką średnią wartość zamówień, lub sprawdzić, w którym miejscu inny użytkownik miał kłopoty z finalizacją zamówienia.

Podobną analizę w przypadku usług internetowych możesz przeprowadzić za pomocą raportu Eksplorator zachowania użytkownika.

Jak działa Eksplorator zachowania użytkownika

Eksplorator zachowania użytkownika wyświetla listę użytkowników, którzy wchodzą w skład istniejącego już segmentu lub segmentu tymczasowego powstałego po zastosowaniu innych metod narzędzia Analiza. Możesz zagłębiać się w tę listę, by zobaczyć szczegółowe informacje o poszczególnych użytkownikach, m.in. sposób i czas pozyskania danego użytkownika, zbiorcze dane o nim oraz oś czasu jego aktywności w Twojej witrynie lub aplikacji. Możesz utworzyć segment na podstawie zdarzeń wywołanych przez użytkownika, by przekonać się, czy inni użytkownicy też będą podejmować podobne działania.

Wyświetlanie danych raportu Eksplorator użytkownika

Aby otworzyć Eksplorator zachowania użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics
 2. Otwórz właściwości usługi.
 3. W lewym dolnym rogu kliknij Analiza.
 4. Na stronie głównej narzędzia Analiza wybierz istniejącą już analizę lub utwórz nową. Zobacz, jak to zrobić
 5. W panelu „Ustawienia karty” wybierz metodę Eksplorator zachowania użytkownika.
 6. Zostanie otwarta nowa domyślna karta Eksploratora zachowania użytkownika.

Kartę Eksplorator zachowania użytkownika możesz też utworzyć na podstawie wartości wchodzących w skład bieżącej wizualizacji:

 1. Wybierz istniejącą już wizualizację lub utwórz nową.
 2. Wprowadź odpowiednie modyfikacje (dodaj wymiary i dane, zastosuj filtr lub segment albo zmień zakres dat).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt danych na wizualizacji.
 4. Kliknij Wyświetl użytkowników.
 5. Zostanie otwarta nowa karta Eksplorator zachowania użytkownika. Dostosowania wprowadzone w poprzedniej metodzie zostają zastosowane w Eksploratorze zachowania użytkownika jako segment tymczasowy.
Segmenty tymczasowe są wyświetlane po lewej stronie z obramowaniem linią przerywaną. Kliknij segment, by go edytować lub zapisać.

Dostosowywanie raportu Eksplorator zachowania użytkownika

Podobnie jak w przypadku innych metod analizy, możesz dostosować Eksploratora zachowania użytkownika, korzystając z panelu „Ustawienia karty” po lewej stronie.

Dostosowywanie danych

Domyślnie Eksplorator zachowania użytkownika wyświetla takie dane i wymiary:

 • Identyfikator urządzenia
 • Nazwa strumienia
 • Sesje
 • Liczba zdarzeń
 • Przychody
 • Transakcje
 • Konwersje

Dane Identyfikator urządzeniaNazwa strumienia są wymagane, będąc przy tym jedynymi możliwymi wymiarami. Możesz jednak zmieniać dane, dodając je lub usuwając w sekcji Wartości w panelu „Ustawienia karty”.

Dostosowywanie wierszy

Domyślnie Eksplorator zachowania użytkownika wyświetla 10 pierwszych użytkowników według sesji. Aby zmienić liczbę wyświetlanych użytkowników, w panelu „Ustawienia karty”:

 • opcja Pokaż wiersze służy do zwiększania i zmniejszania liczby wierszy na liście;
 • opcja Wiesz początkowy umożliwia wybór wiersza, od którego ma się zaczynać lista;
 • możesz posortować listę, klikając tytuł kolumny danych;
 • opcja Typ komórki umożliwia wyświetlanie danych na liście w formie zwykłego tekstu albo uatrakcyjnienie ich wyglądu za pomocą kolorowych pasków lub map termicznych.

Stosowanie segmentu

Przeciągnij istniejący już segment z listy po lewej stronie do jego miejsca docelowego w panelu „Ustawienia karty”. Możesz następnie analizować dane o użytkownikach należących do tego segmentu.

Stosowanie filtru

Ilość danych wyświetlanych na liście w Eksploratorze zachowania użytkownika możesz ograniczyć, stosując filtr na podstawie co najmniej jednego wymiaru lub rodzaju danych. Jeśli filtr zawiera kilka warunków, są one łączone za pomocą operatora logicznego ORAZ.

Zmiana okresu raportowania

Aby zmienić przedział czasu i przeprowadzić porównanie z danymi z poprzedniego okresu, użyj opcji kalendarza w panelu „Zmienne” po lewej stronie.

Wyświetlanie aktywności poszczególnych użytkowników

Aktywność poszczególnych użytkowników możesz sprawdzać, klikając konkretny rekord w tabeli Eksploratora zachowania użytkownika.

Spowoduje to wyświetlenie szczegółowych informacji o sposobie i czasie pozyskania danego użytkownika oraz osi czasu zdarzeń wywoływanych przez niego w Twojej witrynie lub aplikacji, pogrupowanych według daty.

Dostosowywanie listy działań

Po lewej stronie możesz korzystać z opcji dostępnych w sekcji OŚ CZASU, by:

 • przeglądać wybrane zdarzenia,
 • wyświetlać oś czasu jako zwiniętą lub rozwiniętą listę,
 • sortować zdarzenia na osi czasu.

Tworzenie segmentu z poszczególnych użytkowników

Na osi czasu możesz utworzyć segment obejmujący wszystkich użytkowników, którzy wywołali określony zbiór zdarzeń. Aby to zrobić, wybierz co najmniej jedno zdarzenie, a następnie w prawym górnym rogu kliknij UTWÓRZ SEGMENT. W razie potrzeby możesz edytować powstały tak segment, a następnie zapisać go do późniejszego użycia w analizie lub raportowaniu.

Usuwanie danych użytkownika

W prawym górnym rogu kliknij Usuń.

Wyświetlane aktualnie dane użytkownika przestaną być widoczne w Eksploratorze zachowania użytkownika w ciągu 24 godzin i zostaną TRWALE USUNIĘTE po upływie dalszych maksymalnie 63 dni.

UWAGA: prośby o usunięcie danych użytkownika nie można cofnąć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem