[GA4] Настройване и управление на събития, водещи до реализация

Измервайте най-важните действия на потребителите си.

Данните в отчетите в Google Анализ 4 са от събития, които потребителите задействат, докато взаимодействат с уебсайтовете и приложенията Ви. За да измервате реализации, изберете събитията, които са от най-голямо значение за бизнеса Ви, и ги означете като събития, водещи до реализация. Google Анализ, Google Ads, Мениджър на маркери на Google и библиотеката gtag.js предоставят различни начини за работа със събития и за проследяване на реализациите. В тази статия се описва как да управлявате събитията, водещи до реализация, в Анализ чрез конфигуриране вместо с код.

За да настройвате реализации в Universal Analytics, използвате цели. В случай че преминавате от собственост в Universal Analytics към Google Анализ 4, вижте как да свържете целите си със събития, водещи до реализация.

За да управлявате събития и реализации в Анализ, трябва да изпълнявате ролята на редактор. Тази роля Ви дава следните права:

 • да означавате съществуващо събитие като реализация;
 • да създавате събитие, водещо до реализация, на основата на съществуващо събитие чрез добавяне на условия и параметри;
 • да променяте условията и параметрите на събитие;
 • да добавяте парична стойност към събитие, водещо до реализация;
 • да спрете проследяването на събитие като реализация.

Google Анализ автоматично определя следните събития като реализации. За всяка собственост в Анализ можете да означите по още 30 като събития, водещи до реализация. Вероятно бихте искали да проследявате като реализации само най-значимите.

 • purchase (в мрежата и приложения)
 • first_open (само в приложения)
 • in_app_purchase (само в приложения)
 • app_store_subscription_convert (само в приложения)
 • app_store_subscription_renew (само в приложения)

Означаването на събитие като реализация засяга отчетите от момента на създаването. То не променя данните за минали периоди. Когато означите събитие като реализация, изчакайте до 24 часа, за да се покаже в стандартните отчети. Отчетите в реално време се актуализират по-рано, след като потребител задейства събитие, водещо до реализация.

В тази статия:

Означаване на събития като реализации

На страницата Събития можете да означите като реализация всяко събитие, посочено в таблицата Съществуващи събития. Новите събития се показват в таблицата известно време след първото им задействане. Ако събитието, което искате да използвате като реализация, все още не се е показало в таблицата Съществуващи събития, създайте реализация на страницата Реализации, като използвате името на събитието.

Ето как да започнете да проследявате съществуващо събитие като реализация:

 1. В левия навигационен панел кликнете върху Конфигуриране > Събития.
 2. Намерете събитието в таблицата Съществуващи събития.
 3. В колоната Означаване като реализация кликнете върху превключвателя, за да го включите.

Ето как да създадете реализация от името на събитие:

 1. В левия навигационен панел изберете Конфигуриране > Реализации.
 2. Кликнете върху Ново събитие, водещо до реализация.
 3. Въведете името на новото събитие. Уверете се, че използвате точното име на събитието със съответните главни букви.
 4. Кликнете върху Запазване.
Означаването на реализация чрез името на събитието не създава ново събитие. Вместо това ако и когато се задейства събитие с това име, Google Анализ ще го отчете като реализация.

Създаване или промяна на събития, водещи до реализация

Ако съществуващо събитие не отговаря точно на това, което искате да измервате като реализация, създайте ново събитие от съществуващото и добавете условия и параметри, за да прецизирате обхвата. Например посетителите на уебсайта задействат събитието page_view всеки път, когато видят страница. Може да проследявате като реализация преглеждането на конкретна страница от посетителите. За да направите това в Google Анализ, създайте ново събитие на основата на събитието page_view и задайте условие, което се изпълнява само когато посетител разгледа съответната страница. За да зададете парична стойност на всяка реализация, можете да добавите параметри, с които да я определите.

Можете да променяте събитията, които са създадени от Вас или някой друг в организацията или са предоставени от Google. Промените заместват събитието. Внимавайте със заместването на събития, предоставени от други хора, защото това може да доведе до непредвидени последствия. Ако например промените събитието page_view, като стесните обхвата му до конкретна страница, то повече няма да събира данни от други страници. Ако вместо това създадете ново събитие на основата на събитието page_view, оригиналното събитие ще остане непроменено.

Гледайте видеоклип

Този видеоклип показва как да създадете ново събитие от съществуващо и как да го означите като реализация.

Създаване на събития в собствености в Google Анализ 4

Времевият индекс 2:55 отбелязва началото на демонстрацията.

Създаване на ново събитие на основата на съществуващо

Следващите стъпки показват как да създадете ново събитие от page_view. Да приемем например, че след като посетителите на уебсайта Ви изпратят своята информация за връзка, се зарежда страницата thank-you.html с благодарност за проявения от тях интерес. Като проследявате показванията на страницата thank-you.html като събития, водещи до реализация, можете да видите броя на посетителите, които успешно са изпратили информация за връзка.

Първо, създайте ново събитие на основата на събитието page_view, с което да следите показванията на страницата thank-you.html:

 1. В левия навигационен панел кликнете върху Конфигуриране > Събития.
 2. Кликнете върху Създаване на събитие.
 3. Кликнете върху Създаване.
 4. В диалоговия прозорец Конфигуриране:
  • Въведете уникално име (до 40 знака) в полето Име на персонализираното събитие. В този пример името е thank_you_conversion.
  • В полето Стойност на първия ред от Условия за съответствие въведете името на съществуващото събитие. В нашия пример то е page_view. Уверете се, че стойността точно съвпада с името на съществуващото събитие.
  • Кликнете върху Добавяне на условие.
  • Кликнете в първото поле и изберете page_location от падащото меню.
  • За Оператор изберете съдържа (регистърът на буквите няма значение).
  • За Стойност въведете името на страницата. В нашия пример това е thank-you. Не е необходимо да въвеждате разширението .html.
  • Кликнете върху Създаване. Новото събитие ще се покаже в таблицата Персонализирани събития.
 5. Затворете панела Създаване на събития. Забележка: Показването на новото събитие в таблицата Съществуващи събития отнема известно време.

След това отбележете новото събитие като реализация:

 1. В левия навигационен панел кликнете върху Конфигуриране > Реализации.
 2. Кликнете върху Ново събитие, водещо до реализация.
 3. В полето Име на новото събитие въведете точното име на събитието. В нашия пример това е thank_you_conversion.
 4. Кликнете върху Запазване. Събитието ще се покаже в таблицата Събития, водещи до реализация, означено като реализация.

Промяна на събитие, създадено на основата на друго събитие

В тази секция се описва как да промените събитие, създадено в Анализ на основата на друго събитие. За информация относно как да промените събития, предоставени от Google, вижте документацията за събитието.

Ето как да промените събитие на основата на друго събитие:

 1. В левия навигационен панел кликнете върху Конфигуриране > Събития.
 2. Кликнете върху Създаване на събитие.
 3. В таблицата Персонализирани събития кликнете върху събитието, което искате да промените.
 4. Преместете курсора на мишката в горния десен ъгъл на таблицата Конфигуриране, за да се покаже иконата за редактиране.
 5. Кликнете върху „Редактиране“.
 6. Променете или добавете условия или параметри.
 7. Кликнете върху Запазване.

Свързване на парични стойности с реализациите

За да се свърже парична стойност със събитие, водещо до реализация, събитието трябва да има параметри за задаване на такава стойност. Много препоръчани събития, като например събития за електронна търговия, вече имат параметри value и currency. Тези параметри могат да бъдат добавени към всяко събитие.

Стойността на параметъра value трябва да е число, като например 50. Този параметър трябва да е придружен от параметъра currency със стойност, зададена в трибуквен формат по стандарта ISO_4217, като например USD за щатски долари. Ако параметърът currency липсва или е с невалидна стойност, Анализ записва събитията като реализации с правилния брой събития, но те няма да бъдат изпратени до Google Ads.

Съвет: За да намерите параметрите за предоставените от Google събития, вижте документацията за събитията. За параметри, свързани със събития, създадени от Вас или друго лице в организацията Ви, отворете отчета Реално време. В таблицата Брой събития по име на събитието кликнете върху събитие, за да прегледате подробностите за него. В колоната КЛЮЧ НА ПАРАМЕТЪРА НА СЪБИТИЕТО са посочени всички параметри за това събитие.

Следният пример описва как да добавите стойност към събитие, създадено в Google Анализ на основата на друго събитие. Вижте документацията за събитията, за да научите как да добавяте персонализирани параметри към автоматично събираните събития.

Ето как да свържете стойност със събитие, създадено в Анализ:

 1. В левия навигационен панел кликнете върху Конфигуриране > Събития.
 2. Кликнете върху Създаване на събитие, за да се покаже таблицата Персонализирани събития.
 3. Кликнете върху събитието, което искате да промените.
 4. Преместете курсора на мишката върху диалоговия прозорец Конфигуриране, за да се покаже иконата за редактиране и да кликнете върху нея.
 5. В секцията Конфигуриране на параметъра кликнете върху Добавяне на промяна.
 6. В полето Параметър въведете currency.
 7. В полето Нова стойност въведете типа валута, като използвате трибуквен код, като например USD за щатски долари.
 8. Кликнете върху Добавяне на промяна.
 9. В полето Параметър въведете value.
 10. В полето Нова стойност въведете сумата, която искате да зададете. Например при щатски долари сумата 50 задава стойност, равна на петдесет щатски долара.
 11. Кликнете върху Запазване.
Забележка: Когато използвате описания метод, за да добавите стойност към събитие, водещо до реализация, в Анализ, стойността не се отчита като Приходи от събитието. За да видите стойностите, отворете Отчети > Ангажираност > Реализация и кликнете върху събитието, водещо до реализация, за разбивка на подробностите за него. Колоната Стойност на събитието отчита стойността, изчислена от събитията, водещи до реализация.

Спиране на събирането на данни за реализациите за събитие

За да спрете да използвате събитие като реализация, изключете превключвателя за Означаване като реализация. Изключването на реализацията не засяга данните, които вече сте събрали. Миналите събития ще продължат да се показват като реализации в отчетите. Ето как да спрете събирането на данни за събитията като реализация:

 1. В левия навигационен панел кликнете върху Конфигуриране > Събития.
 2. Открийте съответното събитие в таблицата Съществуващи събития. Ако то не е посочено в таблицата, отворете страницата Реализации и проверете в таблицата Събития, водещи до реализация.
 3. В колоната Означаване като реализация кликнете превключвателя, за да го изключите.

Незадължителни настройки за приложения

В раздела Настройки за мрежата на страницата Събития > Реализации ще откриете допълнителни настройки за потоците от данни от приложения. Пропуснете тази секция, ако имате поток от данни от мрежата.

Добавяне на мрежа

Можете да изпращате реализации и да следите ефективността в рекламни мрежи. Ето как да добавите мрежа:

 1. В панела вляво изберете Конфигуриране > Реализации.
 2. Кликнете върху Настройки за мрежата > Нова мрежа.
 3. Изберете мрежа от менюто.
 4. Източникът автоматично е името на мрежата. Някои мрежи предлагат също и метаданни за Носител на кампания и Име на кампания, така че не е необходима допълнителна информация. За други мрежи сме предоставили полетата Носител на кампания и Име на кампания, за да получаваме персонализирана информация. Използвайте генерирания URL адрес като препращаща връзка (копирайте и поставете URL адреса).
  • ИЗТЕГЛЯНЕ: Ако провеждате кампания за стимулиране на потребителите да изтеглят приложението, използвайте генерирания тук URL адрес.
  • ПРЯКА ВРЪЗКА: Ако провеждате кампания за повторно ангажиране на съществуващите потребители на приложение, използвайте раздела ПРЯКА ВРЪЗКА. В този раздел въведете информацията за схемата и пътя на URL адреса. Ще бъдат добавени същите параметри.
 5. (По избор) За да изпращате информация за реализациите обратно към мрежата, включете Конфигуриране на обратно изпращане.
 6. Кликнете върху Запазване.

Обратни изпращания

Обратното изпращане изпраща данните за реализациите Ви обратно към рекламна мрежа. Обратните изпращания са по избор. Може да изпратите данни за first_open в допълнение към други събития, водещи до реализация в приложението. Ако решите да настроите обратно изпращане, трябва също така да изберете дали да изпратите към мрежата всички реализации, или само приписаните на тази конкретна мрежа от Анализ.

Обратните изпращания помагат на мрежите да оптимизират трафика, който изпращат. Ако например дадена мрежа получи информация, че приложение е било изтеглено на устройство, тя също така разбира, че не трябва да показва допълнителни реклами за това приложение на това устройство.

Ако изпратите към мрежата всички данни за реализациите, тогава мрежата може да оптимизира собствения си трафик на базата на информация за реализациите от всички мрежи. Когато изпращате данни за всички реализации към дадена мрежа, останалите мрежи, участващи в осъществяването на реализациите, остават анонимни.

Ако някое от 1) всички данни на ниво собственост, 2) отделни събития или 3) конкретни имена на събития или характеристики на потребителите е изключено от персонализирането на реклами, Анализ ще добавя в обратните изпращания допълнителен сигнал (наречен npa, т.е. неперсонализирани реклами), който показва, че мрежите не трябва да използват данните за персонализирано рекламиране. Обърнете внимание, че обработването на сигнала npa от всяка мрежа се определя от нея.

Ето как да конфигурирате обратно изпращане:

 1. В панела вляво изберете Конфигуриране > Реализации.
 2. Кликнете върху Настройки за мрежата.
 3. В реда за мрежата кликнете върху Конфигуриране на обратно изпращане.
 4. Изберете реализациите, които искате да изпратите, и изберете Само реализации, приписвани на тази мрежа или Всички реализации.
 5. Въведете параметрите на мрежата (например идентификационен номер за проследяване, парола на рекламодателя). Параметрите могат да се различават за отделните мрежи.
 6. Кликнете върху Запазване.

Ако деактивирате персонализирането на рекламите съгласно инструкциите в Предпазване на данните Ви и потребителят активира функцията за обратно изпращане, тази информация се предава с обратното изпращане.

Персонализирани кампании за приложения в Google Play

Когато използвате персонализирана кампания за приложение, което разпространявате посредством Google Play, използвайте съставителя на URL адреси на Google Play, за да генерирате персонализирани URL адреси.

Активиране на събитията с реализация от ангажирано показване в YouTube

Събитие с реализация от ангажирано показване в YouTube посочва, че потребител е гледал видеоклип в YouTube в продължение на поне 10 секунди и в рамките на 3 дни след това е извършил събитие, водещо до реализация, в уебсайта Ви.

За да конфигурирате собствеността си да започне да отчита такива реализации в YouTube, изпълнете следните две стъпки:

Тези събития са налице в Google Анализ – например в съставителя на аудитории и в отчетите, в които тип рекламна мрежа е налична величина (напр. отчети с подробности за реализациите, кампании в Google Ads, придобиване на потребители).

Когато конфигурирате собствеността си, Google Анализ записва източника/носителя за реализациите от ангажирано показване в YouTube като google/cpc, а кампанията – като свързаната кампания в YouTube.

Предупреждения

Реализации от ангажирано показване (EVC) в YouTube не са налице за всички профили в Google Ads.

Понастоящем тази функция не е налице за много големи профили в Google Ads, но разработваме решение. За повече информация се свържете с екипа за поддръжка.

Различен брой събития в зависимост от идентичността за отчитане

Понастоящем събитията с реализация first_open и first_visit могат да се отчитат по различен начин в отделните реализации > отчети first_open/first_visit и в други отчети за броя на събитията в зависимост от това коя идентичност за отчитане използвате за собствеността. Когато използвате По User-ID и устройство, всички събития first_open/first_visit за потребителя се свързват с първата дата от периода от време, в който са били задействани. Когато използвате Само по устройство, всички събития се свързват с датите, на които са били задействани.

Преглед на реализациите в отчетите

Данните за реализациите се показват в отчета В реално време скоро след като потребителите задействат събития за реализация. Може да изминат до 24 часа, преди новите реализации да се покажат в отчетите Ви за Ангажираност. Ако данните за реализациите не се покажат в този времеви интервал, опитайте сами да задействате събитието, водещо до реализация, и вижте дали се отчита в общия преглед В реално време. Ако не се отчита, проверете дали събитието е конфигурирано правилно.

Екраните Събития и Реализации показват данни за задействаните събития. В стандартните отчети можете да прегледате данните за реализациите във:

 • Таблицата Реализации по име на събитието в отчета Общ преглед в реално време.
 • Отчетът Ангажираност > Реализации.

Отчетът Ангажираност > Реализации Ви дава възможност:

 • Да коригирате показателите на отчетите и величините от падащите менюта в горния ляв ъгъл на линейната диаграма. Величините включват: стандартно групиране по канали, източник, носител, кампания и с течение на времето.
 • Да кликнете върху събитие, водещо до реализация, за да отворите отчет само за него.
 • Да добавете сравнение на събития, водещи до реализация.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false