Διατήρηση δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία ελέγχου διατήρησης δεδομένων του Google Analytics, μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να μεσολαβεί προτού τα δεδομένα επιπέδου χρήστη και επιπέδου συμβάντος που αποθηκεύονται από το Google Analytics διαγραφούν αυτόματα από τους διακομιστές του Analytics.

Διατήρηση δεδομένων χρηστών και συμβάντων

Η περίοδος διατήρησης ισχύει για δεδομένα σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο συμβάντος που σχετίζονται με cookie, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. User-ID) και αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. cookie DoubleClick, το αναγνωριστικό διαφήμισης Android [AAID ή ID διαφήμισης], το αναγνωριστικό για διαφημιζομένους [IDFA] της Apple).

Παρόλο που η περίοδος διατήρησης και τα στοιχεία ελέγχου επαναφοράς της δραστηριότητας χρήστη καλύπτουν δεδομένα σε επίπεδο συμβάντος και χρήστη τα οποία έχουν αποθηκευτεί από το Google Analytics, συγκεκριμένα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες (π.χ. ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) διαγράφονται από προεπιλογή από το Google Analytics μετά από έξι μήνες αδράνειας ενός συγκεκριμένου χρήστη για μια ιδιοκτησία Universal Analytics ή μετά από δύο μήνες για μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο το Analytics θα διατηρεί δεδομένα, πριν τα διαγράψει αυτόματα

Το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων Google signals από το Analytics είναι 26 μήνες, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις σας. Από προεπιλογή, τα δεδομένα σύνδεσης μέσω Google λήγουν μετά από 26 μήνες. Ωστόσο, αν η ρύθμιση Διατήρηση δεδομένων του Analytics έχει οριστεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μικρότερο από 26 μήνες, για τα δεδομένα σύνδεσης μέσω Google θα λαμβάνεται υπόψη αυτό το μικρότερο χρονικό πλαίσιο.

Ιδιοκτησίες Google Analytics 4

Όσον αφορά τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4, μπορείτε να ορίσετε την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σε επίπεδο χρήστη σε:

 • 2 μήνες
 • 14 μήνες

Αυτή η περίοδος διατήρησης ισχύει και για τα δεδομένα μετατροπών.

Για όλα τα υπόλοιπα δεδομένα συμβάντος, μπορείτε να ορίσετε τη διατήρηση σε:

 • 2 μήνες
 • 14 μήνες
 • 26 μήνες (μόνο στο 360)
 • 38 μήνες (μόνο στο 360)
 • 50 μήνες (μόνο στο 360)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές διατήρησης δεδομένων 360

Η περίοδος διατήρησης δύο μηνών ισχύει πάντα για δεδομένα ηλικίας, φύλου και ενδιαφερόντων, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις σας.

Όταν αυξάνετε την περίοδο διατήρησης, τότε η νέα διάρκεια ισχύει για τα δεδομένα που έχετε ήδη συλλέξει.

Οι μεγάλες ιδιοκτησίες και οι ιδιοκτησίες XL περιορίζονται σε δύο μήνες.

Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση διατήρησης δεδομένων δεν επηρεάζει τις βασικές συγκεντρωτικές αναφορές (συμπεριλαμβανομένων των κύριων και δευτερευουσών ιδιοκτησιών) στην ιδιοκτησία Google Analytics 4, ακόμα και αν δημιουργήσετε συγκρίσεις στις αναφορές. Η ρύθμιση διατήρησης δεδομένων επηρεάζει μόνο τις εξερευνήσεις και τις αναφορές διοχέτευσης.

Ιδιοκτησίες Universal Analytics

Για τις ιδιοκτησίες Universal Analytics, η ρύθμιση ισχύει για δεδομένα σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο συμβάντος. Μπορείτε να επιλέξετε:

 • 14 μήνες
 • 26 μήνες
 • 38 μήνες
 • 50 μήνες
 • Να μην λήγει αυτόματα
Ωστόσο, αν αυξήσετε την περίοδο διατήρησης ή την αλλάξετε ώστε Να μην λήγει αυτόματα, τα δεδομένα που έχετε ήδη συλλέξει δεν επηρεάζονται. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέξατε όταν ίσχυε η περίοδος διατήρησης για 14 μήνες θα διαγραφούν σε κάθε περίπτωση 14 μήνες μετά τη συλλογή τους, ακόμα και αν αλλάξετε την περίοδο διατήρησης σε 26 μήνες.

Λάβετε υπόψη ότι δεν επηρεάζονται οι βασικές συγκεντρωτικές αναφορές του Google Analytics. Τα δεδομένα χρήστη και συμβάντος, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω αυτής της ρύθμισης, είναι απαραίτητα μόνο όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες σύνθετες λειτουργίες, όπως την εφαρμογή προσαρμοσμένων τμημάτων σε αναφορές ή τη δημιουργία ασυνήθιστων προσαρμοσμένων αναφορών.

Μείωση ή αύξηση της περιόδου διατήρησης

Όταν η περίοδος διατήρησης φτάνει στο τέλος της, τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα σε μηνιαία βάση.

Αν μειώσετε την περίοδο διατήρησης, τότε τα δεδομένα που ενδεχομένως επηρεάζονται διαγράφονται κατά την επόμενη μηνιαία διαδικασία. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε την περίοδο διατήρησης από 26 μήνες σε 14 μήνες, τότε οποιαδήποτε δεδομένα που είναι παλαιότερα των 14 μηνών διαγράφονται κατά την επόμενη μηνιαία διαδικασία.

Ωστόσο, αν αυξήσετε την περίοδο διατήρησης ή την αλλάξετε ώστε Να μην λήγει αυτόματα για μια ιδιοκτησία Universal Analytics, τα δεδομένα που έχετε ήδη συλλέξει δεν επηρεάζονται. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέξατε όταν ίσχυε η περίοδος διατήρησης για 14 μήνες θα διαγραφούν σε κάθε περίπτωση 14 μήνες μετά τη συλλογή τους, ακόμα και αν αλλάξετε την περίοδο διατήρησης σε 26 μήνες.

Αν αυξήσετε την περίοδο διατήρησης για μια ιδιοκτησία Google Analytics 4, η αλλαγή εφαρμόζεται στα δεδομένα που έχετε ήδη συλλέξει και τα οποία δεν έχετε ήδη διαγράψει.

Κάθε φορά που τροποποιείτε την περίοδο διατήρησης, το Analytics τηρεί περίοδο αναμονής 24 ωρών, πριν εφαρμόσει την αλλαγή. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου 24 ωρών, μπορείτε να επαναφέρετε την αλλαγή χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα.

Αν χρησιμοποιήσετε εύρος ημερομηνιών για μη συγκεντρωτικές αναφορές (π.χ. Εξερευνήσεις στο Google Analytics 4) το οποίο είναι μεγαλύτερο από την περίοδο διατήρησης, τότε τα δεδομένα για αυτό το επιπλέον διάστημα δεν εμφανίζονται στις αναφορές. Για παράδειγμα, αν ορίσετε τη διατήρηση σε 14 μήνες και χρησιμοποιήσετε ένα εύρος ημερομηνιών 14 μηνών + 1 ημέρας, τα δεδομένα για την επιπλέον 1 ημέρα δεν θα είναι διαθέσιμα στις αναφορές σας.

Όταν οι μεγάλες ιδιοκτησίες υπερβαίνουν τα όρια συλλογής συμβάντων

Όταν μια βασική ιδιοκτησία γίνει Μεγάλη ή μια ιδιοκτησία 360 γίνει Πολύ μεγάλη, η ρύθμιση διατήρησης δεδομένων σε επίπεδο συμβάντος μειώνεται αυτόματα σε 2 μήνες και τα δεδομένα σε επίπεδο συμβάντος που είναι παλαιότερα των 2 μηνών γίνονται μη προσβάσιμα και διαγράφεται μόνιμα.

Αν η ιδιοκτησία έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να συμπληρώνει αυτά τα όρια βάσει του όγκου εβδομαδιαίων συμβάντων, το Analytics θα στείλει μια προειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους διαχειριστές ιδιοκτησίας. Όταν συμπληρωθεί το όριο, το Analytics θα στείλει ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους διαχειριστές ιδιοκτησίας, ενημερώνοντάς τους ότι η ρύθμιση διατήρησης δεδομένων έχει μειωθεί.

Μεταξύ αυτών των δύο ειδοποιήσεων, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των συμβάντων με δυνατότητα χρέωσης που αποστέλλονται στην ιδιοκτησία Google Analytics 4, ώστε να παραμένετε εντός των τρεχόντων ορίων για το μέγεθος της ιδιοκτησίας σας και να διατηρήσετε τη μεγαλύτερη διατήρηση σε επίπεδο συμβάντος. Αν λάβατε την προειδοποίηση για μια ιδιοκτησία χωρίς χρέωση, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε 360 , για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υψηλότερα όρια.

Επαναφορά σε περίπτωση νέας δραστηριότητας

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να γίνεται επαναφορά της περιόδου διατήρησης του αναγνωριστικού χρήστη κάθε φορά που υπάρχει νέο συμβάν από τον συγκεκριμένο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η ημερομηνία λήξης ορίζεται στην τρέχουσα ώρα συν την περίοδο διατήρησης. Για παράδειγμα, αν η περίοδος διατήρησης δεδομένων έχει οριστεί στους 14 μήνες, αλλά ένας χρήστης ξεκινά μια νέα περίοδο σύνδεσης κάθε μήνα, τότε το αναγνωριστικό του χρήστη αυτού ανανεώνεται κάθε μήνα και δεν φτάνει ποτέ την ημερομηνία λήξης των 14 μηνών. Αν ο χρήστης δεν ξεκινήσει νέα περίοδο σύνδεσης πριν λήξει η περίοδος διατήρησης, τότε τα δεδομένα του χρήστη αυτού διαγράφονται.

Αν δεν θέλετε να γίνεται επαναφορά της περιόδου διατήρησης για ένα αναγνωριστικό χρήστη όταν ο χρήστης πραγματοποιεί νέα δραστηριότητα, απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το αναγνωριστικό χρήστη θα διαγραφούν αυτόματα μετά την περίοδο διατήρησης.

Η λειτουργία επαναφοράς ισχύει μόνο για δεδομένα σε επίπεδο χρήστη.

Ρύθμιση επιλογών

Για να ορίσετε αυτήν την επιλογή για μια ιδιοκτησία Google Analytics, χρειάζεστε τον ρόλο Συντάκτη.
 1. Για ιδιοκτησίες Universal Analytics: Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες παρακολούθησης > Διατήρηση δεδομένων.
  Για ιδιοκτησίες Google Analytics 4: Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις δεδομένων > Διατήρηση δεδομένων.
 2. Για ιδιοκτησίες Universal Analytics: Διατήρηση δεδομένων χρήστη και συμβάντος: Επιλέξτε την περίοδο διατήρησης που θέλετε.
  Για ιδιοκτησίες Google Analytics 4: Διατήρηση δεδομένων συμβάντος: Επιλέξτε την περίοδο διατήρησης που θέλετε.
 3. Για ιδιοκτησίες Universal Analytics: Επαναφορά σε περίπτωση νέας δραστηριότητας: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη.
  Για ιδιοκτησίες Google Analytics 4: Επαναφορά δεδομένων χρήστη σε περίπτωση νέας δραστηριότητας: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Διατήρηση δεδομένων και η μέτρηση Χρήστες

Από τον Φεβρουάριο του 2018, προσθέσαμε τη μέτρηση "Χρήστες" σε πολλές επιπλέον αναφορές. Επειδή η συγκεκριμένη μέτρηση είναι νέα σε αυτές τις αναφορές, δεν έχουμε συγκεντρωτικά δεδομένα της για όλες αυτές τις αναφορές, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στο ιστορικό των αναφορών: Η μέτρηση "Χρήστες" μπορεί να εμφανίζεται ως μηδέν πριν από τη χρονική στιγμή για την οποία έχουμε συγκεντρωτικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη μέτρηση.

Αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα για ιδιοκτησίες 360 την 1η Μαΐου 2016 και για βασικές ιδιοκτησίες την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την αναφορά "Επισκόπηση κοινού", η οποία έχει συγκεντρωτικά δεδομένα χρήστη για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού