Uchovávání údajů

Ovládací prvky uchovávání údajů ve službě Google Analytics umožňují nastavit dobu, po které se uchovávané údaje o uživatelích a o událostech ze serverů této služby automaticky vymažou.

Uchovávání údajů o uživatelích a událostech

Doba uchovávání platí pro údaje týkající se uživatelů a událostí spojené se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. User ID) a identifikátory pro účely reklamy (např. soubory cookie DoubleClick, inzertní ID systému Android [AAID nebo AdID] nebo identifikátor pro inzerenty v zařízeních Apple [IDFA]).

Na data o událostech a uživatelích shromažďovaná v Google Analytics se vztahují nastavení pro dobu uchování a pro reset údajů o aktivitě uživatelů. Pokud však daný uživatel po dobu šesti (v Universal Analytics) nebo dvou (v Google Analytics) měsíců nevykáže žádnou aktivitu, služba Google Analytics 4 ve výchozím nastavení některé uživatelem zadané údaje (např. věk, pohlaví, zájmy) smaže.

Můžete zvolit dobu, po kterou bude služba Analytics data uchovávat, než je automaticky smaže.

Maximální doba, po kterou bude Analytics uchovávat data signálů Google, je 26 měsíců (bez ohledu na vaše nastavení).Ve výchozím nastavení vyprší platnost údajů uživatelů, kteří jsou přihlášení k účtu Google, za 26 měsíců. Pokud však možnost Uchovávání dat nastavíte na hodnotu kratší než 26 měsíců, údaje uživatelů, kteří jsou přihlášení k účtu Google, se budou řídit touto kratší hodnotou.

Služby v Google Analytics 4

U služeb v Google Analytics 4 můžete dobu uchování dat na úrovni uživatele nastavit na:

 • 2 měsíce
 • 14 měsíců

Tato doba uchování se vztahuje i na údaje o konverzích.

U všech ostatních dat událostí můžete uchovávání nastavit na:

 • 2 měsíce
 • 14 měsíců
 • 26 měsíců (jenom služby 360)
 • 38 měsíců (jenom služby 360)
 • 50 měsíců (jenom služby 360)

Další informace o možnostech uchovávání údajů ve službě 360

Bez ohledu na vaše nastavení platí pro údaje o věku, pohlaví a zájmech vždy dvouměsíční doba uchování dat.

Když dobu uchování prodloužíte, bude se to vztahovat na údaje, které jste už shromáždili.

U velkých služeb a služeb XL je doba omezena na dva měsíce.

Nastavení uchovávání dat nemá vliv na standardní agregované přehledy (včetně primárních a sekundárních dimenzí) ve službě v Google Analytics 4, ani když v přehledech vytvoříte srovnání. Nastavení uchovávání dat se vztahuje jenom na průzkumy a přehledy konverzních cest.

Služby v Universal Analytics

U služeb v Universal Analytics platí toto nastavení pro data na úrovni uživatele a data na úrovni události. Můžete vybrat tyto možnosti:

 • 14 měsíců
 • 26 měsíců
 • 38 měsíců
 • 50 měsíců
 • bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven)
Prodloužení doby uchovávání nebo volba možnosti bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven) však nemá vliv na dříve shromážděná data. Například údaje získané při nastavené době 14 měsíců budou odstraněny 14 měsíců poté, co byly shromážděny, i když dobu uchovávání změníte na 26 měsíců.

Standardní agregované přehledy Google Analytics ovlivněny nejsou. Údaje o uživatelích a událostech spravované tímto nastavením jsou potřeba pouze v případě, že využíváte některé pokročilé funkce, jako je používání vlastních segmentů v přehledech nebo vytváření neobvyklých vlastních přehledů.

Zkrácení nebo prodloužení doby uchování

Po skončení doby uchování se údaje jednou za měsíc automaticky mažou.

Pokud dobu uchovávání zkrátíte, budou veškeré dotčené údaje vymazány během následujícího měsíčního zpracování. Když tedy například změníte dobu uchovávání z 26 na 14 měsíců, vymažou se během následujícího měsíčního zpracování veškeré údaje starší než 14 měsíců.

Pokud ve službě v Universal Analytics prodloužíte dobu uchování nebo ji změníte na bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven), nebude to mít vliv na dříve shromážděná data. Například údaje získané při nastavené době 14 měsíců budou odstraněny 14 měsíců poté, co byly shromážděny, i když dobu uchovávání změníte na 26 měsíců.

Pokud prodloužíte dobu uchování ve službě v Google Analytics 4, bude to platit i pro data, která už jste shromáždili a ještě nesmazali.

Změna doby uchování se v Analytics vždy projeví až po 24 hodinách. Během této doby můžete změnu zrušit a údaje zůstanou zachovány.

Pokud pro neagregované přehledy (např. pro Průzkumy v Google Analytics 4) používáte období, které dobu uchování překračuje, nebudou data zaznamenaná po uplynutí této doby v přehledech viditelná. Když například dobu uchování nastavíte na 14 měsíců a použijete období 14 měsíců + 1 den, nebudou data pro onen 1 den navíc v přehledech k dispozici.

Když velké služby překročí limity pro shromažďování událostí

Když se standardní služba změní na velkou nebo se služba 360 změní na XL, nastavení uchovávání dat na úrovni události se automaticky sníží na dva měsíce a data na úrovni události starší než dva měsíce budou nepřístupná a trvale smazána.

Pokud se služba bude snažit dosáhnout těchto limitů na základě objemu týdenních událostí, odešle Analytics všem administrátorům služby e‐mail s upozorněním. Po dosažení limitu odešle Analytics všem administrátorům služby další e-mail s oznámením, že nastavení uchovávání dat bylo sníženo.

Mezi těmito dvěma oznámeními můžete snížit počet fakturovatelných událostí odesílaných do služby v Google Analytics 4, abyste zůstali v rámci aktuálních limitů pro velikost služby a zachovali delší uchovávání na úrovni událostí. Pokud jste obdrželi upozornění pro bezplatnou službu, můžete také upgradovat na verzi 360 a získat přístup k vyšším limitům.

Resetování při nové aktivitě

Když zapnete tuto možnost, doba uchovávání identifikátoru uživatele se resetuje při každé nové události daného uživatele. (Datum konce platnosti se tedy nastaví na aktuální datum zvýšené o dobu uchovávání.) Pokud je například doba uchovávání údajů nastavena na 14 měsíců, ale uživatel zahájí novou návštěvu každý měsíc, jeho identifikátor se při tom pokaždé obnoví a nikdy nedosáhne 14měsíční expirace. Jestliže uživatel před uplynutím doby uchovávání žádnou novou návštěvu nezahájí, jeho údaje se vymažou.

Pokud nechcete, aby se při nové aktivitě uživatele doba uchování jeho identifikátoru resetovala, tuto možnost vypněte. Data spojená s identifikátorem uživatele se po uplynutí doby uchování automaticky vymažou.

Funkce resetování se týká pouze údajů na úrovni uživatele.

Nastavení možností

Pokud chcete nastavit tuto možnost pro službu v Google Analytics, potřebujete roli editora.
 1. Služby v Universal Analytics: Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Údaje o měření > Uchovávání dat.
  U služeb v Google Analytics 4: Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení dat > Uchovávání dat.
 2. U služeb v Universal Analytics: Uchovávání dat o uživatelích a událostech: vyberte požadovanou dobu uchování.
  U služeb v Google Analytics 4: Uchovávání dat o událostech: vyberte požadovanou dobu uchování.
 3. U služeb v Universal Analytics: Resetování při nové aktivitě: pomocí přepínače možnost buď zapněte, nebo vypněte.
  U služeb v Google Analytics 4: Resetování uživatelských dat při nové aktivitě: pomocí přepínače možnost buď zapněte, nebo vypněte.
 4. Klikněte na Uložit.

Uchovávání údajů a metrika Uživatelé

Od února 2018 jsme metriku Uživatelé přidali do mnoha dalších přehledů. Vzhledem k tomu, že tato metrika je v takových přehledech nová, nemáme její agregovaná data pro všechny tyto přehledy za celou dobu. To může ovlivnit historické přehledy: u dřívějších období, než jsme pro danou metriku začali agregovat data, můžete u počtů uživatelů vidět nuly.

Pro služby 360 jsme začali agregovat data 1. května 2016 a pro standardní služby pak 1. září 2016.

Toto se však netýká Přehledu publika, který údaje o uživatelích agreguje již mnohem delší dobu.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Zvolte si vlastní výukový program

Vyzkoušejte google.com/analytics/learn, nový zdroj informací, který vám pomůže využít službu Google Analytics 4 na maximum. Na novém webu najdete videa, články a postupy. Jsou zde také odkazy na Google Analytics Discord, blog, kanál YouTube a úložiště GitHub.

Pusťte se do učení!

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka