[GA4] Uchovávání dat

Ovládací prvky uchovávání údajů ve službě Google Analytics umožňují nastavit dobu, po které se uchovávané údaje o uživatelích a o událostech ze serverů této služby automaticky vymažou.

Uchovávání údajů o uživatelích a událostech

Doba uchovávání platí pro údaje týkající se uživatelů a událostí spojené se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. User ID) a identifikátory pro účely reklamy (např. soubory cookie DoubleClick, inzertní ID systému Android nebo identifikátor pro inzerenty v zařízeních Apple).

Standardní agregované přehledy Google Analytics ovlivněny nejsou. Údaje o uživatelích a událostech spravované tímto nastavením jsou potřeba pouze v případě, že využíváte některé pokročilé funkce, jako je používání vlastních segmentů v přehledech nebo vytváření neobvyklých vlastních přehledů.

Na data o událostech a uživatelích shromažďovaná v Google Analytics se vztahují nastavení pro dobu uchování a pro reset údajů o aktivitě uživatelů. Pokud však daný uživatel po dobu 6 měsíců nevykáže žádnou aktivitu, služba Google Analytics ve výchozím nastavení některé uživatelem zadané údaje smaže.

Můžete zvolit dobu, po kterou bude služba Analytics data uchovávat, než je automaticky smaže.

Maximální doba, po kterou bude Analytics uchovávat data signálů Google, je 26 měsíců (bez ohledu na vaše nastavení).

U služeb Universal Analytics platí toto nastavení pro data na úrovni uživatele a data na úrovni události. Můžete vybrat tyto možnosti:

 • 14 měsíců
 • 26 měsíců
 • 38 měsíců
 • 50 měsíců
 • bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven)
Prodloužení doby uchovávání nebo volba možnosti bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven) však nemá vliv na dříve shromážděná data. Například údaje získané při nastavené době 14 měsíců budou odstraněny 14 měsíců poté, co byly shromážděny, i když dobu uchovávání změníte na 26 měsíců.

 

U služeb Google Analytics 4 je maximální doba uchování dat na úrovni uživatele (včetně konverzí) pevně stanovena na 14 měsíců. U všech ostatních dat událostí můžete pro dobu uchování zvolit jednu z těchto možností:

 • 2 měsíce
 • 14 měsíců

Bez ohledu na vaše nastavení platí pro údaje o věku, pohlaví a zájmech vždy dvouměsíční doba uchování dat.

Prodloužení doby uchování nebo její změna na hodnotu bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven) se použije na již shromážděná data.

 

Po skončení doby uchování se údaje jednou za měsíc automaticky mažou.

Pokud dobu uchovávání zkrátíte, budou veškeré dotčené údaje vymazány během následujícího měsíčního zpracování. Když tedy například změníte dobu uchovávání z 26 na 14 měsíců, vymažou se během následujícího měsíčního zpracování veškeré údaje starší než 14 měsíců.

Změna doby uchovávání se vždy v Analytics projeví až po 24 hodinách. Během této doby můžete změnu zrušit a údaje zůstanou zachovány.

Pokud pro neagregované přehledy používáte období delší, než je vaše doba uchování, nebudou data pro část období překračující dobu uchování v přehledech viditelná. Nastavíte-li například dobu uchování na 14 měsíců a použijete období 14 měsíců + 1 den, nebudou údaje pro onen 1 den navíc v přehledech k dispozici.

Resetování při nové aktivitě

Když zapnete tuto možnost, doba uchovávání identifikátoru uživatele se resetuje při každé nové události daného uživatele. (Datum konce platnosti se tedy nastaví na aktuální datum zvýšené o dobu uchovávání.) Pokud je například doba uchovávání údajů nastavena na 14 měsíců, ale uživatel zahájí novou návštěvu každý měsíc, jeho identifikátor se při tom pokaždé obnoví a nikdy nedosáhne 14měsíční expirace. Jestliže uživatel před uplynutím doby uchovávání žádnou novou návštěvu nezahájí, jeho údaje se vymažou.

Pokud nechcete, aby se při nové aktivitě uživatele doba uchování jeho identifikátoru resetovala, tuto možnost vypněte. Data spojená s identifikátorem uživatele se po uplynutí doby uchování automaticky vymažou.

Funkce resetování se týká pouze údajů na úrovni uživatele.

Nastavení možností

Pokud chcete nastavit tuto možnost pro službu Google Analytics, potřebujete oprávnění k úpravám.
 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na Správce a přejděte ke službě, kterou chcete upravit.
 3. U webových služeb: Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Údaje o měření > Uchovávání dat.
  U služeb Google Analytics 4: Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení dat > Uchovávání dat.
 4. U webových služeb: Uchovávání dat o uživatelích a událostech: vyberte požadovanou dobu uchování.
  U služeb Google Analytics 4: Uchovávání dat o událostech: vyberte požadovanou dobu uchování.
 5. U webových služeb: Resetování při nové aktivitě: pomocí přepínače možnost buď zapněte, nebo vypněte.
  U služeb Google Analytics 4: Resetování uživatelských dat při nové aktivitě: pomocí přepínače možnost buď zapněte, nebo vypněte.
 6. Klikněte na Uložit.

Uchovávání údajů a metrika Uživatelé

Od února 2018 jsme metriku Uživatelé přidali do mnoha dalších přehledů. Vzhledem k tomu, že tato metrika je v takových přehledech nová, nemáme její agregovaná data pro všechny tyto přehledy za celou dobu. To může ovlivnit historické přehledy: u dřívějších období, než jsme pro danou metriku začali agregovat data, můžete u počtů uživatelů vidět nuly.

Pro služby 360 jsme začali agregovat data 1. května 2016 a pro standardní služby pak 1. září 2016.

Toto se však netýká Přehledu publika, který údaje o uživatelích agreguje již mnohem delší dobu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?