Vlastní cesty

Vizualizujte si cesty vašich zákazníků a analyzujte je.

Pochopení dokončení úkolu a opuštění úkolu je základem optimalizace výkonu webových stránek. Podívejte se na nejdůležitější metriky chování: konverzní poměr cíle, míru okamžitého opuštění a míru prokliku. Všechny tyto metriky vycházejí ze srovnání počtu uživatelů, kteří zahájili nějaký úkol, s těmi, kteří jej splnili.

Vlastní cesty umožňují vizualizovat si kroky, které vaši uživatelé podstoupí, aby splnili úkol, a rychle zjistit, jak si v každém kroku stojí. Na základě těchto informací pak můžete zlepšit své webové stránky a omezit neefektivní nebo opouštěné cesty zákazníků. Také můžete vytvořit segmenty publika pro remarketing a s jejich pomocí se znovu spojit s uživateli, kteří cesty opustili.

Tato funkce je k dispozici pouze ve službě Analytics 360, která je součástí Google Marketing Platform.
Další informace o sadě služeb Google Marketing Platform.
Tato funkce je v současné době vydána ve verzi beta.
Obsah tohoto článku:

Jak vlastní cesty fungují

Vlastní cesty se zobrazí jako karta ve Vlastním přehledu. Vlastní cesta má jednu nebo více „fází“. Fáze se definují pomocí pravidel na bázi dimenze, která určují, zda má daná fáze zahrnovat nebo vyloučit požadavky na server shodující se s konkrétní hodnotou. Ve službě Analytics lze v pravidlech vlastních cest používat libovolné dimenze.

Ve vlastních cestách se zobrazují grafy s počtem uživatelů, kteří dokončili nebo nedokončili jednotlivé definované fáze. Můžete okamžitě zjistit, které fáze cesty mají nejlepší nebo nejhorší plnění, pokud jde o počet uživatelů nebo návštěv se splněním celkového úkolu. Pomocí vlastních cest se můžete zaměřit na zvýšení těchto počtů.

Konkrétně můžete podniknout následující kroky:

 • Vytvořit segment uživatelů, kteří dokončili nebo nedokončili určitou fázi cesty, a pak tento segment použít v jiných přehledech. Tyto přehledy pak můžete použít k další analýze a pochopení příčin úspěchu či neúspěchu jednotlivých fází.
 • Pomocí segmentu publika pro remarketing zacíleného na daný segment uživatelů se znovu spojit s uživateli, kteří nesplnili úkol.

Vytváření vlastních cest

Vlastní cesty jsou dostupné jen u služeb verze 360.

Vlastní cesty jsou uvedeny na kartách ve vlastních přehledech, které zobrazíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Klikněte na možnosti Přizpůsobení > +Nový vlastní přehled.
 5. Vyberte kartu Cesta.

Obecné pokyny k vytváření, úpravám a sdílení vlastních přehledů najdete v článku Vytváření a správa vlastních přehledů.

Možnosti konfigurace vlastních cest

Základní možnosti

Typ analýzy: Ve výchozím nastavení jsou vlastní cesty založeny na počtu uživatelů. To znamená, že fáze dané cesty budou brát v úvahu chování uživatelů, které pokud možno překračuje jednotlivé návštěvy. Můžete vybrat možnost Všechny fáze musí nastat v rámci jedné návštěvy, a omezit tak vlastní cestu pouze na jednu návštěvu.

Pravidla cesty: Pravidla určují kritéria úspěchu konkrétní fáze. Na jednu vlastní cestu můžete definovat až pět fází a každá fáze může mít až pět pravidel.

 • Nové pravidlo přidáte kliknutím na odkaz +přidat filtr.
 • Novou fázi přidáte kliknutím na odkaz +přidat fázi.

Z rozbalovací nabídky dimenzí vyberte dimenze, pomocí nichž chcete fázi definovat. Můžete použít libovolnou dostupnou dimenzi (včetně vlastních dimenzí a proměnných). Pravidla mohou být zahrnující nebo vylučující. U zadávaných hodnot můžete použít přesnou shodu nebo zadat regulární výraz.

Příklad pravidla

Pokud chcete vybrat uživatele, kteří začali na vaší domovské stránce, vytvořte následující pravidlo: Zahrnout Vstupní stránka Přesně /home.html

Pokud některá fáze obsahuje více pravidel, musí být splněna všechna pravidla pro danou fázi, aby byla tato fáze považována za úspěšnou (jinými slovy, pravidla jsou aplikována s logickým operátorem „A‟).

Pokročilé možnosti

Typ cesty: Ve výchozím nastavení jsou vlastní cesty „zavřené‟. To znamená, že uživatelé budou považováni za součást cesty, pouze pokud do dané fáze vstoupí na začátku cesty. Pokud chcete, aby mohli uživatelé vstupovat do cesty v libovolné fázi, změňte Typ cesty na „Otevřená‟.

Typ cesty lze změnit na cesty na bázi návštěv. Jinými slovy, vlastní cesty založené na uživatelů musí být zavřené.

Metrika: Ve výchozím nastavení se u vlastních cest zobrazí počet uživatelů, kteří dokončili / nedokončili jednotlivé fáze. Toto můžete změnit tak, že se míto toho bude zobrazovat počet návštěv.

Metriku lze měnit pouze u cest na bázi návštěv. Jinými slovy, u vlastních cest založených na uživatelích se může zobrazit pouze počet uživatelů.

Další fáze má následovat: Pokud má vaše cesta více než jednu fázi, hraje roli pořadí, ve kterém jednotlivé fáze definujete. Možnost Další fáze má následovat určuje, jak by měla vastní cesta vyhodnocovat trasu vašich uživatelů jednotlivými fázemi. Máte na výběr z následujících možností:

 • Kdykoli po ukončení fáze: Mezi jednotlivými fázemi mohou uživatelé dělat mezikroky. Takové kroky nemusejí být součástí vlastní cesty.

  Příklad

  Máte definovanou vlastní cestu, která má dvě fáze: Stránka A a Stránka B. Při zapnuté volbě Kdykoli po ukončení fáze bude uživatel, který navštívil stránku A, pak stránku X a pak stránku B, považován za uživatele, který dokončil obě fáze cesty.

  Nezapomeňte, že možnost Typ cesty určuje, jestli musí uživatelé začít trasu cesty na první stránce (zavřená cesta) nebo v kterékoli pozdější fázi (otevřená cesta).
 • Okamžitě po ukončení fáze: Uživatelé jsou součástí cesty, pouze pokud vstoupí do následující fáze přímo po předcházejícím kroku.

  Příklad

  Máte definovanou vlastní cestu, která má dvě fáze: Stránka A a Stránka B. Při zapnuté volbě Okamžitě po ukončení fáze bude uživatel, která navštívil stránku A, pak stránku X a pak stránku B, považován za uživatele, který dokončil pouze první fázi cesty. I když později navštívil i stránku B, odbočka na stránku X bude považována za opuštění stránky A.

 • Rozhodnu se u každé fáze zvlášť: Možnosti uvedené výše se vztahují na cestu jako celek. Tuto možnost vyberte, pokud si chcete přizpůsobit každou fázi zvlášť. Z rozbalovací nabídky předchází kroku..., která je zobrazená ve spodní části každé fáze v cestě, si pak můžete vybrat požadované chování.

Analýza cesty

Graf vlastní cesty znázorňuje jednotlivé fáze cesty a ukazuje počet uživatelů, kteří dokončili danou fázi a postoupili dále, i uživatelů, kteří některou fázi nedokončili a cestu opustili. Z grafu můžete na první pohled vyčíst, jestli má určitá fáze nižší plnění a potřebuje podrobněji prozkoumat.

Časové období cesty

Vlastní cesty jsou retroaktivní. To znamená, že se vztahují na údaje, které již byly shromážděny a zpracovány. Díky ovládacím prvkům Časové období v přehledu se můžete zaměřit na různá období.

Další informace o časových obdobích.

Použití segmentů

Na vlastní cestu můžete aplikovat jediný segment. Segment působí jako filtr první fáze cesty.

Další informace o segmentech

Akce cesty

Vlastní cesty nabízejí dva účinné způsoby jednání na základě údajů získaných pomocí cesty.

Vytváření segmentů

Kliknutím na kteroukoli dokončenou nebo nedokončenou fázi v grafu Vlastní cesty lze vytvořit nový segment na základě kritérií dané fáze. Tento segment pak můžete použít kdekoli ve službě Google Analytics k získání informací o příčinách chování v konkrétní fázi.

Vytváření segmentů publika pro remarketing

Chcete-li vytvořit segment publika pro remarketing z uživatelů, kteří dokončili nebo nedokončili určitou fázi, klikněte na kteroukoli dokončenou nebo nedokončenou fázi v grafu Vlastní cesty. Na tyto uživatele pak můžete zacílit tak, že spustíte v Google Ads remarketingovou kampaň.

K vytvoření segmentů publika pro remarketing potřebujete oprávnění k úpravám na úrovni příslušné služby.

Další informace o segmentech publika pro remarketing ve službě Analytics

Omezení a varování u vlastních cest

 • Vlastní cesty fungují jen u služby 360.
 • Vlastní cesta může mít až pět fází.
 • Každá fáze může mít až pět pravidel.
 • Na vlastní cestu můžete použít pouze jeden segment.
 • Vlastní cesty podléhají stejným pravidlům vzorkování dat jako ostatní přehledy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?