התמצאות בממשק Analytics

הכרת התכונות העיקריות והפקדים העיקריים שזמינים בדוח Analytics.

עדיין לא יצא לך להשתמש ב-Analytics? מפת הממשק והחלקים הממוספרים בהמשך יעזרו לך להכיר את הכלים ואמצעי הבקרה העיקריים של הדיווח.

מפה של ממשק הדיווח

הערה: הגישה לתכונות או לדפים מסוימים ב-Analytics תלויה בהרשאות שלכם. בנוסף לכך, חלק מהתכונות זמינות רק למשתמשי 360. לכן ייתכן שחלק מהרכיבים או התכונות שמתוארים במאמר הזה לא יוצגו לך.

במאמר זה:
Navigation links

הקישורים של נתיבי הניווט שמוצגים בראש כל דף ב-Analytics מספקים לכם גישה לארגונים ולחשבונות מוצרים ב-Google Marketing Platform. הקישורים גם מספקים גישה לחשבונות, לנכסים ולתצוגות מפורטות של Analytics המשויכים לפרטי הכניסה הנוכחיים שלכם.

 • ארגון: ב-Google Marketing Platform, ארגון הוא הייצוג של החברה שלכם, ושל המסגרת המשמשת לניהול המשתמשים וחשבונות המוצרים של חברה. למידע נוסף
 • חשבונות מוצרים: חשבונות של מוצרים נוספים שכלולים ב-Google Marketing Platform, כמו Tag Manager ו-Optimize.
 • חשבון: נקודת הגישה שלכם ל-Analytics והרמה הגבוהה ביותר שמוגדרת לארגון בתוך המוצר.
 • נכס: אתר, אפליקציה לנייד או מכשיר (כמו מכשיר בקיוסק או בנקודת מכירה). חשבון יכול להכיל נכס אחד או יותר.
 • תצוגה מפורטת: נקודת הגישה שלך לדוחות; תצוגה מוגדרת של נתונים מנכס.

מידע נוסף על חשבונות, נכסים ותצוגות מפורטות.

 

בתיבת החיפוש ניתן לחפש דוחות ב-Analytics, לשאול שאלות ולבצע שאילתות לגבי תוכן העזרה.

חזרה למעלה

2 אבחון וחשבונות Google

כל דף ב-Analytics מעניק לכם גישה להתראות ולהודעות אבחון ומאפשר לכם לנהל את הגדרות המשתמש ב-Analytics ואת חשבונות Google שלכם.

 • לוחצים על כדי לראות הודעות שנוצרו על ידי האבחון האוטומטי של Analytics.
 • לוחצים על כדי לשנות הגדרות משתמש, לשלוח משוב ל-Google או לקבל עזרה בקשר ל-Analytics.
 • לוחצים על כדי לנהל את חשבון Google וכדי לצאת מ-Analytics.
חזרה למעלה

3 ניווט בדוחות

מכאן ניתן לגשת לכל הדוחות שלכם.

במרכז העזרה הזה של Analytics, ההתייחסויות לדוחות מופיעות כך: צירוף משתמשים > כלל התנועה. זהו תיאור מקוצר שפירושו "הדוח 'כלל התנועה' נמצא בקטגוריה 'צירוף משתמשים'".

חזרה למעלה

4 סרגל הפעולות

סרגל הפעולות מופיע בחלק העליון של הדוחות ב-Analytics. סרגל הפעולות כולל את כותרת הדוח, אחוז הדגימה, לחצנים ופקודות לביצוע פעולות בדוח כולו וקישור אל חלונית הידע.

 • אחוז הדגימה מציין מהו אחוז הביקורים במהלך טווח התאריכים שכלולים בדוח. ניתן לעבור בין גודל דגימה קטן (לזמן תגובה מהיר יותר עם פחות דיוק) לבין גודל דגימה גדול (לדיוק רב יותר עם זמן תגובה איטי יותר).
 • לוחצים על שמירה כדי לשמור את תצורת הדוח הנוכחית.
 • לוחצים על ייצוא כדי לייצא את נתוני הדוח ולהשתמש בהם באפליקציות אחרות, כמו Excel.
 • לוחצים על שיתוף כדי לשתף דוח, גם אם לנמענים אין חשבונות Analytics.
 • לוחצים על מודיעין כדי לפתוח את החלונית 'מודיעין'. בחלונית הזו מוצגות תובנות מהנתונים שלכם שנוצרו באמצעות הלמידה החישובית של Analytics, וניתן לשלוח שאילתות לגבי הנתונים בשפה טבעית.
חזרה למעלה

5 הוספת פלחים והגדרת טווח התאריכים

All segments

פלח הוא קבוצת משנה של הנתונים ב-Analytics. ניתן להוסיף פלחים לדוח כדי להשוות בין קבוצות משנה של הנתונים.

 • לוחצים על + הוסף פלח כדי להוסיף פלחים קיימים או ליצור פלחים חדשים.
 • לוחצים על פלח מסוים כדי לערוך, להעתיק או להסיר אותו (אי אפשר לערוך את הפלחים שמוגדרים במערכת כברירת מחדל).

בורר התאריכים מאפשר לשנות את טווח התאריכים של הדוח ולבחור טווחי תאריכים להשוואה.

חזרה למעלה

6 הכרטיסיות בדוחות

Explorer tab

הנתונים בדוחות של Analytics מוצגים בכרטיסייה אחת או יותר, כך שאפשר לראות את הנתונים בתצוגות מפורטות רבות ובמקום אחד. רוב הדוחות הרגילים כוללים כרטיסיית 'סייר' שמורכבת משני חלקים: תרשים של הנתונים למעלה וטבלת נתונים למטה. חלק מהדוחות כוללים כרטיסיות נוספות כמו 'סקירה כללית' או 'הצגה על גבי מפה'.

הקישורים קבוצת מדדים שנמצאים מתחת לתווית של הכרטיסייה מאפשרים לקבוע אילו מדדים יוצגו בטבלת הנתונים: לדוגמה סיכום, אופן השימוש באתר וקבוצת יעדים 1.

חזרה למעלה

7 תרשים

בחלק העליון של רוב כרטיסיות ה'סייר' מוצג תרשים גרפי של הנתונים. בתרשים אפשר להשתמש בלחצנים ובפקדים הבאים:

 • בורר ערכי תרשים : שנה את הערכים המשורטטים בתצוגת התרשים. אפשר להשוות בין שני מדדים בתרשים; לדוגמה, ביקורים לעומת שיעור יציאה מדף כניסה. הוא נמצא מתחת לקישורים של קבוצת המדדים.
 • לחצני הזמנים בתרשים: מאפשרים לשנות את הזמנים בתרשים. אפשר לבחור יום, שבוע או חודש. הם נמצאים משמאל לבורר מדדי התרשים.
 • לחצני סוג התרשים : מאפשרים לשנות את התצוגה של התרשים. אפשר לבחור בין תרשים קו לבין תרשים תנועה. הם נמצאים ליד לחצני הזמנים בתרשים.
 • לוחצים על כדי לפתוח את חלונית ההזזה הערות. אפשר לכתוב הערה ישירות בדוח. הסמל הזה נמצא מתחת לציר הזמן של התרשים.
כאשר יוצרי ההערות מוחקים את חשבונות Google שלהם, גם ההערות שהם הוסיפו בכל תצוגה של Analytics נמחקות, בין אם מדובר בהערות משותפות או פרטיות.
חזרה למעלה

8 טבלת נתונים

בחלק התחתון של הכרטיסייה 'סייר' הנתונים מוצגים בטבלה. המאפיין הראשי והמדדים שיוצגו משתנים בהתאם לסוג הדוח ולקבוצת המדדים שנבחרה בכרטיסייה 'סייר'.

בטבלה אפשר להשתמש בלחצנים ובפקדים הבאים:

 • הקישורים מאפיין ראשי: מאפשרים לשנות את המאפיין הראשי בדוח.
 • הלחצן שורות בתרשים: מאפשר להוסיף שורות שבחרתם לתרשים.
 • התפריט מאפיין משני: מאפשר להוסיף עוד מאפיין לדוח.

  כדי להסיר מאפיין משני, לוחצים על X בכותרת של עמודת המאפיין.

 • התפריט סוג מיון: שינוי הסדר של השורות בטבלת הנתונים. האפשרויות הן:
  • ברירת המחדל: מיון בסיסי לפי אותיות וספרות. ברירת המחדל של הסדר היא מהגבוה לנמוך. אפשר ללחוץ על כותרת העמודה כדי לשנות את ברירת המחדל.
  • שינוי מוחלט: מיון של נתוני ההשוואה בטווח התאריכים לפי מידת השינוי, במקום לפי ערכים מוחלטים.
  • שקלול: מיון הנתונים באחוזים לפי סדר החשיבות, במקום לפי סדר מספרי.
 • חיפוש: הצגה אך ורק של השורות המתאימות למונח החיפוש שלך. בלחיצה על מתקדם ניתן להגדיר מסננים מורכבים יותר.
 • לחצני תצוגת הטבלה: שנה את האופן שבו טבלת הנתונים מוצגת. האפשרויות הן:
  • Data graph button icon נתונים: הצגת הנתונים בתצוגת טבלה. זוהי ברירת המחדל של תצוגת הטבלה.
  • Percentage graph button icon אחוזים: הצגת תרשים עוגה שמוצגת בו התרומה לסכום הכולל של המדד שנבחר.
  • Performance graph button icon ביצועים: הצגת תרשים עמודות אופקי שמוצגים בו הביצועים היחסיים של המדד שנבחר.
  • Comparison graph button icon השוואה הצגת תרשים עמודות שמוצגים בו הביצועים של המדדים הנבחרים בהשוואה לממוצע באתר.
  • Term cloud button icon ענן מונחים: ייצוג ויזואלי של ביצועי מילות המפתח (לא זמין בכל הדוחות).
  • Pivot graph button icon טבלת צירים: ארגון מחדש של המידע מדוחות מסוימים בטבלה באמצעות ציר שמבוסס על מאפיין נוסף.

יש מספר פקדים נוספים שלא מוצגים בתמונה של מפת הממשק בתחילת המאמר:

 • פקדי עימוד: שינוי של מספר השורות המוצגות, דילוג לדף נתונים ספציפי או ניווט בין הדפים באמצעות הפקדים שמתחת לטבלת הנתונים.
 • הקישור רענון הדוח: עדכון הנתונים המוצגים בדוח על ידי לחיצה על הקישור שנמצא בתחתית הדף, לצד תאריך היצירה.

הבנת טבלת הנתונים והפעולות שניתן לבצע בה

העמודה הראשונה בטבלה היא המאפיין הראשי. הנתונים מקובצים לפי עמודה זו. אם בוחרים מאפיין משני, הוא יופיע בעמודה הבאה ויעמיק את רמת הקיבוץ של הנתונים. שאר העמודות בטבלה הן המדדים המשויכים למאפיינים שנבחרו.

ניתן לבצע מספר פעולות ישירות מטבלת הנתונים:

 • בחירה בשורה מסוימת באמצעות סימון תיבת הסימון שלה. לאחר מכן תוכל לשרטט את השורות שנבחרו בתצוגת התרשים באמצעות הלחצן שרטט שורות.
 • העבר את העכבר מעל הסמל ? בתווית העמודה כדי לראות הגדרה של מאפיין או ערך זה.
 • מיין את הטבלה לפי עמודות על ידי לחיצה על כותרת העמודה. הערה: זהו מיון ASCII פשוט. כדי לבצע מיון מתוכם יותר, השתמש בלחצן סוג מיון.
חזרה למעלה
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?